Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXI/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXI/13

Protokół Nr XXI/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 stycznia 2013r.

        Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

                 
      Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmiany uchwały budżetowej na 2013r.
     b) Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023
     c) obwodów głosowania
     d) przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt . „ Do  przedszkola” w partnerstwie z Fundacją Edukacji   Przedszkolnej   oraz   Gminami:   Sierpc   i   Potworów  w  ramach  Programu  Operacyjnego   Kapitał   Ludzki   Priorytet   IX  „ Rozwój  wykształcenia  i kompetencji w  regionach ”,  Działanie 9.1  „ Wyrównywanie   szans  edukacyjnych   i    zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.1  „ Zmniejszanie  nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
     e) wyrażenia zgody na nabycie gruntów w obrębie Daniszewo – Malenie
  8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012r. 
  9 .Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
               Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
               Do proponowanego porządku obrad poprawki zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7 ppkt. f i g - podjęcie uchwał w sprawie  rozpatrzenia  pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącego  zaniechania podjęcia działań związanych  z nakazaniem posiadaczowi odpadów ich usunięcia z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych przez Wójta Gminy oraz w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

               Porządek XXI – ej  Sesji Rady Gminy Bulkowo  został  przyjęty jednogłośnie ( 15 za)  w wersji proponowanej na wstępie z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Przewodniczący Rady Gminy poinformował  uczestników Sesji  o śmierci współtwórcy reformy samorządowej z 1990r.  prof.  Michała  Kuleszy.
               Szef międzygminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skupiającego 6 gmin p. Andrzej Kuliński informował, że w czasie 21. finału  zebrano w tych gminach łącznie ponad 85 tys. zł. W poszczególnych gminach wyglądało to następująco: Gmina Bulkowo – ponad 12 tys., zł Gmina Mała Wieś – ponad 8 tys. zł, Gmina Bodzanów ponad 25 tys. zł, Gmina Radzanowo ponad 8 tys. zł., Gmina Wyszogród ponad 16 tys. zł., Gmina Słupno ponad 21 tys. zł.  W Gminie Bulkowo  ZSO w Bulkowie zebrał  ponad 3 tys. zł, ZSO w Blichowie ponad  1.6 tys. zł., SP Łubki ponad 2.4 tys. zł., SP Krubice ponad 1.6 tys. zł., Przychodnia Niepubliczna w Bulkowie ponad 300 zł., licytacje to ponad 2 tys. zł., wpłaty dobrowolne to ponad 1.1 tys. zł. Średnia kwota na jednego mieszkańca w Gminie Bulkowo wynosi 2.16 zł i jest dwa razy większa od  średniej kwoty w Płocku.
P. Kuliński poinformował, że wolontariusze, którzy zebrali największe kwoty zostaną zaproszeni na Sesję Rady Powiatu. Podziękował radnym za uczestnictwo w 21. finale WOŚP. Radnemu Mieczysławowi Józwiakowi wręczył prezent z dedykacją Mateusza Kusznierewicza dla głównego organizatora finału w gminie Bulkowo.
Na zakończenie swojego wystąpienia p. Kuliński informował o 3. dniowej wycieczce w góry  organizowanej przez Starostwo. Zapraszał zainteresowanych do uczestnictwa w wyjeździe.   
                Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk stwierdził, że podejmując decyzję w sprawie organizacji WOŚP w Bulkowie miał świadomość, że pracy będzie bardzo dużo. Szefem sztabu w Bulkowie mianował p. Mieczysława Józwiaka. Impreza była bardzo udana ze względu na bardzo dobrą frekwencję, zabawę  i wynik finansowy, lepszy niż przed rokiem. Podziękował p. M. Józwiakowi i jego współpracownikom, dyrektorom i pracownikom szkół oraz uczniom, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, członkom OSP, Radzie Rodziców w Bulkowie, pracownikom stołówki w Bulkowie, stowarzyszeniom „ Nasza Przyszłość ” i  „ Żurawianki ”, kołu „Leonardo”, sponsorom i wszystkim uczestnikom imprezy a przede wszystkim  wolontariuszom. Dziękował za uczestnictwo radnym, a za współpracę p. Andrzejowi Kulińskiemu. Poinformował, że 3 najlepsze  wolontariuszki  w gminie Bulkowo to: Karolina Cytacka – I –e miejsce, Julia Gorsiak – II – e miejsce i Kinga Chętkowska – III – e miejsce ( osoby te były obecne na sali obrad – Wójt Gminy wręczył im upominki). „ Orkiestra ” w Bulkowie zagrała z wielkim sukcesem.
Radny Dariusz Bogdan w imieniu firmy SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o przekazał trzem najlepszym wolontariuszkom  upominki.
Serdeczne podziękowania dla organizatorów i uczestników 21. finału WOŚP w Bulkowie złożył Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka.                                                              
                Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
08.01. -  spotkał się z przedstawicielami Fundacji Edukacji Przedszkolnej. Od 01 marca br. będą funkcjonowały 3 punkty przedszkole przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 5. godzin dziennie. W punktach będzie prowadzona pomoc psychologiczna i logopedyczna. Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, za wyjątkiem ogrzanych i oświetlonych sal. Wójt dodał, że o utworzenie na terenie gminy punktów przedszkolnych zabiegał przez okres półtora roku. Projekt  „ Do przedszkola” realizowany będzie w partnerstwie z gminami Sierpc i Potworów
10.01  -  uczestniczył w pogrzebie księdza Kazimierza Franczaka
11.01. – uczestniczył w walnym zgromadzeniu ZG OSP
13.01. – uczestniczył w 21. finale  WOŚP
15.01. – wręczał stypendia za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów ze szkół z terenu gminy. Stypendia otrzymało  19. uczniów
16.01 – spotkał się z przedstawicielami firmy EDP oraz odbył spotkanie z dyrektorem Płockiej Delegatury KBW p. Krzysztofem Wawro
18.01 -  odbył spotkanie dotyczące projektu „ Wykluczeni cyfrowo”. Środki na realizację tego projektu pochodzą  w całości z funduszy unijnych
22.01. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
23.01. – uczestniczył w zebraniu spółki wodnej w Bulkowie
24.01. – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami sołectw Pilichowo i Pilichówko
25.01. – uczestniczył w choince dla dzieci we Włókach, o godz.12.00 uczestniczył  w spotkaniu Wójtów a o godz. 13.00 w spotkaniu samorządowców z biskupem Piotrem Liberą
26.01. – uczestniczył w choince dla dzieci w Nowych Łubkach
28.01. – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami sołectw Bulkowo i Krubice Stare
                Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę nakrętek, z której dochód zostanie przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bulkowo    tj : pracownikom GOPS – u, p. M. Józwiakowi, nauczycielom i opiekunom dzieci, mieszkańcom gminy. Łącznie zebrano ponad 1100 kg nakrętek . Firma Eko - Maz, która odbierała nakrętki przekazała na rzecz dzieci niepełnosprawnych dodatkowo 1 tys. zł.
Wójt Gminy informował, że zarządzenia jaki wydał w okresie międzysesyjnym dostępne są  w BIP – ie gminy Bulkowo.
Radny Bogdan pytał kto będzie zatrudniony w punktach przedszkolnych  - czy będą to osoby z terenu naszej gminy czy z zewnątrz?
Wójt Gminy informował, że za nabór dzieci odpowiedzialny jest UG. W każdym z punktów może być max. 15. dzieci. Nabór kadry wkrótce będzie ogłoszony. Dodał, że wymógł, aby zatrudnienie znalazły osoby zameldowane na terenie gminy na pobyt stały. Za rekrutację odpowiedzialna jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej. Każda placówka będzie zatrudniała dwie osoby – jedną z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz drugą osobę, która będzie osobą do opieki. Dla każdego z punków przewidziano w miesiącu po 10 godzin pracy z logopedą oraz spotkania z psychologiem. Zatrudnienie pracowników punktów przewidziane  na okres do połowy 2015r.
Radny Matczak  zapytał, w jakich miejscowościach będą funkcjonowały placówki i czy budynki  spełniają wymogi, aby były w nich punkty przedszkolne?
Wójt Gminy odpowiedział, że punkty będą funkcjonowały w Blichowie, we Włókach i w Worowicach. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i PSP obejrzały lokale. Każdy obiekt ma pewne zalecenia, które trzeba wykonać. Gdyby jakiś lokal nie spełnił wymagań to w rezerwie jest budynek szkoły w Nowych Krubicach. Wójt Gminy stwierdził że szkoda, iż  lokalu spełniającego odpowiednie wymagania nie ma w Bulkowie. Tu widzi największą potrzebę funkcjonowania punktu.

Punkt 5.
              Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytali protokoły z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym
Radny Bogdan zapytał czy 24 tys. zł , które z zadania „ modernizacja drogi w Sochocino – Praga” przeznacza się na zakup i montaż drzwi w budynku OSP Nowe Łubki  stanowią jedynie „pożyczkę” z działu 600?
Skarbnik Gminy  odpowiedziała twierdząco.

Punkt 6.
Radny Bogdan pytał czy może zapoznać się z treścią pisma z WIOS – iu,  w związku z którym  będzie podejmowana uchwała?
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że pismo było przedstawiane na wspólnym posiedzeniu komisji i jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.
               Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.
a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)            
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie obwodów głosowania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt . „ Do  przedszkola” w partnerstwie z Fundacją   Edukacji   Przedszkolnej   oraz   Gminami:   Sierpc   i   Potworów  w  ramach  Programu  Operacyjnego   Kapitał   Ludzki   Priorytet   IX  „ Rozwój  wykształcenia  i kompetencji   w  regionach ”,  Działanie 9.1  „ Wyrównywanie   szans  edukacyjnych   i    zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie  9.1.1  „ Zmniejszanie  nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
Radny Bogdan pytał o koszt obsługi geodezyjnej dot. nieruchomości wymienionych w projekcie uchwały?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota 7. 650 zł.
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów w obrębie Daniszewo – Malenie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  rozpatrzenia  pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącego  zaniechania podjęcia działań związanych  z nakazaniem posiadaczowi odpadów ich usunięcia z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych przez Wójta Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego „ Sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012r.”

Punkt 9.
                Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 10.
                 Przewodniczący Rady Gminy odczytał dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie  - Zespół w Płocku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej. Opinie są pozytywne.
                 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników obrad z pismem mieszkańca gminy w sprawie podpalenia jego własności tj. stogu z dużymi belami słomy i czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Bodzanowie. ( w tej sprawie radni podtrzymali swoje stanowisko wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji  w dniu 22.01. br.).
                 Przewodniczący Rady Gminy podał dane statystyczne dot. pracy radnych za 2012r tj:
 - liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy – 89,  liczba wspólnych posiedzeń komisji – 11,  Komisji Rewizyjnej – 5,  Komisji ds. Budżetu  - 11,    Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych – 7, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – 5, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu – 6. Podkreślił, że w 2012r. Rada Gminy podjęła jeszcze więcej uchwał niż w 2011r. mimo, iż wtedy było ich bardzo dużo. Podziękował  radnym za bardzo duży wkład pracy. Dziękował również Wójtowi Gminy i pracownikom UG za pracę przy wykonywaniu uchwał podejmowanych przez radnych.
                 Przewodniczący Rady Gminy poinformował  uczestników Sesji, że w Sejmie RP trwają pracę nad nowelizacją „ ustawy śmieciowej”. Wyraził nadzieję, że zmiany zostaną przyjęte tak, aby zapisy ustawy były korzystne dla mieszkańców. Radni apelowali do posłów, aby zmieniono ustawę.
Radny Matczak dodał, że zarówno Wójt Gminy jak i radni doskonale znają trudną sytuację na wsi, ubolewają nad tym i mają nadzieję, że Sejm wprowadzi regulacje korzystne dla ludzi.
Wójt Gminy stwierdził, że Parlament dał gminom takie narzędzie pracy, którym można się  „ poparzyć. ” Postępować musimy zgodnie z ustawą, chociaż się z nią nie zgadzamy.  A przecież zapisy ustawy powodują, że system krzywdzący jest dla rodzin wielodzietnych. Żądamy możliwości zadbania o interesy mieszkańców. Sejm powinien dać możliwość stosowania systemu mieszanego i wielu innych udogodnień zgodnych z warunkami życia naszych mieszkańców. Nie zgadzamy się z obecną ustawą, gdyż krzywdzi ludzi. Będziemy robić wszystko, żeby było jak najtaniej. Nie można robić rewolucji kosztem ludzi a do tego nas się zmusza.
                 Radny Matczak interesował się zmianami w regulaminie pracy w Gospodarce Komunalnej. Prosił o wyjaśnienie, z czego te zmiany wynikały. Powiedział, że to nie on wnosił o zmiany, tylko pewnych nieprawidłowości dopatrzył się nowy kierownik GK i Radca Prawny UG.  Następnie pytał o zajęcia dla dzieci w czasie ferii.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że kierownik GK udzieli wyjaśnień na wspólnym posiedzeniu  komisji. Co do zajęć w ferie, to w szkołach pełnione są dyżury, dzieci jeżdżą też na basen. GKRPA realizuje zajęcia dla młodzieży Pat w Bibliotece Publicznej.
Wójt Gminy przypomniał, że od początku nie zgadzał się z dużą liczbą godzin nadliczbowych w szkołach finansowanych tylko z budżetu gminy. Na spotkaniach w sołectwach informuje o środkach unijnych z myślą o dzieciach. Zależy mu na tym, aby oświata na terenie gminy stała na wysokim poziomie. Dodał, że w projektach realizowanych z myślą o uczniach nie ma wkładu finansowego ze strony gminy. Budżet gminy jest wyższy obecnie o ok. 3 mln. zł. m.in. dlatego, że pozyskiwane są środki finansowe z zewnątrz.
                Radny Matuszewski pytał, czy budynek po świetlicy socjoterapeutycznej  w Bulkowie nie spełniałby wymogów pozwalających na prowadzenie w nim punktu przedszkolnego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że można  to sprawdzić i w przyszłości ewentualnie pomyśleć o wykorzystaniu go na punkt przedszkolny.
                Radny Józwiak interesował się projektami urbanistycznymi dot. wydzielenia w Bulkowie terenów pod budowę.
Wójt Gminy informował, że  występował pierwotnie o odrolnienie ok. 16 ha gruntów.  Wyrażono zgodę na odrolnienie ponad 6 ha. Gdy ten teren będzie zasiedlony, ponowiony zostanie wniosek  o dalsze odrolnienie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że gmina mogła się odwołać od decyzji w sprawie odrolnienia, ale jednak ponad 6 ha. to duży obszar. Odwołanie spowodowałoby tylko przeciągnięcie procedur w czasie.
                Radny Matczak w imieniu ZG OSP i OSP Nowe Łubki podziękował Wójtowi   i radnym za środki finansowe na zakup i montaż drzwi garażowych do budynku OSP w Nowych Łubkach. Następnie poinformował o pożarze budynku mieszkalnego w Starych Łubkach sprzed kilku dni dodając, że  mieszkaniec który stracił dach nad głową błyskawicznie otrzymał pomoc od Wójta. Pomoc zadeklarował też radny Bigos.
Wójt Gminy stwierdził, że współpraca UG z OSP Nowe Łubki układa się bardzo dobrze. Z pomieszczeń straży korzysta UG, ponieważ  znajduje się w nich przynajmniej na czas zimy sprzęt gminny. Dziękował Komendantowi Gminnemu OSP p. B. Matczakowi, radnemu J. Bigosowi, sołtysowi  G. Damaziakowi, p. Tybusiowi i mieszkańcom sołectwa za działania i postawę w związku z pożarem budynku  w Starych Łubkach. Radnym podziękował za bardzo dobrą współpracę w 2012r. Stwierdził, że dobra praca przynosi dobre efekty. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale na pewno wspólnie postawione zadania zostaną wykonane.
Radny Marciniak  pytał czy mieszkańcy gminy Bulkowo mogą korzystać z gabinetu rehabilitacji w Staroźrebach?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco dodając, że umowa w tej sprawie z gminą Staroźreby zostanie wkrótce podpisana. Następnie Wójt odczytał odpowiedź na pytania zawarte w piśmie, jakie na poprzedniej Sesji przedstawił p. K. Michalak, składając je następnie  do Wójta. Pierwsze pytanie dotyczyło kosztów związanych z organizacją II Gminnych Obchodów Święta Niepodległości, które wyniosły:
- dekoracja Kościoła parafialnego w Bulkowie: firana i tkanina 333 zł., tkanina – 42.40 zł.(materiały w dyspozycji ZSO w Bulkowie do ponownego wykorzystania), kompozycje kwiatowe – 200.00 zł., ( łącznie 575.40 zł.),
- materiały na kotyliony – 27.44 zł.,
- materiały budowlane, krzewy i koszty zakupu tablicy: tablica – 1230 zł., agrotkanina  i tkanina – 71.85zł.,godło mosiężne – 175.00 zł., krzewy (tuje) 61.20 zł. ( za 3 sztuki posadzone przy tablicy pamiątkowej), kruszywo ( drobne kamienie )  246.00 zł. ( łącznie 1784.85 zł.)
- artykuły spożywcze ( poczęstunek dla zaproszonych gości na zakończenie obchodów ) -911.66 zł
Łączne koszty związane z organizacją II Gminnych Obchodów Święta Niepodległości wyniosły 3298.55 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo.
Pozostałe nie wymienione wyżej prace zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców, bądź firmy z terenu gminy Bulkowo, m. in:
- przekazanie 2 kamieni wraz z piaskowaniem, wykonanie otworów pod tablicę i godło, nagłośnienie uroczystości, nasadzenie części roślin, znicze oraz biało – czerwona wstęga.
Drugie pytanie dotyczyło zadłużenia gminy Bulkowo na koniec 2010r., które wyniosło 5 376 127 zł., co stanowi 37.24 % w stosunku do wykonanych dochodów, gdy dodamy 748 971 72zł., za zastane i nieuregulowane faktury ( nawet z 2009r.) czyni to kwotę 6 125 098 70 zł., i było to wiadome już w dniu 13.12.2010r., kiedy p. Michalak pełnił funkcję doradcy Wójta. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec 2012r. wyniesie 6 403 324 zł., co stanowi 32.65 % w stosunku do planowanych dochodów.
Trzecie pytanie dotyczyło termomodernizacji budynku szkoły we Włókach – dotacja na to zadanie wpłynęła w dniu 27.09.2012r. w kwocie 64 338 42 zł..
                Mieszkaniec gminy pytał, czy w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej katastrofę pod Smoleńskiem darmowe było „kropidło”? W terenie „chodziła” informacja, że kosztowało 2 tys. zł.
Wójt Gminy zapewnił, że „kropidło” absolutnie nic gminy nie kosztowało.
                Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę na problemy jakie mogą mieć niektórzy mieszkańcy gminy z opłatą za śmieci, która zacznie obowiązywać od lipca br. Dodał, że wszystkie aspekty tej sprawy trzeba ludziom wytłumaczyć na zebraniach.
                Radny Matuszewski wypowiedział się w sprawie podpalenia stogu z belami słomy w Worowicach. Stwierdził, że jego zdaniem przez ok. 1.5 godz. po zdarzeniu można było odnaleźć ślady domniemanego podpalacza.
Radny Matczak dodał, że Wójt i Rada Gminy zajmą się pismem złożonym przez mieszkańca Worowic.
Wójt Gminy stwierdził, że UG zwróci się do  Policji  o wyjaśnienie kwestii poruszonych   w piśmie. O wszystkim mieszkaniec będzie poinformowany. Wójt zwrócił się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla osoby, która straciła kilkaset beli słomy. O podobną
            pomoc apelował dla samotnego mieszkańca Starych Łubek, który stracił dach nad głową. Gmina też będzie starała się tu pomóc. Nie można być nieczułym na ludzkie nieszczęście.
Przewodniczący Rady Gminy dziękował za ludzką wrażliwość i pomoc okazaną osobom, których dotknęło nieszczęście.
               Radny Matczak pytał o stawki za odbiór odpadów ustalone w innych gminach.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że stawki są podobne a  kwoty ostateczne będą znane dopiero po przetargu.
Wójt Gminy informował, że w samorządach prowadzone były dyskusje i wyliczenia jakie stawki przyjąć. Były głosy, że przecież można przyjąć stawkę zaledwie 3 zł. bądź niższą mimo, iż  od razu mówiono, że taka kwota jest nierealna. Ostateczna stawka to będzie suma kosztów odbioru odpadów  i obsługi administracyjnej przy czym te ostatnie są znikome. Ustawa jest nowa i na początku cała Polska będzie się jej uczyć. Na pewno taniej będzie przy segregacji odpadów i do tego trzeba mieszkańców zachęcać. Segregacja jest również istotna dlatego, że z czasem gminy, w których segregacja odpadów nie będzie prowadzona lub będzie  znikoma, będą płaciły dotkliwe kary. Wójtowi i radnym zależy na tym, aby koszt odbioru odpadów był  dla mieszkańców gminy jak najmniejszy.
                Radny Józwiak zwrócił się z apelem do wszystkich sołtysów o uczestnictwo w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie gminy. Wspólnymi siłami można zrobić dużo więcej.
                Przewodniczący Rady Gminy informował o realizowanym projekcie „ Aktywna integracja ”. Od stycznia organizowana jest rekrutacja – GOPS poszukuje do projektu 8. kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Punkt 11.
                 Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz.12.30.
                                               
                               Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                        Przewodniczył:
Dariusz Kowalewski                                                Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi