Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXI/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXI/13

Protokół Nr XXXI/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 30 grudnia 2013r.

     Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego  p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 4 osoby.
                                         
        Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.
       b) zmiany   uchwały  w   sprawie   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy   Bulkowo na  lata 2013 – 2023
       c) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2014r.
       d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014 – 2026
       e) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia    na    prowadzenie   działalności   w   zakresie    opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
      f) uchwalenia    Gminnego    Programu    Profilaktyki    i    Rozwiązywania    Problemów  Alkoholowych na 2014r.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
          Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
          Do proponowanego porządku obrad prop. zmian zgłosił Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo wnosząc o  umieszczenie w punkcie 7g.  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.09.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz w punkcie 7 h.  projektu uchwały w sprawie przyjęcia   do    realizacji   projektu    pn.  „Modernizacja   oddziałów   przedszkolnych  zlokalizowanych   przy    szkołach    podstawowych    na   terenie   gminy    Bulkowo” dofinansowanego  ze   środków   Europejskiego   Funduszu   Społecznego    złożonego  w   ramach Poddziałania 9.1.1 
 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” PO KL w ramach konkursu nr S/POKL/9.1.1/2013.
              Porządek XXXI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie   ( 15 za ) w proponowanej wersji z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
      Wójt Gminy informował o swojej  międzysesyjnej działalności:
26.11. – uczestniczył w spotkaniu – szkoleniu Ochotniczych Straży Pożarnych  w Radzanowie.
09.12. – uczestniczył w apelu  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie, podczas którego wręczył nagrody dla uczniów ZSO za osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu ( I-e i III - e miejsca).  Sukcesy sportowe są także widoczne na szczeblu wojewódzkim. W tym samym dniu  uczestniczył w odbiorze modernizacji drogi gminnej w Sochocino – Pradze.
11.12. – uczestniczył w  spotkaniu w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach oraz w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania w Wyszogrodzie.
17.12. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Bulkowo. W tym samym dniu uczestniczył w zakończeniu projektu „ Aktywna integracja w gminie Bulkowo”. Podziękował przedsiębiorcom i innym osobom przybyłym na uroczystość, p. Anieli Kopaczewskiej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie oraz pracownikom GOPS – u, którzy pilotowali projekt,  Powiatowemu Urzędowi Pracy w Płocku, Ośrodkowi Szkoleniowemu Europejskiego Funduszu Społecznemu w Płocku. Projekt opiewał na kwotę ponad 113 tys. zł. W tym samym dniu spotkał się z dyrektorem firmy Energa – Operator.
18.12. – uczestniczył w Jasełkach dla dzieci objętych zasiłkiem pielęgnacyjnym zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach. Podziękował organizatorom uroczystości tj. pracownikom GOPS, członkom stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, nauczycielom SP w Nowych Krubicach.
19.12. – uczestniczył w Jasełkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie. W uroczystości uczestniczyli kombatanci z Armii Krajowej, którym serdecznie dziękował za przybycie.
20.12.- uczestniczył w  walnym zebraniu  Związku Gmin Regionu Płockiego.
           Wójt nadmienił, że w okresie przedświątecznym uczestniczył w kilkunastu spotkaniach opłatkowych zarówno na terenie gminy jak i poza nią.
           Wydane w okresie międzysesyjnym Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w   BIP – ie Gminy Bulkowo.
           Wójt Gminy wymienił inwestycje jakie zostały zakończone w 2013r.: modernizacja drogi powiatowej w kierunku Worowic, gdzie wkład gminy wyniósł prawie 900 tys. zł., modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ponad 3 km w miejscowości Sochocino – Praga, gdzie mimo trudności drogę udało się odebrać. Na tej drodze wykonano odwodnienia - założono przepusty wykopano rowy dzięki temu, że zakupiony został sprzęt na potrzeby Gospodarki Komunalnej i było czym wykonać prace. Koszt modernizacji tej drogi wyniósł ponad 168 tys. zł.  plus roboty dodatkowe – około 50 tys. zł . Na modernizację  tej  drogi pozyskano  dofinansowanie  z  Mazowieckiego Urzędu  
Wojewódzkiego w wysokości  40 tys. zł. Ponad 31 tys. zł zapłacono za żwir na modernizację drogi w Nowych Łubkach  w kierunku Sochocino – Pragi, przy tej drodze wycięto też drzewa, wyrzucono karpy, wykonano rowy, założone zostaną przepusty. Łącznie wykonano ok. 2 km drogi, która teraz przygotowana jest pod utwardzenie nawierzchniowe. Za pomoc przy realizacji tej drogi Wójt Gminy serdecznie dziękował radnemu J. Bigosowi oraz mieszkańcom. Ok. 140 tys. zł kosztowało dokończenie budowy chodnika w Blichowie, gdzie gro środków finansowych pozyskano z zewnątrz. Przebudowane zostały dwie drogi gminne Dobra – Krubice i Krzykosy – Nowe Łubki. Łączny koszt inwestycji  wyniósł ok. 4.3 mln. zł., z czego ok. 2. 2 mln. zł pozyskano z zewnątrz. Gmina do tej inwestycji dołożyła prawie  1 mln. zł. więcej niż było zaplanowane w poprzedniej kadencji, ponieważ wyliczenia były obarczone znacznym błędem. Przy drodze Krzykosy – Nowe Łubki wykonano odwodnienia, czego nie uwzględniał pierwotny projekt. Gdyby tego nie zrobiono droga za kilka lat byłaby do remontu. Mimo, że borykamy się   z zadłużeniem inwestycje są realizowane. Zakupiona została koparka za kwotę 42 tys. zł., która będzie wykorzystana w terenie m.in. do kopania rowów. W 2014r. powstanie harmonogram wykonywania prac drogowych w poszczególnych sołectwach. Za kwotę 29 tys. zł zakupiono kosiarkę do koszenia poboczy przy drogach, za kwotę 18 tys. zł. wybudowano zbiornik bezodpływowy przy budynku gminnym w Worowicach, zakupiono z Zakładu Energetycznego samochód do przewozu pracowników, sprzętu, towaru za kwotę 6 tys. zł.( VW Transporter), dużo niższą od jego rynkowej wartości. Wykonano sieć kanalizacyjną i wodociągową, wymieniono rury azbestowe na osiedlu w Pilichowie  za łączną kwotę ponad 694 tys. zł. Na te zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ponad   400 tys. zł. Regulowaliśmy i regulujemy nadal stan własności dróg, gdzie gmina była jedynie samoistnym posiadaczem a teraz staje się właścicielem. Stan prawny większości dróg mamy już uregulowany a nadmienić trzeba, że te sprawy trwają. Właśnie dlatego, że regulujemy te kwestie możliwy był np. remont drogi z wycinką drzew w Nowych Łubkach.
Gmina realizuje projekty unijne m.in. obecnie jest realizowany  projekt na kwotę ok. 500 tys. zł dotyczący oświaty, gdzie przewidziane są  zajęcia dla uczniów  gimnazjów. Wkład finansowy gminy będzie tu znikomy. Realizowano przez GOPS projekt „Aktywna integracja w gminie Bulkowo”. Trwa rekrutacja  do projektu dla osób z niepełnosprawnością.  W Blichowie uruchomiono punk poradnictwa psychologicznego. Gminna Biblioteka Publiczna realizowała projekty, które pozwoliły na zakup książek do biblioteki, zorganizowanie rajdu rowerowego, integrację osób starszych, organizowano „Narodowe czytanie”. GOPS realizuje projekt pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”  na kwotę ponad 163 tys. zł. bez wkładu własnego. Wójt podkreślił, że w ciągu całego 2013r. wykonano bardzo dużo pracy, pozyskiwano środki z zewnątrz i nadal będą one pozyskiwane, szczególnie na gminne inwestycje. Należy pamiętać, że środki unijne na jedne zadania kończą się a na inne dopiero będą zaczynały. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z radnymi za co serdecznie dziękował. Decyzje podejmowane są wspólnie po analizach zagadnień, są przemyślane i wyważone. Nie ma żadnej „prywaty”. Bardzo dobra współpraca z radnymi trwa kolejny rok. Szczególnie gorąco dziękował  mieszkańcom gminy, którzy  niejednokrotnie pomagali w wykonywaniu zadań gminnych. Widać, że istnieje porozumienie pomiędzy osobami, które chcą pracować dla dobra gminy i jej mieszkańców. Dziękował pracownikom UG i jednostek organizacyjnych gminy za wykonaną pracę. Rok 2013r. był rokiem bardzo pracowitym i przyniósł wiele sukcesów. Mimo, że na samorządy spada coraz więcej zadań wspólnie radzimy sobie  z nowymi obowiązkami i to z bardzo dobrym skutkiem.
Wójt Gminy wymienił  zadania, których mimo wysiłków nie udało się zrealizować jak np. budowa łącznika pomiędzy budynkami A i B przy ZSO w Bulkowie. Tu nastąpiły przeszkody administracyjne, nie z winy UG i nie uzyskano pozwolenia na budowę w takim czasie, aby inwestycję można było zrealizować w okresie wakacyjnym. Zadanie zostanie zrealizowanie  w wakacje 2014r. Nie udało się wybudować Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowodowane było  złośliwościami i odmiennym spojrzeniem pewnych osób. Ale PSZOK zostanie wybudowany. Wójt poinformował, że w 2013r. Rada Gminy podjęła 82 uchwały, wydane zostały 104 Zarządzenia Wójta Gminy, kiedy w 2012r. było ich 89 a dla porównania w 2010r. -  48. Jest to doskonały miernik pracy Rady i Urzędu Gminy.
              Komendant Gminny OSP dziękował Wójtowi  i Radzie Gminy za środki finansowe przekazane w 2013r. na funkcjonowanie OSP.
Wójt Gminy serdecznie podziękował członkom OSP za zaangażowanie i pracę wykonaną w 2013r., dziękował za włączanie się  OSP w uroczystości państwowe, gminne i kościelne. Podziękował wszystkim druhom na czele z Prezesem, Zarządem i Komendantem Gminnym OSP. Zapewnił, że docenia ciężką i potrzebną pracę strażaków.

Punkt 5.
        Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym odczytali Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Budżetu.
        Radny B. Matczak  zwrócił uwagę na potrzebę uprzątnięcia śmieci z przystanków autobusowych oraz na ich dewastację. Jako przykład podał zaśmiecony przystanek w Gniewkowie. Proponował też, aby osoby, które będą podpisywały akty notarialne w sprawie przekazania gruntów na drogi gminne miały możliwość złożenia podpisów w UG  i aby osoby te nie ponosiły jakichkolwiek opłat związanych z podpisywaniem aktów.
Wójt Gminy odpowiedział, że za wyjątkiem przystanku w Gniewkowie, nie było zgłoszeń dot. zaśmieconych czy zdewastowanych przystanków. W drugiej kwestii, wg wiedzy jaką posiada osoby przekazujące grunty na rzecz gminy nie ponoszą z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Jeśli zbierze się grupa zainteresowanych osób, notariusz może przyjechać do UG, to zresztą już praktykowano. Trzeba tylko zgłosić taką potrzebę.
       Radny M. Józwiak informował, że zgodnie z wolą radnych ze środków finansowych będących w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane będzie stanowisko pracy niezbędne do funkcjonowania hali sportowej  w Bulkowie w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy. Zadania tego rodzaju były już wpisane w  plan działania komisji. Następnie poinformował, że przystanki autobusowe  sprzątane są przy pomocy osób  zatrudnionych do prac publicznych. Dodał, że wskazany byłby częstszy objazd przystanków. Może należałoby sporządzić harmonogram sprzątania przystanków. Trzeba też pamiętać o okresowym malowaniu przystanków, wycinaniu rosnących przy nich krzaków. Zwrócił uwagę, że na  przystankach przylepiane są plakaty, reklamy itp.
Wójt Gminy przypomniał, ze przystanki są własnością gminy i w miarę posiadanych możliwości gmina o nie dba. Co do przyklejania różnych plakatów proponował np. umieszczenie informacji o zakazie ich naklejania.
Radny M. Józwiak wyraził opinię, że przy przystankach gmina mogłaby umieścić tablice informacyjne.
           Radny D. Bogdan przypomniał, że na początku kadencji z uwagi na zbyt duże koszty  została podjęta słuszna decyzja o rezygnacji z lamp hybrydowych. Jednak mieszkańcy
chcą coś  w zamian. W Sochociono – Pradze nadal istnieje duża potrzeba zamontowania 6 – 7 lamp.
Wójt Gminy dodał, że w ślad za naszą gminą z uwagi na b. wysokie koszty, z lamp hybrydowych zrezygnowały też inne gminy i tamten projekt upadł. Łatwo jest coś obiecywać, łatwo jest coś wpisać do realizacji. Równie dobrze można wpisać do realizacji budowę fabryki samochodów a potem następcy niech się martwią o środki na  ten cel. Koszt założenia 25 lamp miał wynosić ok. 900 tys. zł. Obecnie orientacyjny koszt założenia jednej lampy tradycyjnej przy założeniu, że jest piąta linka wynosi 750 zł. netto. Obecny koszt założenia jednej lampy hybrydowej to ok. 9 - 10 tys. zł. Do UG wpłynęło dość dużo podań z prośbą o założenia lamp ulicznych. Podania zostaną rozpatrzone  wspólnie z radnymi na posiedzeniach  w 2014r.
               Radny Powiatu W. Wożniak informował, że w ostatnim okresie w powiecie odbyła się Sesja Rady Powiatu poświęcona głównie budżetowi powiatu na 2014r. Dużo miejsca zajął temat remontów dróg powiatowych. Aktualnie powiat czeka na deklaracje finansowe  gmin  w sprawach modernizacji dróg powiatowych
Przewodniczący Rady Gminy pytał o sprawę bieżących remontów dróg powiatowych. Jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości?
Radny J. Matuszewski pytał jakie drogi powiat przewiduje do modernizacji? Apelował, aby powiat wreszcie zajął się sprawą drogi w Krubicach Starych o co zabiega się już od bardzo dawna.
Radny B. Matczak informował, że praktycznie nieprzejezdna jest droga powiatowa  Pilichowo – Pilichówko. Do remontu są też inne drogi powiatowe na terenie gminy. Dodał, że potrzebne są 3 transporty żwiru na drogę w kierunku nowej przepompowni w Pilichowie.
Radny M. Józwiak stwierdził, że łatanie dziur w drogach powiatowych wyszło średnio. Zapytał czy to zadanie już zakończono,  czy jest jeszcze w trakcie realizacji?
Radny Powiatu W. Woźniak informował, że jeśli chodzi o remonty dróg to dopiero po planowanych przetargach będzie wiadomo jakimi środkami finansowymi będzie dysponował jeszcze powiat. Droga w Kubicach Starych jest przewidziana do realizacji w 3. kolejności. Decyzje w sprawach finansowych podejmie Rada Powiatu.
Wójt Gminy informował, że w sprawie dróg powiatowych na terenie naszej gminy umówiony będzie na spotkanie w powiecie po nowym roku, będzie rozmawiał m.in. nt zawarcia porozumienia  drogowego.  Od dawna gmina zabiega  m.in. o przejęcie drogi w Krubicach Starych. Zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatu W. Woźniaka o jego działania w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy Bulkowo, szczególnie w/s przejęcia drogi przez Krubice Stare.
Radny Powiatu W. Woźniak odpowiedział, że zabiega  o remonty dróg powiatowych na naszym terenie, także o drogę w Krubicach Starych, ale tak naprawdę to nie jest dobrze o wszystkim poinformowany.
Wójt Gminy przypomniał, że o przekazanie drogi powiatowej w Krubicach Starych na rzecz gminy zabiega już od 1.5 roku. Sprawa jednak utknęła w powiecie. Decyzja należy tu do radnych powiatu i do nich apeluje, aby sprawę w końcu sfinalizować. Chcemy przejąć i sami naprawić tę drogę.
Radny Powiatu W. Wożniak  wyraził opinię, że w przypadku przekazania drogi na rzecz gminy powiat, z powodu braku środków finansowych,  nie dołoży już 50 tys. zł do 1 km, bo ma jeszcze zaległe zobowiązania wobec gmin, które wcześniej przejęły drogi powiatowe.
Wójt stwierdził, że mimo próśb jakie składał radnym powiatowym ponad rok temu nie widzi tu pomocy z ich strony. Przez ponad rok wcale się za nami nie wstawiali. Były złożone pisma
i uważa, że pomysł ze strony rady i wójta gminy jest dobry tylko odsuwany przez powiat. Skoro inne gminy przejęły drogi – dlaczego my nie.
O modernizację lub o przekazanie na rzecz gminy drogi powiatowej w Krubicach Starych apelował do radych powiatowych sołtys  wsi  J. Padzik.
        Radny J. Bigos zgłosił potrzebę pracy koparki przez okres dwóch dni na drodze z Nowych Łubek w kierunku Sochocino – Pragi. Koparka musi wykonać rowy, bo inaczej woda spływająca z pól poprzerywa dopiero co wyremontowaną drogę. Ponadto zgłosił do zabrania karpy drzew.
             Radny Powiatu W. Woźniak zwrócił się do Wójta Gminy o zapraszanie go na spotkania dotyczące dróg powiatowych. Dzięki temu będzie posiadał wiedzę o jakie drogi ma zabiegać w powiecie. Dodał, że czynił starania w powiecie o naprawy dróg m.in. w Nowych Łubkach, Sochocino – Badurkach, Wołowej i drogi naprawiano. Dodał, że jest jedynym radnym powiatowym z terenu naszej gminy a gmina Bodzanów ma 3. radnych.  Radny powiatu A. Kuliński mówi, że interesuje go głównie gmina Bodzanów i jej drogi.
Wójt Gminy przypomniał, że już 2 lata prosi powiat o zdjęcie poboczy z drogi Nadułki – Kadłubowo. Rolnicy są chętni  do pomocy, podstawią przyczepy a powiat nie reaguje. Na drodze zrobiła się „pajęczyna”. Droga przestanie istnieć jak będzie jeszcze jedna taka wiosna jak ta poprzednia.
Radny Powiatu W. Wożniak informował, że sprawa w/w drogi znana jest w Zarządzie Dróg Powiatowych i stosowne decyzje zostaną podjęte.
Sołtys Krubic Starych J. Padzik informował, ze radny powiatu A. Kuliński deklaruje swoją pomoc w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy Bulkowo.
Radny D. Bogdan zgłosił do realizacji odcinek ok. 300m drogi gminnej do Sochocino – Czyżewa (przy modernizacji drogi od Nowych Łubek w kierunku Sochocnio – Pragi wykonano ją do Sochocino – Badurek ), konieczne jest też zniwelowanie poboczy przy tej drodze.
Wójt Gminy informował, że droga będzie wykonana, bo chce aby  realizowane były  ciągi dróg a nie ich krótkie odcinki. Prosił mieszkańców, do gruntów których przylega ten odcinek drogi o dobrą współpracę tak, jak to było w Nowych Łubkach. W efekcie końcowym przygotowany byłby ciąg drogowy pod asfalt w przyszłości.
Radny D. Bogdan zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy podczas planowanego spotkania w starostwie  poruszy sprawę parkingu przy cmentarzu w Blichowie wzdłuż drogi powiatowej?
Wójt Gminy odpowiedział, że tę sprawę poruszy.
Radny B. Matczak proponował, aby w sprawie dróg powiatowych na naszym terenie do władz starostwa udała się większa grupa osób składająca się z radnych i sołtysów.
         Dyrektor GBP zwróciła się z zapytaniami dot.  protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Budżetu Rady Gminy w dn. 03.12.br. dotyczacego kontroli wydatków finansowych w GBP  za I – e półrocze 2013r. Wyraziła opinię, że GBP  działa sprawnie i dobrze, wydłużony został  m.in. czas pracy biblioteki. Bibliotece ciągle też przybywa nowych zadań, które realizuje.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że obowiązkiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy jest kontrola finansów gminy jak również jednostek podległych gminie. Zgodnie z przysługującymi kompetencjami tym razem radni kontrolowali wydatki GBP za I- e półrocze br. jednostki, na funkcjonowanie której przekazują corocznie środki finansowe. Wypracowane   podczas posiedzenia wnioski   zapisane są w protokole w sposób zwięzły                i czytelny. Radni widzą m.in. problem funkcjonowania hali sportowej w Bulkowie  w godzinach popołudniowych  oraz w dni wolne od pracy jak również brak podmiotu, który
zająłby się np. organizacją imprez sportowych i innych na terenie gminy. Stąd m.in. propozycja restrukturyzacji GBP i powołania na jej bazie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy jednoczesnym zatrudnieniu w nim obecnych pracowników biblioteki.
Wójt Gminy dodał, że radni chcieli wyjaśnić kilka spraw dot. GBP podobnie jak to było niedawno ze sprawami dot. funkcjonowania Gospodarki Komunalnej, gdzie wszystko  zostało wyjaśnione  raz na zawsze. W przypadku GBP  należy jeszcze poczekać na przygotowanie pełnego dokumentu dotyczącego głównie kwestii finansowych związanych z funkcjonowaniem placówki i wówczas powrócimy do dyskusji.
         Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zarządził 15. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.


Punkt 6.
          Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
a)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy i pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję ds. Budżetu w dniu 30.12.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałe w sprawie zmiany   uchwały  w   sprawie   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy   Bulkowo na  lata 2013 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
         Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę Nr Pł.443.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014r. Opinie są pozytywne.
        Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2014r. z uwzględnieniem poprawki wypracowanej przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 17.12.br., aby ze środków finansowych proponowanych w projekcie uchwały budżetowej                       na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 27.429 zł. przeznaczyć na utrzymanie sprzętu gminnego  wykorzystywanego do remontów dróg ( poprawka przyjęta  jednogłośnie – 14 za , w głosowaniu jawnym).
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
          Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr Pł.443.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Opinia jest pozytywna.
  Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014 – 2026.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
     Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności  w  zakresie   opróżniania    zbiorników bezodpływowych   i transport nieczystości ciekłych.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym  punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki   i   Rozwiązywania    Problemów  Alkoholowych   na 2014r.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

          Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do  realizacji   projektu    pn.  „Modernizacja   oddziałów   przedszkolnych  zlokalizowanych   przy    szkołach    podstawowych    na   terenie   gminy    Bulkowo” dofinansowanego ze   środków   Europejskiego   Funduszu   Społecznego    złożonego  w   ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” PO KL  w ramach konkursu nr S/POKL/9.1.1/2013.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

         Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.09.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Radny B. Matczak wyraził opinię, że w 2014r. powinien został zorganizowany   na terenie gminy klub seniora, w którym mogłyby spotykać się osoby starsze, emeryci  i renciści.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że taki klub mógłby funkcjonować w budynku dawnej szkoły podstawowej w Worowicach.  Gmina czeka na inicjatywę zainteresowanych.
          Radny B. Matczak  pytał czy niedawni nabywcy gruntów po dawnych gospodarstwach rolnych płacą  do gminy podatki od nabytych gruntów, czy są tu jakieś zwolnienia?
Wójt Gminy informował, że do UG wpłynęły podania w sprawie zwolnień w podatku, ale zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ nie było podstaw do zastosowania zwolnień. Jeśli obszar gospodarstwa po dokupieniu ziemi przekracza 100 ha, to w ogóle z mocy ustawy nie ma zwolnień w podatku rolnym. Zwolnienia przysługują jedynie tym gospodarstwom, których obszar po dokupieniu gruntów wynosi poniżej 100 ha  i zależą od wielkości     
gospodarstwa. Zwolnieniu z podatku podlega tylko zakupiony grunt a nie całość, zgodnie z ustawą.
        Radny Matczak wyraził opinię, że przy obecnych warunkach pogodowych,  tam gdzie jest to możliwe, można  na drogi skierować równiarkę a w niektóre miejsca na drogi można nawozić żwir.
Wójt Gminy zgodził się z powyższą opinią.
           
Punkt 9.
               Wójt Gminy informował, że w dniu 12.01.2014r. odbędzie się w Bulkowie  kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który zapraszał uczestników obrad oraz mieszkańców gminy. Dziękował p. M. Józwiakowi i wszystkim zaangażowanym osobom za prace przygotowawcze do imprezy jak również za wykonany wystrój UG z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  Następnie przekazał zebranym oraz wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczno – noworoczne.
Radny M. Józwiak dodał, że finały WOŚP w Bulkowie w 2013r. i w 2014r. organizowane są bez udziału środków finansowych z budżetu gminy.
               Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnego powiatu W. Woźniaka, aby zaapelował w powiecie i przypilnował sprawy  przeglądu oznakowania skrzyżowania dróg powiatowych w Bulkowie w kierunku Worowic i  Nowych Krubic ponieważ  zdarza się, że pojazdy często wjeżdżają do rowu. Była interwencja mieszkańca.
                Przewodniczący Rady Gminy odczytał podziękowanie nadesłane przez  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za uczestnictwo gminy w inicjatywie  „ Narodowe czytanie”. Wójt Gminy dodał, że  „Narodowe czytanie” w gminie Bulkowo  organizowała GBP.
         Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia świąteczno – noworoczne jakie przekazał   JE Biskup Płocki Piotra Libera.
         Przewodniczący Rady Gminy złożył uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczno – noworoczne.

Punkt 10.
            Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kajka dokonał zamknięcia XXXI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.50.
            
                                                 Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                            Przewodniczył:
D. Kowalewski                                                            Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi