Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXII/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXII/14

Protokół Nr XXXII/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 18 lutego 2014r.

     Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Radny Powiatu Płockiego  p. Jarosław Dorobek
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 5 osób.
                 
        Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
       b) zmiany   uchwały  w  sprawie  Wieloletniej   Prognozy  Finansowej   Gminy  Bulkowo na  lata 2014 - 2026
       c) miejscowego    planu     zagospodarowania    przestrzennego    części    wsi     Bulkowo
       d) warunków   i   trybu   składania   deklaracji  mieszkańca  Gminy Bulkowo o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za  pomocą  środków  komunikacji elektronicznej
       e) wyrażenia  woli  przystąpienia  do  partnerstwa  w  projekcie   „Współpraca  w  ramach  Obszaru  Funkcjonalnego  Aglomeracji  Płockiej  kluczem  do  zintegrowania  rozwoju  subregionu”
       f)  w     sprawie    ustanowienia    wieloletniego     programu    osłonowego    w    zakresie  dożywiania   „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
       g) w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego   uprawniającego   do  przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia pieniężnego na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  programem wspierania finansowego gmin   w   zakresie  dożywiania   "Pomoc  państwa   w   zakresie dożywiania"   na   lata 2014-2020
       h) w   sprawie  odstąpienia   od  żądań zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
        i) w sprawie   upoważnienia   Kierownika   Gminnego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w Bulkowie  do  prowadzenia   postępowań   w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
        j) realizacji   Projektu   „Kompleksowe   formy   reintegracji   społeczno – zawodowej  w   środowisku lokalnym”   realizowanego   w  ramach    Programu  Operacyjnego Kapitał  
Ludzki  2007 – 2013   Priorytet  I  Zatrudnienie  i  integracja  społeczna,   Działanie 1.2  Wsparcie   systemowe  instytucji   pomocy  i  integracji  społecznej  –   Pilotaż   Model  Lokalnej Współpracy (MLW)
       k) wyrażenia   zgody   na   zawarcie   umów  dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas   określony
        l) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo
    8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
    9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.

      Punkt 1.
          Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Bulkowo   p. Waldemar Kajka.

      Punkt 2.
             Do proponowanego porządku obrad prop. zmian zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o ujęcie w punkcie 7  podjęcie następujących uchwał:
        ł) wyrażenia   zgody   na    przystąpienie   do   realizacji    zadania   inwestycyjnego    pn:   „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na   budowę kanalizacji w miejscowościach  Bulkowo, Krubice Stare i dla Osiedla Osiek gm. Bulkowo”
m) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary
n) wyrażenia   zgody    na  przystąpienie   do   realizacji   zadania   inwestycyjnego    pn: „Boisko   wielofunkcyjne  dla  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  w Blichowie gm. Bulkowo
               Porządek XXXII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w proponowanej wersji z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
12.01. – uczestniczył w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie. Dziękował koordynatorowi imprezy p. M. Józwiakowi a także dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, uczniom, członkom OSP, stowarzyszeniom, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, bibliotece i wszystkim mieszkańcom za udział. Finał WOŚP na terenie gminy Bulkowo zakończył się sukcesem. Zebrano ok. 14.700 zł.
14.01. – uczestniczył we wspólnym  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Budżetu Rady Gminy
15.01. –  uczestniczył w spotkaniu w starostwie  w sprawie porozumienia drogowego. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie drogi w Pilichówku, przejęcia i modernizacji drogi biegnącej przez Krubice Stare, zdjęcia poboczy na drodze w Nadułkach, remontu drogi w Pilichowie oraz utwardzenia placu przy cmentarzu w Blichowie.
20.01. – spotkał się z Prezesem firmy CeMat ‘70.
25.01. – był obecny na Turnieju międzygminnym piłki siatkowej w Bulkowie. Podziękował za organizację zawodów p. M. Józwiakowi i dyrektor ZSO w Bulkowie  p. Marcie Szumskiej
29.01. - w Warszawie  podpisywał umowę dotyczącą  modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy. Pozyskano zewnętrzne środki finansowe bez udziału własnego gminy w wysokości prawie 500 tys. zł.
01.02. – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Pilichówko.
03.02. – uczestniczył w konferencji w Płocku  nt odnawialnych źródeł energii.
05.02. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
06.02. – wykonując uchwały Rady Gminy podpisywał akty notarialne u notariusza.
07.02. – uczestniczył w otwarciu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
08.02. – uczestniczył w wyłożeniu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
09.02. – uczestniczył w konkursie „ Młodzież zapobiega pożarom”.
12.02.- -wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczał stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ze szkół z terenu gminy. W tym samym dniu uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy.
14.02. – uczestniczył w naradzie sołtysów poświęconej m.in. funduszowi sołeckiemu. Zdecydowana większość sołtysów opowiedziała się przeciw tworzeniu funduszu.
       Ponadto w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy uczestniczył w zebraniach sołeckich. Do chwili obecnej zebrania odbyły się w 15. sołectwach.
       Wydane przez Wójta Gminy zarządzenia dostępne są w BIP – ie gminy Bulkowo.
       Wójt Gminy dziękował mieszkańcom za wyrozumiałość, ponieważ w związku z opadami śniegu i długo wiejącym wiatrem chwilami niektóre odcinki dróg gminnych były nieprzejezdne. Panowała też gołoledź. Dziękował radnym oraz sołtysom za pomoc podczas prowadzonej akcji odśnieżania jak również podczas posypywania piaskiem dróg podczas gołoledzi. Odśnieżanie było tak prowadzone, aby w pierwszej kolejności przejezdne były ciągi komunikacyjne, następnie odśnieżano drogi w sołectwach, pamiętano też  o osobach starszych. Niestety na wysokości zadania nie stanął powiat. W sprawie odśnieżania dróg powiatowych, ich nieprzejezdności UG otrzymał od mieszkańców mnóstwo telefonów. Wszystkie zgłoszenia były na bieżąco kierowane do powiatu. W piątek rano Wójt telefonował do starostwa, aby przynajmniej została utrzymana w przejezdności droga Bulkowo – Blichowo,  jednak tej drogi też nie utrzymano. Powiat prosił wtedy gminę o pomoc, ale my już wcześniej sami wysłaliśmy na te drogę pługi, aby zapewnić naszym mieszkańcom wyjazd do Płocka. Przez kilka dni gmina odśnieżała  też inne drogi powiatowe łączące  drogi gminne. Starostwo uprawiało propagandę na swoich stronach internetowych, gdzie informowano, że drogi powiatowe są nieprzejezdne najwyżej 3 godziny a to była nieprawda. Po naszej interwencji zdjęto ten komunikat oraz inne wprowadzające ludzi w błąd. Tak samo jak z odśnieżaniem było z posypywaniem dróg powiatowych podczas gołoledzi. W poniedziałek na drodze Bulkowo – Blichowo było kilka wypadków. Drogę posypano dopiero po interwencji Wójta, ale jedynie na odcinku od Blichowa do miejsca zdarzenia w Krzykosach, dalej już nie. Gmina posypywała swoje drogi, czego chyba do tej pory nigdy nie robiono. Powiat do odśnieżania dróg powiatowych na terenie 15 gmin skierował 52 nośniki podczas gdy my na teren naszej gminy 11. Żeby akcja odśnieżania była skuteczna powinni skierować na swoje drogi dużo więcej nośników. Ale o tym należało myśleć już w sierpniu czy wrześniu  podczas organizacji  przetargu a  nie  w  chwili pojawienia  się  problemu. Zima 
przerosła powiat.  Na  stronie internetowej gminy zamieszczony został komunikat o adresacie zgłoszeń dróg do odśnieżania, ponieważ ¾ zgłoszeń dotyczyło dróg powiatowych. Gmina ze swojej strony robiła co tylko możliwe, aby pomóc mieszkańcom.
           Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę na dziwną sytuację, ponieważ w dniu 07.01.br  w godzinach rannych na drodze powiatowej Bulkowo – Góra pracowała kosiarka skierowana przez powiat.
          Kierownik GOPS informowała o wysokich kosztach pobytu mieszkańców  gminy w Domach Pomocy Społecznej, które wynoszą 3-3.2 tys. zł od jednej osoby miesięcznie. W DPS – ach przebywa obecnie 11 naszych mieszkańców. Prosiła uczestników obrad o pomoc w przekonywaniu osób, które mogłyby skorzystać z terapii zajęciowej, dzięki której nabyłyby możliwości do  usamodzielnienia. Apel Kierownika GOPS poparli Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy.
       Radny B. Matczak pytał o koszty poniesione przez gminę z tytułu odśnieżania.
Wójt Gminy informował, że całkowite koszty nie są jeszcze znane, faktury dopiero spływają. Kiedy będą znane, informacja zostanie radnym przedstawiona.
       Radny D. Bogdan pytał o efekty spotkania Wójta Gminy w powiecie w sprawie dróg powiatowych.
Wójt Gminy informował, że omawiane były sprawy modernizacji  drogi przez Pilichówko, remontu drogi do osiedla Pilichowo, przejęcia przez gminę drogi biegnącej przez  Krubice Stare, zdjęcia poboczy przy drodze powiatowej w Nadułkach o co prosimy już drugi rok i deklarujemy swoją pomoc. Generalnie powiat oczekuje na wsparcie finansowe od gminy przy realizacji swoich dróg, ale my przecież mamy do naprawy własne drogi gminne. Rozmawiano też o utwardzeniu placu przy cmentarzu w Blichowie  i tu powiat deklaruje, że zadanie zostanie wykonane w br. Również w tym roku przewidują remont drogi do Pilichowa, na wiosnę będzie przetarg. Co do drogi biegnącej przez  Krubice Stare, to ze strony powiatu padła propozycja żeby finansować ją w stosunku 50% do 50 %.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że z uwagi na fatalny stan droga powiatowa do Pilichowa powinna zostać zamknięta. Apelował, aby w sprawie remontów dróg powiatowych na Sesję Rady Gminy przyjechały władze powiatu.
Radny powiatu p. J. Dorobek stwierdził, że w gminach zarówno Wójt jak i Rada  czują oddech mieszkańców czego nie ma w starostwie, gdzie obecnie jest kadencja ludzi, którzy robią dobrze sobie. Brak jest odpowiedniego spojrzenia na różne sprawy.Opozycja proponuje pewne rozwiązania m.in. przesunięcie środków finansowych na naprawy bieżące dróg czy na odśnieżanie.  Informował, że do dnia 05.02.br. powiat wydał na odśnieżanie 850 tys. zł. W powiecie jest sprzęt do odśnieżania tylko brakuje tego odpowiedniego spojrzenia na problemy. Nadmienił, że jest w trakcie przygotowywania raportu dot. dróg zawierającego informację, ile powiat przekazał na remonty swoich dróg w poszczególnych gminach w ciągu ostatnich 12 lat. Obecnie realizowane miały być drogi powiatowe w gminach w stosunku 1mln. zł. do 1.mln. zł. Jednak  w gminie Bielsk wykonano drogę bez udziału środków gminy. Złożono wniosek na 6 mln. zł. na budowę dwóch mostów w Bielsku a wyrzucono z inwestycji kilka gmin. Za tym wszystkim w powiecie głosuje część radnych. Trzeba rozliczać radnych ze swojego terenu. Jest prawdopodobne, że w latach 2014 – 2020 będą jeszcze do pozyskania z zewnątrz środki finansowe na drogi powiatowe. Może warto w takim razie usiąść do rozmów i zawrzeć kompromis, aby wykonać duże zadania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy D. Cytacki informował, iż w rozmowie z nim starosta powiedział, że w sprawie przekazania gminie na własność dróg powiatowych brak jest inicjatywy ze strony gminy, bo starostwo chce drogi przekazywać.
Wójt Gminy wyraził zdziwienie wypowiedzią starosty, bo jest dokładnie odwrotnie czego dowodem było ostatnie spotkanie z v- ce starostą, dyrektorem ZDP, w którym ze strony gminy uczestniczył także radny Woźniak i Przewodniczący Rady Gminy W. Kajka. Dodał, że szkoda, że na Sesji nie ma radnego powiatu W. Woźniaka. W sprawie przygotowywanego przez radnego powiatu J. Dorobka raportu dot. dróg stwierdził, że dobrze byłoby, aby raport zawierał ilość km dróg powiatowych na terenie każdej z gmin oraz informacje w jakim stanie są te drogi i o jakiej nawierzchni.
Radny D. Bogdan pytał jaka jest wysokość subwencji drogowych jakie otrzymuje powiat?
Radny powiatu J. Dorobek informował, że oddzielnej subwencji drogowej nie ma już od lat. Starostwo otrzymuje subwencję ogólną.
        Mieszkaniec gminy zauważył, że zamiast na ważne cele zabezpiecza się w powiecie środki finansowe na zakup luksusowego samochodu osobowego za ponad 100 tys. zł. dla starosty.


Punkt 5.
        Przewodniczący Rady Gminy, przewodniczący  oraz członkowie Komisji Rady Gminy odczytali protokoły z posiedzeń Komisji w okresie międzysesyjnym.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Radny D. Bogdan pytał o  Regionalny Instrument  Terytorialny   dla   Mazowsza.
Wójt Gminy informował, że okazało się, iż z różnych przyczyn  w tym projekcie będzie ujęte tylko miasto Płock i ościenne gminy. M.in. Związek Gmin Regionu Płockiego postulował, aby  włączyć do niego też gminy zrzeszone w związku. Reakcje samych gmin na nieumieszczenie w projekcie też były i są  b. ostre. Jako gminy czujemy się odepchnięci. Wprawdzie mamy swoje projekty ze ZGRP, ale chcielibyśmy czerpać korzyści z każdej możliwości. Chcemy być umieszczeni w Regionalnym Instrumencie Terytorialnym, aby pozyskiwać środki finansowe.
Radny D. Bogdan pytał czy formuła dot. RIT - u jest już zamknięta, czy może uda się jeszcze coś zrobić.
Sekretarz Gminy informował,  że w ramach ZGRP jest projekt obejmujący m.in. naszą gminę, który daje podstawy o ubieganie się o środki finansowe. Dla nas ważny byłby obszar dotyczący oświaty w kontekście pozyskiwania środków finansowych na budowę hali gimnastycznej w Blichowie. Do RIT- u  poproszono jedynie gminy sąsiadujące z miastem Płock. Zarówno starostwo jak i ZGRP byli przekonani, że do RIT - u wejdą wszystkie gminy zrzeszone w ZGRP i które są tym zainteresowane jak również i samo starostwo. W tej sprawie  miały zostać wystosowane do UM  Płocka pisma. Teraz jednak wszystko zależy od m. Płocka. Trzeba mieć nadzieję, że ta sprawa nie jest jeszcze zamknięta.
       Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15. minutowa przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.

      a)
               W związku z opinią radnych wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 12.02.br. Skarbnik Gminy wnosiła u umieszczenie w projekcie uchwały kwoty    1.600 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu inwestycji pn: „Boisko  wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie gm. Bulkowo”.
Powyższa kwota pochodziłaby z  kwoty 50.000 zł. przeznaczonej na  opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w miejscowościach Bulkowo, Krubice Stare i dla Osiedla Osiek.
    Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy  Bulkowo  na  2014r. z  uwzględnieniem  poprawki  zgłoszonej  przez
Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany   uchwały  w  sprawie   Wieloletniej    Prognozy   Finansowej   Gminy   Bulkowo   na   lata 2014 – 2026.     
     Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

     c)
         Rada   Gminy   jednogłośnie  ( 15 za )  podjęła  uchwałę  w  sprawie   miejscowego planu     zagospodarowania    przestrzennego    części    wsi     Bulkowo.  Podjęta  uchwała 
    w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
    
    d)
         Rada   Gminy   jednogłośnie   ( 15 za )   podjęła   uchwałę  w   sprawie   warunków  i    trybu   składania    deklaracji    mieszkańca    Gminy   Bulkowo   o  wysokości opłaty   za   gospodarowanie  odpadami   komunalnymi        za  pomocą  środków  komunikacji   elektronicznej.     Podjęta      uchwała    w   załączeniu   do   nin. protokołu.
    Dyskusji w tym punkcie  obrad nie było.

   e)
         Rada   Gminy   jednogłośnie   ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli    przystąpienia    do    partnerstwa w projekcie    „Współpraca  w  ramach   Obszaru   Funkcjonalnego  Aglomeracji   Płockiej  kluczem  do  zintegrowania  rozwoju  subregionu”.
   Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

   f)

     Sekretarz  Gminy   wnosił  o   zmianę  zapisu   § 4 projektu uchwały . Proponowany   zapis:  „ Uchwała   wchodzi   w  życie  z dniem   podjęcia  z  mocą  obowiązującą   od  dnia 01  stycznia 2014r.”

   g)
         Rada   Gminy  jednogłośnie  ( 15 za )  podjęła  uchwałę   w  sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego    uprawniającego    do    przyznania    nieodpłatnie pomocy  w    zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia pieniężnego na  zakup  posiłku  lub  żywności   dla  osób  objętych  programem   wspierania  finansowego   gmin   w   zakresie   dożywiania  "Pomoc    państwa   w   zakresie dożywiania"   na   lata   2014-2020.   Podjęta    uchwała   w 
załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

   h)
       Rada   Gminy   jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w   sprawie  odstąpienia   od   żądań  zwrotu   wydatków  w   zakresie  dożywiania   w   formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w   postaci   produktów   żywnościowych  dla  osób    objętych    wieloletnim  programem   wspierania   finansowego   gmin  w   zakresie   dożywiania "Pomoc państwa w  zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

   i)
     Rada   Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła   uchwałę   w   sprawie   upoważnienia  
Kierownika   Gminnego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w Bulkowie  do  prowadzenia   postępowań   w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie realizacji   Projektu   „Kompleksowe   formy   reintegracji   społeczno – zawodowej  w  środowisku lokalnym”   realizowanego   w  ramach    Programu  Operacyjnego Kapitał  Ludzki  2007 – 2013   Priorytet  I  Zatrudnienie  i  integracja  społeczna,   Działanie 1.2  Wsparcie   systemowe  instytucji   pomocy  i  integracji  społecznej  –   Pilotaż   Model Lokalnej Współpracy (MLW). Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
   Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia   zgody   na   zawarcie   umów  dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas  określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


l)
    Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
     Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia   zgody   na    przystąpienie   do   realizacji    zadania   inwestycyjnego    pn:  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na   budowę kanalizacji w miejscowościach  Bulkowo, Krubice Stare i dla Osiedla Osiek gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m)
      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

   n)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na  przystąpienie do realizacji  zadania inwestycyjnego  pn: „Boisko  wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
      Radny B. Matczak zwrócił uwagę na fakt, że  czasie obecnej zimy nie wszyscy w jednostkach OSP chcieli wykonywać polecenia jakie przekazywał do wykonania poprzez komendanta gminnego Wójt Gminy. Tak być nie może szczególnie, że sytuacja była kryzysowa. Ostatecznie zadanie zostało wykonane.
Wójt Gminy informował, że rzeczywiście zgłaszane były kłopoty, bo jeden z prezesów straży nie pozwalał strażakom wykonać zadania mimo, że ci chcieli je wykonać i dostali polecenie od Komendanta.
        Radny J. Bigos informował, że zgłosił do Gospodarki Komunalnej kwestię zalewisk przy drodze Nowe Łubki – Sochocino – Praga przy wjazdach na posesje w dwóch miejscach. Problem trzeba pilnie rozwiązać, bo zostanie przerwana droga.
       Radny B. Matczak prosił o skierowanie równiarki oraz nawiezienie żwiru na drogę gminną Pilichowo - Pilichówko. Ta droga  nigdy nie była nawożona.
      Radny D. Bogdan pytał, kiedy rozpocznie się kopanie rowów bo w Sochocino – Pradze, Starych Łubkach i Sochocino – Czyżewie można już niedługo prace zaczynać.  Z 2013r. zostały do wykonania prace odwodnieniowe w Sochocino – Pradze oraz prace na drodze Nowe Łubki – Sochocino - Praga.
Wójt Gminy informował, że wydał polecenie, aby koparka była do prac przygotowana. Prace do wykonania zgłaszali sołtysi i sukcesywnie będą one wykonywane. Roboty do wykonania zgłaszają też mieszkańcy na zebraniach wiejskich, deklarując swoją pomoc.


Punkt 9.
      Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo skierowane do Wójta i Rady Gminy przez sołectwo Pilichowo nt   braku inwestycji w sołectwie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że akurat na terenie Pilichowa wykonano wiele zadań np. odcinek drogi asfaltowej w kierunku Worowic, wykonanie kanalizacji, wymiana rur azbestowych, wykupienie terenu ze stawem dla potrzeb mieszkańców, regulację drogi.
      Radny J. Matuszewski zwrócił się o naprawę drogi gminnej, którą prowadził objazd przy modernizacji drogi w kierunku Worowic.
Wójt Gminy informował, że droga będzie naprawiona, bo to jest obowiązek wykonawcy, z którym gmina posiada pisemne porozumienie. Wójt odniósł się też do pisma sołectwa Pilichowo odczytanego przez Przewodniczącego Rady Gminy:  szkoda, że p. sołtys i rada sołecka nie widzą wykonanej kanalizacji, nie ma już tam oczyszczalni ścieków, wymieniono wszystkie wodociągowe rury azbestowe, wykonana została przy dużym udziale finansowym gminy droga powiatowa, która przebiega przez to sołectwo, wykonano prace na drodze gminnej, właściciele pól nie płacą niesłusznie naliczanego przez lata podatku gruntowego, bo stan prawny drogi został uregulowany. Każde sołectwo chciałoby mieć tyle inwestycji na swoim terenie a przecież są wsie, gdzie nie wykonywano  inwestycji, albo wykonano niewiele, jedynie rzeczy newralgiczne a kontynuacja prac dopiero nastąpi. Wójt Gminy dodał,
że inwestycje na terenie Pilichowa to także zasługa radnego z tego terenu. Na teren sołectwa spłynęły naprawdę potężne pieniądze w tej kadencji.
               Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu M. Józwiakowi za organizację finału WOŚP w Bulkowie oraz Turnieju piłki siatkowej.

Punkt 10.
           Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonał zamknięcia XXXII –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 13.00.

                  Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                             Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                 Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi