Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVIII/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVIII/13

Protokół Nr XXVIII/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 01 października 2013r.

               Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego  p. Andrzej Kuliński  i  p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.
                                         
                      Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
      b) zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023
      c) powierzenia Jednostce  Gospodarka  Komunalna  przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
      d) zmiany uchwały   Nr  27/V/11 Rady   Gminy  Bulkowo  z  dnia  29.03.2011r.w sprawie  zasad udzielania i  rozmiaru obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru godzin  zajęć  dla  dyrektorów   i   wicedyrektorów   szkół  oraz   nauczycieli  pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole, ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru   godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone   dla  stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
      e) całkowitego    zwolnienia   dyrektora   ZSO   w   Blichowie   z    obowiązku    realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014
      f) ustalenia    granic   obwodu    publicznej   Szkoły   Podstawowej   w   Nowych Łubkach
     g) zmiany uchwały  nr  33/VI/99  Rady Gminy  Bulkowo  z  dnia   15.03.1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w  Łubkach Nowych
      h) ustalenia  granic  obwodu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej   im.  Marii   Konopnickiej  w Bulkowie
      i) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części  nieruchomości  gminnych  w  obrębie Blichowo
      j) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  dzierżawy gruntów  gminnych  na  dalszy   czas  określony
      k) zmiany  uchwały  Nr 140/XV/12  Rady Gminy Bulkowo z dnia 19.06.2012r. w sprawie  wyrażenia    zgody    na    sprzedaż   w   trybie   przetargu    ustnego    nieograniczonego   zabudowanej  nieruchomości  gminnej  położonej   w  miejscowości   Nadułki    (obręb   Nadułki )   zmienionej   uchwałą    Nr 146/XVI/12    Rady   Gminy    Bulkowo   z   dnia 
 17.07.2012r.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
               Do proponowanego porządku obrad  w imieniu Wójta Gminy prop. poprawek zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o skreślenie punktu 7 e, oraz o wprowadzenie w punkcie 7 następujących projektów uchwał:
-  wyrażenia   zgody   na   przystąpienie  do   realizacji    zadania  inwestycyjnego  pn: „Zakup  pługa do odśnieżania dróg do ciągnika gminnego”
- wyrażenia  zgody  na   przystąpienie  do   realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn:  „Budowa zbiornika     bezodpływowego    na   nieczystości    ciekłe   przewidzianej    do     realizacji    na  działce o nr. ew. 84/4 w miejscowości Worowice 62 w gminie Bulkowo”
- przystąpienia   Gminy   Bulkowo   do   realizacji   projektu  pod  nazwą  „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Bulkowo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” oraz podpisania z Powiatem Płockim umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia
- zabezpieczenia w budżecie Gminy Bulkowo na 2014 rok środków finansowych na realizację   inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
-  zatwierdzenia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach”
-  wyrażenia  zgody   na  nieodpłatne  nabycie  powierzchni  gruntów  położonych  w   obrębie  Nadułki gmina Bulkowo
Przewodniczący Rady Gminy prosił o uzasadnienie propozycji zdjęcia z porządku obrad punktu 7 e.
Sekretarz Gminy informował, że 04.09.br. wpłynęło pismo od p. dyrektor ZSO  w Blichowie z prośba  o   zwolnienie jej   z  obowiązku    realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2013/2014 uzasadnione zastaną sytuacją i dbałością o dobro uczniów. Powstał projekt uchwały, ponieważ załatwienie sprawy należy tylko do kompetencji Rady Gminy. W dniu 27.09.br. p. dyrektor złożyła drugie pismo wycofujące to pierwsze uzasadniając sytuację unormowaniem spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły w ten sposób, że nie będzie to kolidowało z zajęciami prowadzonymi przez nią z dziećmi.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Sekretarz Gminy zapoznał uczestników obrad  z w/w pismami. Sekretarz Gminy dodał, że p. dyrektor od początku pracy w ZSO w Blichowie realizuje swoje pensum.
               Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) z uwzględnieniem wszystkich wnoszonych zmian.
W wyniku skreślenia punktu 7e zmianie ulega numeracja w punkcie 7 porządku obrad.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za )  w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
- 23.07 spotkał się na zebraniu z mieszkańcami Bulkowa
- na przełomie lipca i sierpnia przebywał na urlopie
- 28.08 uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
- 29.08 wspólnie  z radnymi i inspektorem nadzoru uczestniczył w przeglądzie dróg gminnych  wykonanych tzw. tanią technologią
- 30.08 uczestniczył  w  posiedzeniu  Komisji  Przestrzegania  Prawa  i Porządku Publicznego  oraz ds. Samorządu Rady Gminy oraz w spotkaniu ze strażakami
- 31.08 uczestniczył  w powiatowych zawodach OSP w Radzanowie, gdzie na 17 startujących   drużyn  wysokie  5. miejsce  zajęli  strażacy  z  OSP  Nowe  Łubki.  Pogratulował  jednostce  b.dobrego występu, dziękując jednocześnie za uczestnictwo w zawodach
- 01.09  uczestniczył  w  Dożynkach  Gminnych, które  odbyły  się w  Blichowie. Podziękował    za    znakomitą współpracę    księdzu    proboszczowi   Włodzimierzowi  Dzieńkowskiemu,  radnym   za    przybycie,  sekretarzowi  gminy, pracownikom    UG,    GK,   GCI,   p.  M.   Józwiakowi, stowarzyszeniu  „Żurawianki” oraz członkom OSP za  pracę  włożoną w przygotowanie uroczystości.  Na organizację dożynek gmina pozyskała środki finansowe spoza budżetu gminy
- 02.09 uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w szkołach na terenie gminy
- 03.09 uczestniczył w posiedzeniu ZGRP
- 07.09 uczestniczył w „Narodowym  czytaniu” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie. Za organizację podziękował p. dyrektor biblioteki B. Gruszczyńskiej – Fałacie.    
- 08.09 uczestniczył w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Małej Wsi. Dziękował wszystkim, którzy reprezentowali naszą gminę tj. stowarzyszeniu „ Żurawianki”, p. M. Józwiakowi,  GCI oraz radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy
- 17.09 spotkał się z dyrektorem firmy Energa - oświetlenie  w sprawie realizacji umowy dot. lamp ulicznych
- 19.09 uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy
-  24.09 uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.  Poinformował, że w szkole w Blichowie został otwarty drugi punkt poradnictwa psychologicznego dla rodzin z problemami, który będzie czynny w co drugi czwartek w godz. 15 – 18.30 począwszy od 03.10.br. Punkt został otwarty dzięki znakomitej pracy  GOPS - u, za co Wójt podziękował. Podziękował również   p. dyrektor ZSO w Blichowie, że wygospodarowała pomieszczenie na punkt
                Zarządzenia Wójta Gminy wydane w okresie międzysesyjnym dostępne są  w BIP – ie gminy Bulkowo.
                Podziękowania dla wszystkich osób, które przygotowywały Dożynki gminne w Blichowie złożył Przewodniczący Rady Gminy.
                Radny D. Bogdan interesował się terminem uruchomienia PSZOK – u.
Wójt Gminy informował, że właśnie  spotkanie z mieszkańcami Bulkowa w dniu 23.07.br poświęcone było temu zagadnieniu. Dwóch mieszkańców Bulkowa protestuje przeciw lokalizacji PSZOK – a twierdząc, że będzie to wysypisko śmieci, co jest absurdem. To nie jest wysypisko śmieci. To jest inny rodzaj odpadów, które będą składowane w pojemnikach. Mieszkańców wprowadzono w błąd i stąd to spotkanie się odbyło, aby wszystko wyjaśnić. Mimo szerokiego rozpropagowania terminu zebrania, frekwencja na nim była niska. Dwie osoby zaskarżyły decyzję lokalizacyjną dot. PSZOK – u do SKO. SKO przedłużyło termin 
załatwienia sprawy do 30.09.br., ale informacja o wyniku jeszcze do UG nie wpłynęła. Ponieważ do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego wpłynęły dokumenty ze skserowanymi podpisami mieszkańców Bulkowa ( te same, tylko skserowane), które złożono do Urzędu Gminy oraz z zaznaczeniem, że te dwie osoby występują w imieniu mieszkańców SKO zażądało pełnomocnictwa, że w/w osoby faktycznie działają w imieniu mieszkańców. Generalnie całe to przedłużenie wpływa niekorzystnie na sprawę. Przecież PSZOK nie może być usytuowany na odludziu, mieszkańcy muszą mieć do punktu dobry dostęp a jego funkcjonowanie nie będzie w żaden sposób uciążliwe.
Sekretarz Gminy dodał, że takie PSZOK – i usytuowane są przecież w miastach na osiedlach, już działają i nie są uciążliwe.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że rozmawiał z niektórymi osobami, które podpisały się pod protestem. Były one pewne, że chodzi właśnie o wysypisko śmieci, zostały wprowadzone w błąd.
Radny B. Matczak pytał, czy mamy awaryjne miejsce na lokalizację PSZOK – u, oraz  o przegląd dróg wykonanych tzw. tanią technologią.
Sekretarz Gminy informował, że pojawiają się pojedyncze głosy, gdzie np. składować popiół, bo zaczął się sezon grzewczy.  Na wszelki wypadek analizuje się, gdzie można by ewentualnie  uruchomić taki punkt składowania. Jednak generalnie gmina czeka na rozstrzygnięcie SKO.
                Radny M. Józwiak pytał, czy zgłosiły się osoby ze szkół do drużyny na Turniej piłki siatkowej, o czym rozmawiano na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych.
Wójt Gminy odpowiedział, że to można sprawdzić u pracownika ds. oświaty.
                Radny D. Bogdan interesował się spotkaniem Wójta Gminy z Energą – oświetlenie. Pytał, czy gmina wynegocjowała jakieś oszczędności, bo ceny energii spadają.
Wójt Gminy informował, że aktualnie obowiązuje 3 – letnia umowa, która przynosi gminie znaczne oszczędności. Umowa obowiązuje chyba do czerwca 2014r. Generalnie wynegocjowaliśmy dobre ceny, wynegocjowano duże oszczędności na opłatach licznikowych, zrobiliśmy przegląd zapotrzebowania mocy na każdym pionie, bo były za duże na potrzeby danego obiektu, niektóre liczniki okazały się niepotrzebne i zostały zlikwidowane itp. Po takim przeglądzie otrzymaliśmy znaczne oszczędności. Wcześniej chyba nikt się tym nie interesował.  W 2014r będziemy rozmawiać o nowej umowie i dalszych oszczędnościach.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, aby w przypadku awarii, podawać dokładnie, która lampa nie świeci.
Wójt Gminy informował, że gmina zgłasza inne nieprawidłowości np. że lampy świecą za długo a ze strony firmy  Energa brak jest reakcji na to, lub jest ona opóźniona. Właśnie takim sprawom poświęcone było wspomniane spotkanie z Energą- oświetlenie.
Radny B. Matczak przypomniał o  potrzebie założenia 3 lamp w Gniewkowie i 1. w Pilichowie.
Wójt Gminy informował, że w ramach obowiązującej umowy gmina może kilka lamp przełożyć bądź  zamontować nowe. Niestety nie wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zamontować lampy jest dodatkowa 5. linka. W niektórych przypadkach wymaga to  pociągnięcia kilkudziesięciu metrów linii i wówczas koszty znacznie rosną. Koszt założenia 1. lampy to ok.750 zł.  netto Potem oczywiście trzeba ponosić koszty konserwacji i opłat licznikowych.
           Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił potrzebę wycięcia krzaków i gałęzi przy drodze w Turowie, która dobiega do asfaltu. Potrzebna jest tam też równiarka. W Gocłowie zarwany jest przepust. Stwierdzono, że być może na skutek przejazdu zbyt ciężkiej maszyny.
           
Wójt Gminy stwierdził, że nasze drogi jak i w innych gminach nie są przystosowane do zbyt dużych obciążeń.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że niektóre gminy ustawiają znaki drogowe ograniczające  tonaż do 8t.
Radny Powiatu A. Kuliński poinformował, że sprawę niszczenia dróg zgłaszał do Prezesa Spółki Cukrowej w Toruniu. Minęły 3 lata i reakcji brak.
             Radny B. Matczak mówił o potrzebie postawienia przystanków dla dzieci na niektórych wsiach  Nikt nie korzysta z przystanku w Pilichówku – można przenieść go do Gniewkowa.
Wójt Gminy informował, że gmina dba o to, aby dzieci posiadały schronienie oczekując na autobus. Powstało 11 przystanków. O tym , gdzie one będą stać decydowali radni i sołtysi. Co do przystanku w Pilichówku to kroki zostały już wcześniej podjęte i   sołtys poinformował nas, że przystanek można zabrać do Gniewkowa.
               
Punkt 5.
         Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników z protokołami ze wspólnych posiedzeń komisji, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.
         Przedstawiciele komisji Rady Gminy zapoznali uczestników posiedzenia  z protokołami z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym.
         W związku z zapytaniem Komisji Rewizyjnej dot. wykonania uchwały Rady Gminy nr 232/XXVI/13 z dnia 25.06.2013r. inspektor ds. rady gminy poinformował, że w dniu 04.10.br. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Radny Powiatu A. Kuliński wyraził opinię, a żeby dzieci z terenu gminy Bulkowo uczęszczające do szkoły specjalnej do Płońska uczęszczały do szkoły w Goślicach. Szkoła w Goślicach cieszy się b. dobrą opinią, gmina nie ponosiłaby kosztów  dowozu dzieci, a subwencja oświatowa zostawałaby w powiecie płockim.
Wójt Gminy  zwrócił uwagę, że szkoła specjalna w Goślicach po prostu nie złożyła swojej oferty. Nie wiedzieliśmy, że można nieodpłatnie umieścić tam uczniów. Szkoła specjalna w Płońsku sama wyszła do naszej gminy ze swoją ofertą. Wójt zaproponował, żeby szkoła  przysyłała takie informacje.
               Radny B. Matczak zwrócił uwagę, aby władze powiatu zapraszały przedstawicieli gminy na spotkania, które dotyczą spraw naszej gminy.
Sekretarz Gminy informował, że wczoraj odbyło się w powiecie takie spotkanie i tym razem już nas zaproszono.
               Radny B. Matczak pytał czy wykonawca zdąży w tym roku z wykonaniem modernizacji drogi powiatowej w kierunku Worowic.
Wójt Gminy informował, że w sprawie tej drogi odbyło się w powiecie spotkanie. Niestety mieliśmy rację, ten wykonawca  w tym roku tej drogi raczej nie skończy. Wykonawca przyparty do muru stwierdził, że nie ma pieniędzy na masę bitumiczną. My z kolei nie pozwolimy, aby ta masa została położona przy minusowej temperaturze. Sprawy będziemy pilnować.
               Radny Powiatu A. Kuliński informował, że jeden z radnych powiatowych stworzył dokument dot. ilości środków finansowych jakie powiat począwszy od 2000r do 2013r.przeznaczył na drogi powiatowe w poszczególnych gminach. Wynika z niego, że najwięcej środków otrzymała gmina Bulkowo. Z dokumentu wynika m.in., że wkład gminy w remonty dróg powiatowych to  ponad 1 mln. zł.

Wójt Gminy stwierdził, że chciałby otrzymać ten dokument. Nie zgadza się też z określonym wkładem gminy, który był dużo wyższy. Prosił o dokładne i szczegółowe dane, jakiego okresu one dotyczą.
Radny powiatu p. W Woźniak zobowiązał się do dostarczenia powyższego dokumentu Wójtowi Gminy.
Radny M. Józwiak interesował się  drogami wykonanymi tzw. tanią technologią. Pytał czy  przedłużono okres gwarancji.
Wójt Gminy informował, że termin napraw gwarancyjnych był ustalony na 30.09.br. Z uwagi na warunki atmosferyczne termin ten może zostać przesunięty na 2014r, na miesiące letnie. Może się okazać, że teraz będą wykonane jedynie  doraźne   poprawki. Generalnie   tragedii   na  tych  drogach  nie   było. Usterki  są niewielkie, przegląd był wykonywany w obecności radnych, ale usterki lepiej będzie usunąć latem. Nie ma żadnych obaw, że usterki nie zostaną usunięte.
               Radny D. Bogdan pytał o termin przeniesienia biblioteki z budynku OSP do budynku szkoły w Nowych Łubkach. Zbliża się okres grzewczy, po co więc ponosić niepotrzebne koszty związane z ogrzaniem lokalu.
Wójt Gminy informował, że na całkowite przeniesienie placówki potrzeba jest kilku tygodni.
Następnie powrócił do  napraw bieżących dróg powiatowych stwierdzając, że powiat używając do łatania dziur destruktu, łatał je po kilka razy. Czy nie taniej jest zrobić to raz  a dobrze, tak jak to obecnie zrobiono? To obecne łatanie powinno już trzymać.
Radny Powiatu W. Woźniak informował, że łatania dziur destruktem dokonywał Rejon drogowy Bodzanów, natomiast przetarg na łatanie dziur masą bitumiczną wygrała firma  z Wyszogrodu.
               Radny D. Bogdan pytał o półroczne rozliczenie wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że dokument zostanie przedłożony w okresie prac nad projektem budżetu gminy na 2014r.

Punkt 6.
               Radny powiatu  A. Kuliński zapraszał na Turniej siatkówki organizowany w gminie Bodzanów.
               Radny Józwiak pytał o sprawę ewentualnej sprzedaży parku we Włókach.
Wójt Gminy informował, że w tej sprawie nic się obecnie nie dzieje.
               Radny J. Matuszewski dziękował Wójtowi za  kostkę przy remizie OSP w Bulkowie. Pytał również o pomieszczenie po byłej świetlicy socjoterapeutycznej.
Wójt Gminy informował, że gmina złożyła wniosek do LGD  dot. modernizacji świetlicy. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i czeka na dalszą weryfikację.
               Radny A. Krokowski pytał o usterki na drodze Krzykosy – Nowe Łubki. Obiecano poprawienie zjazdów oraz wykonanie jeszcze jednego zjazdu na pole. Co z granicznikami przy tej drodze? Kolejna sprawa to  znaki drogowe. Czy w br. zostanie wykonane odwodnienie tej drogi, bo woda będzie zalewać mieszkańców?
               Wójt Gminy informował, że gmina stara się, aby wszystko na tej drodze było zrealizowane jak najlepiej. Prostuje się z błędów przeszłości wszystkie sprawy, jakie  tylko się da wyprostować. Ale też potrzebny jest czas. Do odbioru inwestycji wszystko musi być zgodne z projektem ( np. ustawienie znaków drogowych – muszą zostać zgodnie z projektem, chociaż faktycznie jest inaczej o czym informowali mieszkańcy, kwestie  przepustów itp.) Projekt był jaki był. Wójt prosił o cierpliwość. Priorytetem przy tej inwestycji było przesunięcie osi jezdni, bo inaczej wiele ogrodzeń przestałoby  istnieć  a  samochody tłukłyby
usterka o niektóre domy. Firma podwykonawcza w niektórych kwestiach bywa nierzetelna np. na pobocza nawieziono nie taki materiał, jak potrzeba. Projekt drogi Dobra – Krubice nie obejmował przepustów – zapłacili za nie rolnicy. W Krzykosach wykonaliśmy zjazdy z drogi bez położenia masy - zobaczymy jak one wytrzymają. Nie było tego w projekcie. Wykonawca twierdzi, że graniczników nie było – chyba trzeba tu będzie finalnie wynająć geodetę i ktoś poniesie koszty. W jednym miejscu wykonawca chciał położyć zbyt cienką warstwę podbudowy.  Ostatecznego odbioru drogi jeszcze nie było, bo wykonawca musi zrealizować szereg zgłaszanych przez gminę i mieszkańców usterek. Dziękuje mieszkańcom za zgłaszanie uwag. Cały czas robimy wszystko, aby z tego projektu wyszła jak najlepsza inwestycja. W porównaniu z pierwotnym założeniem dołożyliśmy do inwestycji  z własnych środków ok. 900 tys. zł. i to nie z naszej winy
               Radny B. Matczak pytał o budowę farmy wiatrowej, o funkcjonowanie stołówki  w Bulkowie – obiadów obecnie jest mniej, więc może dowozić obiady do innych szkół, oraz czy pracownicy otrzymają 5% podwyżkę.
Wójt Gminy stwierdził, że sprawdzi aktualne dane dot. stołówki. Poprzedni dyrektor ZSO  w Bulkowie twierdził, że moce przerobowe są wykorzystane, niewielki jest też metraż kuchni.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że już kilkanaście lat temu próbowano, aby stołówka w Bulkowie przygotowywała posiłki dla dzieci z innych szkół,  ale to chyba wychodziło drożej niż obsługa przez wynajętą firmę.
Wójt Gminy informował, że rodzice są  zadowoleni z wydawanych gorących posiłków – teraz na terenie całej gminy dzieci otrzymują gorący obiad a nie tylko w ZSO w Bulkowie, gdzie jest stołówka.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że co do farm wiatrowych to 23.10.br. odbędzie się rozprawa przez WSA dot. decyzji  o warunkach zabudowy dla m – ci Rogowo.
               Powrócono nt odwodnienia przy drodze w Krzykosach.
Wójt Gminy informował, że odwodnienie zostanie wykonane w tym roku.
Mieszkaniec gminy stwierdził, że przy odwadnianiu gmina może skorzystać  z prowizorki prowadzącej do jego działki – nie ma sobie co utrudniać życia.
               Wójt Gminy poinformował uczestników obrad, że dziś na godz. 13.00 zaproszony jest wraz z innymi Wójtami na spotkanie do powiatu  i w związku z tym nie będzie mógł uczestniczyć w dalszej części obrad. Na ewentualne pytania radnych zobowiązał się odpowiedzieć na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji lub na kolejnej Sesji Rady Gminy.
W dalszej części obrad nie będzie mógł też uczestniczyć radny B. Matczak, który usprawiedliwił swoją nieobecność.
                Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo zarządził 10 - cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.

a)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
                Rada Gminy jednogłośnie  ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Jednostce  Gospodarka  Komunalna  przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań  własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały    Nr  27/V/11 Rady   Gminy  Bulkowo  z  dnia  29.03.2011r. w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru godzin  zajęć  dla   dyrektorów  
i   wicedyrektorów   szkół  oraz   nauczycieli  pełniących   inne   stanowiska kierownicze   w  szkole,  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin zajęć  nauczycieli  realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone   dla  stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia    granic   obwodu    publicznej   Szkoły   Podstawowej   w   Nowych Łubkach. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany   uchwały    nr    33/VI/ 99    Rady     Gminy    Bulkowo   z   dnia   15.03.1999r.  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w  Łubkach Nowych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwalę w sprawie ustalenia  granic  obwodu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej   im.  Marii   Konopnickiej   w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
               Rada Gminy jednogłośnie  ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części  nieruchomości  gminnych  w  obrębie Blichowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  dzierżawy gruntów  gminnych  na  dalszy   czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały  Nr 140/XV/12  Rady Gminy Bulkowo z dnia 19.06.2012r. w sprawie  wyrażenia    zgody    na    sprzedaż   w   trybie   przetargu    ustnego    nieograniczonego   zabudowanej  nieruchomości  gminnej  położonej   w  miejscowości   Nadułki    ( obręb    Nadułki )   zmienionej   uchwałą    Nr 146/XVI/12    Rady   Gminy    Bulkowo   z   dnia  17.07.2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia   zgody   na   przystąpienie  do   realizacji    zadania  inwestycyjnego  pn: „Zakup  pługa do odśnieżania dróg do ciągnika gminnego”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na   przystąpienie  do   realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn:  „ Budowa  zbiornika  bezodpływowego  na   nieczystości   ciekłe przewidzianej  do  realizacji   na  działce o nr. ew. 84/4 w miejscowości Worowice 62 w gminie Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę  w sprawie  przystąpienia Gminy Bulkowo do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Bulkowo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” oraz podpisania z Powiatem Płockim umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
 
m)
              Rada Gminy jednogłośnie  ( 14 za ) podjęła uchwałę  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bulkowo na 2014 rok środków finansowych na realizację   inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


n)
             Radny D. Bogdan pytał z jakich powodów wynika  wytypowanie do naprawy akurat tych 3.  dróg zapisanych w programie?
Sekretarz  Gminy informował, że  gmina musiała wykazać  konkretne drogi w trybie pilnym, które też spełniają określone kryteria. Wczoraj minął termin składania wniosków w tej sprawie. Drogi do remontu zostały wybrane tak, aby był logiczny ciąg komunikacyjny. Przyjęty program w każdej chwili może być modyfikowany.
Przewodniczący Rady Gminy oraz radny D. Bogdan zwrócili uwagę, że ta sprawa powinna być wcześniej przedyskutowana na posiedzeniu komisji tym bardziej, że są to zadania inwestycyjne.

Sekretarz Gminy wyjaśniał, że ostatni okres to m.in. okres urlopów. Urząd cały czas starał się, aby projekt uchwały powstał jak najszybciej. Potrzebny był szereg działań. Projekt uchwały był omawiany  na wspólnym posiedzeniu komisji przed Sesją.                                  
         Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

o)
              Rada Gminy  ( 12 za przy 2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie powierzchni gruntów położonych w obrębie Nadułki gmina Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
              Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
               Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników posiedzenia z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku  nr Pł.355.2013  z dnia 20.09.2013r.  w sprawie  przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo  „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I –sze półrocze 2013r.”
               Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników posiedzenia z pismem dyrektora ZSO w Blichowie stanowiącym odpowiedź na pismo Przewodniczącego w sprawie organizacji półkolonii dla dzieci z obwodu szkoły w Blichowie ( dot. dzieci ubezpieczonych w KRUS – ie ). Z pisma wynika, że informacja o półkoloniach została dzieciom przekazana.
               Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2012r. złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.
               Radny J. Bigos wypowiedział się  nt potrzeby utwardzenia parkingu przy cmentarzu   w Blichowie. Proponował, aby koszty utwardzenia ( ok. 30 tys. zł. ) pokryli w jednakowych częściach parafia, gmina i starostwo. Gdyby starostwo odmówiło pomocy wówczas parafia i gmina mogłyby sfinansować inwestycje po 50 % kosztów.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że propozycja zostanie przekazana Wójtowi.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że wspólnie z radnym B. Matczakiem uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w Płocku, podczas której przedłożono sprawozdanie nt sytuacji w rolnictwie w powiecie płockim. Podczas obrad poruszono też sprawę sprzedaży ziemi stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Punkt 10.
                Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy dokonując zamknięcia XXVIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.45.
                                                  
                             Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                   Przewodniczył
D. Kowalewski                                                                 Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi