Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIX/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIX/12

Protokół Nr XIX/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 27 listopada  2012r.

    Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego p. Tomasz Skorupski i p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 4 osoby.
   
                     Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2013r:
       a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
       b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
       c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
       d) określenia stawek podatku od nieruchomości
       e) zwolnień w podatku od nieruchomości
       f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
       g) ustalenia opłaty od posiadanych psów
   8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały budżetowej  na 2012r
       b) zatwierdzenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo na lata 2012 – 2027 ”
       c) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Bulkowo na  lata 2013 – 2016
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
          Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
            Do proponowanego porządku obrad poprawkę zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o wprowadzenie punktu 8d -  podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 157/XVIII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 31 października 2012r w sprawie udzielenia pomocy   rzeczowej   Powiatowi   Płockiemu   na   realizację  zadania  „Dokończenie budowy
chodnika wraz z elementami odwodnienia w miejscowości Blichowo” przy drodze powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na długości ok. 300 m oraz nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki na długości ok. 360 m.
Skarbnik Gminy informowała, że uchylenie uchwały powinno nastąpić z tego względu, że inwestorem zadania  będzie Gmina Bulkowo.
Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) przyjęła porządek XIX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie ( 14 za)  w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania  poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
31.10 podpisał porozumienie drogowe z firmą EDP w sprawie utwardzeń powierzchniowych ponad 9 km dróg na terenie gminy i ok. 6 km dróg technicznych, gdzie do planu wprowadzono zmiany tak, aby  drogi techniczne jak najlepiej służyły społeczeństwu,
06.11 uczestniczył w przetargu w ANR w Łodzi. Gmina zakupiła teren wraz ze  stawem w Pilichowie. Tego samego dnia spotkał się z  Prezesami i Naczelnikami OSP w związku z organizacją II – ich Gminnych Obchodów Święta Niepodległości,
08.11 uczestniczył w jubileuszu 50 – cio  lecia  pożycia małżeńskiego organizowanego przez UG,
09.11 uczestniczył w odbiorze placu zabaw przy szkole w Blichowie w ramach programu Radosna Szkoła.  Plac został odebrany,
13.11 uczestniczył w II – ich Gminnych Obchodach Święta Niepodległości,
15.11 uczestniczył w spotkaniu w Słupnie w ramach Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych,
16.11 w Poświętnem podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Pilichowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo”. Na 211 złożonych wniosków, nasz znalazł się na 48 miejscu. Wartość całej inwestycji wynosi prawie 1.3 mln. zł, nasza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 75%  tj. ponad 788 tys. zł. Tego samego dnia uczestniczył w „Dniach historii i tradycji” w ZSO w Blichowie organizowanych przez koło Leonardo w Blichowie, ZSO Blichowo, GOPS w Bulkowie  i ZHP „Mazowsze” Płock. Podziękował wszystkim organizatorom za zaangażowanie,
17.11  uczestniczył w Turnieju strzeleckim w ZSO w Blichowie, który odbywał się w ramach „Dni historii i tradycji”,
20.11 uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
22 i 23.11  uczestniczył w Akademii Wójta oraz w posiedzeniu Komisji Rady Gminy,
26.11 uczestniczył w konferencji  w Warszawie  pn. Trendy Rozwojowe Mazowsza,
Wójt Gminy podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie  II – ich  Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Ekscelencja Ksiądz Biskup Płocki Piotr Libera, Ksiądz Dziekan, przedstawiciele Parlamentu, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Radni Powiatu oraz przedstawiciele wielu innych organizacji. Obecni byli Radni Gminy Bulkowo. To  było święto wielkiego pokroju. Pozostała pamiątka dla potomnych.             

Następnie poinformował, że rozmowy z Bankiem Żywności przyniosły efekt i  14.11., po raz pierwszy   od   dłuższego  czasu   dotarła   do  nas żywność dla potrzebujących.  Wzorowa  współpraca GOPS – u   i  stowarzyszenia „ Nasza przyszłość” sprawiła, że na miejscu był ład, spokój i porządek. Wójt    podziękował  za    zaangażowanie   Prezes   stowarzyszenia   p. Agnieszce    Jakubiak i członkom organizacji oraz Kierownik GOPS–u p. Anieli Kopaczewskiej i pracownikom ośrodka. Listy osób, które otrzymują żywność będą uzupełniane i weryfikowane.
Wójt Gminy podkreślił, że bardzo zależy mu na bezpieczeństwie dzieci. Przy ZSO w Bulkowie wykonano bezpieczny zajazd dla autobusów dowożących dzieci do szkoły i autobusy podjeżdżają pod halę sportową na teren ogrodzony. Bezpieczna pętla dla autobusów szkolnych wykonywana jest też przy szkole w Nowych Łubkach.
Sfinalizowano  umowę dot. przystanków na terenie gminy. Firma EDP Renerables sfinansowała nam wykonanie przystanków w ¾  ich wartości. Wójt dziękował również za b. dobrą współpracę  firmie Wapo - Tech, która przystanki wykonała tanio, niemal po kosztach własnych,  a ponadto jeden przekazała gminie gratis. Poinformował, że barierki zamontowane przy schodach do budynku UG sfinansowane zostały z  funduszu prewencyjnego PZU i nic nas nie kosztowały.
Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy informował o zarządzeniach wydanych w okresie międzysesyjnym. Zarządzenia dostępne są w BIP – ie.

Punkt 5.
               Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Budżetu zapoznali zebranych z protokołami z posiedzeń Komisji w okresie międzysesyjnym.
Wójt gminy poinformował,  że w pierwszych miesiącach 2013r. odbędzie się uroczysta Sesja Rady Gminy, na której zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie nadania herbu naszej gminie.  Wszyscy będziemy mieli się z czym identyfikować. Po nadaniu, herb gminy można będzie  umieścić np. na budynkach szkół na terenie gminy i innych obiektach użyteczności publicznej.
Radny Matczak interesował się zadłużeniem gminy, które poprzedni włodarze gminy zostawili w wysokości ponad 5.4 mln. zł.
Wójt Gminy przypomniał, że faktycznie zadłużenie zastano w wysokości prawie 5.4 mln. zł. plus ponad 750 tys. zł w niezapłaconych fakturach, czyli łącznie ponad 6.1 mln. zł. Obecnie biorąc pod uwagę wykonane i prowadzone znaczne inwestycje ( modernizacja drogi Daniszewo – Podmarszczyn, drogi w Osieku, żwirowanie drogi w Sochocino – Czyżewie, wykonanie części drogi  Łubki –  Sochocino – Praga, modernizowanie drogi Krubice – Dobra, zapłacenie za modernizację drogi w kierunku Góry – tzw. „schetynówka”, termomodernizacja budynku szkoły we Włókach,  rekultywacja wysypiska śmieci w Rogowie,  wykonanie placu zabaw przy szkole w Blichowie),  zakupy sprzętu, różne wydatki bieżące, spłatę rat kredytów  ( rocznie ok. 1 mln. zł. plus ponad 300 tys. zł. odsetek), zadłużenie wzrosło tylko o 300 tys. zł. i wynosi obecnie 5.7 mln. zł. Zaznaczył, że kwota planowana na wydatki inwestycyjne za okres od stycznia 2011r. do końca obecnej kadencji wynosi ok. 13 mln. zł. z czego od 6 do 9 mln. zł. będzie to wkład własny gminy. Budżet gminy na 2013r. to kwota ok.19 mln. zł. i są to wpływy zarówno  z podatków i opłat jak i  środki z zewnątrz. Zastaliśmy budżet na początku kadencji 15.5 mln. zł.
Radny Matczak zauważył, że z okolicznych gmin Bulkowo jest w najgorszej sytuacji finansowej. Jedną z najważniejszych kwestii dla Wójta i Rady Gminy jest  wyprowadzanie gminy z długów.  Przeprowadzać trzeba różne działania i m.in. czasami trzeba też podnieść podatki i opłaty lokalne.
           Radny Powiatu Płockiego p. Tomasz Skorupski poinformował uczestników obrad, że najbliższa Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 28.11.br.
Radny Matczak poinformował, że niektóre gminy  przekazują podziękowania dla władz Powiatu za modernizację dróg powiatowych na ich terenie, miało to miejsce na zjeździe PSL w Radzanowie.
Radny Powiatu p. T. Skorupski stwierdził, że od dwóch lat  modernizacja dróg na terenie gminy Bulkowo idzie w dobrym kierunku i powoli trzeba tak robić dalej. Jeśli chodzi o drogi powiatowe to tak naprawdę Starostwo ma po prostu obowiązki w stosunku do tych dróg.
              
Punkt 6.
               Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.

Punkt 7.
             a)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

             b)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła cenę drewna do obliczania podatku leśnego na 2013r. w wysokości podanej przez GUS. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

             c)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

             d) 
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

             e)
                 Rada Gminy ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.  protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

             f)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

            g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadanych psów. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


Punkt 8.
             a)
                 Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie  w zmianach budżetowych następujących pozycji, które wpłynęły już po przekazaniu materiałów na Sesję radnym tj:
-  w dziale oświata zwiększono część subwencji oświatowej z tytułu wzrostu składki rentowej o kwotę 67.351 zł
-  w dziale 852 przekazano dotację celową od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny   i systemu pieczy zastępczej na 2012r „ Asystent rodzinny” o kwotę 8.584 zł.
Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  podjęła uchwałę w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
                b)
                    Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo na lata 2012 – 2027”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

                c)
                    Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia  Psychicznego Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2016. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

                d)
                    Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 157/XVIII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 31 października 2012r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania „Dokończenie budowy chodnika wraz z elementami odwodnienia w miejscowości Blichowo”  przy drodze powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na długości ok. 300 m oraz             nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki na długości ok. 360 m. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


Punkt 9.
               Z powodu braki interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 10.               
               Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka podziękował wszystkim gościom za przybycie  na II – ie Gminne Obchody Święta Niepodległości, jak również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości.

Następnie poinformował o piśmie z Urzędu Skarbowego dot. wypełnionych oświadczeń majątkowych za 2011r. apelując o skorygowanie błędów przy okazji wypełniania kolejnych oświadczeń za 2012r.
p. Jan Klepczarek  stwierdził, że mieszkańcy gminy chwalą obecnego Wójta za to, że przez te 2 lata tak dużo zrobił. Jego poprzednik po objęciu funkcji  przez 3 lata  nic nie robił, zaczął coś robić dopiero w 4. roku urzędowania. I wygrał następne wybory! Jak obecny Wójt będzie teraz robił a nie w ostatnim roku to wybory przegra.
Wójt Gminy stwierdził,   że  zadania   gminne  trzeba  realizować  pod   rozum i zdobyte środki  a  nie  pod  wybory. Na pewno dróg nie będzie modernizował w listopadzie, jeżeli nie będzie sprzyjającej pogody.
Dalej p. Klepczarek interesował się możliwością zwolnienia emerytów i rencistów z płacenia podatku od nieruchomości, pytał kto wnioskował o złączenie Słupcy i Nowej Słupcy wraz z Nadułkami w jeden okręg wyborczy, oraz informował, że są rolnicy, którzy posiadają tylko jeden licznik do wody -  ten w domu, natomiast w oborze korzystają z wody poza wodomierzem.
Radny Matczak informował, że sprawą zwolnienia emerytów z płatności podatku od nieruchomości interesowali się już radni, jednak Radca Prawny UG wprowadzenie takich zwolnień uważa za niezgodne z przepisami. Przykłady z innych gmin wskazują, że Radca Prawny wydał  prawidłową opinię.
Inspektor ds. rady gminy informował, że podział gminy na okręgi wyborcze odbył się zgodnie  z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z zapisów w Kodeksie Wyborczym i zaleceniami Krajowego Biura Wyborczego. Komisarz negatywnie zaopiniował pierwszy projekt m.in. łączący w jeden okręg wyborczy sołectwa Osiek, Nowe Krubice  i Dobra, ponieważ wg jego opinii współczynnik dla takiego okręgu był za wysoki.   Zgodnie    z nowymi zasadami nie można było pozostawić istniejących okręgów, ponieważ jedno sołectwo ( Bulkowo – Kolonia) miało współczynnik przedstawicielstwa 1.52 ( gdy wg przepisów nie może być równy lub wyższy niż 1.5), musiało więc ulec podziałowi a do części podzielonego sołectwa nie można dołączać innych sołectw. W ten sposób powstawał  jeden dodatkowy      16 – y okręg, a okręgów musi być 15. Stąd też konieczność nowego podziału.  Dodał, że projekt podziału gminy na okręgi wyborcze podany był do publicznej wiadomości  przez okres 14 - tu dni w BIP – ie,  a informacja o tym zamieszczona była na tablicy ogłoszeń UG. Projekt był też do wglądu w UG,  o czym również informowano na tablicy ogłoszeń UG. Do Wójta Gminy nie wpłynęła jakakolwiek  uwaga co do projektu podziału gminy na okręgi wyborcze.

Punkt 11.
                Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka,  dokonując zamknięcia XIX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono    ok. godz. 12.00.

                        Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          Przewodniczył:
D. Kowalewski                                      Waldemar  Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi