Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXV/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXV/13

Protokół Nr XXV/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
 w dniu 21 maja 2013r.

           Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego  p. Wiesław Woźniak i p. Andrzej Kuliński
- Były Radny Powiatu Płockiego p. Tomasz Skorupski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.
 
                                            Proponowany  porządek  obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołów z XXIII – ej i XXIV - ej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a)   wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:                             
            ” Przebudowa świetlicy w miejscowości Bulkowo gm. Bulkowo”
      b)   wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
            „ Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ew. 157/1 w miejscowości Blichowo                        
            gm. Bulkowo - dokumentacja”
      c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu
      d)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
      e)   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 
            budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
      f)   przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bulkowo za rok 2012.
      g)   w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie jako  
            właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania 
            rodziny
      h)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas 
            określony
      i)    rozpatrzenia pisma p. Krzysztofa Michalaka dotyczącego wycinki zadrzewień 
            przydrożnych na terenie gminy Bulkowo
  8. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GOPS za  2012r.
  9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
              Do proponowanego porządku obrad poprawki zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7j: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Baboszewo oraz przypomniał o wypracowanych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14.05.br. poprawkach do projektu uchwały w punkcie 7a  tj:  zmienia się nazwa zadania na  „ Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku gospodarczego  w miejscowości Bulkowo gm. Bulkowo”. Zmiana dotyczy zarówno tytułu uchwały jak i zapisu w §1. Ponadto dopisuje się  w §1, że środki pochodzące z budżetu Gminy Bulkowo w 2013r. będą przeznaczone na zadanie „ w zakresie dokumentacji”. ( projekty uchwał radni otrzymali przed Sesją).
             Porządek XXV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.
             Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka udzielił głosu p. Tomaszowi Skorupskiemu, który niedawno złożył mandat Radnego Powiatu Płockiego.
             P. Tomasz Skorupski poinformował uczestników obrad, że pogarszający się stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie w należyty sposób obowiązków Radnego Powiatu,  a nie chce być radnym tylko po to, aby pobierać miesięczną dietę. Podziękował wyborcom za okazane mu zaufanie. Poinformował, że w jego miejsce Radnym Powiatu zostanie p. Albert Kołodziejski, który uzyskał kolejny wynik z listy Komitetu Wyborczego PIS.
Pan T. Skorupski odczytał 3 interpelacje jakie złożył na ostatniej Sesji Rady Powiatu. Dotyczyły one kwestii drogowych  na terenie gminy Bulkowo, za które odpowiedzialny jest powiat  tj.: położenia asfaltu na drodze w Pilichówku, remontu drogi Bulkowo – Osiek – Krubice, zimowego odśnieżania dróg – reakcja powiatu na zalegający śnieg była opóźniona, nie uzupełniania ubytków w nawierzchni dróg, konieczności ścinania poboczy dróg.
Pan T. Skorupski odczytał odpowiedź na w/w interpelacje. Droga w Pilichówku jest przewidziana do realizacji jako zadanie rezerwowe w 2014r. i jej wykonanie jest uzależnione od wykonania innych zadań. Wyraził opinię, że widzi szansę na włączenie tej drogi do realizacji nawet w br., jeśli przetargi w powiecie zostaną rozstrzygnięte poniżej zakładanych kosztów i pozostaną środki finansowe, a jest jeszcze w dyspozycji powiatu 225 tys. zł. Zaapelował do Radnego Powiatu p. W. Woźniaka o przypilnowanie, aby inwestycja  w Pilichówku została zrealizowana.
Co do drogi Bulkowo – Osiek – Krubice Powiat stwierdził, że nie jest w stanie zabezpieczyć środków finansowych w zamian za przejęcie tej drogi przez gminę. Pan T. Skorupski proponował, aby gmina dalej występowała o przejęcie tej drogi, bo powiat drogi nie zrobi.
W sprawie odśnieżania powiat uważa, że swoje drogi  odśnieżał dobrze. W sprawie ubytków w nawierzchni dróg p. T. Skorupski rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Kwestia ścinania poboczy – tu powiat odpowiada, że nie ma na to środków finansowych. Pan Skorupski wyraził opinię, że potrzebna jest zmiana polityki powiatu odnośnie dróg. Przypomniał, że interpelacje w sprawie dróg w Pilichówku i w Osieku składa od 1999r.
Kończąc swoje wystąpienie dziękował wszystkim za współpracę zarówno w gminie jak i  w powiecie. Zadeklarował, że nadal jest gotowy do współpracy.
Przewodniczący Rady Gminy serdecznie podziękował p. T. Skorupskiemu za pracę w samorządzie gminnym i powiatowym. Pan T. Skorupski „otwierał” wiele  drzwi, był też bardzo ważnym źródłem informacji.
Wójt Gminy powiedział, że z dużym smutkiem przyjął informację o zamiarze zrzeczenia się mandatu Radnego Powiatu przez p. Tomasza Skorupskiego, a później już o ostatecznej decyzji. Biorąc pod uwagę motywy, w pełni tę decyzję rozumie. Teraz będzie bardzo brakowało tego głosu rozsądku, głosu ponad podziałami politycznymi w powiecie. Pan T. Skorupski zawsze kierował się dobrem społeczeństwa i gminy a nie partykularnymi interesami grup. Wójt Gminy przekazał podziękowania za współpracę od radnych i pracowników, z którymi  p. T. Skorupski współpracował. Nadmienił, że p. T. Skorupski walczył o dobrą oświatę, o lepsze drogi czy o Ochotnicze Straże Pożarne i wiele dokonał. Życie po złożeniu mandatu radnego nie kończy się, życie społecznika także. Drzwi na Sesje Rady Gminy i Urzędu Gminy są zawsze otwarte. Życzył p. T. Skorupskiemu zdrowia, radości i wszystkiego co najlepsze.

Punkt 3.
              Protokół z XXIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.
              Protokół z XXIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
16.04 -  w Ratuszu w Płocku uczestniczył w konferencji nt  planów rozwoju subregionu płockiego
18.04 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej
19.04 – uczestniczył w I – szej Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Gospodarki Niskoemisyjnej w Warszawie
20.04 – uczestniczył w walnym zebraniu ZOSP na szczeblu powiatowym w Płocku
21.04 – uczestniczył w Dniu Ziemi w Słubicach. Stoisko naszej gminy było jedynym stoiskiem jakie gminy wystawiły. Wspaniale zaprezentowały się „Żurawianki”, które zajęły  I – e miejsce w konkursie „Smakowitość Ziemi Płockiej” a jedna z członkiń stowarzyszenia  II – e miejsce indywidualnie. Dziękował za pracę wielu osób. Dziękował p. M. Józwiakowi, stowarzyszeniu „Żurawianki”, p. K. Szymczakowi. Wszystko zorganizowane zostało na wysokim poziomie i za to podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji wyjazdu i uroczystościach
23.04 – uczestniczył w spotkaniu w MJWPU w Warszawie
24.04 – uczestniczył w uroczystości pasowania na przedszkolaka w punkcie przedszkolnym  w Worowicach
25.04 –uczestniczył w  spotkaniu zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które odbyło się w Starostwie w Płocku. Poruszył tam sprawy porozumienia drogowego z powiatem, stwierdzając, że gmina chciałaby jak najszybciej wykonać drogi przeznaczając z własnego budżetu na ten cel ok. 1 mln. zł. i też wykorzystałaby te 225 tys. zł, o których mówił p.T. Skorupski. Powiat deklarował fundusze na drogi w stosunku 1 mln. zł. do 1 mln.zł a podobno w jednej z gmin było inaczej. Wójt proponował, aby drogę w  Pilichówku wykonać wspólnymi siłami, aby wykonać chociaż jakiś odcinek tej drogi, jeżeli powiatowi nie wystarczy pieniędzy na całość. Przypominał na spotkaniu, że  pismo w sprawie drogi w Krubicach składał już w listopadzie 2012r. i do tej pory nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi. Stan tej drogi ciągle pogarsza się. Powiedział wprost, że jeśli powiatu nie stać na położenie dywanika asfaltowego, to niech drogę przekaże gminie zgodnie z przesłanym pismem. Mówiąc o poboczach podał przykład drogi od Nadułek  do  Daniszewa i  Kadłubowa. Prosił o zbieranie poboczy na tej drodze oraz na innych drogach już w ubiegłym roku Deklarował, że jeśli powiat da sprzęt to my w zbieraniu poboczy pomożemy. Teraz droga niszczeje i to w zastraszającym tempie. Zgłaszał też kwestię koszenia rowów.
Wykonano mnóstwo pracy przy drodze od Krubic w kierunku Osieka i teraz wystarczy puścić raz w roku kosiarkę. Jak się tego nie będzie robić to rów znów zarośnie i cała praca pójdzie na marne. Co do łatania nawierzchni w drogach powiatowych, to większa dziura jest łatana a obok mniejsza już nie. Może  w powiecie jest jakiś wskaźnik wielkości dziury? Zwrócił też uwagę na jakość łatania dziur. Wspólnie z p. Wójt Gminy Bodzanów mówili o odśnieżaniu dróg. Wicestarosta p. Ciastek odpowiedział, że z uwagi na ograniczony czas w poruszanych sprawach  musimy porozmawiać w kuluarach z p. dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. 
26.04 uczestniczył w otwarciu hali sportowej w Staroźrebach a następnie w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa, które odbyło się w auli  Szkoły Wyższej  im. P. Włodkowica w Płocku
30.04 – uczestniczył w odtworzeniu granic gruntów w Sochocino – Pradze
04.05 – uczestniczył w Mszy świętej w dniu św. Floriana, patrona strażaków. Podziękował wszystkim za zaangażowanie na czele z ks. Żółtowskim – kapelanem gminnym straży
09.05 – uczestniczył w wyjeździe do parlamentu z radnymi, sołtysami i mieszkańcami
09 i 10.05 – uczestniczył w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego
13 i 14.05 – uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy
15.05 – uczestniczył w Święcie Polskiej Niezapominajki zorganizowanym z okazji 85 - lecia  LOP
16.05 – uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą  w MODR Poświętne
17.05 -  uczestniczył w III – im Powiatowym Przeglądzie Form Tanecznych organizowanym w ZSO Bulkowo,  a o godz. 12.00 w Mszy świętej w Gąbinie z okazji Dnia Samorządowca
18.05 – uczestniczył w Płockim Święcie Ludowym, które zorganizowano w Cekanowie
              Wójt Gminy informował, że w dniu 14.05.br. odbył się przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2014r”. Komisja przetargowa jest obecnie na etapie uzupełniania dokumentacji. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. O rozstrzygnięciach Wójt Gminy poinformuje w terminie późniejszym.
              Wójt Gminy informował o wystosowaniu ponownego pisma do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w sprawie zabezpieczenia nieruchomości w Sochocino – Pradze stanowiącej własność Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach.  PINB wydał decyzję   w sprawie zabezpieczenia obiektu  przez  Fundację Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach  m.in nakazał zamurowanie otworów na parterze budynku pod rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 30.04. br. do UG wpłynęło pismo od Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach, aby to gmina przeznaczyła środki finansowe na zabezpieczenie obiektu, ponieważ fundacja nie posiada funduszy. Fundacja odwołała się też ponownie od decyzji PINB do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
              Wójt Gminy informował o zakupie do GK przyczepy ciągnikowej za kwotę 9.800 zł.,  oraz samochodu dostawczego za kwotę 5.900 zł. – jest to VW Transporter pozyskany w ramach przetargu z Zakładu Energetycznego Płock. Cena rynkowa tego samochodu to ok. 10 tys. zł. Zakupiono także kosiarkę  za kwotę 28.000 zł. brutto – sprzęt jest w b. dobrym stanie, przepracował kilkadziesiąt godzin. Dobrze byłoby zakupić nową beczkę asenizacyjną, która   świadczyłaby  również  usługi  dla  mieszkańców. Trzeba  także zakupić drugi ciągnik, natomiast na okres zimowy dwa pługi. Potrzebna jest też wydajniejsza koparka, która pracowałaby w sołectwach. Co do odśnieżania w okresie minionej zimy, to w porównaniu z latami poprzednimi kosztowało ono nas symbolicznie. Przejęcie wielu zadań na barki gminy przynosi poważne oszczędności.
            Wójt Gminy informował, że UG po raz pierwszy wykonał specyfikację dot. żwirowania dróg  na terenie gminy. Wysłano zapytania ofertowe do firm. Spośród wysłanych wpłynęły 3 oferty i bardzo nas cieszy, że ceny są niższe niż  w 2012r. Dodał, że ewentualne próbki, jeżeli zachodzą wątpliwości, nawożonego na drogi materiału – w liczbie 3, obciążają nawożącego. Nawożenie dróg będzie odbywało się pod wspólną kontrolą UG, radnych, sołtysów i rad sołeckich. UG będzie przekazywał informację, że od danego dnia rusza żwirowanie dróg  w sołectwie. Prosił o pomoc.  Wspólnymi siłami trzeba zadbać, aby prace remontowe posłużyły jak najdłużej.
            Wójt Gminy poruszył sprawę utrzymania terenów zielonych. Duże słowa uznania należą się tu p. M. Józwiakowi, który pracuje z osobami zatrudnionymi w ramach współpracy z PUP w Płocku. Współpraca z PUP układa się doskonale.
 Niedawno grupa kilku osób spoza terenu gminy odwiedziła parki podworskie w Nadułkach i we Włókach. Osoby te nie mogły uwierzyć, że tereny są tak zadbane i że dba o to gmina. Mnóstwo pracy  wykonano też  w Bulkowie. Za chwilę pracownicy przejdą do Blichowa, Łubek, oraz Osiedli w Pilichowie i Osieku – tam, gdzie są tereny gminne. Apelował o zgłaszanie potrzeb porządkowania terenów zielonych. Dbałość gminy o tereny zielone jest b. duża i to widać. Nie wspominając już o akcjach sprzątania gminy.
Radny B. Matczak  zgłosił potrzebę otoczenia opieką gminy dębu w Daniszewie. Opowiedział się też za zatrudnieniem do różnych prac na rzecz gminy osób, które korzystają  z zasiłków z GOPS – u.
W odpowiedzi Wójt Gminy prosił p. Matczaka o zebranie relacji świadków, którzy pamiętają ważne wydarzenia związane ze wskazanym miejscem. Niech te osoby przyjdą do UG. Jeśli okaże się to wartościowe gmina nada miejscu odpowiednią oprawę i otoczy je opieką. Co do osób pobierających zasiłki to niektóre z tych osób  już pracują.
Radny M. Józwiak wypowiedział się nt  zbierania poboczy przy drogach powiatowych. Skoro powiat mówi, że nie ma na to pieniędzy, to dlaczego wydaje niepotrzebnie pieniądze na ich nawożenie żwirem – przecież to jest  bezsens. Podobnie jest z łataniem dziur – dwie dziury załatano, dwie pozostawiono nie załatane.
Radny Powiatu W. Woźniak informował, że na łatanie części dziur większych na drogach powiatowych przetarg wygrała jedna firma a na łatanie pozostałych mniejszych inna.
W/w informację potwierdził Radny Powiatu A. Kuliński mówiąc, że złożył już w tej sprawie interpelację. Dodał, że  jedna firma wygrała przetarg na łatanie dużych dziur a inna na łatanie mniejszych dziur, takich o średnicy do 30 cm. Jednak firma, która wygrała przetarg na łatanie dziur mniejszych nie wykonała pracy i w efekcie teraz te dziury zrobiły się już większe. Stwierdził, że chyba dyrektor Błaszczak usiadł na laurach. Poinformował, że złożył interpelacje w sprawie poszerzenia drogi od Leksyna do Gocłowa. Odpowiedź otrzymał, ale zadanie do dziś nie zostało wykonane, trwa odbijanie piłeczki i to mu się nie podoba. Prosił ponadto, aby sprawy w których ma interweniować w powiecie przekazywane były mu w formie pisemnej.
Radny M. Józwiak z ironią stwierdził, że autorowi pomysłu dot. łatania dróg powiatowych należy się nagroda Nobla.
Radny B. Matczak pytał o uchwałę Rady Powiatu dot. remontów większych odcinków dróg po okresie zimowym.
Radny Powiatu A. Kuliński odpowiedział, że takiej uchwały nie ma, dyrektor ZDP jej nie przygotował.

Punkt 5.
              Przewodniczący Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu  i Komisji Rewizyjnej zapoznali zebranych z protokołami z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Radny Matczak zapytał, kiedy na rowy zostanie wysłana kosiarka, oraz w jaki sposób OSP będą rozliczane ze śmietników wykorzystywanych przez jednostki?
Wójt Gminy odpowiedział, że  sprawa kosiarki leży w gestii GK a co do pojemników na odpady, to  szczegóły omówimy na posiedzeniach komisji.
Radny B. Matczak interesował się kosztami wynajmu przez gminę beczki asenizacyjnej. Informował również o swoich problemach ze współpracownikami niższego szczebla w gminie, którzy nie rozumieją, że radny ma swoje obowiązki ale również i  prawa - apelował tu o interwencję i pomoc  dodając, że człowiek który często korzysta ze środków finansowych opieki społecznej ma dużo do powiedzenia odnośnie pracy Rady Gminy i Wójta Gminy.
Sekretarz Gminy zaznaczył, że opinia radnego B. Matczaka nie dotyczy pracowników UG.
Wójt Gminy poinformował, że opłata kwartalna za usługi asenizacyjne w okresie, kiedy nie funkcjonowała oczyszczalnia w Osieku wyniosła o ile dobrze pamięta ok. 15 tys. zł. Zakupienie beczki jest zasadne podobnie jak zasadne było zakupienie samochodu osobowego dla UG. Co do przekazywanych informacji o sprawach gminnych, to podobno jest jakiś informator wieści gminnych, który głównie po prostu chce nam zaszkodzić, rozsiewa przy sklepie bzdury. A jak tam  pojawi się jeszcze  radny to jest używka. Co do nieprzyjemności, o jakich wspominał radny B. Matczak, to zarówno on jak i radny M. Józwiak są pracownikami jednostek podległych gminie -  zaznaczył, że przyjrzy się sprawie sygnalizowanej przez radnego  B. Matczaka i poczyni pewne kroki. Jeśli ktoś ma odwagę krytykować, to dlaczego nie startował w wyborach.
Radny B. Matczak prosił radnych i Wójta Gminy o spowodowanie zdjęcia podatku  z Ośrodków Zdrowia, bo ośrodki prowadzą hospicja domowe.
Wójt Gminy informował, że jedyny podatek jaki ustaliła Rada Gminy dla OZ to podatek od 1m² obiektu – nie ma tu mowy o hospicjach domowych.
Radny M. Józwiak informował, że w sprawie śmieci świadomość mieszkańców jest coraz większa, chociaż niestety do worków, które wykładane są na poboczach dróg czasami dokładane są ścięta trawa czy popiół. Prosił też o zabezpieczenie środków finansowych na odnowienie przystanków autobusowych, które malowane były 4 lata temu.
Wójt Gminy  zaproponował, że może na przystankach należałoby umieścić informację  o zakazie naklejania jakichkolwiek plakatów.
               Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt  7.

a)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja wraz z wymianą 
pokrycia dachowego budynku gospodarczego w miejscowości Bulkowo gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ew. 157/1 w miejscowości Blichowo gm. Bulkowo - dokumentacja”.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu  budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bulkowo za rok 2012. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania  rodziny. Podjęta uchwała w załączeniu  do nin. protokołu. Dyskusji w  tym punkcie obrad nie było.

h)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas  określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia pisma    p. Krzysztofa Michalaka dotyczącego wycinki zadrzewień przydrożnych na terenie gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
j)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody   na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Baboszewo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności GOPS za 2012r. ( sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu).

Punkt 9.
               Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 10.
                Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników obrad z treścią artykułu jaki ukazał się w ub. tygodniu na łamach Tygodnika Płockiego. Informacje zawarte w artykule  a dotyczące naszej gminy w niektórych miejscach mijają się z prawdą.
Wójt Gminy odczytał projekt pisma stanowiącego odpowiedź na w/w artykuł z żądaniem zamieszczenia na  łamach TP sprostowania.
Radny Powiatu p. A. Kuliński stwierdził, że pismo napisane jest znakomicie. Pod tym pismem powinni podpisać się także wójtowie innych gmin. Sprawa PKS – u w Płocku ciągnie się od lat, kiedyś Starostwo chciało tę firmę przejąć, ale nie pozwolił na to Minister Transportu. Na działalność PKS – u do Starostwa często wpływały skargi, młodzież nie miała czym dojeżdżać do płockich szkół. W tej sprawie odbyło się w powiecie posiedzenie komisji, w którym uczestniczył p. Prezes PKS - u oraz dyrektorzy szkół średnich. Pan Prezes powiedział, że jeśli jakiś autobus nie dojedzie, to osoba posiadająca bilet miesięczny może przyjść do PKS - u i żądać zwrotu pieniędzy za przejazd. Generalnie obecne ceny biletów autobusowych są wzięte z księżyca a współpraca PKS –u z gminami jest nie do przyjęcia. PKS próbuje współpracować z MPK, startowali też w gminnych przetargach na dowożenie uczniów, ale poprzegrywali a tam gdzie dowożą są skargi. Dla nich liczą się tylko biznes i oszustwa. To co się dzieje  w PKS jest nie do zaakceptowania.
Radny B. Matczak zadał pytanie kto ma wpływ na funkcjonowanie PKS – u  ?
Radny Powiatu A. Kuliński odpowiedział, że jest to firma  prywatna, Starosta wpływu nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że przecież do biletów dzieci mają dodatek ze środków  GOPS.
Wójt Gminy dodał, że dodatek do biletów w kwocie po 50 zł. otrzymują  dzieci ze 130 rodzin objętych zasiłkiem rodzinnym.
Radna A. Biedrzycka informowała, że dojazd autobusami do Płocka i z powrotem jest fatalny. Mieszkańcy wracają autobusem z Płocka do Blichowa a następnie muszą już dojść do Turowa czy Krzykos.
              Radni jednomyślnie akceptują treść pisma przedłożonego przez Wójta Gminy opowiadając się jednocześnie za jego przesłaniem do Tygodnika Płockiego.
              Radny B. Matczak podziękował Wójtowi Gminy za sponsorowanie z własnych, prywatnych środków finansowych wyjazdu do parlamentu, jaki odbył się w dniu 09.05.br.
              Radny Bigos zadał pytanie o  zbieranie poboczy przy drodze od Nowych Łubek w kierunku Sochocino – Pragi. Deklarował, że mieszkańcy pomogą w wywożeniu ziemi. Ponadto informował, że od kiedy droga jest naprawiona, pojazdy poruszają się po niej zdecydowanie za szybko.
Wójt Gminy proponował, aby w sprawie poboczy  porozmawiać po zakończeniu Sesji, musimy ustalić harmonogram prac. Dodał, że jest już decyzja na wycinkę drzew przy drodze, której możemy  dokonać po 15.08.br. W sprawie zbyt szybko poruszających się po drodze pojazdów – można ustawić znaki ograniczające prędkość tylko nie wiemy czy to sprawę załatwi.
               Radny Powiatu A. Kuliński kolejny raz zauważył, że  Sesje Rady Gminy w Bulkowie przebiegają bardzo sprawnie i bardzo spokojnie. Widać właściwą pracę wykonywaną na posiedzeniach komisji. Wszystko jest przemyślane i przygotowane jak należy. Niestety inaczej jest w gminie Bodzanów czy w powiecie. Zapraszał uczestników obrad i mieszkańców gminy do Bodzanowa na Jarmark Norbertański, który odbędzie się w dniu  26.05.br.  Poinformował  o   3. dniowej  wycieczce   w    Bieszczady   –   jest   jeszcze 6 wolnych miejsc, koszt wyjazdy to 390 zł brutto,  jak również o wycieczce na Mazury dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka – wycieczka odbędzie się w dniu 30.05.br. za jedyne 90 zł brutto.
                Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo  do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy, do wystosowania którego zobowiązali go radni, jak również odpowiedź na pismo. Apelował do radnych powiatu o przeznaczanie większych środków finansowych na bieżące remonty dróg powiatowych.
Radny Powiatu A. Kuliński informował, że nt dróg radni rozmawiają na posiedzeniach komisji. Na remont dróg przeznaczonych jest w budżecie powiatu 1.2 mln. zł a 5. pracowników w Powiecie zarabia rocznie 1 mln. zł.! Połowa z tej kwoty powinna pójść na drogi. Przecież gminy nie są w stanie ciągle dokładać do remontów dróg powiatowych.
                Radna A. Biedrzycka prosiła o założenie 3. przepustów. Pytała również co ze sprawą lamp ulicznych koło posesji mieszkańców Chlebowa. Jedna z nich oświetla prywatny las a nie drogę. Poruszyła również kwestię stawu usytuowanego w Chlebowie, który jest własnością wspólnoty – dobrze byłoby posprzątać teren przy stawie.
Wójt Gminy informował, że przepusty będą założone, po prostu UG czekał na rozstrzygnięcie przetargu na żwirowanie dróg. Generalnie ustalony zostanie harmonogram realizacji dróg gminnych. Jeśli chodzi o lampę, która nie oświetla drogi to po prostu jej przeniesienie jest zbyt kosztowne – brak sensu ekonomicznego na jej przeniesienie. Co do terenu ze stawem,  to niestety gmina nie może świadczyć usług na prywatnych gruntach. Podobny problem jest z Domem Ludowym w Dobrej czy świetlicy wiejskiej w Sochocino – Pradze, gdzie staramy się znaleźć sponsorów, ponieważ prawo zabrania nam „wejścia” na te obiekty nie należące do gminy.
                Wójt Gminy dziękował radnym powiatowym oraz p. T. Skorupskiemu, który dla gminy zrobił wiele dobrych rzeczy. Radnemu A. Kulińskiemu dziękował za aktywny udział  w Sesjach Rady Gminy Bulkowo. Dodał, że liczy na pomoc radnych powiatowych   w sprawach gminnych omawianych w powiecie. Dziękował także za zaproszenie na Jarmark Norbertański.
                Mieszkaniec gminy dziękował Wójtowi Gminy za naprawę dróg gminnych  w Sochocino – Badurkach i Starych Łubkach. Naprawy wykonane są b. dobrze. Prosił jednocześnie o wycięcie kilku drzew przy drodze na odcinku od przystanku w Sochocino - Badurkach.

Punkt 11.
                 Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

                                                 Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                                         Przewodniczył:
Dariusz Kowalewski                                                               Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi