Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVIII/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVIII/12

Protokół Nr XVIII/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 31 października 2012r.


              Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecny był jeden mieszkaniec Gminy.
         Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) udzielenia  pomocy   rzeczowej Powiatowi  Płockiemu   na  realizację  zadania  „Dokończenie   budowy   chodnika  wraz z  elementami odwodnienia   w  miejscowości  Blichowo”
       b) wyrażenia   zgody  na  przystąpienie  do  realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Zakup   i  montaż  multimedialnej  pracowni  językowej  w  Szkole Podstawowej w Blichowie”
       c) zmiany   uchwały   nr   92/X/11    Rady    Gminy     Bulkowo    z  dnia    28.12.2011r.  w  sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Bulkowo  na  lata 2012 - 2022
       d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r.
       e) ustalenia okręgów wyborczych
       f) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntów  gminnych na dalszy czas  określony
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.
                                   
Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) w wersji proponowanej na wstępie, bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.


Punkt 4.
Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
19.09 odbył spotkanie z p. Wist właścicielem nowego podmiotu gospodarczego na terenie naszej gminy. Firma będzie prowadzić skup metali kolorowych i złomu na terenie byłego kółka rolniczego w Blichowie. Tego samego dnia o godz.13.00 odbył się odbiór zadania  „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne” w Rogowie, a następnie wizytę złożyła p. Prezes Banku Żywności w Płocku. Zarząd Banku Żywności odstąpił od współpracy w zakresie pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy z przyczyn leżących po stronie partnera tj. OSP Bulkowo.   ( pismo w tej sprawie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.) Teraz współpraca z BŻ będzie odbywać się pod egidą Urzędu Gminy  i prawdopodobnie jeszcze w listopadzie br. nastąpi rozprowadzenie żywności.
21.09 uczestniczył w „Pożegnaniu lata” w SP w Krubicach
26.09 uczestniczył w I – ych Targach Pracy i Edukacji w Gminie Bulkowo. Podziękował  kierownikowi  GOPS – u  w Bulkowie p. Anieli Kopaczewskiej oraz wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie Targów. Na targi przyjechali m.in. przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych.  Wójt wyraził  żal z powodu słabej frekwencji radnych.
27 i 28.09 uczestniczył w Akcji Kurierskiej w UG w Bulkowie oraz na szczeblu powiatowym
02.10 uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Bulkowo
04.10 uczestniczył w spotkaniu z gminami ościennymi w sprawie realizacji „ustawy śmieciowej”
09.10  spotkał się z inż. Obuchowskim w sprawie projektu hali w Blichowie, a o godz.13.00 spotkał się z przedstawicielami EDP
10.10 uczestniczył w Płockich Targach Pracy i Edukacji
11.10 odbył spotkanie ze strażakami z OSP Nowe Łubki
13.10 uczestniczył w festiwalu w Łącku zorganizowanym przez  Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, gdzie zaprezentowała się nasza gmina. Mieliśmy własne stoisko. Dziękował „ Żurawiankom ” i p. Mieczysławowi Józwiakowi
15.10  wspólnie z Sekretarzem Gminy spotkał się z  Ekscelencją Księdzem Biskupem Piotrem Liberą, który zgodził się uświetnić swoją obecnością II – gie Gminne Obchody Święta Niepodległości
18.10 uczestniczył w pożegnaniu wieloletniej Prezes BS w Staroźrebach p. Blandyny Jankowskiej, która przeszła na emeryturę.
20.10 uczestniczył w Plenerze malarskim w Worowicach zorganizowanym wspólnie przez GOPS    w Bulkowie i Stowarzyszenie „ Nasza przyszłość” dla dzieci objętych zasiłkiem pielęgnacyjnym. Atmosfera była tak wspaniała, że dzieci nie chciały z imprezy odjeżdżać. Podziękował za wzorową współpracę z której korzystają dzieci.
23.10 uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy
24.10 odbył spotkanie z p. dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, gdzie padła  propozycja współpracy dla naszej gminy
25 i 26.10 uczestniczył w Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich
27.10 podpisał umowę z Bankiem Żywności w Płocku i jeszcze w listopadzie najprawdopodobniej nastąpi rozprowadzenie żywności
30.10 uczestniczył w odbiorze placu zabaw w Blichowie powstałego w ramach realizacji programu „ Radosna szkoła”. Tego samego dnia uczestniczył w odbiorze II – go etapu wymiany rur na Osiedlu w Pilichowie
Wójt Gminy dodał, że w okresie międzysesyjnym odbył wiele spotkań na placach budów, z kierownikami, inspektorami nadzoru itp.

Następnie Wójt Gminy informował o II –ich Gminnych Obchodach Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 13.11 br. w Bulkowie. Oprawę artystyczną uroczystości zapewni ZSO w Bulkowie a liturgiczną Ksiądz Kanonik Wiesław Sadłowski. Mszy św. będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera. Rozpoczęcie uroczystości  nastąpi o godz.11. Wójt serdecznie zapraszał radnych, sołtysów i wszystkich mieszkańców  na uroczystość.
W dalszej części swojego wystąpienia Wójt Gminy informował o gminnych inwestycjach zakończonych tj. termomodernizacja budynku SP we Włókach, rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie, budowa placu zabaw przy ZSO w Blichowie, wykonanie  II – go etapu wymiany rur w Pilichowie, wykonano też rowy w Worowicach, poukładano przepusty w Krzykosach i za chwilę będą kopane rowy, wycięto krzaki przy drogach Nadułki – Kadłubowo i Krubice – Osiek i  była to wspólna praca Zarządu Dróg i Gminy. Inwestycje  w trakcie realizacji to: modernizacja drogi  Dobra – Krubice, żwirowanie drogi Sochocino - Czyżewo  –  Sochocino - Praga, przy tej drodze wiosną zostaną wykonane rowy, modernizacja drogi w Osieku  – tu po przetargu kwota inwestycji wyniosła    nieco ponad 130 tys. zł.,  a nie jak zakładano przed przetargiem ponad 270 tys. zł.  Wójt Gminy poinformował zebranych   o odbytym spotkaniu z p. Behrentem w sprawie dofinansowania remontu drogi w Osieku. Spółka Gospodarstwo Rolne Dzierżanowo przekazała  na ten cel kwotę 10 tys. zł. Wójt serdecznie podziękował właścicielom Spółki na przekazanie funduszy.
Radny Matczak przypomniał, że to właśnie on był pomysłodawcą wystąpienia   do właścicieli Gospodarstwa Rolnego Dzierżanowo w sprawie dofinansowania remontu drogi.
Dalej Wójt Gminy informował, że w przyszłym roku wykonywany będzie chodnik w Blichowie na odcinku od kościoła do cmentarza, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie  w kwocie ok.175 tys. zł., dokończona będzie modernizacja drogi Krzykosy – Łubki. Otrzymaliśmy zaproszenie na podpisanie w dniu 16.11.br. umowy na realizację zadania „budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego  w Pilichowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bulkowo”.  Wartość zadania  to ponad  1.2 mln.zł. Dofinansowanie wyniesie  tu ok. 780 tys. zł. Na 220 wniosków jakie złożono o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego zostało zaakceptowanych 187, nasz wniosek znalazł się na 48 miejscu. Złożony został wniosek o środki w ramach  „schetynówki” na modernizację drogi powiatowej w kierunku  Worowic i istnieje tu szansa pozyskania funduszy. Wkrótce będzie wiadomo, ile kosztował będzie łącznik pomiędzy budynkami A i B przy ZSO  w Bulkowie. Wójt Gminy poinformował, że apelacja jaką wniosła do Sądu była kierownik GOPS – u została w całości odrzucona i w związku z ta sprawą żadne środki finansowe z kasy gminy nie zostały wydatkowane. Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt informował, że wszystkie Zarządzenia Wójta Gminy są do wglądu w BIP – ie gminy Bulkowo a w okresie międzysesyjnym  było ich ok.20 – tu.

Punkt 5.
              Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji odczytali protokoły z posiedzeń Komisji, jakie odbyły się  w okresie międzysesyjnym.
Dyskusji nie było.
             Radny Powiatu p. Wiesław Woźniak podziękował Wójtowi Gminy za szybka reakcję i złożenie wniosku o środki finansowego na remont drogi w ramach tzw. schetynówki. Jest duża szansa na pozyskanie funduszy. Jeśli chodzi o sprawy w Powiecie, to w ostatnim okresie działo się niewiele. Obecnie Powiat boryka się z brakiem środków na cele oświatowe.

Wójt Gminy informował, że wniosek o „schetynówkę” złożył jako pierwszy i to głównie dlatego, że czyta  e – maile i mógł szybko podjąć działania. Natychmiast nawiązał kontakt z Wicestarostą p. Ciastkiem.

Punkt 6.
Radny Matczak pytał z jakich dofinansowań pozabudżetowych korzystają nasze szkoły? Czy korzystają z programów dot. szklanki mleka i  owoców dla uczniów?
Wójt Gminy informował, że nie ma w tej chwili pełnej wiedzy nt. pozyskiwania środków pozabudżetowych przez szkoły, ale naciska na dyrektorów szkół, aby takie środki pozyskiwali. Jeśli chodzi o szklankę mleka i owoce dla uczniów, to nasze dzieci z tego korzystają. Generalnie to UG jest motorem pozyskiwania środków unijnych, z których już korzystają i w najbliższej przyszłości będą  korzystać dalej szkoły, ponieważ  są złożone  kolejne wnioski.
Radny Bogdan pytał o organizację pozarządową, która będzie współpracowała z Bankiem Żywności w zakresie rozprowadzenia żywności?
Wójt Gminy poinformował, że przedstawiciel BŻ powiedział wprost, że na dotychczasowej współpracy, bez udziału UG, Bank zawiódł się. W tych gminach, w których w akcję rozprowadzania żywności włączyły się UG i GOPS wszystko funkcjonuje jak należy. Jest wymóg, aby  w rozprowadzaniu żywności uczestniczyła organizacja pozarządowa i u nas będzie to Stowarzyszenie „ Nasza przyszłość”.  W przyszłym roku Wójt planuje zaadaptować do przechowywania żywności budynek dawnej mleczarni w Bulkowie, przy którym jest  rampa rozładunkowa. Rozładunek może następować przy pomocy osób z grup odbierających żywność. Możliwe, że w przyszłości uda się rozładunek zmechanizować.
Pomieszczenia dawnej świetlicy socjoterapeutycznej w Bulkowie Wójt chce oddać dzieciom i młodzieży.
Radny Powiatu p. W. Woźniak poinformował w imieniu własnym i pozostałych radnych Powiatu z tego terenu, ze w dniu 26.09.br. odbywała się Sesja Rady Powiatu i z tego powodu radni powiatowi nie mogli uczestniczyć w Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych w Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że rzeczywiście nastąpiła tu kolizja terminów i było to pewne jednorazowe niedopatrzenie ze strony gminy, które już nie będzie miało miejsca.
Radny Matczak powiedział, że wczoraj złożył deklarację, że przy rozładunku produktów żywnościowych przekazywanych przez BŻ pomogą strażacy.
Wójt Gminy stwierdził, że boli go, iż w piśmie od BŻ pojawia się jednostka OSP Bulkowo, która podpisała  umowę, choć tak naprawdę każdy wie, że chodzi tu głównie o jedną osobę, która była wyznaczona do kontaktów z BŻ z ramienia tej jednostki. Niestety zła sława spada na OSP, ale o to nie możemy mieć żalu do BŻ. Ostatnie słowa należą tu do Zarządu OSP Bulkowo czy Zarządu Gminnego OSP.

            Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

            Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w przypadku nieobecności radnego w chwili głosowania nad projektami uchwał, imię i nazwisko nieobecnego radnego będzie wymieniane w protokole z Sesji ( do tej wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy radni nie zgłosili zastrzeżeń).

Punkt 7.

           a)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu  na realizację zadania „dokończenie budowy chodnika wraz z elementami odwodnienia w miejscowości Blichowo”. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

            b)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za)  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Blichowie”. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

             c)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za)  podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały     nr 92/X/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022.  Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

            d)
                 Skarbnik Gminy informowała, że już po przekazaniu projektu uchwały radnym i po posiedzeniu Komisji w  dniu 23.10.br. wpłynęły środki finansowe, które należy wprowadzić do budżetu gminy zarówno po stronie dochodów  jak i wydatków jak niżej:
-     w dziale 750 – dotacja na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej – 864zł.
-   w dziale 854   – dotacja na wyprawkę szkolną – 3.260zł., oraz  dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 89.790zł.
-     w dziale 852 -  dotacja na realizację projektu w ramach lokalnego konkursu grantowego       „ Działaj lokalnie 2012”  - 2 .000zł
-   w dziale 754 dotacja od Starostwa w Płocku na finansowanie wydatków bieżących związanych  z prowadzeniem akcji ratowniczych w OSP Nadułki  -  1.000zł.
Ponadto konieczne jest wprowadzenie do budżetu gminy kwoty 10 tys. zł jakie Spółka Gospodarstwo Rolne Dzierżanowo przekazała na konto UG z przeznaczeniem na remont drogi w Osieku.
      Radni jednogłośnie ( 14 za )  zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu gminy w/w kwoty 10 tys. zł.
      Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r. wraz z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez  Skarbnika Gminy łącznie z  darowizną w kwocie 10 tys. zł przekazaną przez Spółkę Gospodarstwo Rolne Dzierżanowo. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

            e)
                Radny Bogdan wskazał na rozbieżności w liczbie mieszkańców w niektórych proponowanych okręgach wyborczych. Pytał, czy podziału gminy na okręgi wyborcze nie można było dokonać lepiej?
Wójt Gminy informował, że projekt podziału gminy na okręgi wyborcze opracowany został  zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z zapisów w Kodeksie Wyborczym oraz przepisami Państwowej Komisji Wyborczej i zaleceniami  Krajowego Biura

Wyborczego. Opracowany projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego w Płocku. Komisarz  negatywnie  zaopiniował  pierwszy  projekt    m. in łączący  w jeden okręg wyborczy sołectwa Osiek, Nowe Krubice i Dobra, ponieważ wg jego opinii współczynnik dla takiego okręgu  był za wysoki. Nie mieliśmy wyjścia i zgodnie z nowymi wytycznymi nie mogliśmy pozostawić istniejących okręgów, ponieważ jedno sołectwo           ( Bulkowo – Kolonia) miało współczynnik przedstawicielstwa 1.52 ( gdy wg przepisów nie może być równy lub wyższy niż 1.5) i musiało ulec podziałowi. W ten sposób powstał  jeden dodatkowy 16 – y okręg a okręgów musi być 15. Stąd też konieczność nowego podziału. Inspektor ds. rady gminy omówił zasady wynikające z przepisów prawa wyborczego jakie należało uwzględnić przy podziale gminy na okręgi wyborcze. Dodał, że projekt podziału gminy na okręgi wyborcze podany był do publicznej wiadomości  przez okres 14- tu dni w BIP – ie,  a informacja o tym zamieszczona była na tablicy ogłoszeń UG. Projekt był też do wglądu w UG,  o czym również informowano na tablicy ogłoszeń UG. Do Wójta Gminy nie wpłynęła jakakolwiek  uwaga co do projektu podziału gminy na okręgi wyborcze.
              Rada Gminy ( 12 za , przy 2 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

            f)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas określony. Dyskusji w tym punkcie nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
               Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
              Radny Ziółkowski interesował się sprawą nowych lokalizacji farm wiatrowych jakie miała wskazać firma EDP.
Wójt Gminy odpowiedział, że firma zobowiązała się do wskazania tych lokalizacji w przyszłym tygodniu.
Radny Matczak wyraził opinię, że do mieszkańców powinno trafiać więcej informacji dotyczących farm wiatrowych i powinno to być czynione rzetelnie, żeby nie powstawała dezinformacja.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że informacje dot. farm wiatrowych przekazywane były przez UG w teren w sposób pełny i rzetelny i tak będzie nadal.
          Wójt Gminy dziękował  Prezesowi ZOP OSP p. Hilaremu Januszczykowi  za pomoc w uzyskaniu  beczki  do wody pitnej na podzwoziu  oraz agregatu prądotwórczego o mocy  16 kW. Sprzęty te pochodzą z jednostki wojskowej.
           Radny Bogdan dziękował  właścicielowi piekarni w Blichowie p. Zbigniewowi Slomkowskiemu za przekazanie środków finansowych  na remont świetlicy wiejskiej w Sochocino – Pradze. Dziękował Wójtowi Gminy za okazaną pomoc, radnemu Powiatu  p. Wiesławowi Woźniakowi oraz  mieszkańcom sołectwa za włożoną pracę tj: p. sołtys Jolancie Leszczyńskiej,  p. Franciszkowi Leszczyńskiemu, p. Henrykowi Kowalskiemu,    oraz mieszkańcowi Sochocino – Czyżewa p. Rafałowi Rajewskiemu. Dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w prace społeczne. Radny Bogdan dodał, że istnieje potrzeba dalszych remontów budynku, które można by przeprowadzić w następnych latach.
         Przewodniczący Rady Gminy zapraszał radnych i wszystkich mieszkańców gminy   na II – ie Gminne Obchody Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 13.11.br. 
w Bulkowie. W imieniu p. Andrzeja Kulińskiego zapraszał na kolejny finał WOŚP w Bodzanowie, który odbędzie się w styczniu 2013r.
             
Punkt 10.
                 Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XVIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono  ok. godz. 12.00.
                                                     
                            Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                               Przewodniczący  obrad:
Dariusz Kowalewski                                        Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi