Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIII/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIII/13

Protokół Nr XXIII/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
 w dniu 26 marca 2013r.

     Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego p. Tomasz Skorupski, p. Wiesław Woźniak p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.

         Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) funduszu sołeckiego na 2014r.
      b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
      c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo
      d) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 
     e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bulkowo w 2013r.”
     f)  realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
     g) utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo – edycja II”, który będzie zrealizowany jako zadanie  wnioskowane przez Radę Gminy do współfinansowania, w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.
  8. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych  za 2012r.
  9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
           Do proponowanego porządku obrad poprawki zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7b: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn:  „Termomodernizacja z wymianą pokrycia dachowego budynku OSP w Pilichówku gm. Bulkowo”, w punkcie 7f o wykreślenie projektu uchwały uwzględnionej w proponowanym porządku obrad i wprowadzenie w to miejsce :  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „ 3- letniego Gminnego Programu wspierania rodziny w gminie Bulkowo na lata 2013 – 2015 ” oraz o wprowadzenie punktu 7i:  podjęcie uchwały w sprawie  realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „ Rozwój wykształceniea i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z poprawkami nastąpią zmiany  w numeracji  w punkcie 7 proponowanego porządku obrad.
       Porządek XXIII –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 15 za )   z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
             Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
05.03 – uczestniczył w Sesji Rady Gminy poświęconej ustanowieniu herbu Gminy Bulkowo. Było to wielkie święto samorządowe, które zdarza się raz w życiu danej społeczności. Mamy swoją symbolikę, herb, flagę z czego wszyscy powinniśmy być dumni. Wójt dziękował wszystkim za obecność na Sesji w dn. 05.03.br. Kolejna ważna rzecz została doprowadzona do końca.
07.03 – odbył spotkanie z rolnikami z Dobrej
08.03 – odbył wizytę w Energa Płock oraz spotkał się z geodetą w  Sochocino- Pradze
12.03 – spotkał się ze Związkami Zawodowymi pracowników oświaty
13,14,15.03 – uczestniczył w Akademii Wójta
16.03 – uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP Worowice
17.03 – uczestniczył w koncercie w Worowicach zorganizowanym przez GOPS i stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. Dochód z koncertu został przeznaczony dla dzieci objętych zasiłkiem pielęgnacyjnym. Dziękował za współpracę i za szczytny cel. Narzekał na frekwencję gości.
18.03 – odbył spotkanie  z projektantem hali sportowej w Blichowie
19.03 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
20.03 – uczestniczył w konkursie recytatorskim „ Pięknie być człowiekiem” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz odbył spotkanie z Wójtami uczestniczącymi w projekcie przedszkolnym i przedstawicielami Fundacji Edukacji Przedszkolnej w związku z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych
21.03 – uczestniczył w konferencji w Warszawie
22.03 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu Rady Gminy
Wójt Gminy dodał, że w okresie międzysesyjnym  odbywał również spotkania z mieszkańcami.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Wójt Gminy życzył obecnym na sali obrad oraz wszystkim mieszkańcom gminy wszystkiego co najlepsze, miłych spotkań w rodzinnym gronie, głębokich przeżyć religijnych.
Radny Bogdan pytał jakich spraw dotyczyło spotkanie z Energą, oraz czy geodeta przygotował już dokumenty dot. drogi w Sochocino – Pradze?
Wójt Gminy informował, że spotkanie z Energą nie było jedynym a rozmowy były prowadzone nt. różnych zagadnień, m.in. modernizacji sieci elektrycznej w budynku GCI w Worowicach, gdzie wykonano gratis cały pion i to przede wszystkim dzięki przychylności Zakładu Energetycznego. To zostało przez nas „ wyjeżdżone”   i zaoszczędziliśmy w ten sposób 7 - 8 tys. zł. Przeprowadzona wcześniej kontrola  nie zostawiła suchej nitki nt. instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej w Worowicach, w którym funkcjonuje m.in. punkt przedszkolny. Protokół z kontroli z 2009r. wskazywał na rażące zaniechania dot. instalacji elektrycznej w Worowicach. Naprawiliśmy kolejną rzecz zaniedbaną przez poprzednie władze gminy. Ponadto być może będzie możliwość pozyskania busa z Zakładu Energetycznego. W ostatnim okresie zmieniliśmy taryfy na obiektach gminnych, co przyniesie nam 20 – 30 tys. zł oszczędności rocznie. W Worowicach były 3 opłacane przez nas liczniki, dwa niepotrzebne, aktualnie jest tylko jeden. Oczywiście płaciliśmy za 3. To kolejne zaniedbanie już usunięte. Co do lamp ulicznych, to jest to sprawa indywidualna, co roku możemy założyć  lampy tam, gdzie jest zasilanie. Ich ilość jest określona w warunkach umowy z operatorem. Co do dokumentów dot. drogi  w Pradze przygotowywanych przez geodetę, można o to zapytać pracownika w przerwie Sesji.
Radny Bogdan pytał kto jest dyrektorem punktów przedszkolnych?
Wójt Gminy informował, że za wszystkie wybory pracowników do punktów przedszkolnych jak również dyrektora odpowiedzialna jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej. Nazwisko dyrektora poda w dalszej części obrad, ponieważ w tej chwili nie pamięta. Mógłby je źle podać. W Worowicach jest biuro całego przedsięwzięcia obejmujące wszystkie 3 gminy partnerskie  i z tego tytułu również udało się pozyskać fundusze pozabudżetowe na modernizację budynku.
Radny Matczak pytał o sprawy sądowe dot. Urzędu  Gminy.
Wójt Gminy informował, że w ub. roku zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy tak, aby był on dostosowany do istniejących potrzeb m.in. uwzględniono w nim mniejszą liczbę etatów w Urzędzie. Niektóre stanowiska uległy połączeniu ze względu na zbieżność spraw w nich załatwianych, inne zaś likwidacji. W ich wyniku wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy otrzymała p. Michalak. Ponieważ nie zgadzała się z takim rozwiązaniem sprawy wniosła pozew do Sądu Pracy. Nie przekazała również pracodawcy spraw i dokumentacji przez nią prowadzonych. Pokój był zamknięty przez ponad miesiąc co paraliżowała pracę Urzędu. Pomimo próśb nie otrzymaliśmy kluczy do pomieszczenia. Byliśmy zmuszeni komisyjnie wejść do pokoju i dokonać inwentaryzacji rzeczy tam pozostawionych. Jak wykazał protokół z przeprowadzonej kontroli, ujawniono poważne zaniedbania, które skutkowały wręczeniem zwolnienia dyscyplinarnego. W tym przypadku p. Michalak również wniosła pozew do sądu.
Radny Matczak stwierdził, że pojawiły się głosy, że ta Pani odeszła z odprawką za porozumieniem stron.
Wójt Gminy odpowiedział, że rzeczywiście po zmianie Regulaminu Organizacyjnego UG  rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz bez winy pracownika i bez konieczności świadczenia pracy przez ten okres. Wówczas trzy miesięczne świadczenie przysługiwałoby. Jednak pracownik skierował sprawę do sądu i jak już wspomniałem nie przychodził – pomimo wezwań, aby rozliczyć się z miejsca pracy, brak było dostępu do dokumentów i po bardzo długim okresie oczekiwania podjęto decyzję o komisyjnym przejęciu dokumentów znajdujących się w szafie pracownika. Nie było żadnych odprawek.           

Punkt 5.
        Protokoły z posiedzeń komisji w okresie od 05.03.br. odczytali Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
        Radny Matczak informował uczestników posiedzenia, że w dniu 09.05.br. organizowany jest wyjazd do Sejmu i Senatu RP.
         Radny Józwiak wskazał na pilną potrzebę ustawienia znaków drogowych „ uwaga  na drogę z pierwszeństwem przejazdu” przy ulicach ( przecznicach) na Osiedlu w Bulkowie. Potrzebnych jest 8 znaków, ustawienie których spowoduje poprawę bezpieczeństwa  na ulicach. Wywiązała się w tym temacie dyskusja.
         Wójt Gminy podał nazwisko dyrektora punktów przedszkolnych – jest to p. Krzysztof Protekta. Co do pytania o dokumenty dot. drogi   w Sochocino – Pradze, to mimo próśb ze strony UG, geodeta jeszcze dokumentów nie złożył.
       Radny Powiatu p. A. Kuliński stwierdził, że na Sesji Rady Gminy Bulkowo w dniu 05.03.br. informował radnego Matczaka, żeby ten powiadomił Wójta Gminy,  iż  reprezentował również Starostę Płockiego. Apelował, aby nie doszukiwać się w tej sprawie złośliwości od kogokolwiek,  już tę sprawę wyjaśniał na Sesji Rady Powiatu.
Radny Matczak odpowiedział, że rzeczywiście wprowadzał gości, bo był do tego upoważniony, ale nikt go nie prosił   o przekazanie komukolwiek jakiejś informacji. Zresztą był pewny, że jeśli p. Kuliński reprezentuje Starostę, to będzie posiadał adres i zabierze głos podczas wystąpień gości, bo tak się robi.
Radny Powiatu  T. Skorupski stwierdził, że był bardzo zbulwersowany faktem, że na Sesji Rady Gminy Bulkowo, podczas której ustanawiano herb Gminy, nie było władz powiatu i swoje oburzenie wyraził na Sesji Rady Powiatu. Podobno p. Kuliński reprezentował Starostę, ale czy p. Starosta na tak uroczystą i wyjątkową Sesję nie mógł się osobiście pofatygować? Mówił, że było mu wstyd za Starostwo, a miał też niedawno miejsce  przypadek, że podczas uroczystości  w szkole w Górach poświęconej „ Żołnierzom Wyklętym” też nie było  p. Starosty i to jest oburzające  tym bardziej, że dotarły inne ważne osobistości.
Radny Powiatu A. Kuliński stwierdził, że p. Starosta powinien być na tych uroczystościach, ale to nie jego wina, że go nie było. On sam dowiedział się od Starosty, że ma go reprezentować tylko dzień wcześniej. Poza tym nie wie jak były wysyłane i kto wysyłał zaproszenia.
Radny Powiatu T. Skorupski ripostował, aby nie zrzucać winy i odpowiedzialności na władze gminy, bo to jest niepoważne. Apelował, aby całą sytuację „ wzięli na siebie” radni powiatu. Sytuacja z nieobecnością p. Starosty nigdy nie powinna się już powtórzyć.
Wójt Gminy informował, że zaproszenia na wszelkie uroczystości gminne  wychodzą z UG z odpowiednim wyprzedzeniem i tym razem nie było absolutnie żadnego odstępstwa od ogólnie przyjętych norm. Zresztą inne osoby, do których wysyłane są zaproszenia na uroczystości przyjeżdżają. Identycznie było z II Gminnymi Obchodami Święta Niepodległości, gdzie wachlarz gości był bardzo szeroki począwszy od parlamentarzystów. Kto ma życzenie przyjeżdża, kto nie ma, nie przyjeżdża.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że ustalając termin Sesji na dzień 05.03. br. sprawdzono wpierw, że w tym dniu nie ma posiedzeń Sejmu RP, Senatu RP i Rady Powiatu Płockiego.
Radny Powiatu p. A. Kuliński poinformował o funkcjonowaniu Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych,  jaka istnieje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Komisja będzie  starała się  tym osobom pomagać.
      Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka  zarządził 10. minutową przerwę    w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 6.
              Interpelacji lub zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
             
a) 
       Rada Gminy podjęła uchwałę o nieutworzeniu funduszu sołeckiego na 2014r. ( za nieutworzeniem funduszu głosowało 10. radnych przy 4 przeciw i 1 wstrz.) Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody    na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn:  „Termomodernizacja z wymianą pokrycia dachowego budynku OSP w Pilichówku gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bulkowo w 2013r.” Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „ 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bulkowo na lata 2013 – 2015 ” Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu w gminie Bulkowo – edycja II ”, który będzie zrealizowany jako zadanie  wnioskowane przez Radę Gminy do współfinansowania, w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę  w sprawie  realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia   i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
Punkt 8.
          Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo bardzo pozytywnie wypowiedział się   nt. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działalność komisji jest widoczna na terenie gminy jak i poza gminą. Członkowie Komisji bardzo solidnie podchodzą do swojej pracy.  Grupa PaT, która powstała jest widoczna nawet poza terenem gminy.

Punkt 9.
         Z uwagi na brak interpelacji lub zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 10.
         Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych zadane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19.03.br.:
- w r. szkolnym 2012/2013 jest mniej uczniów w szkołach w porównaniu z ub.r. szkolnym   o 39. W rozbiciu na poszczególne szkoły wygląda to następująco: w SP Krubice – o 4, w SP 
Nowe Łubki – o 4, w SP Blichowo – o 1, we filii we Włókach – o 1, w Gimnazjum w Blichowie –o 14, w Gimnazjum w Bulkowie – o 19. W SP Bulkowo uczniów przybyło o 4 osoby (ze SP Nadułki)
- subwencja oświatowa dla gminy wynosiła: w 2010r. – 4.861.887 zł., w  2011r. – 5.142.277 zł.(wzrost w stosunku do 2010r. o 280.390 zł.), w 2012r. – 5.482.675 zł. ( wzrost w stosunku do 2011r. o 340.398 zł.), w 2013r. - 5.196.928 zł.(mniej o 285.747 zł w stosunku do 2012r.).
        Przewodniczący Rady Gminy informował uczestników obrad, że na stronach internetowych gminy  zamieszczony jest  wzór podania o rozwiązanie umowy na odbiór odpadów komunalnych. Następnie odczytał pismo p. K. Michalaka w sprawie jego wypowiedzi na Sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2012r. Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że protokół z XX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został jednogłośnie przez radnych przyjęty. Dyskusji nie było.
        Radny Matczak pytał, kiedy będziemy rozmawiać nt. nowelizacji „ ustawy śmieciowej”.
Wójt Gminy odpowiedział, że przecież rozmawiano na ten  temat na wspólnym posiedzeniu komisji  w dniu 19.03.br. i wówczas ustalono, że  z podejmowaniem uchwał najlepiej będzie poczekać do czasu zakończenia przetargu na odbiór odpadów. Raz jeszcze prosił radnych       o przemyślenie zagadnień, na które zwracał uwagę podczas ostatnich posiedzeń. Musimy mieć gotowe, korzystne dla mieszkańców rozwiązania, które wprowadzimy  po rozstrzygnięciu przetargu. UG cały czas pracuje nad projektami uchwał. Należy działać rozważnie  i spokojnie.
         Radny Powiatu A. Kuliński oznajmił, że występuje teraz w imieniu p. Wójt Gminy Bodzanów oraz własnym. Bardzo pozytywnie wypowiedział się nt. przebiegu kolejnych Sesji Rady Gminy Bulkowo.   
W przeciwieństwie do Sesji Rady Gminy Bodzanów w Bulkowie obrady przebiegają w spokoju co powoduje, że  podejmowane decyzje przez radnych są przemyślane  i wyważone. Następnie podziękował   za uczestnictwo  w wycieczkach, których był współorganizatorem. Cieszy się, że ostatnio było dużo osób z gminy Bulkowo, bo to jest jego elektorat w nadchodzących wyborach. Dodał, że w dniach 13 – 14. 06. br. będzie zorganizowana wycieczka dla dzieci. W imieniu  p. Wójt Gminy Bodzanów zapraszał na kolejny Jarmark Norbertański. Wyraził nadzieję, że uda się zorganizować jubileuszowy  10 - ty Samorządowy Turniej Miast  i Gmin.
            Sołtys sołectwa Krubice Stare przypominał o potrzebie remontu drogi powiatowej biegnącej przez sołectwo. Prosił radnych powiatu o pomoc w tej sprawie. Mówił też   o potrzebie remontu innych dróg powiatowych.
Radny Powiatu  T. Skorupski  odpowiedział, że jedyną możliwością, aby w/w droga była w najbliższych latach wykonana jest jej przejęcie przez gminę.
Radny Matczak wyraził opinię, że nasza gmina powinna wystosować pismo do władz powiatu w sprawie remontów dróg powiatowych. Rozmawiał już o tym z Przewodniczącym Rady Powiatu i on mu zaproponował, aby takie pismo przesłać.
Radny Powiatu T. Skorupski informował, że w sprawie remontu  drogi powiatowej w Krubicach składał w powiecie interpelację, ale odpowiedź była negatywna. Pomysł radnego Matczaka uznał za dobry.
Wójt Gminy stwierdził, że odcinek drogi w Krubicach nie jest w zasadzie powiatowi potrzebny. Nie jest   to  żadna  droga  strategiczna.  Pełni  funkcję  typowo  lokalnej. Gdyby tę drogę przejęła gmina, powiatowi odeszłyby np. koszty odśnieżania,  łatania juz istniejących dziur.  Następnie zapytał radnych powiatu p. A. Kulińskiego i p. W. Woźniaka czy opowiadają się   za przejęciem tej drogi przez gminę i uzyskał odpowiedzi twierdzące. Wójt Gminy prosił radnych powiatu o pomoc w załatwieniu tej sprawy.
Radny Matuszewski stwierdził, że podobno jakiś czas temu  Starosta obiecał ustnie remont omawianej drogi.
       Mieszkaniec gminy dziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za bardzo dobre odśnieżanie dróg tej zimy. Narzekał natomiast na jakość odśnieżania dróg powiatowych. Tak jak gmina była świetnie odśnieżona, niektóre powiatowe były jednokierunkowe. Następnie mówił o problemie rolników z bobrami, które czynią bardzo duże szkody.
Wójt Gminy odpowiedział, że temat bobrów jest gminie znany i nie jest załatwiony nie z winy UG. Informował, że gmina może jedynie pełnić rolę pośrednika w załatwianiu spraw o odszkodowania w związku ze zniszczeniami dokonanymi przez bobry. Prosił, aby zainteresowani zgłaszali się do UG, gdzie uzyskają pomoc np. w wypełnianiu wniosków o odszkodowania. Bobry są zwierzętami chronionymi i dopóki Ministerstwo Ochrony Środowiska nie zmieni stanowiska jesteśmy bezradni.
Radna Biedrzycka informowała, ż jeden z rolników sołectwa Chlebowo składał wniosek   i uzyskał odszkodowanie za zniszczenia dokonane prze bobry. Zwróciła też uwagę, że chyba kiedyś jakieś środki na omawiany cel miały być zabezpieczane przy okazji renowacji  rzeki Mołtawy. Samych zgłoszeń o odszkodowania można dokonywać w Delegaturze UW   w Płocku  na ul. Kolegialnej.
Radny Matczak stwierdził, że informację o tym, gdzie zgłaszać szkody wyrządzone przez bobry można zamieścić w BIP – ie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, aby taka informacja była również zamieszczona  na tablicy ogłoszeń UG.
       Radny Matczak informował o zwyżce cen akcji cukrowych oraz o OSN – ach. Podobno powiat płocki ma być włączony do OSN – ów.
      Przewodniczący Rady Gminy przekazał życzenia wielkanocne, jakie napłynęły  od posła Macieja Małeckiego oraz  od Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego i Starosty Płockiego. 
       Przewodniczący Rady Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia wielkanocne uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy.

Punkt 11.
      Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka dokonał zamknięcia XXIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 12.10.
 
                     Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                               Przewodniczył:
D. Kowalewski                                                                  W. Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi