Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIII/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIII/14

Protokół Nr XXXIII/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 25 marca 2014 r.

               Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego  p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.
                 
              Proponowany  porządek  obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
       b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej     Prognozy   Finansowej    Gminy  Bulkowo  na  lata 2014 – 2026
       c) udzielenia  pomocy  finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 2934W  Kucice – Bodzanów – Daniszewo”
       d) wyrażenia / nie wyrażenia  zgody  na wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego w Budżecie Gminy na 2015r.
       e) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntów  gminnych na dalszy czas  określony
       f) przyjęcia    programu    opieki   nad    zwierzętami    bezdomnymi   oraz   zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2014 roku.
  8. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2013r.
  9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny.
10. Sprawozdanie  z pracy  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy  Wójcie Gminy Bulkowo w 2013r.
11. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
12. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
13. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
         Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
        Do proponowanego porządku obrad prop. zmiany zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7g  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny  przy jednoczesnym wykreśleniu punktu 9. Tym samym zmianie ulegnie numeracja pozostałych punktów porządku obrad.
      Porządek XXXIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie   ( 13 za ) w proponowanej wersji z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 13 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
20.02 – uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie nt Regionalnego Instrumentu Terytorialnego
22.02 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Nadułki
24.02 -  uczestniczył w publicznej dyskusji nt projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w  m-ci Nowy Podleck
26.02 - uczestniczył w publicznej dyskusji nt projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w m-ci  Krzykosy 01.03 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Bulkowo
15.03 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Worowice
18.03 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy
22.03 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Blichowo
24.03 – odbył wizytę w Starostwie w Płocku
        W okresie międzysesyjnym  Wójt Gminy uczestniczył w zebraniach sołeckich.
         Wydane przez Wójta Gminy zarządzenia dostępne są  w BIP – ie gminy Bulkowo.
         Wójt Gminy serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom gminy oraz strażakom  z gminy Bulkowo i  z gminy Staroźreby za uczestnictwo w  akcji oddawania krwi dla druha strażaka, która miała miejsce w dniu 22 marca br. w Bulkowie. Gorąco podziękował współorganizatorom tej szlachetnej inicjatywy tj. Komendantowi Gminnemu OSP p. Bogdanowi Matczakowi, Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                        p. Hilaremu Januszczykowi oraz dyrektor ZSO w Bulkowie p. Marcie Szumskiej, prac. UG  p. Anecie Chmielewskiej, załodze ambulansu do pobierania krwi, jak również posłowi na Sejm RP  p. Piotrowi Zgorzelskiemu.
Podziękowania dla wszystkich uczestników akcji oraz dla jej organizatorów złożył  Przewodniczący Rady Gminy.
Podziękowania dla Wójta Gminy, dyrektor ZSO w Bulkowie,  druhów strażaków i wszystkich zaangażowanych w akcję złożył  Komendant Gminny OSP.
        Wójt Gminy informował o spotkaniu dot. RIT – u jakie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. Gminy, w tym także i nasza protestują, że nie są w nim uwzględnione. Ustalono, że kolejne spotkanie dot. RIT – u odbędzie się w Płocku i będzie dotyczyło jego ewentualnego rozszerzenia. Do podziału na samorządy jest ok. 130 mln. zł. w tym jest też miasto Płock. Nasza gmina chciałaby pozyskać środki finansowe na budowę kanalizacji. Niestety projekt nie obejmuje dofinansowania do dróg lokalnych a do powiatowych jedynie     w wyjątkowych wypadkach. Do dziś nie mamy jasnej odpowiedzi czy będziemy uwzględnieni w tym projekcie. Na spotkaniu Starosta Płocki p. M. Boszko podniósł problem drogi od Bodzanowa przez Bulkowo do Kobylnik.
Sekretarz Gminy informował, że dyskusja podczas drugiego spotkania nt. RIT – u jakie odbyło się w  dniu 06.03.br. w Płocku była jednostronna. Wypowiedzieli się przede wszystkim starostowie i przedstawiciele m. Płocka. Stwierdzono, że poza RIT – em  są jeszcze inne możliwości pozyskiwania środków finansowych na różne cele przez samorządy.
Wójt Gminy dodał, że  po spotkaniu w Płocku nadal nie ma jasnej informacji co do rozszerzenia RIT – u.

Punkt 5.
           Przewodniczący Rady Gminy odczytał dwa protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy  jakie odbyły się  w okresie międzysesyjnym.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
         Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

         Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 - cio minutową przerwę w obradach.  Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.
          Przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku p. Justyna Pesta przekazała uczestnikom obrad materiały informacyjne przygotowane przez jednostkę zapraszając jednocześnie do współpracy.
Wójt Gminy podziękował jednostce za zainteresowanie się naszą gminą.

Punkt 7.

a)
       Skarbnik Gminy wniosła o wprowadzenie zmian do projektu uchwały jaką radni otrzymali w materiałach na Sesję:
- planowane środki w dz. 852 rozdz. 85295 na realizację projektu   „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” przenieść do dz. 750 rozdz.75701
- zmniejszyć planowane środki na drogi o 4.102.39 zł. zamiast o 10 tys. zł
- skreślić środki w dz. 750 rozdz. 75023 na usługi pozostałe
Środki z powyższych zmniejszeń w kwocie 11.140.20 zł. przenieść do dz. 801 rozdz. 80195 na wkład własny na zakup pomocy na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia”, który jest realizowany w gimnazjach. Ogółem wkład w ten projekt wynosi 25 tys. zł. i zostaje przeznaczony na zakup pomocy. Jednocześnie przenosi się planowane środki na w/w projekt z dz. 801 rozdz. 80110  do dz. 801 rozdz. 80195.
W związku z tym, że pomoce będą zakupione w br. planowane środki w WPF w 2015r. na wkład własny zmniejsza się o 2.269.50 zł.
         Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany    uchwały  w    sprawie Wieloletniej  Prognozy   Finansowej    Gminy   Bulkowo  na  lata 2014 – 2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
         Sekretarz Gminy wniósł, aby nazwa zadania wymienionego w projekcie uchwały brzmiała ” Przebudowa drogi powiatowej 2934W od drogi ( Kucice – Bodzanów ) – Daniszewo”. Taki sam zapis powinien widnieć też w § 1 projektu uchwały.
          Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 2934W  od drogi ( Kucice – Bodzanów ) – Daniszewo”. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu. 
         Radny D. Bogdan wyraził opinię, że odcinek drogi modernizowany w związku    z podjęciem w/w uchwały będzie niewielki – ok. 500m.
Wójt Gminy informował, że w sprawie dróg powiatowych 24.03.br. w starostwie odbyło się kolejne spotkanie z naszym udziałem i miało ono charakter wielowątkowy.
Gminy nie stać na współfinansowanie remontów dróg powiatowych w większym zakresie niż ustalone 1 mln. zł. Gmina może  pomóc powiatowi np. przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach powiatowych w oparciu o osoby zatrudnione poprzez Powiatowy Urząd Pracy. Jeśli chodzi  o przedmiotową drogę to środków finansowych ( po ok. 160 tys. zł. z każdej  ze stron ) rzeczywiście wystarczy na  wykonanie mniej więcej 500m drogi. Długość ostateczna  będzie znana po dokonaniu wizji na drodze i sporządzeniu kosztorysu. Przedyskutowana zostanie np. kwestia kopania rowów czy założenia niektórych przepustów po stronie gminy. Podczas wspomnianego spotkania rozmawiano też o remoncie drogi do Pilichowa, który powiat musi wykonać już w oparciu o własne środki, jak również  o drodze w  Krubicach  Starych, której powiat nie chce przekazać gminie a o remoncie jest gotów rozmawiać, jeśli będzie on współfinansowany przez gminę. Wójt Gminy dodał, że podtrzymał propozycję, iż gmina może wykonać na tej drodze prace ziemne, zjazdy a powiat niech chociaż położy pierwszą warstwę nawierzchni.


d)
         Przewodniczący Rady Gminy  wniósł, aby  postawa prawna projektu uchwały zawierała zapisy ustawy o funduszu sołeckim z 2014r., która już  obowiązuje  a nie z  2009r.
         Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia  zgody  na wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego w Budżecie  Gminy na 2015r. Za nieutworzeniem funduszu sołeckiego głosowało  9. radnych przy 2 przeciw i 2 wstrz. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
          Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za )  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntów  gminnych na dalszy czas  określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

f)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia    programu    opieki   nad    zwierzętami    bezdomnymi   oraz   zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2014 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. 

Punkt 8.
       Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za )  przyjęła  „Sprawozdanie z działalności GOPS za 2013r.” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
         Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za )  przyjęła „Sprawozdanie  z pracy  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy  Wójcie Gminy Bulkowo w 2013r.” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
          Z uwagi na brak interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 11.
         Radny J. Bigos podziękował Wójtowi Gminy za spowodowanie szybkiego usunięcia suchych drzew w Nowych Łubkach. Drzewa stwarzały zagrożenie dla ludzi. Podziękował także Komendantowi Gminnemu OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej.
         Radny D. Bogdan prosił o przyspieszenie sprawy dot. wycinki ponad 20 drzew  przy drodze w centrum  Sochocino – Pragi oraz o dokończenie remontu drogi. Informował też o słupku telekomunikacyjnym, który znajduje się w pasie drogowym niedawno wyremontowanej drogi w w/w sołectwie.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawę słupka zlecił do załatwienia Gospodarce Komunalnej, która miała się w tej sprawie porozumieć z Telekomunikacją. Sprawdzi zaawansowanie prac dot. wycinki drzew przy drodze. Co do remontu drogi to gmina chce ją zrealizować do końca.
               Radny J. Matuszewski przypomniał o potrzebie załatwienia sprawy drogi w Krubicach Starych. Kwestia tej drogi ciągle jest przesuwana. Mieszkańcy chcą mieć dobrą, utwardzoną drogę i to powinno być zrealizowane.
Radny powiatu p. W. Woźniak  dodał, że powiat przekazał drogi gminie Wyszogród w czasie, gdy funkcję starosty pełnił p. P. Zgorzelski. Od kiedy funkcję tę pełni p. M. Boszko powiat nikomu dróg nie przekazywał.
Wójt Gminy informował, że o remonty dróg powiatowych zabiega od początku swojej kadencji  i o pomoc w tej kwestii prosił m.in. radnych powiatu p. T. Skorupskiego, gdy jeszcze pełnił funkcję radnego oraz  p. W. Woźniaka. Podczas głosowań w powiecie w sprawach dróg powiatowych na naszym terenie p. T.  Skorupski zrobił co mógł tzn. deklarował poparcie   6 – 7 radnych i tak było. Właśnie takiej pomocy oczekiwał też od p. W. Woźniaka, ale niestety taka pomoc nie nastąpiła. Dodał, że w dalszym ciągu będzie zabiegał o załatwienie sprawy drogi w Krubicach Starych.
Radny B. Matczak informował, że mieszkańcy Pilichowa upoważnili go do interwencji  w powiecie w sprawie remontu drogi powiatowej do Pilichowa. Mieszkańcy nie mogą tą drogą dojechać do pracy i tę drogę należy jak najszybciej wyremontować.  Następnie podziękował radnym za głosowanie nad projektem uchwały w punkcie 7c.
         Radny D. Bogdan poruszył sprawę wodociągowania gospodarstw w Sochocino – Pradze ( Jasień). Główna nitka została poprowadzona, ale teraz chodzi o przyłączenie gospodarstw. Proponował, aby prace wykonane zostały koparką gminną.
Wójt Gminy informował o złożeniu przez gminę wniosku na kwotę ok. 60 tys. zł. na dofinansowanie wykonania przyłączy wodociągowych. Wniosek został sporządzony w oparciu o podania zainteresowanych osób. Wykonanie przyłączy jest możliwe, chodzi tylko o kwestie finansowe. ( złożenie wniosku na dofinansowanie wykonania przyłączy wodociągowych na terenie gminy na kwotę ok. 60 tys. zł. potwierdził pracownik UG ds. inwestycji  p. E. Brzuziewska informując, że dotyczy on nie tylko mieszkańców Sochocino - Pragi). Jeżeli zrobimy to sami możemy stracić dofinansowanie.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o przygotowanie szczegółowych informacji dot. przedmiotowego wniosku na posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy.
          Radny B. Matczak przypomniał o potrzebie założenia lamp ulicznych w niektórych miejscowościach. Jako przykład podał sołectwo Gniewkowo.
Wójt Gminy informował, że kwestie lamp ulicznych w Gniewkowie omawiano na zebraniu wioskowym.
       Radny J. Matuszewski apelował do radnego powiatu W. Woźniaka o spowodowanie, aby powiat nie czekał do jesieni z połataniem dziur w drogach powiatowych na terenie gminy.
        Mieszkaniec gminy, były radny  serdecznie dziękował Wójtowi Gminy za wykonanie drogi z wycinką drzew od Nowych Łubek w kierunku Sochocino – Pragi. Robota wykonana jest wzorowo.

Punkt 12.
        Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXXIII – ej  Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

                            Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                               Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                 Waldemar Kajka

----------------------------------------------------------------------------------

Aneks do Protokołu nr XXXIII/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 25 marca 2014r.
(przyjęty podczas XXXIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo w dniu  29 kwietnia 2014r.)


           Propozycję poprawek do protokołu z XXXIII - ej Sesji Rady Gminy Bulkowo zgłosił Wójt Gminy Bulkowo wnosząc, aby w punkcie 7c w wypowiedzi Wójta zawrzeć zdanie (po zdaniu pierwszym):
„Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnego B. Matczaka. W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli Wójt Gminy, radny B. Matczak i były radny powiatowy T. Skorupski a ze strony starostwa starosta oraz wicestarosta”.
oraz wykreślić zdanie czwarte, piąte i szóste a w to miejsce wpisać zdanie:
„Jeśli chodzi o drogę przez Pilichówko, to ze strony starostwa zostało złożone zapewnienie, że w 2014 r. droga ta zostanie wykonana w całości. Gmina wykona we własnym zakresie przy tej drodze roboty ziemne”. Poprawkę uzasadnił tym, że protokół nieprecyzyjnie oddał treść wypowiedzi, a nie chciałby, żeby zasługi kogokolwiek były pominięte bądź też ustalenia, które zapadły w starostwie zostały źle zinterpretowane.
 Zgłoszone przez Wójta Gminy poprawki zostały przez radnych przyjęte (11 za przy 1 wstrz.).
 Protokół z XXXIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy.

Aneks sporządził:                                         Przewodniczący Rady Gminy
D. Kowalewski                                                     Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi