Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XX/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XX/12

Protokół Nr XX/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 grudnia 2012r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 3 osoby.
   
                  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmiany uchwały nr 92/X/11 Rady Gminy Bulkowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022
     b) zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
     c) uchwalenia budżetu gminy na 2013r.
     d) Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023
     e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
     f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
     g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
     h) terminu, częstotliwość i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
     i)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
     j) zmiany uchwały nr 167/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
     k) przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
         Alkoholowych na 2013r.
l) zmiany wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bulkowo stanowiącego załącznik do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium  Wójta Gminy Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę  Bulkowo, stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo  z dnia  23.11.2011r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania  edukacji dzieci  i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
ł)  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności    pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na lata  
2013 – 2015”.
  8 .Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  9. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
               Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15za)  przyjęła porządek XX – ej Sesji w wersji proponowanej na wstępie, bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
                Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
                Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
29.11 – uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu na „ Najpiękniejsze tereny naszej gminy ”. Podziękował sponsorowi konkursu Radnemu Powiatu Płockiego p. Tomaszowi Skorupskiemu oraz organizatorom na czele z  p. Mieczysławem Józwiakiem. W tym samym dniu o godz. 13.00 uczestniczył w odbiorze drogi Osiek – Skarszyn
30.11 – był w BOŚ w Warszawie, a o godz. 15.00 podpisywał u Notariusza w Płocku akt własności na teren ze stawem w Pilichowie
04.12 – odbył spotkanie z przedstawicielami EDP
05.12 -  uczestniczył w spotkaniu w Poświętnem z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego i Policji
06.12 – uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Debrzna zorganizowanym w ramach Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, który odbył się dzięki GOPS w Słupnie
11.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym LGD
12.12 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu  Komisji Rady Gminy
13.12 – uczestniczył w spotkaniu w Starostwie
14.12 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Pilichowa
17.12 – o godz. 9.00 uczestniczył w podsumowaniu „ Aktywnej Integracji w Gminie Bulkowo”. Podziękowania należą się tu p. Kierownik GOPS – u  i pracownikom Ośrodka.    W  spotkaniu uczestniczyli też przedsiębiorcy z terenu gminy. O godz. 12.00 uczestniczył w Jasełkach w SP w Krubicach zorganizowanych przez SP Krubice, GOPS i stowarzyszenie „Nasza przyszłość”. Podziękował współorganizatorom
19.12 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
20.12 – uczestniczył w Jasełkach w ZSO w Blichowie oraz był u Notariusza w Płocku
21.12 – uczestniczył w otwarciu wiaduktu w Nowych Proboszczewicach, później w spotkaniu  w Starostwie a następnie w spotkaniu opłatkowym samorządowców w WUP. Wójt Gminy dodał, że  w okresie przedświątecznym uczestniczył w wielu spotkaniach opłatkowych
27.12 – uczestniczył w spotkaniu w  świąteczno – noworocznym grupy PAT
Wójt Gminy pozytywnie wypowiedział się nt. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wychodzi do ludzi, zmieniła profil pomocy. Dziękował  p. Mieczysławowi Józwiakowi za świąteczne przystrojenie UG. Prezesowi Spółki Wodnej w 
Bulkowie p. Zdzisławowi Piechnie dziękował za udrożnienie przez spółkę rowu i przepustu   w kierunku Sochocino - Czyżewa. Prace udrożnieniowe należy kontynuować, by odpływ  poprawić dalej. Następnie  podziękował  pracownikom GOPS – u  oraz członkom stowarzyszenia „ Nasza przyszłość”, którzy w ostatnią sobotę przedświąteczną po raz kolejny rozdawali  żywność przekazaną przez  Bank Żywności.
Wójt Gminy informował, że być może już od 01.03.br ruszą punkty przedszkolne, ponieważ projekt uzyskał akceptację. Wkład gminy to tylko 15 % i będzie on wniesiony w postaci ogrzanych i oświetlonych sal dla dzieci.
Dalej Wójt Gminy stwierdził, że zarówno on jak i inni włodarze wielu  gmin nie zgadzają się z tym, jak   Sejm i Rząd postępują w kwestiach oświatowych, gdzie na gminy zrzuca się nowe zobowiązania finansowe nie pytając czy mają na to środki, gdyż subwencja oświatowa nie jest zwiększana oraz w kwestii realizacji „ ustawy śmieciowej”. Z odgórnie narzuconym problemem „ ustawy śmieciowej” zmierzy się cały kraj. Czy nam się to podoba czy nie ustawę musimy realizować. Niestety obecnie jest ona mało elastyczna i nie pozwala nam dopasować jej do potrzeb gminy, gdzie chcielibyśmy chronić rodziny wielodzietne i osoby samotne. Obecnie ustawa nie pozwala niestety na zastosowanie systemu mieszanego czyli naliczania opłat dla części mieszkańców od osoby a dla części od gospodarstwa domowego     ( gminy mają do wyboru jeden z następujących wariantów naliczania opłat: od osoby, od gospodarstwa domowego, od powierzchni mieszkania czy domu, od zużycia wody). Jednak uchwały wynikające z „ ustawy śmieciowej” Rada Gminy musi podjąć zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2012r. ponieważ  w przeciwnym razie zostaną podjęte w trybie nadzorczym przez organ wyższej instancji. Z niecierpliwością czekamy, aż Sejm zmieni ustawę, dopasuje ja do warunków, jakie panują w gminach  a wtedy my wykorzystamy te narzędzia, których w tej chwili nie mamy. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli jak najtaniej.
Radny Bogdan interesował się realizacją dróg wspólnie z Powiatem. Pytał w jakim kierunku idą te sprawy?
Wójt Gminy odpowiedział, że nic nie uległo zmianie tj. proponuje się udział Powiatu i Gminy w stosunku 1mln. zł do 1 mln.  W 2013r. w planach jest realizacja drogi Bulkowo -  Worowice.

Punkt 5.
               Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rady Gminy odczytali  protokoły z posiedzeń Komisji odbytych w okresie międzysesyjnym.

Punkt 6.
               Radny Matczak mówił o wysokich kosztach utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie i jej filii. Wyraził opinię, że w bibliotece nie musi być zatrudniona sprzątaczka, bo np. w Banku Spółdzielczym takiego etatu nie ma. Stwierdził, że oszczędności należy szukać wszędzie, gdzie tylko się da. Np. w Gospodarce Komunalnej, gdzie zarobki niektórych pracowników są bardzo wysokie i jest to pozostałość po poprzedniej ekipie.
Radny Józwiak wyraził opinię, że sprzątaczka w bibliotece w Bulkowie jest  potrzebna, ponieważ oprócz sprzątania pomieszczeń dba też o teren na zewnątrz budynku. Dodał, że teren użytkowany kiedyś przez pp. Urbanowskich i Gajewskich jest w miarę uporządkowany. Obecnie należy pomyśleć, co na tym terenie można zrobić. Do zagospodarowania pozostaje też parking na wprost budynku UG, gdzie składowany jest żwir.                                           Następnie radny Józwiak informował o prowadzonej akcji zbierania korków od napojów. Bardzo zaangażowany jest to GOPS oraz dzieci i nauczyciele szkół z terenu gminy Bulkowo.

Środki finansowe zebrane w wyniku tej akcji będą przeznaczone dla niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej gminy.
Radny Bogdan stwierdził, że o przeniesieniu filii bibliotecznej w Łubkach do innego pomieszczenia rozmawia się już dwa lata. Zwrócił się do Wójta Gminy o przejęcie inicjatywy
co do określenia możliwości zagospodarowania pomieszczenia w SP Łubki na bibliotekę, gdyż tylko takie działania mogą przynieść efekt.
Wójt Gminy informował, że przecież dwa lata, temu podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych w którym uczestniczył rozmawiając o możliwości przeniesienia filii bibliotecznej do SP w Nowych Łubkach pojawiły się wątpliwości co do powierzchni pomieszczenia, które wydawało się zbyt małe i  mało funkcjonalne. Są też pewne określone normy, jakie spełniać musi biblioteka publiczna np. musi posiadać oddzielne wejście. Komisja Oświaty była i widziała jakie są warunki i możliwości. Wójt zaproponował, aby dano mu przynajmniej miesiąc aby gruntownie przyjrzał się sprawie i dokonał analizy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Gospodarki Komunalnej to pewne rzeczy zastano. Co do wypracowania oszczędności w bibliotece, to poprosi p. dyrektor, aby przedstawiła swoją propozycję.
Radny Matczak proponował, aby środki przeznaczone na remonty w bibliotekach przeznaczyć na remont starego budynku szkoły w Nowych Łubkach. Proponował ponadto, aby takimi środkami dysponował kierownik GK.
Wójt Gminy odpowiedział, że każdy remont ustalany jest z kierownikiem GK. Jeśli GK nie posiada możliwości wykonania zadania, to zleca się to komuś innemu przy uwzględnieniu zasady, aby było jak najtaniej. Są to zbyt małe kwoty aby myśleć o remoncie budynku byłej szkoły.
              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.
             a)  Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 92/X/11 Rady Gminy Bulkowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
           
              b) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
             
            c) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał uchwały składu orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013r. oraz w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023. Obie opinie są pozytywne.
Radny Matczak proponował przesunięcie środków finansowych z działu dot. bibliotek w tym z remontów o 50 tys. zł.  na remont starego budynku szkoły w Nowych Łubkach.
Radny Bogdan wyraził opinię, aby przesunięcia środków nie dokonywać w chwili obecnej, ale ewentualnie na  następnej Sesji.

Wójt Gminy przypomniał o wniosku radnych dot. monitorowania  wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach przez okres ½ roku. Mówił, aby nie działać pochopnie,  nt. wydatków w bibliotece najpierw trzeba  porozmawiać z dyrektorem placówki i dokładnie zapoznać się  planem rocznym. Środki na remont są znikome. Co do remontu budynku biblioteki w Blichowie, który poruszyli radni, to jego zdaniem trzeba wykonać jedynie  „lifting” budynku przez grupę komunalną, gdyż obecnie na zewnątrz nie wygląda najlepiej. Nie warto inwestować   w budynek w przypadku gdy dla biblioteki przewidziane jest miejsce przy hali sportowej ZSO w Blichowie.
Ostatecznie radni ( 14 za przy 1 przeciw) ustalili, że kwestia przesunięcia środków finansowych z  dz. biblioteki na inne cele będzie omówiona na kolejnej Sesji Rady Gminy
                 Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bulkowo  na 2013r. w wersji proponowanej przez Wójta Gminy. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu.
            
              d) Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

              e) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo z uwzględnieniem poprawek wypracowanych na posiedzeniu wspólnym Komisji w  dniu 19.12.r. tj: wykreśleniem    § 19 ust.2 oraz zapisaniem w  §9 ust. 1 pkt  2 koloru worków „przezroczysty - czarny”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

             f) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

             g)  Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
W protokole odnotowuje się wniosek przyjęty przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.br., aby przy składaniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebrać od mieszkańców informacje dotyczące szamb przydomowych ( pojemność szamba, czy jest bezodpływowe czy nie, itp.).

             h) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwość i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  z uwzględnieniem poprawek omawianych na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.br tj: dopisaniu w § 1 ust.2 słów „ w uzasadnionych przypadkach” oraz zapisaniem w ust.2 ,że opłatę należy uiścić bezpośrednio u inkasenta bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
           
             i) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty z uwzględnieniem propozycji dot. stawek opłat wypracowanych na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu 19.12. br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

            j) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały  nr 167/XIX/12  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

            k) Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo pozytywnie wypowiedział się nt. pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

            l)  Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany wzoru wniosku  o   przyznanie   stypendium   Wójta   Gminy   Bulkowo   stanowiącego  załącznik do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium  Wójta Gminy Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę  Bulkowo, stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo  z dnia  23.11.2011r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania  edukacji   dzieci  i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

            ł) Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na lata  2013 – 2015”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Radny Matczak dziękował za wzorową pracę jaką na rzecz gminy wykonują  Sekretarz Gminy, Kierownik GOPS – u, Kierownik Gospodarki  Komunalnej  oraz Skarbnik Gminy.

Podziękowania dla kadry kierowniczej za włożony wysiłek w codzienną pracę, pilotowanie wielu spraw, przyspieszanie realizacji szeregu zadań,  Wójtowi Gminy  za to, że dobrał do współpracy odpowiednie osoby, opiera się na tak dobrej kadrze kierowniczej złożył Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka.
Wójt Gminy podziękował radnym za całoroczną współpracę oraz za pozytywną ocenę  pracy kadry kierowniczej. To, że gmina dobrze funkcjonuje i sprawy gminne idą we właściwym kierunku to zasługa wielu osób. Wyraził swoje zadowolenia z pracy pracowników UG. Dodał, że najważniejsze to realizować założenia i plany, choć nie zawsze jest łatwo.

Punkt 9.
               Wójt Gminy zapraszał wszystkich mieszkańców gminy na kolejny finał WOŚP, który odbędzie się w dniu 13.01.br. Orkiestra tym razem będzie po raz pierwszy „ grała ” również  w Bulkowie. Głównym koordynatorem imprezy jest p. M. Józwiak.
               p. Mirosław Woliński poruszył problem niszczenia przez bobry drzew wzdłuż rzeki Mołtawy, co powoduje zalania gruntów Dziękował również p. M. Józwiakowi za pracę włożoną w organizację konkursu na najładniejsze posesje. Radnym dziękował za mądrość przy podejmowanych decyzjach.
Wójt Gminy zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemu z niszczeniem drzew przez bobry nadmieniając, że należy pamiętać o tym, że te zwierzęta są chronione i to wiele rzeczy komplikuje.
Radny Bogdan stwierdził, że problem bobrów istnieje od kilku lat. Chyba jedynym możliwym rozwiązaniem jest ich odławianie.
               Dalej wypowiedział się p. Krzysztof Michalak  zaznaczając od razu, że nie jest zadowolony z pracy pracowników Urzędu  Gminy. Wypowiedział się też nt. „ustawy śmieciowej” stwierdzając, że realizacja zadania będzie jednak zależeć od samorządów. Dodał, że rzeczywiście wariant naliczania za odpady od osoby jest najlepszy. Poinformował, że do Wójta Gminy złoży  pismo poruszające trzy zagadnienia dot. spraw gminy tj: jaki był koszt uroczystości II Gminnych Obchodów Święta Niepodległości z uwzględnieniem kosztów tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, jaki był stan zadłużenia gminy na koniec 2010r i jaki jest na koniec 2012r, oraz kiedy i w jakiej kwocie wpłynęła dotacja na termomodernizację budynku szkoły we Włokach?.
p. Jan Klepczarek wyraził zdziwienie, że p. Michalak prosi o dane dotyczące zadłużenia gminy na koniec 2010r. Przecież p. Michalak był wtedy Doradcą Wójta Stanisława Sztendura!. Czyżby nie pamiętał z jakimi długami zostawił gminę?
              Wypowiadając się nt. „ustawy śmieciowej” Wójt Gminy stwierdził, że Sejm dał samorządom takie narzędzie pracy, którym można się  „poparzyć”. Samorządy nie mogą stosować systemu mieszanego chociaż bardzo by chciały. Jeśli w przyszłości będzie możliwość prawna zastosowania systemu mieszanego, możliwa tyko wtedy, gdy Sejm zmieni ustawę, zagadnienie będzie ponownie natychmiast przedyskutowane.  Kwota, jaka mieszkańcy będą zobowiązani uiszczać za odpady będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, który odbędzie się w I- ym półroczu 2013r. Oby była ona jak najniższa. „Ustawa śmieciowa” wymusza na gminach stosowanie  rozwiązań, z którymi zarówno Wójt jak i przedstawiciele innych gmin nie zgadzają się. Stroną, która na wszystkim skorzysta najbardziej są firmy odbierające odpady, które po prostu wezmą czyste  pieniądze gdyż złożą co miesiąc fakturę do gminy. Ustawa mówi też, że gmina nie może na śmieciach zarabiać i nie może do nich dokładać.
Radny Bogdan potwierdził, że system odbierania odpadów oparty na „ustawie śmieciowej” jest droższy od obecnego chociażby dlatego, że zamiast jednej śmieciarki będą przyjeżdżały
dwie. Wszyscy będziemy czekać na możliwość wprowadzenia systemu chroniącego uboższych mieszkańców.
Radny Józwiak zwrócił uwagę na dobre strony wprowadzenia „ ustawy śmieciowej”, przypominając o stertach śmieci, jakie zalegają w rowach, lasach itp. Nadmienił, że obecnie gmina sprzątana jest dwa razy w roku.
Opinię, że „ustawa śmieciowa” musi być zmieniona w trosce o najuboższych mieszkańców gminy wyraził p. Jan Klepczarek.

Punkt 10.
                 Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo przekazał radnym i  mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczno – noworoczne jakie napłynęły do UG od firm i z urzędów. Życzenia przekazał również Ekscelencja Ksiądz Biskup Płocki Piotr Libera.
Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mieszkańców gminy w 2013r. życzył Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka.
                 Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo dokonał zamknięcia XX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 13.00.

                                Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                                Przewodniczył:
Dariusz Kowalewski                                                        Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi