Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXX/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXX/13

Protokół Nr XXX/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 26 listopada 2013r.

          Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego  p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.
                                        
              Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2014r:
       a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
       b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
       c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym  podatku
       d) określenia stawek podatku od nieruchomości
       e) zwolnień w podatku od nieruchomości
      f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
       g) ustalenia opłaty od posiadanych psów
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
       b) zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2013 – 2023
       c) przyjęcia  „Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo”  na lata 2013 – 2032.
  9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
          Do proponowanego porządku obrad prop. zmiany zgłosił Przewodniczący Rady Gminy, który wniósł o umieszczenie w punkcie 8d. projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 243/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 01.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gminnych w obrębie Blichowo ( projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na Sesję).
              Porządek XXX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 14 za ) w proponowanej wersji z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 za )   w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
30.10. – uczestniczył w wizytacji J.E. Ks. Biskupa Piotra Libery w parafii Św. Trójcy  w Bulkowie.
01.11. – uczestniczył w poświęceniu tablicy upamiętniającej zmarłego po ciężkiej chorobie ks. Kazimierza Franczaka.
07.11. – spotkał się z przedstawicielami OSP, uczestniczył w walnym zebraniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz w Wieczornicy zorganizowanej przez koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy szkole w Bulkowie prowadzone przez p. W. Kijocha. Działalność koła stawiana jest przez Zarząd LOP w Płocku jako wzór do naśladowania.
08.11. – podpisywał protokół z kontroli w Urzędzie Gminy  przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Delegaturę w Płocku. Protokół jest bez uwag. Uczestniczył także w III Gminnych Obchodach  Narodowego Święta Niepodległości. Gospodarzem obchodów tym razem była Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach, której dyrektorem jest   p. R. Dobrowolski. Wójt podziękował serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, dzieciom i opiekunom za wspaniały poruszający występ, gospodarzowi duchowemu J.E. Ks. Biskupowi Piotrze Liberze, ks. Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu. Szczególne podziękowania należą się kombatantom, którzy przybyli na uroczystość ze sztandarem. Wójt dziękował jednostkom OSP z terenu gminy, które przybyły ze sztandarami,  szkołom oraz  wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy przybyli na uroczystość.
09.11. – uczestniczył w Turnieju Strzeleckim  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie, który odbył się w ramach III Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zorganizowanie turnieju to zasługa samorządu ZSO w Blichowie z p. Szelągowskim.
11.11. – wraz z radnymi uczestniczył w Mszy Świętej  za Ojczyznę w kościele Św. Trójcy w Bulkowie. Po Mszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Dziękował wszystkim osobom uczestniczącym w Mszy i składaniu kwiatów.
12.11. – spotkał się z mieszkańcami działek w Blichowie. Spotkanie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa na terenie szkolnym i w jego najbliższej okolicy. W tym samym dniu spotkał się również z Inspektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wcześniej udało się wynegocjować anulowanie kary nałożonej na gminę za niezgodne z procedurami funkcjonowanie oczyszczalni w Osieku w poprzedniej kadencji tj w 2010r. WIOŚ w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na oczyszczalni ścieków w Osieku mógł anulować karę pod warunkiem, że te środki finansowe przeznaczymy na inwestycję. Tak też się stało i sporządzony został stosowny protokół. Zakupiono pompę do przepompowni oraz zmodernizowano instalację elektryczną.
13.11. – podpisywał w Urzędzie Marszałkowskim aneks dot. środków finansowych na kanalizację.
14.11. – niestety, nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z Agencją Pracy Tymczasowej  z. s.   w Sochaczewie, które odbyło się w Bulkowie, lecz chce o tym wspomnieć. Spotkanie to efekt organizowanych w Bulkowie Targów Pracy. Słowa pochwały należą się tu p. kierownik GOPS- u oraz jego pracownikom. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy  w Płocku. Otrzymaliśmy informację, że 30 osób z terenu naszej gminy znalazło pracę. Przedstawiciele Agencji Pracy Tymczasowej mówią, że dalej będą współpracować z naszą gminą. Wójt dodał, że bardzo się cieszy, że można było pomóc tylu osobom.
15.11.- odbył się odbiór kanalizacji.
16.11. – w hali sportowej w Bulkowie odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Inicjatorem i organizatorem turnieju był p. M. Józwiak, któremu należą się za to słowa uznania i podziękowania. Wójt dziękował też p. J. Klepczarkowi za pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Dziękował młodzieży za udział. Jest bardzo prawdopodobne, że z tej młodzieży wyłoni się w najbliższym czasie drużyna reprezentująca gminę.                                                        

19.11. – uczestniczył w szkoleniu w Poświętnem na temat  realizacji tzw. ustawy śmieciowej.
21.11. – odbył się odbiór chodnika w Blichowie. Roboty trochę trwały, ale wszyscy mogą być z tej inwestycji zadowoleni. Podziękował radnemu K. Woźniakowi za „doglądanie” inwestycji.
22.11. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

            Wydane w okresie międzysesyjnym Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są  w BIP – ie  Gminy Bulkowo.

            Radny B. Matczak stwierdził, że niektóre Agencje Pracy Tymczasowej mają złą opinię, bo pracodawcy potrafią nie wypłacić wynagrodzenia.
Sekretarz Gminy poinformował, że Agencja, z którą gmina nawiązała współpracę posiada bardzo dobrą opinię m.in. Powiatowego Urząd Pracy w Płocku.
Radny B. Matczak podkreślił, że spotkanie z Agencją Pracy Tymczasowej było b. dobrym pomysłem pozwalającym mieszkańcom gminy znaleźć pracę. Takie spotkania należy kontynuować.

Punkt 5.
              Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy odczytali Przewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Budżetu oraz członek Komisji Przestrzegania Prawa  i Porządku Publicznego.
              Radny Matczak pytał o kwestie dotyczące farm wiatrowych.
Wójt Gminy informował, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla drugiej turbiny  w Krzykosach. Zawieszone zostało postępowanie dla 4. turbin do chwili zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  jednak nie dłużej niż na 9 miesięcy od chwili złożenia wniosku, bo tak mówią przepisy.
Radny A. Krokowski pytał o sprawę dróg dojazdowych w związku z planowaną budową turbin w Krzykosach.
Wójt Gminy wyjaśniał, że w dokumentach istnieje zapis, że drogi muszą być przez firmę doprowadzone do stanu sprzed eksploatacji. Transport w Krzykosach będzie głównie przebiegał drogą żwirową, asfaltem jedynie niewielki fragment.
Radny B. Matczak pytał czym kierował się p. Wójt zawieszając postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farm wiatrowych.
Wójt Gminy informował, że główny powód to potrzeba dalszego prowadzenia dialogu społecznego w przedmiotowej sprawie. Mieszkańcy jeszcze o wiele rzeczy pytają, rodzą się pewne niejasności, które wyjaśni m.in. wyłożony do wglądu Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bulkowo. Inwestor mówi, aby te decyzje wydać jak najszybciej, ale my chcemy, aby inwestycja była realizowana po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości czy zapytań ze strony mieszkańców. Zresztą, aby realizować inwestycję  po wydaniu przez gminę decyzji o warunkach zabudowy inwestor musi jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę. Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, ma nadrzędną wagę  nad decyzjami o warunkach zabudowy
             Radny Powiatu p. W. Woźniak informował, że tematem ostatniej Sesji Rady Powiatu w Płocku były sprawy związane z  ochroną środowiska. Poinformował, że  powiat połatał największe dziury w drogach powiatowych na terenie naszej gminy, tym samym realizując wnioski w tej sprawie m.in. jego i byłego Radnego Powiatu T. Skorupskiego. Obiecano połatać pozostałe dziury.
             Mieszkaniec gminy zauważył, że polityka powiatu dot. dróg powiatowych wymaga diametralnej zmiany systemu działania. Co prawda realizuje się odcinek drogi w kierunku Worowic, ale jest to niewiele w stosunku do potrzeb, które zgłaszane są od wielu lat – np. droga do Pilichówka, droga w Krubicach Starych i inne. Na drodze Nadułki – Daniszewo robi się pajęczyna. Jako radny powiatowy wspólnie z innym radnym wystąpił o przygotowanie przez powiat zestawienia, ile środków na drogi w poszczególnych gminach przeznaczył powiat od początku swego istnienia. Teraz mówi się w powiecie, że największe środki ściągnął właśnie on, na teren gminy Bulkowo. Ale patrzeć na sprawę dróg powiatowych                     w poszczególnych gminach należy inaczej. Zarówno dawniej jak i obecnie to właśnie gmina Bulkowo ma najgorszą siatkę dróg powiatowych na swoim terenie. Radny Powiatu p. W. Woźniak powinien to w powiecie powiedzieć. Ze spraw, którymi zajmuje się starostwo bulwersuje też sprawa ogłoszenia przetargu na zakup luksusowego samochodu osobowego dla powiatu.
Radny Powiatu W. Woźniak informował, że sprawa przetargu na zakup samochodu została zawieszona.
               Mieszkaniec gminy pytał o remont drogi powiatowej w Pilichowie.
Radny Powiatu W. Woźniak informował, że tę drogę do naprawy zgłaszał już wiele razy. Władze powiatu twierdzą, że gmina Bulkowo i tak na drogi powiatowe dostała dużo więcej niż np. gmina Radzanowo.
               Radny A. Krokowski wnosił, aby radny powiatu zgłosił do realizacji odcinek drogi powiatowej w Starym Podlecku, bo są wyrwy. Na poboczu leży materiał, którym można te wyrwy połatać a jeśli materiał nie nadaje się już do użytku, to trzeba go sprzątnąć.
Radny Powiatu W. Woźniak informował, że na w/w odcinek drogi jest planowany przetarg przy realizacji ciągu dróg w 2014r. Zgłosi do starostwa, żeby zebrano materiał leżący przy drodze.
                Radny B. Matczak pytał radnego powiatu W. Woźniaka czy składał interpelację  w sprawie remontu drogi Pilichowo – Daniszewo- Pilichówko.
Radny Powiatu W. Woźniak odpowiedział, że w sprawie remontu w/w drogi rozmawiał ze Starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Złoży interpelację, jeśli jest taka potrzeba.
             Wójt Gminy dziękował Rejonowi Drogowemu Bodzanów za naprawę drogi Nadułki – Kadłubowo. Zrobili co mogli i na co starczyło środków. Wójt Gminy przypomniał, że pytał  w starostwie, czy nawożenie dziur w jezdni destruktem ma rachunek ekonomiczny. Przecież za chwilę znów tam jest dziura. Drugi rok mówi o zbieraniu poboczy przy drogach powiatowych. Proponował, że gmina pomoże, rolnicy podstawią przyczepy  i nic. Zapraszał decydentów z powiatu, aby obejrzeli drogi po deszczu, ale nikt nie przyjechał. Czy nie lepiej zapobiegać niż potem remontować? Dobra współpraca z powiatem była jedynie przy wycinaniu krzewów przy drogach powiatowych.
Radny M. Józwiak dodał, że  poruszanie się po drogach powiatowych stało się niebezpieczne. Pobocza są do zniwelowania, drogi powinny być okopane rowami, bo inaczej trzeba będzie je wkrótce pozamykać.
                  Radny J. Matuszewski pytał kiedy zostaną przywrócone do odpowiedniego stanu drogi, którymi zorganizowany był objazd w związku z modernizacją drogi w kierunku Worowic.
Wójt Gminy informował, że wykonawca na piśmie zobowiązał się do przywrócenia stanu tych dróg do stanu sprzed zorganizowania objazdu. Mowa tu o drogach gminnych, gdyż o te możemy się ubiegać. Dodał, że zgłosił do powiatu, aby położono trochę masy asfaltowej na wjazd w kierunku Bulkowa Wsi oraz w kierunku Osiedla Pilichowo, gdyż są to drogi powiatowe i  stwierdzono, że wykonawca prawdopodobnie to zrobi. Mają też naprawić najgorsze miejsca na tej drugiej drodze. Realizacji całej drogi nie planują.
             Radny B. Matczak zgłosił do realizacji jeden zjazd na pole przy realizowanej drodze  w kierunku Worowic,  bo rolnik nie będzie miał dojazdu do gruntów. Co prawda nastąpił tam podział działki, ale jakoś trzeba pomóc rolnikowi.
             Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.

Punkt 6.
              Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

a)
              Rada Gminy ( 10 za, 2 przeciw. 2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego w kwocie podanej przez GUS tj. 171.05 zł., w związku z czym uchwała nie była podejmowana. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym  podatku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
               Radny M. Józwiak wnioskował, aby cena za 1m² gruntu jaką płacą osoby nie będące rolnikami wynosiła 0.20 zł. ( wniosek poparło 4 radnych, przy 7 przeciw i 3 wstrz.)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

e)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu  do nin. protokołu.

f)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
              Radny M. Józwiak zwrócił uwagę, że uchwała praktycznie od lat jest fikcyjna.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniał, że Rada Gminy ma obowiązek podjęcia takiej uchwały.
Wójt Gminy dodał, że rzeczywiście wpływu z tytułu posiadanych psów nie ma, natomiast gmina ponosi koszty utrzymania psów w schroniskach. Rocznie przysługują nam 3 miejsca.

              Rada Gminy ( 11 za przy 3 przeciw ) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadanych psów. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.

a)
           Skarbnik Gminy wnosiła o uwzględnienie w projekcie uchwały wpływu kwoty 21.942 zł. stanowiącej dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Komisja ds. Budżetu wydała pozytywną opinię  w tej sprawie.
            Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  „Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo” na lata 2013 – 2032.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę  w sprawie  zmiany uchwały Nr 243/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 01.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gminnych w obrębie Blichowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
              Radny M. Józwiak wnioskował, aby lampa na przystanku autobusowym w Bulkowie świeciła się całą noc. Z przystanku korzysta b. dużo osób, parkowanych jest tam dużo samochodów osób dojeżdżających do pracy a jest ciemno.
              Radny B. Matczak pytał czy wypłacona będzie 5% podwyżka dla pracowników i czy pracownicy otrzymają  pieniądze  z okazji  „gwiazdki”.
Skarbnik Gminy informowała, że podwyżki dla pracowników są zaplanowane w budżecie  na 2014r.
              Radny B. Matczak informował, że są wolne miejsca na balu w Nowych Łubkach. W imieniu organizatorów zapraszał do uczestnictwa.
              Radny D. Bogdan pytał o naprawę gwarancyjną drogi asfaltowej Blichowo – Sochocino - Czyżewo. Droga jest częściowo spękana.
Wójt Gminy informował, że w sprawie naprawy gwarancyjnej w/w drogi UG dwukrotnie wysyłał pisma do wykonawcy o naprawę. Drogę wykonała ta sama firma, która modernizuje drogę powiatową w kierunku Worowic. Okres gwarancyjny niedługo się kończy. UG pilnuje tej sprawy, w ostateczności wynajęty zostanie wykonawca zastępczy.
               Radny B. Matczak pytał czy przeniesiona została biblioteka w Nowych Łubkach  do budynku szkoły podstawowej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że biblioteka została przeniesiona.
Wójt Gminy dodał, że p. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podpisała już protokół z przekazania lokalu OSP w Nowych Łubkach.
               Mieszkaniec Gminy były radny  serdecznie dziękował Wójtowi Gminy za prace wykonane przy drodze  w Nowych Łubkach w kierunku Sochocino – Pragi. Dodał, że w poprzedniej kadencji mówiono, że wycinka drzew przy tej drodze jest niemożliwa do wykonania. Udało się zrobić to, o co on tyle lat walczył. Bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat pracy Wójta Gminy oraz radnego J. Bigosa.
Wójt Gminy wyraził zadowolenie, że zmiany są zauważalne przez mieszkańców. Realizacja drogi w Nowych Łubkach, wycinka drzew przy tej drodze  to był proces długotrwały, ponieważ gmina musiała wykonać szereg czynności administracyjnych związanych  z własnością drogi. Firma, która dokonywała wycinki drzew okazała się firmą rzetelną. Realizacja tej drogi to też duża zasługa radnego J. Bigosa i mieszkańców, którym serdecznie podziękował. Mieszkańcy wykorzystywali do prac własne ciągniki. Sołtys Starych Łubek dał do pracy swoją ładowarkę, nie było sporów o grunty. Na ten odcinek drogi niedługo będzie nawieziony żwir. Droga będzie miała dobrze utwardzoną podbudowę.
                Ten sam ieszkaniec Gminy dziękował Wójtowi Gminy za mądre i pozytywne rozwiązanie problemu przepustu na drodze w Sochocino – Pradze.
Wójt Gminy za współpracę przy rozwiązaniu w/w  sprawy dziękował radnemu  D. Bogdanowi.
                Radny J. Bigos wyraził opinię, że dobrze byłoby, aby modernizacja drogi  od Nowych Łubek została doprowadzona do Sochocino – Badurek. Rozmawiał już na ten temat z rolnikami i oni chętnie pomogą, potrzebna będzie tylko koparka. Podziękował mieszkańcom za pomoc  w realizacji drogi w Nowych Łubkach.
                Radny B. Matczak informował, że na poprzedniej Sesji pytał o drogę – łącznik pomiędzy Pilichowem a Gniewkowem.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na  teren Pilichowa  w obecnej kadencji przeznaczono dużo środków finansowych np. realizowano budowę kolektora ściekowego. Wójt i Rada Gminy muszą dbać o teren całej gminy, potrzeby są wszędzie.
Wójt Gminy dodał, że droga, o której mówi radny B. Matczak też musi być  zrealizowana. Zapytał, czy przy remoncie tej drogi pomogą mieszkańcy, tak jak w Nowych Łubkach.
Radny B. Matczak zapewnił, że mieszkańcy pomogą.
                Radny D. Bogdan wypowiedział się nt remontów dróg Sochocino – Praga  -  Przedpełce  i  Nowe Łubki – Sochocino – Praga. Remonty tych dróg były ujęte w budżecie gminy na 2013r.  i są one realizowane. Dodał, że droga w Nowych Łubkach czekała  na realizację 20 lat.  Teraz w końcu sprawę tej drogi rozwiązano i drogą nareszcie będzie można przejechać także sprzętem rolniczym. Informował, że wspólnie z radnym J. Bigosem odbyli wizytę  w Starostwie – Wydziale Ochrony Środowiska w sprawie wydania pozwolenia na wycinkę ok. 170 drzew przy tej drodze. Do dokończenia  drogi zostało 2 km. Trzeba zebrać pobocza  i odciąć rowy. Z tej drogi korzysta bardzo dużo osób. Odzew społeczny jest pozytywny. Mieszkańcy chcą pomóc w dokończeniu tej drogi i m.in. dlatego jest prośba do Wójta, aby drogę dokończyć.
                Radny B. Matczak informował, że do pilnego remontu jest droga w Pilichowie.  Na teren po dawnej masarni chce wejść inwestor, który płaciłby podatki, ale musi mieć możliwość dojazdu. Chodzi o odcinek ok. 1 km.
                Mieszkaniec gminy stwierdził, że Wójt Gminy dobrze postąpił, że drzewa przy drodze w Nowych Łubkach wycinała firma a nie prywatne osoby, bo gdyby tak było powstałoby mnóstwo konfliktów. Dodał, że wcześniej jako radny sam do niedawna walczył, aby gmina posiadała własny sprzęt do różnych prac. Bardzo dobrze i mądrze postępuje Wójt, że teraz taki sprzęt kupuje, bo przynosi to duże oszczędności. Mieszkaniec prosił również o zajęcie się rowami  przy drodze Blichowo - Sochocino- Praga
                Radny D. Bogdan pytał o kwestię zakupu drugiej koparki.
Wójt Gminy informował, że koparka będzie zakupiona. Potrzeba zakupu tego sprzęt jest ogromna. Środki finansowe na zakup są zabezpieczone. Pracownicy szukają odpowiedniego sprzętu i wcale nie jest to takie łatwe. Jeśli gdzieś pojawia się koparka w dobrym stanie technicznym momentalnie znajdują się nabywcy. Wójt dodał, że sprzęt, który gmina zakupiła do tej pory przynosi b. duże oszczędności i jego zakup szybko się zwraca.

Punkt 10.
                Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o zaproszeniu na konferencję organizowaną przez Starostę Płockiego pn „Wpływ jakości i dostępności usług publicznych na rozwój lokalny i regionalny”, która odbędzie się w dniu 29.11.br w Płocku.
                Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników obrad z pismem sołectwa Gniewkowo z prośbą o zainstalowanie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym.
Wójt Gminy informował, że zostanie to ujęte w planie  i wykonane.
                Radna A. Biedrzycka pytała o kwestię funkcjonowania lampy ulicznej w pobliżu posesji mieszkańca sołectwa Chlebowo.
Wójt Gminy informował, że lampa już świeci.

Punkt 11.
                Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.30.
                                                  
                              Na tym protokół zakończono.

 Protokołował                                                               Przewodniczył
D. Kowalewski                                                               Waldemar Kajka

                                                                      


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi