Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVI/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVI/13

Protokół Nr XXVI/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 25 czerwca 2013r.

     Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego   p. Andrzej Kuliński i p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 5 osób.
 
           Proponowany  porządek  obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
      b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2012r.
      c) wyrażenia zgody na  „Zakup koparki dla potrzeb Gospodarki Komunalnej”
      d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
      e) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata  2013 – 2023
      f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
      g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      h) uchylenia uchwały  Nr 112/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27.03.2012r. w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy  związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
      i) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2015  z  perspektywą na lata 2016 – 2019”
      j) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Krubice Nowe
      l) uchylenia uchwały Nr 207/XXXV/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 08.06.2010r.  w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej, usytuowanej w obrębie Bulkowo Wieś na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.


Punkt 2.
               Porządek XXVI – tej Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji proponowanej na wstępie, bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
               Protokół z XXV – tej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie    (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
22.05 -  w Urzędzie Marszałkowskim podpisywał aneks do umowy na dofinansowanie imprezy  „Dożynki Gminne”. W tym samym dniu  o godz. 9.00 uczestniczył w organizowanej po raz pierwszy w naszej gminie imprezie „Odjazdowy bibliotekarz”. W imprezie uczestniczyło ok. 80 - ciu uczniów, byli goście, odbył się rajd rowerowy. Podziękowania za organizację  należą się Gminnej Bibliotece Publicznej
23.05 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Krzykos i Nowych Krubic
24.05 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami w Nadułkach oraz w pasowaniu na przedszkolaka  w Punkcie przedszkolnym we Włókach
26.05 – uczestniczył w Giełdzie Rolniczej w Łącku oraz  Jarmarku Norbertańskim  w Bodzanowie
28.05 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
29.05 – uczestniczył w walnym zebraniu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
05.06 – uczestniczył w 85 – leciu LOP
07.06 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu Rady Gminy
12.06 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy  oraz odbył wizytę w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z myślą o tym, aby gmina Bulkowo zaistniała na forum mazowieckim z podkreśleniem otwartości gminy na inwestorów
18.06 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji  Rady Gminy
19.06 – uczestniczył w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowanej w Punkcie przedszkolnym w Blichowie
20.06 – uczestniczył w spotkaniu ze strażakami
21.06 – uczestniczył w walnym zgromadzeniu ZGRP
22.06 – uczestniczył w „Pikniku Świętojańskim” w gminie Mała Wieś
22 – 23.06 – uczestniczył w „Dniach Bulkowa”. Podkreślił, że impreza była bardzo udana, frekwencja była bardzo duża, dopisała pogoda. Ten sukces to zasługa nas wszystkich. Nagrodą jest udział w imprezie wielu mieszkańców. Wójt podziękował organizatorom  tj:  stowarzyszeniom „ Nasza Przyszłość”, i „Żurawianki”, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizował program „Aktywna integracja w Gminie Bulkowo”, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, dyrektorom szkół a w szczególności szkole  w Bulkowie ,sołectwom i sołtysom szczególnie tym, którzy wystawili drużyny do „Turnieju sołectw”, mieszkańcom za przybycie, p. Mieczysławowi Józwiakowi za duży wkład pracy w organizację imprezy i p. Sekretarzowi za pieczę nad całością. Wójt Gminy dziękował wszystkim bardzo serdecznie. Przeprosił, jeśli kogoś przez przypadek nie wymienił.
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń, które opublikowane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
Wójt Gminy informował o realizacji dróg gminnych Dobra – Nowe Krubice i Krzykosy – Nowe Łubki. Na drodze w Krzykosach trwa procedura przesunięcia osi jezdni. W 2011r. grunty zostały dodzielone, oddali je bezinteresownie mieszkańcy i w efekcie droga zostanie przesunięta, co powinno być zrobione juz kilka lat temu.  Co do drogi Krubice – Dobra to zabrakło rzetelności ze strony projektanta, który nie przewidział potrzeby wymiany gruntu na odcinku drogi, co zwiększy koszty inwestycji.  W ubiegłym tygodniu w sprawie poboczy na w/w drodze interweniowali w UG mieszkańcy i należy im się za to pochwała oraz podziękowania, że również patrzą gospodarskim okiem na prowadzone inwestycje. Pobocza zostały wysypane nieodpowiednim piaskiem i samochody zapadały się, przy wymijaniu ściągało. Projektant napisał, że na poboczu musi być materiał przepuszczający wodę.  Próbowano nawieżć drugi piasek, ale też nieodpowiedni i wstrzymano wożenie do chwili przybycia projektanta. Teraz projektant musi uściślić zapis dot. tego piasku. Trzeba podkreślić, że ciągle prześladują nas  „smrody” z przeszłości. Tak naprawdę projektant powinien pokryć w 75% koszty swoich niedociągnięć zarówno dot. łuku drogi jak i  materiału na pobocza.
Dalej Wójt Gminy mówił nt żwirowania dróg. Na ten cel przeznaczono bardzo duże środki finansowe, ale drogi są w bardzo złym stanie. Najprawdopodobniej środki na bieżące  remonty  dróg trzeba będzie zwiększyć. Informował, że  zakupiona została kosiarka i obecnie gołym okiem widać, które drogi są gminne, a które powiatowe. Zakupiono korzystnie, bo jedynie za 5.800 zł. samochód VW Transporter z firmy Energa.
Radny B. Matczak pytał z kim wcześniej projektant dokonywał ustaleń. Przecież ktoś z ramienia UG powinien inwestycji pilnować.
Wójt Gminy zgodził się z opinią radnego Matczaka dodając, że niestety wszystko jest 4,5 roku za późno. Stwierdził, że przy obecnie realizowanych inwestycjach nie będzie żałował pieniędzy na sprawdzenie danego projektu przez drugie biuro projektowe. Nie można pozwolić sobie na błędy. Przy inwestycjach wielomilionowych takie błędy bardzo dużo kosztują, tak jak przy realizacji dróg Dobra – Krubice i Krzykosy – Nowe Łubki, gdzie musimy dołożyć ponad 900 tys. zł., bo kiedyś ktoś nie dopilnował. Jesteśmy w takiej sytuacji, że   teraz musimy wszystko „ogarnąć”, żeby nie było wstydu. Trzeba dodać, że przy inwestycjach prowadzone są konsultacje projektowe, ale odpowiedzialność projektanta jest praktycznie żadna. Wójt dodał - jak wyglądałyby  inwestycje, gdyby nie jeździł na nie, tylko cały dzień spędzał w swoim gabinecie? 
Radny B. Matczak pytał czy wszystkie sołectwa otrzymają środki finansowe na żwirowanie dróg i jakie są zasady ich przyznawania.
Wójt Gminy odpowiedział, że był dokonywany objazd dróg, wypowiadali się sołtysi, były zgłoszenia mieszkańców. Pracownik ds. dróg posiada grafik ich realizacji i nawożone będą drogi we wszystkich sołectwach. Przed nawożeniem drogi w danym sołectwie pracownik ds. dróg telefonuje  do sołtysa i rady sołeckiej i  wspólnie decydują, gdzie żwir ma być nawieziony. Na posiedzeniu wspólnym komisji prosił też o pomoc radnych. Do niedawna  czasem wychodziło tak, że wożony był towar złej jakości. W br. wykonano specyfikację na nawożenie dróg. Po przetargu okazało się, że ceny są niższe niż w ub.r. Generalnie wszystko jest pod kontrolą i tak będzie  prowadzone nawożenie, aby  mieszkańcy byli  z tego zadowoleni.
Radny B. Matczak stwierdził, że w Pilichowie mieszkańcy dali swoje grunty pod drogę, sami wozili żwir i nie powinni być dyskryminowani przy remontach dróg.
Wójt Gminy zapewnił, że nie ma mowy o  dyskryminacji któregokolwiek z sołectw.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w rejonie Pilichowa tylko na samego geodetę wydatkowano w ostatnim okresie ponad 12 tys. zł.

Punkt 5.
         Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rady Gminy zapoznali uczestników obrad z  protokołami z posiedzeń komisji jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.
Radny B. Matczak zauważył, że w Pilichowie są ładne miejsca rekreacyjne, bo wykupiono staw, jest teren, są ławki. Reszta należy do mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. M. Józwiak odpowiedział, że komisja udając się w teren skupiła się głównie na brakach i niedociągnięciach.
Radny B. Matczak stwierdził, że po interwencji Wójta Gminy prace na drodze Bulkowo – Worowice nabrały znacznie szybszego tempa.

Punkt 6.
           Radny J. Bigos apelował do radnych powiatu o pilną interwencję w sprawie remontu drogi w Nowych Łubkach / na wysokości remizy OSP/.
Radny Powiatu p. A. Kuliński prosił o przygotowanie w w/w sprawie pisma, które złoży w powiecie.
Wójt Gminy stwierdził, że korespondencja w sprawie remontu dróg powiatowych pomiędzy gminą a starostwem i Zarządem Dróg Powiatowych trwa. W korespondencji wymieniono też, że do remontu jest  odcinek drogi w Nowych Łubkach. Niestety drogi jak były w fatalnym stanie tak są. Stan dróg powiatowych jeszcze nigdy nie był tak fatalny jak obecnie.  W powstałe dziury nasypywano gryz tłumacząc się brakiem masy i ten zabieg nic nie dał.            W ub. r. Gospodarka Komunalna zalepiła dziury w jezdni w drodze powiatowej we własnym zakresie i to wytrzymało do dziś. Gmina prosiła powiat o kosiarkę i nic z tego nie wyszło, podobnie jak ze zbierania poboczy mimo, iż deklarowaliśmy pomoc w transporcie.
Radny M. Józwiak zwrócił się do radnych powiatu, aby na drodze powiatowej Bulkowo – Blichowo został namalowany pas na środku jezdni, co ułatwiłoby jazdę.
Radny B. Matczak pytał na jakim etapie jest naprawa mostku na drodze w kierunku Pilichowa.
Radny Powiatu p. W. Woźniak odpowiedział, że mostek zostanie naprawiony, wpierw trzeba coś zrobić z bobrami.
Mieszkaniec gminy zauważył, że dziury w mostku mają już głębokość ok. 50 cm. Mostek ciągle się zarywa.
Wójt Gminy przestrzegał, aby nie było tak, że łata się dziury dopiero wówczas, gdy wydarzy się jakaś tragedia.
Radny D. Bogdan pytał na jakim etapie jest załatwianie formalności dot. drogi w Sochocino – Pradze. 1,5 km drogi jest w stanie krytycznym, woda stoi na gruntach rolniczych. Apelował, aby realizacja inwestycji nie została przesunięta na miesiące jesienne.
Wójt Gminy informował, że  dotacja na wykonanie zadania w Sochocino – Pradze została przyznana, ale nie nastąpiło jeszcze podpisanie umowy. Zapewnił, że ta droga będzie zrealizowana  w sposób  rzetelny. Prace mogą ruszyć po podpisaniu umowy i dołoży starań aby było to jak najszybciej.
Radny J. Bigos mówił nt budynku po byłej SKR w Nowych Łubkach. Skrakciałe drewno spada z dachu na jezdnię co stwarza niebezpieczeństwo dla osób poruszających się drogą. Należy zobowiązać właściciela nieruchomości do zabezpieczenia obiektu. Następnie zgłosił do realizacji drogę Łubki – Szulbory, która zrobiła się jednokierunkowa, nie było tam także   w br. równiarki. Fatalny jest też stan drogi w kierunku Ostrzykowa.
Wójt Gminy informował, że jeśli posiada dobre informacje to tych dróg nikt wcześniej do realizacji nie zgłaszał. Zapewnił, że zajmie się sprawą.
Radny B. Matczak zauważył, że remonty dróg to priorytet. Proponował, aby gmina kupiła żwir, koparki posiada, a rolnicy we własnym zakresie nawiozą drogi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Cytacki zgłosił do realizacji zarwany przepust na drodze pomiędzy Nowym i Starym Podleckiem.
 Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zarządził 10 – o minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.

a)
               Rada Gminy w glosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych w wnioskiem Komisji Rewizyjnej  z dnia 28.05.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2012r. oraz z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie - Zespół w Płocku Nr Pł.170.2013. i Nr Pł.238.2013.
               Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
Wójt Gminy serdecznie podziękował radnym za jednogłośnie udzielone absolutorium. Podkreślił bardo dobrą współpracę z radnymi. Zaznaczył, że udzielone absolutorium to wynik pracy wielu osób m.in. radnych i pracowników UG. Daleko szukać tak przykładnej współpracy jaka jest  w naszej gminie. Zapewnił, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby wyniki osiągane przez gminę były jeszcze lepsze. Podziękował  radnym za  wszelką pomoc w rozwiązywaniu problemów gminnych, za okazane mu zaufanie oraz wsparcie.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na  „Zakup koparki dla potrzeb Gospodarki Komunalnej”. Podjęta uchwała w załączeniu  do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
          Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Skarbnika Gminy przyjętych przez Komisję ds. Budżetu na posiedzeniu w dniu 25.06.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e) 
           Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata  2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
          Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


g)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
          Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  uchylenia uchwały  Nr 112/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27.03.2012r. w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy  związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2015  z  perspektywą na lata 2016 – 2019” Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
          Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k) 
         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Krubice Nowe. Podjęta uchwała w załączeniu  do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
               Radny B. Matczak pytał o dalsze losy przedmiotowego budynku.
Wójt Gminy  poinformował, że od przejęcia budynku odstąpiła OSP w Bulkowie. Budynek trzeba wyremontować, w przyszłości może korzystać z niego np. Bank Żywności a obecny lokal może zostać przeznaczony na punkt przedszkolny czy świetlicę dla młodzieży.
Radny J. Matuszewski zastanawiał się nad formą zabezpieczenia nieruchomości przed jej ewentualną sprzedażą w przyszłości. Zaznaczył, aby przedmiotowa nieruchomość nigdy nie została przez gminę  sprzedana.
Wójt Gminy zapewnił, że dopóki będzie Wójtem, nieruchomość nie zostanie sprzedana bez zgody mieszkańców.

Punkt 8.
               Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.
Punkt 9.
                Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację „Dni Bulkowa” a szczególnie Sekretarzowi Gminy, który tak profesjonalnie zaplanował poszczególne części imprezy, że nie dochodziło do  kolizji czasowych.
Radny M. Józwiak informował o możliwościach pozyskiwania funduszy  z LGD. Projekty gminne dot. OSP Pilichówko oraz budynku obecnego sklepu spożywczego w Bulkowie, jak również  projekt składany przez stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” i „Zurawianki”   dot. terenu ze stawem  w Bulkowie przeszły kolejne etapy.
         Mieszkaniec gminy interesował się rozwiązaniem umowy o pracę z jednym  z pracowników UG. Pytał, czy osoby nadzorujące pracę tej  osoby też poniosły jakieś konsekwencje. Poruszył też sprawę posypywania zbyt grubym piaskiem dróg w Bulkowie wykonanych tzw. tanią technologią co powoduje, że na nawierzchni pozostają kamienie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że posypywanie w/w dróg piaskiem musi następować, gdy na zewnątrz panuje odpowiednio  wysoka temperatura. Co do nadzoru nad pracownikami, to jest on odpowiedni o czym świadczy m. in. jednogłośnie udzielone absolutorium Wójtowi Gminy.
Radny M. Józwiak informował, że  wspomniane przez przedmówcę kamienie zdarzały się sporadycznie.
                Radny Powiatu A. Kuliński dziękował osobom z gminy Bulkowo za uczestnictwo w wycieczkach, których był organizatorem. Informował, że w niedługim czasie odbędzie się wycieczka  na Węgry i Chorwację. W najbliższą sobotę odbędzie się spływ kajakowy.
                Mieszkaniec gminy informował, że mieszkańcy osiedla w Bulkowie są przeciwni umiejscowienia PSZOK – u w Bulkowie i będą składać do UG pisma w tej sprawie.

Punkt 10.
                 Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXVI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.45.
         
                                                 Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                                  Przewodniczył:
D. Kowalewski                                                                  Waldemar Kajka
               


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi