Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIV/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIV/14

Protokół Nr XXXIV/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 kwietnia 2014 r.


Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 12. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Wiesław Woźniak
Na Sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014 r.
 b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2014-2026
 c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bulkowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.
Punkt 1.
    Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
    Do proponowanego porządku obrad propozycje zmian zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7 podpunktów d. e. f. dot. podjęcia następujących uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz rozbudowa budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach – opracowanie dokumentacji projektowej”
- w sprawie zmiany uchwały Nr 296/XXXIII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bulkowo w 2014 roku (projekt uchwały radni otrzymali przed Sesją).
 Porządek XXXIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) w proponowanej wersji z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Sekretarza Gminy.

Punkt 3.
   Propozycję poprawek do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo zgłosił Wójt Gminy Bulkowo wnosząc, aby w punkcie 7c w wypowiedzi Wójta zawrzeć zdanie (po zdaniu pierwszym):
„Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnego B. Matczaka. W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli Wójt Gminy, radny B. Matczak i były radny powiatowy T. Skorupski a ze strony starostwa starosta oraz wicestarosta”.
oraz wykreślić zdanie czwarte, piąte i szóste a w to miejsce wpisać zdanie:
„Jeśli chodzi o drogę przez Pilichówko, to ze strony starostwa zostało złożone zapewnienie, że w 2014 r. droga ta zostanie wykonana w całości. Gmina wykona we własnym zakresie przy tej drodze roboty ziemne”. Poprawkę uzasadnił tym, że protokół nieprecyzyjnie oddał treść wypowiedzi, a nie chciałby, żeby zasługi kogokolwiek były pominięte bądź też ustalenia, które zapadły w starostwie zostały źle zinterpretowane.
 Zgłoszone przez Wójta Gminy poprawki zostały przez radnych przyjęte (11 za przy 1 wstrz.).
 Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy.
Punkt 4.
   Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
26.03 – uczestniczył w publicznej dyskusji nt projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w m-ci Rogowo i Nowy Podleck 
28.03 – był obecny na konkursie recytatorskim dla dzieci, jaki odbył się w bibliotece w Bulkowie
31.03 – wspólnie z pracownikami z Zarządu dróg Powiatowych uczestniczył w objeździe dróg powiatowych w Pilichówku i Starych Krubicach
01.04 – uczestniczył w spotkaniu z posłem p. Piotrem Zgorzelskim poświęconym głównie gospodarczemu wzmocnieniu gminy i poprawie jakości dróg
02.04 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu, w którym uczestniczyli m.in. Radny Powiatu Płockiego p. Jarosław Dorobek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku p. Marek Czarnecki i kierownik Posterunku Policji w Bodzanowie p. Wojciech Koper
03.04 – uczestniczył w cyklicznym spotkaniu samorządowców z Wojewodą Mazowieckim
04.04 – uczestniczył w spotkaniu z europosłem p. Jarosławem Kalinowskim, Marszałkiem Województwa p. Adamem Struzikiem, Prezesem Krajowej Rady Izby Rolniczych p. Wiktorem Szmulewiczem, Starostą Płockim p. Michałem Boszką nt perspektyw Unii Europejskiej na lata 2014-2020
07.04 – uczestniczył w zebraniu sołectwa Krzykosy
08.04 – uczestniczył w zebraniu sołectwa Pilichowo (Osiedle)
09.04 – uczestniczył w zebraniu sołectwa Worowice
10.04 – uczestniczył w spotkaniu UG Radzanowo dot. naprawy drogi, w zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz w zebraniu sołectwa Osiek
11.04 – uczestniczył w walnym zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego
14.04 – uczestniczył w zebraniu sołectw Sochocino-Praga i Sochocino-Czyżewo
15.04 – uczestniczył w zebraniu sołectwa Nowy Podleck
16.04 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z radnymi i sołtysami
17.04 – uczestniczył w walnym zebraniu Oddziału Gminnego OSP
22.04 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
23.04 – uczestniczył w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy dot. nowej ustawy o bezrobociu, zatrudnieniu itp.
25.04 – w urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisywał umowy dot. dotacji na termomodernizację świetlicy w Bulkowie i remizy OSP w Pilichówku (kwoty dofinansowania to odpowiednio ok. 85 tys. zł i ok. 81 tys. zł, czyli 80% całości inwestycji) oraz w Mazowieckim Kuratorium Oświaty na kwotę 6 tys. zł w ramach programu „Radosna szkoła” na kącik zabaw we Włókach. Do gminy spłynie ponad 170 tys. zł.
26.04 – uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Płocku
28.04 – uczestniczył w Targach Pracy i Edukacji w Bulkowie. Z roku na rok targi są coraz doskonalsze i potężniejsze. Były trzy uczelnie wyższe, agencja pracy, doradcy zawodowi, szkoły średnie. Za zorganizowanie targów Wójt Gminy dziękował Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na czele z p. Kierownik Anielą Kopaczewską, szkołom i radom pedagogicznym jak również wystawcom. Targi odbyły się pod patronatem Starosty Płockiego Michała Boszko, który w nich uczestniczył za co Wójt Gminy gorąco podziękował. Szkoda, że niewielu było bezrobotnych z terenu naszej gminy. W powiatowym Urzędzie Pracy jest ich zarejestrowanych ponad 400. W ub. r. dzięki targom znalazło zatrudnienie 30 osób. Podziękowania należą się również dla Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Kajki i radnych Bogdana Matczaka i Krzysztofa Woźniaka, którzy uczestniczyli w targach oraz dla obecnych na targach sołtysów, których niestety było niewielu podobnie jak strażaków. Wójt Gminy zapraszał też na dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie odbywający się w dniu Sesji. Swoje wystąpienie zakończył informacją, że wszystkie wydawane Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
   Protokoły z międzysesyjnych posiedzeń Komisji Rady Gminy odczytali Przewodniczący Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczący Komisji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Radny B. Matczak zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy o powód wstrzymania się od głosu podczas głosowania nad poprawką do protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że postąpił tak, ponieważ podpisał protokół w określonej wersji. Oczywiście najważniejsza jest wola Rady.
          Radny Matczak informował, że w lokalnej gazetce ukazała się krzywdząca dla niego informacja, że opowiadał się za zamknięciem stołówki w ZSO w Bulkowie. To jest nieprawda, domagał się jedynie pewnych zmian w jej funkcjonowaniu.
Wójt Gminy przypomniał, że o stołówce dyskutowano na początku obecnej kadencji i radny B. Matczak proponował, aby stołówka przygotowywała więcej posiłków, które następnie rozwożone byłyby do pozostałych szkół. Poprzedni dyrektor szkoły twierdził, co potwierdziła obecna dyrektor, że nie ma fizycznie możliwości przygotowywania większej ilości posiłków przy obecnej obsadzie kadrowej i możliwościach lokalowych. Do pozostałych szkół trafia catering i takie rozwiązanie nie rodzi dodatkowych kosztów. We wszystkich szkołach dzieci mają gorący posiłek i to jest bardzo ważne, gdyż wcześniej był suchy prowiant. Bardzo zależało nam wszystkim, aby wyżywienie było na zbliżonym poziomie, aby wszystkie dzieci miały gorący posiłek i udało się to osiągnąć. Wójt nadmienił, że w 2010r. gmina otrzymała środki finansowe na doposażenie stołówki w Bulkowie i aktualnie stołówka jest b. dobrze wyposażona.
          Radny A. Krokowski wypowiedział się na temat profilowania dróg w Krzykosach.
O wejściu na drogę sprzętu mieli być poinformowani radny i sołtys z danego terenu a tak nie było. Jedna z dróg miała być nawieziona żwirem a przejechała równiarka i jest błoto. Warunki atmosferyczne wskazywały, aby dróg nie ruszać. Pytał czy to prawda, że w dniu równania był w Krzykosach pracownik ds. dróg UG?
Kierownik Gospodarki Komunalnej informował, że w Krzykosach był zarówno on jak i pracownik ds. dróg. Część mieszkańców chce, aby drogi profilować, aby zrobić porządek z poboczami a część mówi, żeby tego nie robić. Pobocza należy usuwać, trzeba uzupełniać je żwirem i to jest wykonywane. A po nawiezieniu droga musi się zajeździć i potrzeba tu trochę czasu. Rzeczywiście źle się stało, że o wszystkim nie wiedzieli radny i sołtys, że nie dograno tej kwestii za co kierownik GK przeprosił.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że informowanie radnych oraz sołtysów musi być bezwzględnie przestrzegane.
Wójt Gminy zauważył, że w Krzykosach podczas tegorocznej gołoledzi pracowali mieszkańcy, gdzie indziej wykarczowano krzaki, wycięto trawę, czy rów przy posesji, ale niestety z podejściem niektórych mieszkańców do tego typu zadań bywa różnie. Radny i sołtys musi wiedzieć o pracach na swoim terenie. Gdyby wiedzieli w przypadku Krzykos na pewno wszystko zostałoby wyjaśnione na miejscu.
            Radny J. Bigos informował, że przy nowym asfalcie Nowe Łubki- Krzykosy niedługo do skoszenia będzie trawa, a leżą tam kamienie powyrzucane z pól. Zrobił to prawdopodobnie rolnik, a my popsujemy kosiarkę. Mieszkaniec gminy, były radny stwierdził, że ludzie sami wyrzucają te kamienie. Podkreślił, że w tej gminie nareszcie się coś robi a przez wiele poprzednich lat, przed obecną kadencją nie robiło się nic. Gmina zakupiła dużo sprzętu, który jest bardzo potrzebny  i wykonuje się dobrą robotę. To było bardzo mądre. W każdym  kącie gminy widział, że coś się zrobiło a wcześniej tego nie było.
Radny B. Matczak proponował, aby równiarką jeździły 2 osoby. Wyraził opinię, że pracownicy, którzy jeżdżą równiarką generalnie dobrze wykonują swoją pracę. Dodał, że jego zdaniem gmina powinna zakupić sprzęt do zagęszczania dróg. Radny A. Krokowski stwierdził, że w przypadku Krzykos ludzie byli zdenerwowani, bo ani radny ani sołtys o niczym nie wiedzieli. Mieszkańcy sami nawozili część dróg a teraz stwierdzili, że to im się niszczy. W sołectwie jest dalsza potrzeba nawożenia dróg żwirem.
Kierownik GK informował, że przewiduje się nawożenie żwirem dróg we wszystkich sołectwach.
Wójt Gminy stwierdził, że w Krzykosach rzeczywiście zabrakło informacji. Pozytywnie wypowiedział się nt wykonywanych w terenie prac, gdzie drogi wywyższono i woda odpływa. Generalnie zakup sprzętu do GK był bardzo trafnym posunięciem, gmina oszczędza w ten sposób znaczne środki finansowe a zakupiony sprzęt zmienia wygląd dróg na terenie gminy. 
 Radny B. Matczak prosił o 4. wywrotki żwiru na drogę dojazdową do pól na końcu Pilichowa. Stwierdził, że spiralą nienawiści kręci prywatny biznes, który został odsunięty od korzyści i oni napuszczają ludzi.
 Radna A. Biedrzycka mówiła nt drogi w Chlebowie za cmentarzem. Jeden z mieszkańców położył na swoim wjeździe płyty i kamienie i teraz równiarką nie można wjechać. Mówiono też o problemach przy naprawie tej drogi gdzie mieszkańcy wycofali się ze złożonych wcześniej deklaracji.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy stwierdzili, że powyższa sprawa zostanie wyjaśniona na miejscu przez pracownika GK.
 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5-cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.
 a)
               Rada Gminy jednogłośnie (10 za) podjęła uchwałę w zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014 r. z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Skarbnika Gminy i przyjętych na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu w dniu 29.04. br. Podjęta uchwała w załączniku do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
 
 b)
                Rada Gminy jednogłośnie (10 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014-2026 z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Skarbnika Gminy i przyjętych na posiedzeniu komisji ds. Budżetu w dniu 29.04.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 c)
                Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bulkowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg wraz z poprawką  zgłoszoną przez Wójta Gminy i przyjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 22.04.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 d)
                Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sochocino-Badurki na dz. nr ew. 85/1 – opracowanie dokumentacji”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 e)
                Wójt Gminy informował, że ok. 1,5 roku ciągnie się sprawa przekazania w użyczenie  gminie remizy OSP w Nadułkach. Cały czas widoczna była czyjaś niechęć do przekazania budynku w użyczenie mimo, iż było wiadomo, że tylko w takim przypadku możliwe jest finansowanie modernizacji obiektu przez gminę, który ma docelowo pełnić m.in. rolę świetlicy wiejskiej. O tym wszystkim Wójt informował zarząd jednostki a jednak milczał on przez ok. 1,5 roku. Przykład takiej współpracy z gminą to OSP Pilichówko i świetlica w Bulkowie. Szkoda, że prezes i zarząd jednostki zwlekali z decyzją, bo przecież do tej pory byłaby już podpisana umowa na modernizację.
Radny B. Matczak podziękował Wójtowi za bardzo dobre rozwiązanie polegające na użyczeniu obiektów OSP gminie, bo dzięki temu budynki mogą być modernizowane.
Mieszkaniec Nadułek stwierdził, że namawiał jednostkę OSP w Nadułkach do współpracy z gminą. Niestety w tej jednostce jest zbyt dużo kłótni, aby było dobre działanie. Twierdził, że zgoda była tylko prezes zawalił a prezesowi nie odpowiada wójt dlatego nie przyszedł z tym
i wszyscy na tym stracili.          
Radny B. Matczak stwierdził, że OSP na terenie gminy działają bardzo dobrze, w powiecie płockim pod względem wyposażenia i gotowości bojowej gmina Bulkowo na 15 gmin zajmuje 6. miejsce i niedociągnięcia w jednej jednostce nie świadczą źle o całej OSP.
 Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz rozbudowa budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach – opracowanie dokumentacji projektowej”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 f)
               Sekretarz Gminy informował o proponowanych zmianach w uchwale Nr 296/XXXIII/14 w sprawie przyjęcia programu przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bulkowo w 2014 roku.
 Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 296/XXXIII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bulkowo w 2014 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.  

Punkt 8.
   Punkt został zrealizowany w punkcie 6. przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
   Przewodniczący Rady Gminy poinformował uczestników obrad o pismach jakie wpłynęły od Starosty Płockiego i dotyczyły uroczystości samorządowych organizowanych przez powiat oraz o zaproszeniu z gminy Bodzanów na Jarmark Norbertański.
  Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił się do radnych o zgłoszenie do Sekretarza Gminy swoich ewentualnych uwag czy wniosków do przekazanego przez UG projektu Statutu Gminy Bulkowo.
Radni jednomyślnie stwierdzili, że nie wnoszą uwag czy wniosków do w/w projektu. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że 30.04. upływa termin składania oświadczeń majątkowych radnych za 2013 r. Radny J. Bigos w imieniu własnym oraz mieszkańców sołectw Nowe Łubki i Słupca dziękował Wójtowi Gminy za przebudowę drogi Nowe Łubki – Słupca.
Wójt Gminy wyraził zadowolenie z powodu tak dobrej organizacji robót przez radnego i gospodarkę komunalną i dziękował radnemu J. Bigosowi i mieszkańcom za pomoc przy realizacji w/w inwestycji. Dzięki temu, że gmina posiada własny sprzęt, wspólną pracą gminy i mieszkańców w bardzo krótkim czasie wykonano kolejny odcinek drogi. Jest to robota na wysokim poziomie.
 Mieszkaniec gminy, były radny stwierdził, że poprzedni Wójt nic nie robił a obecny zrobił już bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o drogi.  Radny M. Józwiak pytał o stan prawny dworku w Nadułkach. Może obiekt udałoby się komuś wydzierżawić czy ewentualnie sprzedać.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że w dalszym ciągu niewyjaśnione są aspekty prawne dot. własności przedmiotowej nieruchomości i nie zależy to od gminy.
Wójt Gminy przypomniał, że pewne zaniedbania dot. tej sprawy były w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i trwają jeszcze postępowania. Sprawa przeleżała na półce ponad 10 lat. Wójt dodał, że czyni starania, aby obiekt ktoś wydzierżawił. Gmina tu nie zawiniła. Sekretarz Gminy poinformował, że na jednym ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy przekaże dokładniejsze informacje dot. stanu prawnego omawianego obiektu.
 Radny powiatu W. Woźniak dziękował za zaproszenie na posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu dodając, że niestety nie mógł w nim uczestniczyć. Dziękował Wójtowi i Radzie Gminy za przystąpienie do programu drogowego w powiecie. Nie wszystkie gminy przystąpiły do tego programu w związku z czym w budżecie powiatu zostało do wykorzystania jeszcze ponad 3 mln zł – nasza gmina zyska dodatkowo 250 tys. zł. Stwierdził też, że informował o zgłoszeniu potrzeby lepszego oznakowania skrzyżowania dróg w Bulkowie (w kierunku Płońska i Wyszogrodu). Zaznaczył, że interweniuje w sprawie dróg powiatowych w wyniku czego m.in. łatane są dziury na tych drogach. Jutro odbędzie się Sesja Rady Powiatu, podczas której będą głosowane sprawy remontów dróg powiatowych.
 Sekretarz Gminy dziękował radnemu M. Jóźwiakowi za prowadzenie akcji sadzenia lasu w Blichowie. Świerki będą też sadzone przy szkołach. Prosił radnych o wskazanie innych miejsc na terenie gminy, gdzie takie świerki można jeszcze posadzić. Już posadzono kilkanaście tysięcy sadzonek.
 Przewodniczący Rady Gminy podziękował pracownikom GOPS i p. Kierownik za zorganizowanie Targów Pracy i Edukacji. Podkreślił bardzo dobrą pracę ośrodka, który m.in. pozyskuje pozabudżetowe środki finansowe.
Wójt Gminy dodał, że o bardzo dobrej pracy GOPS - u informował na zebraniach sołeckich. Następnie zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatu W. Woźniaka czy prawdą jest to co usłyszał na zebraniu sołeckim w Nowym Podlecku – podobno radny powiatu rozgłaszał mieszkańcom Nowego Podlecka, że nie będzie realizowana droga gminna w tym sołectwie, bo Wójt mści się na mieszkańcach za niechęć co do ewentualnego usytuowania turbin wiatrowych.
Radny powiatu W. Woźniak odpowiedział , że z nikim na ten temat nie rozmawiał. Nie wypowiada się na tematy dot. dróg gminnych a jedynie dot. dróg powiatowych.
Wójt Gminy podkreślił, że ewentualne pogłoski o nieremontowaniu drogi gminnej to absolutne kłamstwo. Droga w Nowym Podlecku będzie modernizowana w tym roku. Wyraził zdziwienie bo kto w takim razie mówi nieprawdę, mieszkańcy i sołtys czy radny powiatowy?
 Radny powiatu W. Woźniak stwierdził, że niedawno Wójt niesłusznie mówił, że nie interweniował on w sprawie odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy a prawda jest taka, że cały czas zabiegał o odśnieżanie.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli interwencje były to nieskuteczne, bo drogi powiatowe były nieprzejezdne a mieszkańcy gminy poruszali się głównie odśnieżonymi drogami gminnymi.  Gmina odśnieżała też własnym sprzętem drogi powiatowe, aby mieszkańcy mogli dojechać do pracy. Wójt od początku zgłaszał chęć współpracy  z powiatem w kwestii odśnieżania dróg powiatowych, ale powiat przystał na to w momencie, kiedy było już za późno, gdy drogi powiatowe były już zasypane.
Słowa Wójta Gminy dot. nieprzejezdności dróg powiatowych w czasie tegorocznej zimy i korzystania przez mieszkańców praktycznie tylko z dróg gminnych, interwencji telefonicznych, potwierdził Wiceprzewodniczący Rady Gminy D. Cytacki.

Punkt 10.
     Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXXIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11:30.


                         Na tym obrady zakończono.

Protokołował:                                                   Przewodniczący obrad:

Dariusz Kowalewski                                                Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi