Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIX/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIX/13

Protokół Nr XXIX/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 października 2013r.

               Rozpoczęcie obrad – godz. 11.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15 radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego  p. Andrzej Kuliński  i  p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) przystąpienia gminy Bulkowo jako partnera do realizacji projektu pn. ”Usługi publiczne  w   powiecie   płockim  –   zmiany  dla  teraźniejszości  i  przyszłości”  oraz  podpisania z  powiatem płockim umowy o partnerstwie w celu realizacji tego przedsięwzięcia.
      b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.,
      c) zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023,
      d) nabycia  przez  gminę  Bulkowo   w   drodze  darowizny  działek   zajętych   pod   drogi   publiczne,
      e) zmiany  uchwały  nr   238/XXVIII/13   Rady   Gminy   Bulkowo   z   dnia  01.10.2013r.  w  sprawie  powierzenia   jednostce   Gospodarka   Komunalna   przy  Urzędzie  Gminy Bulkowo  zadań  własnych Gminy Bulkowo  z zakresu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Bulkowo.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka.

Punkt 2
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo poprosił aby uczcić minutą ciszy śmierć pierwszego niekomunistycznego Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego. 
Do proponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo zaproponował wprowadzenie w punkcie 7f projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Gminę Bulkowo.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (15 za) z uwzględnieniem wnoszonej zmiany.

Punkt 3

  Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za )  w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
O1.10 – uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Płocku,
09-10.10 – uczestniczył w szkoleniu pn. Akademia Wójta,
12.10 – uczestniczył w spotkaniu z J.E. ks. Biskupem Piotrem Liberą podczas wizytacji kanonicznej w Parafii Daniszewo. Podziękował również Stowarzyszeniu „Żurawianki” oraz p. M. Józwiakowi i p. K. Szymczakowi za udział oraz reprezentowanie Gminy Bulkowo podczas VIII Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej w Łącku w tym samym dniu,
15-16.10 Uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich RP,
17.10- uczestniczył w Uroczystości Złotych Godów w Sali Ślubów w Worowicach,
19.10 – uczestniczył w akcji oddawania krwi dla p. Marka Ciećwierza  Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby i Komendanta Gminnego OSP Staroźreby, jednocześnie podziękował wszystkim którzy włączyli się w akcję oddawania krwi. Uczestniczył w tym samym dniu w otwarciu hali w Radzanowie,
23.10 – uczestniczył w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego w spotkaniu na temat nowych projektów na lata 2014-2020,
24.10- uczestniczył w podpisaniu aktu notarialnego sprzedanej w wyniku przetargu działki w Nowych Krubicach,
25.10 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu,
26.10 – uczestniczył w Turnieju Piłki Siatkowej w Miszewie Murowanym, podziękował wszystkim uczestnikom Turnieju, szczególnie ks. Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu za wyjątkowe zaangażowanie, wsparcie i udział, M. Józwiakowi za zorganizowanie drużyny, oraz uczestnikom rozgrywek,
27.10 uczestniczył w koncercie charytatywnym w Nowych Łubkach, wystąpił chór Vox Singers, podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i wsparcie szczytnego celu, koncert odbył się dla Gabrysia Wolińskiego, walczącego z ciężką chorobą. Podziękował za zaangażowanie organizatorom: p. Anieli Kopaczewskiej z GOPS, Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość”, Dyrektorowi SP w Nowych Łubkach p. R. Dobrowolskiemu oraz Druhom OSP Nowe Łubki.
Zarządzenia Wójta Gminy wydane w okresie międzysesyjnym dostępne są  w BIP – ie gminy Bulkowo. W trakcie całego okresu międzysesyjnego odbywały się wyjazdy na inwestycje, aby dopilnować ich realizacji.
Rady B. Matczak: Wyraził zadowolenie z zorganizowanego koncertu, oraz dużego zaangażowania mieszkańców, natomiast mało było pracowników UG, zdaniem Radnego urzędnik powinien się angażować w tego typu wydarzenia.
p. Wójt: mi również jest przykro, pracownicy byli powiadomieni o koncercie.
Radny M. Józwiak:  każdy powinien mieć świadomość, aby w pełnym stopniu reprezentować gminę.
Rady D. Bogdan pytał Wójta Gminy o Kongres Gmin Wiejskich RP, na którym poruszana była tematyka ustawy śmieciowej, na ile samorządy będą chciały zmienić tą ustawę np. w zakresie świadczenia usług przez zakłady komunalne, zaskarżona jest już forma ściągania należności z tyt. opłat.
Wójt Gminy poinformował że przez uczestników Kongresu wypracowane zostało stanowisko podczas 1 dnia warsztatów, które przedstawione zostało 2 dnia na spotkaniu ze stroną rządową, po stronie rządowej zabrakło niestety osób decyzyjnych, przez co dialog był utrudniony, przekazana została lista propozycji zmian. Była też propozycja dopuszczenia zakładów komunalnych do realizacji tych zadań, niektóre gminy robiły to do tej pory właśnie w ten sposób.
Radny Powiatu A. Kuliński: październik był miesiącem szczególnym dla wydarzeń kulturalno-sportowych, odbyły się 2 wycieczki, Turniej w Miszewie, w którym uczestniczyło 8 reprezentacji z całego Mazowsza, Bulkowo wystawiło 2 reprezentacje, co uratowało sytuację. Radny Powiatowy Kuliński przekazał na ręce Wójta dyplom dla drugiej drużyny z Bulkowa biorącej udział w Turnieju, podziękował również za udział oraz zaprosił do uczestnictwa w kolejnych turniejach.
Radny D. Bogdan pytał o spotkanie w ZGRP, które dotyczyło nowego okresu programowego na lata 2014-2020, na jakie projekty możemy liczyć i jakie będą nas dotyczyły? oraz kto nabył działkę w Krubicach i za jaką  kwotę?
p. Wójt: na Kongresie była mowa o drogach, ale głównie krajowych i wojewódzkich, o lokalnych niestety możemy zapomnieć. Nie przewidziano na nie pieniędzy. Możemy liczyć na lokalne inwestycje typu kanalizacja wodno-ściekowa i energia odnawialna. W ZGRP mowa była o projekcie „Lemur” - czyli projektowanie i budowa nowych budynków użyteczności publicznej, np. mogłaby w to wejść hala w Blichowie, gdyż min. wartość przedsięwzięcia to 1 mln zł, a dofinansowanie w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Natomiast przy projektach gospodarki wodno-ściekowej realizowanych wspólnie z innymi gminami będzie bardzo dużo formalności, mogą to być oczyszczalnie przydomowe lub kolektory ściekowe.
Jeśli chodzi o przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w obrębie Krubice Nowe to mieliśmy dużo szczęścia, gdyż działka była nieregularna, wyceniona została na ok. 48 tyś zł, do przetargu przystąpiło 2 oferentów, nabywcą zostało Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie sp. z o.o. za kwotę 100 tyś zł.
Radny B. Matczak: zapytał kiedy zakończy się modernizacja drogi powiatowej Bulkowo-Worowice oraz gdzie są te pieniądze ?
p. Wójt: odpowiedź na to pytanie będzie we właściwym punkcie Sesji.
Radny B. Matczak: chce zapytać teraz, bo później radni powiatowi wyjdą.
Przewodniczący Rady Gminy: poinformował, że te pytania będą mogły być zadane w późniejszym punkcie obrad, oraz zapytał czy są pytania do wypowiedzi Wójta dotyczącej jego  międzysesyjnej działalności. Pytań nie było.

Punkt 5

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników Sesji z protokołem ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 15.10.2013r.
Radny A. Krokowski: poinformował, że firma wykonująca modernizację drogi Krzykosy-Nowe Łubki nie usunęła wszystkich usterek, ponieważ zniszczone lub usunięte są słupki graniczne, zapytał również jakie będą tego konsekwencje, ponieważ po spotkaniu w Urzędzie gminy wykonawca obiecał że się zgłosi i wspólnie zostanie stwierdzone czy uszkodzenia są, czy ich nie ma.
p. Wójt: poinformował że stwierdzenie w odczytanym protokole dotyczy usterek ze sporządzonego wcześniej protokołu. W sprawie słupków granicznych sporządzone zostało pismo wzywające wykonawcę do usunięcia usterek, sprawa jest w trakcie. Wiele starań było również poczynionych aby przesunąć oś jezdni i nie utracić dofinansowania, w projekcie nie było też zaplanowanego odwodnienia. Pokryliśmy to z własnych pieniędzy.

Punkt 6

Radny B. Matczak: ponowił pytanie jak wygląda sytuacja finansowa modernizowanej drogi powiatowej Bulkowo-Worowice, oraz pytał o datę odbioru kolektora ściekowego Bulkowo-Pilichowo, informował również o złym stanie drogi Pilichowo-Pilichówko.
p. Wójt: poinformował, że termin odbioru kolektora i całej inwestycji to 14 listopada br. o godz. 14.00, jeśli będą uchybienia to odbiór nie odbędzie się. Odnośnie drogi Bulkowo-Worowice poinformował, iż cały czas pozostaje w kontakcie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, od początku sygnalizował, że na tej drodze dzieje się źle i mogą być opóźnienia w realizacji. Ponadto jest droga powiatowa, za którą odpowiada Starostwo. Gmina dołożyła prawie 900 tyś zł i też czujemy niedosyt oraz czujemy się odpowiedzialni za tą inwestycje, chociaż odbywa się nie na naszej drodze, ale tak czy inaczej droga leży na terenie naszej gminy. Były liczne interwencje do Zarządu Dróg ukazujące brak odpowiedzialności wykonawcy.
Radny B. Matczak: zapytał ile pieniędzy już zainwestowaliśmy.
p. Wójt: tylko koszt dokumentacji projektowej.
Radny P. Ziółkowski: zapytał czy na drodze powiatowej Bulkowo-Worowice montowane będą przepusty.
p. Wójt: przepusty będą montowane.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Radni Powiatowi chcą zabrać głos ?
Radny Powiatu A. Kuliński: powiedział, iż podczas rozmowy z wicestarostą przedstawił obawy związane z wykonawcą inwestycji, jak można było wybrać firmę, która nie ma pieniędzy.
p. Wójt: podkreślił, iż zamówienia publiczne reguluje PZP, ponadto poinformował, iż w ostatniej chwili dowiedział się ze termin wykonania inwestycji został przedłużony o miesiąc, tzn. z końca września na koniec października.
Radny Powiatu A. Kuliński wyraził opinię, iż zawinił powiat, prosił o przygotowanie pisma w tej sprawie, gdyż słowa nic nie dają, odpowiednie pismo złożone w formie interpelacji może przynieś skutek, może być argumentem.
Mieszkaniec zapytał czy firma wzięła pieniądze.
p. Wójt: poinformował że gmina nic nie zapłaciła.
Radny B. Matczak: zwrócił uwagę na fatalny stan drogi Pilichowo-Pilichówko, droga ta prowadzi do kościoła i cmentarza, stwierdził ze jest kilka wezwań do zapłaty za uszkodzone samochody. Ponadto poinformował o kradzieżach na budowanym kolektorze w Pilichowie.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w chwili odbioru inwestycji kolektor musi być kompletny.
p. Wójt: podkreślił, że trzeba zabezpieczyć kolektor tak, aby w przyszłości nie były możliwe kradzieże.
Radny M. Józwiak zapytał o przybliżony termin rozpoczęcia budowy PSZOK.
Wójt Gminy poinformował ze gdyby nie protesty PSZOK byłby budowany, społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd, że będzie to wysypisko śmieci, odwołanie do SKO wstrzymało termin na kilka miesięcy. SKO odrzuciło protest dwóch mieszkańców, którzy rzekomo protestowali w imieniu społeczeństwa i podpięli ksero podpisów mieszkańców. To wszystko znacznie wstrzymało budowę PSZOK. Obecnie realizowane są procedury.
Radny B. Matczak stwierdził, że jeśli mieszkańcy byli wprowadzani w błąd przez osoby przygotowujące protest, to należy poinformować prokuraturę.
Wójt Gminy poinformował, że obecnie trwają prace geodezyjne, później projekt i pozwolenie na budowę, liczymy na współpracę ze Starostwem, przygotowania trwają, ale przybliżony termin jest nieznany.
Radny D. Bogdan zaproponował, żeby firma obsługująca gminę obsługiwała PSZOK, na terenie oczyszczalni ustawić kontenery i gromadzić np. popiół.
Wójt Gminy poinformował, iż taka możliwość była rozpatrywana, jednakże nie może być ono usytuowane na oczyszczalni, teren musi być pod nadzorem i posiadać stosowne pozwolenie na odbiór odpadów.
Radny D. Bogdan pytał o termin zakończenia prac na wodociągu w m. Praga-Jesień, w którym miały być wykonane odgałęzienia, interesował się również drogą Sochocino-Praga – Przedpełce.
Wójt Gminy poinformował że ostatnio robiony był objazd drogi, wykonawca cały czas obiecuje szybkie zakończenie prac. Niestety jego rzetelność pod tym względem jest różna. Natomiast w sprawie doprojektowania nitki wodociągu bieżące informacje posiada p. Brzuziewska.
Mieszkaniec wspomniał, że wodociąg w tym miejscu nie był wcześniej robiony bo nie było zainteresowania mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż są koszty a nie ma zainteresowania mieszkańców tą inwestycją.
Radny M. Józwiak zwrócił uwagę,  iż plotki nt. PSZOK są po to tylko, żeby zdezorganizować pracę, żeby skłócić ludzi i znaleźć słuchaczy.
Radny B. Matczak powiedział, iż dotarły do niego informacje że obecna Rada Gminy jest najdroższą w historii, oraz zapytał kiedy planowany jest remont drogi Pilichowo-Gniewkowo, gdyż wymaga ona remontu.
Wójt Gminy wyraził nadzieję, że do końca przyszłego roku uda się unormować stan prawny wszystkich dróg, wspomniana przez radnego Matczaka droga jest również regulowana. Przypomniał, że przyjęty jest plan naprawy dróg a możliwości ich finansowania z zewnątrz niestety się skończyły. Były możliwe jeszcze w ubiegłej kadencji. Teraz są znikome. Musimy szukać pieniędzy we własnym budżecie. Mam świadomość konieczności naprawy tej drogi, jednakże terminu nie mogę podać, jak zresztą pewnie cała Rada.

Punkt 7
a)
      Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Bulkowo jako partnera do realizacji projektu pn. ”Usługi publiczne  w   powiecie   płockim  –   zmiany  dla  teraźniejszości  i  przyszłości”  oraz  podpisania z  powiatem płockim umowy o partnerstwie w celu realizacji tego przedsięwzięcia.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
     Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy i przyjętych przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 29.10.br.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie nabycia  przez  gminę  Bulkowo   w  drodze  darowizny  działek   zajętych   pod   drogi  publiczne. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały  nr   238/XXVIII/13   Rady   Gminy   Bulkowo   z   dnia  01.10.2013r. w  sprawie  powierzenia   jednostce   Gospodarka   Komunalna   przy  Urzędzie  Gminy Bulkowo  zadań  własnych Gminy Bulkowo  z zakresu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8

Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9

Radny D. Bogdan: podkreślił,  że po nabyciu działek z byłych dróg powiatowych możemy teraz usunąć drzewa, które stwarzają zagrożenie, ponieważ od 2008 roku temat ten był odkładany bo gmina nie była właścicielem działek.
Wójt Gminy: czyli można stwierdzić, że przez ten czas mieszkańcy niestety żyli w zagrożeniu ?
Mieszkaniec: sytuacja ta miała miejsce, gdyż ówczesny pracownik UG który zajmował się wtedy wycinką drzew nie chciał zgodzić się na ich wycięcie.
p. Wójt podkreślił, iż w chwili zagrożenia życia lub zdrowia za naszej kadencji zawsze podjęta była właściwa interwencja.
Radny Powiatu W. Woźniak stwierdził, iż radni powiatowi nie znają się na budowie dróg, dlatego chcą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących budowy dróg, gdyż uzyskują zapewnienia o realizacji zgłoszeń dot. remontów, a one nie są realizowane.
Wójt Gminy stwierdził, iż w tej sprawie powinni zgłosić się do Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego, gdyż Gmina nie ma wpływu na to czy Radni Powiatowi są informowani o spotkaniach dot. dróg powiatowych.
Radny Powiatowy A. Kuliński stwierdził, iż za opóźnienia na drodze Bulkowo-Worowice powinny być kary umowne.
Radny D. Bogdan w imieniu mieszkańców pytał o przejazdy ciężkiego sprzętu ze żwirowni, ponieważ jest w ten sposób niszczona droga asfaltowa o co martwią się mieszkańcy, jest alternatywny objazd z którego duże samochody mogą korzystać, a nie korzystają.
Wójt Gminy poinformował że w tej sprawie była przeprowadzona rozmowa z właścicielem żwirowni, zapewnił, że przejazdy samochodów ciężarowych nie mają już miejsca, lub odbywa się to sporadycznie.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie ograniczenia tonażu na przedmiotowej drodze.
Radny B. Matczak jako Komendant Gminny OSP podziękował za zaangażowanie w akcję oddawania krwi Wójtowi Gminy wraz z małżonką, Druhom OSP oraz wszystkim biorącym udział w tej akcji.
Mieszkaniec gminy zgłosił sprawę przepustów przy działkach p. Naguszewskiego i Żbikowskiego oraz brak wiedzy na temat wielkości oddawanych działek na rowy odwadniające.
Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, że tam gdzie są inwestycje drogowe tam występują napięcia, np. na drodze w Daniszewie mieszkańcy oddali część pola na rowy, jednakże nie wszyscy.
Radny D. Bogdan przypomniał, ze oddanie części działek na rowy to inicjatywa mieszkańców, a przepusty zostały zakopane przez firmę zgodnie z projektem, choć ich usytuowanie nie jest najlepsze.
Wójt Gminy poinformował, iż sytuacja z przekazywaniem części działek na rowy odbywała się już na kilku drogach, np. w Dobrej, Krzykosach, podkreślił że interwencja w sprawie przepustów w miejscowości Sochocino-Praga była już przeprowadzona, w sprawie lokalizacji przepustów w newralgicznych punktach była przeprowadzona wizja w terenie, był objazd drogi i osoby zamieszkujące ten teren wskazały największe zlewiska i było to ustalone z projektantem. Informował również, iż odcinek drogi Praga- Przedpełce po okazaniu granic i wytyczeniu przez geodetę musi być przeniesiony we właściwe koryto.
Radny B. Matczak podziękował również druhom z Kanigowa za udział w akcji oddawania krwi.
Mieszkaniec pogratulował Wójtowi tego, że w końcu udało się wyciąć drzewa przy drodze Nowe Łubki - Sochocino-Praga. On sam będąc tyle czasu radnym nie mógł tego osiągnąć, a teraz się udało. W dodatku poszło to bardzo sprawnie. Teraz będzie można bezpiecznie jeździć sprzętem rolniczym.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na wycinkę ogłoszony był przetarg, a firma ma również usunąć karpy, zagęścić teren po karpach oraz pokryć rolnikom straty związane z powstałymi ewentualnymi szkodami.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za organizację koncertu charytatywnego w Nowych Łubkach Pani Kierownik oraz pracownikom GOPS, Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość” oraz wszystkim zaangażowanym.

Punkt 10.
                Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy dokonując zamknięcia XXVIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.45


                                    Na tym protokół zakończono.


Protokołował                                                                   Przewodniczył

R. Wiśniewski                                                                   W. Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi