Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIV/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIV/13

Protokół Nr XXIV/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
 w dniu 05 kwietnia 2013r.

          Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15 radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

     Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
      b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
      d) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
      e) zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Zakup  samochodu dostawczego i przyczepy dla potrzeb Gospodarki Komunalnej”
      g) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
      Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo informował, że z uwagi na krótki okres czasu pomiędzy kolejnymi Sesjami Rady Gminy, protokół z poprzedniej Sesji nie został jeszcze sporządzony. Proponował, aby  przyjęcie protokołu z XXIII – ej Sesji nastąpiło podczas kolejnych obrad ( propozycja została przyjęta – 15 za). Z uwagi na wykreślenie punktu   3  prop. porządku obrad, zmianie ulega numeracja kolejnych punktów.

       Porządek XXIV –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w proponowanej wersji, z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
       Wójt Gminy  informował o swojej międzysesyjnej działalności:
27.03 – w Starostwie w Płocku podpisywał protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy dot. zadania „ Termomodernizacja budynku SP we Włókach”. Ocena kontroli jest pozytywna. W tym samym dniu uczestniczył w podpisywaniu w Urzędzie Gminy aktów notarialnych dot. drogi  Daniszewo – Podmarszczyn. Mieszkańcy nieodpłatnie przekazali swoje grunty na w/w drogę. O godz. 16.30 uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym LGD w Wyszogrodzie.
28.07 – uczestniczył w spotkaniach Wielkanocnych z sołtysami i strażakami
W okresie międzysesyjnym standardowo spotykał się z mieszkańcami gminy.
Nadmienił, że w okresie międzysesyjnym wydał jedno zarządzenie. Wszystkie zarządzenia dostępne są w BIP – ie.

Punkt 4.
       Przewodniczący Rady Gminy odczytał protokół ze  wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy w dniu 05.04.br.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 5.
             Radny Matczak interesował się szambami przydomowymi. Stwierdził, że  w przyszłości problem odbioru ścieków z szamb trzeba rozwiązać, bo oczyszczalnia ścieków w Bulkowie jest w stanie przyjąć jedynie 10 % ścieków  dowożonych w stosunku  do płynących z kanalizacji.
Wójt Gminy odpowiedział, że  najbliższe lata wymuszą na nas kanalizowanie aglomeracji,  jednak są to bardzo duże koszty. Na pewno trzeba myśleć o rozbudowie kanalizacji  i objęciem prze nią kolejnych obszarów, bo procent skanalizowania  naszej gminy jest znikomy. Możliwe jest podniesienie tych 10 %, o których wspominał p. Matczak, ale tu już konieczna byłaby zmiana technologii oczyszczalni. Generalnie wszelkie rozwiązania są bardzo kosztowne, ale na pewno w najbliższej przyszłości należy się nad nimi pochylić.  W obecnej chwili najważniejsze dla mieszkańców są remonty dróg. Szkoda,  że poprzednie władze nie korzystały ze środków zewnętrznych, kiedy można je było pozyskać Teraz fundusze zewnętrzne na ten cel praktycznie się skończyły, są bardzo ograniczone.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że powinny zostać rozpropagowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Punkt 6.
              
a)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo, z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 05.04.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Zakup  samochodu dostawczego i przyczepy dla potrzeb Gospodarki Komunalnej”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
               Ten punkt zrealizowano w punkcie 5 przyjętego porządku obrad.

Punkt 8.
                Wójt Gminy przypomniał o ustaleniach, że z podejmowaniem kolejnych uchwał dot. „ustawy śmieciowej” najlepiej będzie poczekać do czasu zakończenia przetargu  na odbiór odpadów. Właśnie przetarg rozstrzygnie wysokość stawek za odbiór odpadów. Na dzisiejszej Sesji zdjęliśmy obowiązek zabezpieczenia pojemników i worków na odpady przez mieszkańców. Teraz znowelizowana ustawa na to pozwala i szybko podążamy za nią. Do Urzędu spłynęło 76% deklaracji mieszkańców dot. odpadów i jest    to dobry wynik. Czekamy na pozostałe deklaracje i następnie wrócimy do dyskusji na komisjach.
Najważniejszą rzeczą jest, aby odbiór odpadów był jak najtańszy dla mieszkańców gminyi oby  wszystko   było  dopasowane  do ich potrzeb  życiowych, sytuacji finansowej i rodzinnej Zaapelował   do  radnych o przemyślenia w tych sprawach tak, aby przyjęte rozwiązania były jak najkorzystniejsze dla mieszkańców. Po naszych wystąpieniach, wystąpieniach wielu samorządów Sejm znowelizował Ustawę i stała się ona bardziej „ życiowa”. My podążamy za nią, aby była jak najmniej bolesna dla mieszkańców. Niestety  za niedociągnięcia ustawodawców to my świecimy oczami przed mieszkańcami.
Z wystąpieniem Wójta Gminy zgodził się Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Bogdan pytał, czy UG pracuje nad specyfikacją przetargu, oraz kiedy przetarg  odbędzie się?
Wójt Gminy informował, że cały czas trwają spotkania w grupie 5 gmin dotyczące m.in.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Nad specyfikacją pracuje też wynajęta przez grupę gmin kancelaria prawna. Ostateczny termin rozstrzygnięcia przetargu to 30.06.br., ale będziemy starali się  go ogłosić jak najszybciej.
              Radny Matczak poruszył sprawę remontów dróg powiatowych, które są w kiepskim stanie technicznym. Dodał, że także odśnieżanie tych dróg przez powiat pozostawia wiele  do życzenia.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że te problemy zgłoszono radnym powiatowym na poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy informował o zgłoszeniach mieszkańców gminy dot. kiepskiego odśnieżania dróg powiatowych. Proponował, aby Rada Gminy wystosowała pismo do powiatu w sprawie dróg powiatowych tak, jak zostało to wcześniej ustalone. Przypomniał o sprawie drogi powiatowej w Krubicach, którą gmina chce przejąć, aby ją wyremontować i odśnieżać. Do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi. Fatalny za chwilę będzie  stan drogi m.in. Daniszewo – Nadułki. Jeśli powiat nie podejmie prac zapobiegawczych, które można wykonać niewielkim kosztem za chwilę nie będzie co ratować, ponieważ asfalt się „wywróci ”. Chodzi tu głównie o odprowadzenie wody z koryta drogi.
Radny Matuszewski mówił o drogach powiatowych, których praktycznie już nie ma  tj: w kierunku Krubic i Kobylnik, w Worowicach czy w Szastach.
Radny Józwiak proponował spotkanie z Rejonem Drogowym w sprawie napraw dróg powiatowych. Wspomniał, że nawet dziury powstałe w jezdni wypełniane są wybiórczo, pobocza są ciągle  podnoszone i woda nie ma gdzie odpływać.
Radny Bogdan zastanawiał się, czy gmina nie mogłaby zawrzeć ze starostwem porozumienia w sprawie odśnieżania dróg powiatowych tak, aby drogi te na koszt powiatu odśnieżała gmina. Wówczas byłoby to robione rzetelnie.
Wójt Gminy stwierdził, że porozumienie dot. odśnieżania dróg między gminą a rejonem drogowym już raz było i dotyczyło zamiany odcinków do odśnieżania, tak żeby gmina przejeżdżając do swego następnego odcinka przez drogę powiatową również ją odśnieżała, a powiat robił to na drodze gminnej łączącej np. drogi powiatowe. Nie było wówczas tzw. pustych przejazdów. Możemy do tego wrócić.
            Radni upoważnili Przewodniczącego Rady Gminy do zredagowania i wystosowania do starostwa pisma dotyczącego dróg powiatowych na terenie gminy. Z pismem Przewodniczący RG zapozna radnych na jednym ze wspólnych spotkań.
Radny Ziółkowski stwierdził, że w w/w piśmie powinna być zawarta prośba o przekazanie informacji dot. finansowania dróg powiatowych  z uwzględnieniem usług.
            Przewodniczący Rady Gminy zapraszał uczestników obrad i mieszkańców gminy  na XIV – y Powiatowy Dzień Ziemi do Słubic, który odbędzie się w dniu 21.04.br.
               Radny Matczak pytał czy w r. bieżącym będą przyjęcia osób do prac interwencyjnych, oraz gdzie te osoby będą pracowały?
Wójt Gminy informował, że część umów jest już podpisana. W ramach istniejącego programu zatrudnionych jest 5 osób plus 3 osoby jako pracownicy administracyjni. Znając zaradność Powiatowego Urzędu Pracy należy przypuszczać, że będą kolejne przyjęcia.
Radny Józwiak informował, że do tej pory osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych pracowały na terenie całej gminy, gdzie tylko zaistniała potrzeba.

Punkt 9. 
               Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka dokonał zamknięcia XXIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 11.10.
                                                 
                               Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                                   Przewodniczył:
D. Kowalewski                                                                   W. Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi