Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVII/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVII/13

Protokół Nr XXVII/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 16 lipca 2013r.

               Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego  p. Wiesław Woźniak i p. Albert Kołodziejski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.

               Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
      b) przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013 – 2020
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad poprawkę zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o wykreślenie punktu 5, ponieważ  wspólne posiedzenie komisji odbyło się tuż przed Sesją i w związku z tym protokół nie został jeszcze sporządzony. W okresie międzysesyjnym innych posiedzeń komisji nie było.
Porządek XXVII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji proponowanej na wstępie z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy. Tym samym zmianie ulega numeracja części punktów porządku obrad.

Punkt 3.
        Protokół z poprzedniej Sesji  został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
        Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:

26.06 – uczestniczył w zebraniu OSP, poświęconemu przygotowaniom  do zawodów  sportowo – pożarniczych
28.06 – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w gimnazjach w Blichowie i Bulkowie. Wręczył nagrody dla najlepszych uczniów. W tym samym dniu  miał również przyjemność uczestniczenia  w pożegnaniu p. Anny Mosakowskiej, dyrektor SP w Nowych Krubicach, która przechodzi  na emeryturę. Dziękował p. dyrektor za wieloletnią pracę i współpracę.   W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono kandydata na  dyrektora SP  - p. Agnieszkę Jakubiak
02.07 – podpisywał umowę w Urzędzie Marszałkowskim dot. pozyskania przez gminę 40 tys. zł. z byłego FOGR – u na modernizację drogi gminnej w Sochocino - Praga
03 i 04.07 – uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową
05.07 – uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami dróg powiatowych i organizacji ruchu
06.07 – uczestniczył w zawodach sportowo - pożarniczych OSP w Worowicach. Za pracę wykonaną przy przygotowaniu zawodów dziękował p. M. Józwiakowi z pracownikami, jednostkom OSP, p. K. Szymczakowi. Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Cateringiem  zajęły się Panie ze stowarzyszenia „Zurawianki” za co należą im się podziękowania. Przed rozpoczęciem zawodów odbyła się Msza św. pod przewodnictwem kapelana gminnego OSP ks. Jana Żółtowskiego
12.07 – uczestniczył w okazaniu granic w Sochocino – Pradze. Był również na drodze powiatowej w kierunku Worowic, gdzie zauważył pewne nieprawidłowości
14.07 – uczestniczył w Dniach Bodzanowa
15.07 – uczestniczył w zakończeniu półkolonii w ZSO w Bulkowie, które odbyły się dzięki akcji  Izb Rolniczych i funduszom KRUS za co należą się podziękowania. Odpłatność za jedno dziecko wyniosła jednie 50 zł. W półkoloniach, które trwały 10 dni uczestniczyło 50 - cioro  dzieci. Podziękowania należą się także organizatorom.
W okresie międzysesyjnym Wójt odbywał też wizyty na drogach. Nadmienił, że co prawda Wójt nie musi znać się na sprawach drogowych, ale powinien zrobić wszystko, aby inwestycji dopilnować.
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń, które dostępne są w BIP – ie Gminy  Bulkowo.
Radny B. Matczak  wyraził opinię, że radni gminni powinni być zapraszani za wszystkie uroczystości jak np. pożegnanie p. dyrektor SP w Nowych Krubicach oraz na inne imprezy jak np. spływ kajakowy.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że przekazuje radnym wszystkie zaproszenia jakie są do nich kierowane. Zaproszenia na spływ kajakowy nie było. Co do pożegnania p. dyrektor w Nowych Krubicach to sam tam był gościem.
Wójt Gminy również zapewnił, że zaproszenia jakie są kierowane do UG przekazywane są osobom zapraszanym.
Radny K. Woźniak zapytał kto był odpowiedzialny za rozpropagowanie informacji  o półkoloniach w Blichowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że polecił prac. UG p. H. Włodarskiej, aby stosowne informacje przekazała do szkół. Informacje zawsze wychodzą z UG.
p. H. Włodarska potwierdziła, że informacje do wszystkich szkół przekazała.  Z tego co się orientuje  w Blichowie  informacje przekazano dzieciom, ale nie było chętnych.
Wójt Gminy informował, że koordynatorem organizacji półkolonii był nauczyciel ZSO w Bulkowie. Dodał, że chciał dać  możliwość dorobienia  nauczycielom ze  wszystkich szkół,
ale zgłosiły się głównie dzieci z obwodu szkoły w Bulkowie i w związku z tym  podjął decyzję, że pierwszeństwo przy zatrudnieniu będą mieli nauczyciele z tej szkoły.

Punkt 5.
       Radny D. Bogdan interesował się remontem drogi Nowe Łubki – Stare Łubki – Sochocino - Czyżewo  w kierunku Sochocino – Pragi pytając na ile UG jest przygotowany na wycinkę drzew.
Wójt Gminy informował, że wycinka będzie realizowana, rozważana jest kwestia kto będzie to robił - czy firma wyłoniona w wyniku przetargu czy mieszkańcy, którzy wówczas mogliby stać się  właścicielami drzew w zamian za wykonaną pracę lecz wraz z usunięciem karp.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w przypadku wycinki drzew przez firmę rolnicy indywidualnie mogą rozmawiać z firmą  nt możliwości pozyskania drewna.

Punkt 6.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy i przyjętych przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 16.07.br.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013 – 2020. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
               Ten punkt zrealizowano w punkcie 5 przyjętego porządku obrad.

Punkt 8.
                Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem z dnia 03.07.br. Starostwa Powiatowego stanowiącego odpowiedź na pismo Rady Gminy w sprawie naprawy dróg powiatowych Blichowo - Łubki – Nadułki  i  Staroźreby -  Blichowo.
Radny B. Matczak stwierdził, ze podobne pismo powinno zostać wystosowane o remont drogi Pilichowo – Pilichówko. Droga jest praktycznie nieprzejezdna.
Radny M. Józwiak powiedział, że w ten sposób trzeba się upominać o remonty wszystkich dróg powiatowych na terenie gminy.
                Wójt Gminy poinformował uczestników obrad, że Radnym Powiatu Płockiego w miejsce  p. Tomasza Skorupskiego został p. Albert Kołodziejski. Dodał, że pokłada duże nadzieje na wsparcie p. A. Kołodziejskiego w sprawach gminnych w powiecie.
                Radny B. Matczak pytał radnych powiatowych o remont drogi od Blichowa do Nowych Łubek i remonty innych dróg.
Radny Powiatu p. W. Woźniak informował, że na remonty dróg powiat przeznaczył ponad 700 tys. zł. Plan jest taki, że Rada Powiatu wspólnie z odpowiednią komisją  dokonają we wrześniu objazdu wszystkich dróg powiatowych na terenie powiatu. Następnie każda gmina będzie informowana o terminach realizacji napraw.

Wójt Gminy przypomniał, że o remoncie drogi powiatowej od Blichowa do Nowych Łubek mówiono na poprzedniej Sesji Rady Gminy i zgodnie z wolą radnych wystosowane zostało do powiatu  pismo w tej sprawie. Dodał, że stan dróg powiatowych na  terenie  naszej  gminy jest katastrofalny i chyba jeszcze nigdy nie był tak zły  jak obecnie. Pytał, ile czasu minie od daty objazdu dróg przez powiat do  realizacji remontów?. Wejdziemy w okres jesienny i dziury będą jeszcze większe. Mieszkańcy przychodzą do Wójta bo niszczą swoje samochody i nie interesuje ich czy droga jest gminna czy powiatowa. W sprawach dróg powiatowych trzeba będzie zająć twarde stanowisko. Mieszkańcy muszą wiedzieć, za którą drogę odpowiada gmina a za którą powiat.
        Radny Powiatu p. A. Kołodziejski poinformował uczestników obrad, że mandat radnego sprawuje od 26.06.br. Został członkiem Komisji Społecznej, rewizyjnej nie. Pan Starosta widocznie czegoś się boi. Niedługo poinformuje jak wydawane są  pieniądze w powiecie. Pan Starosta jeździ samochodem służbowym do pracy i z powrotem. Na paliwo do samochodu służbowego wydaje się ok. 5 tys. zł miesięcznie, a miesięczne wynagrodzenie Starosty to ok. 12 tys. zł. W starostwie jest wiele nieprawidłowości. Samo zatrudnienie zwiększono ze 100 do 144 osób. Wypłacano nagrody  z tytułu przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej. Dodał, że gmina będzie miała ogromny problem z wyegzekwowaniem remontu dróg powiatowych przez powiat. Poinformował uczestników obrad, że mogą występować do starostwa z wnioskami  w trybie  dostępu do  informacji publicznej. Deklarował  pomoc ze swojej strony  w różnych kwestiach.
Wójt Gminy poinformował, że jeśli kwotę 700 tys. zł. jaką powiat zabezpieczył dodatkowo na remonty dróg podzieli się na 15 gmin, to kwota na remonty dróg powiatowych na jedną gminę wyniesie ok.47 tys. zł. Zaznaczył, że do tej pory nasza gmina na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczyła  110 tys. zł.

Punkt 9.
              Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka  dokonując zamknięcia XXVII –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.10.
                                                
                                                Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                         Przewodniczący obrad:
D.Kowalewski                                                                 Waldemar Kajka
 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi