Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXV/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXV/14

Protokół Nr XXXV/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 3 czerwca 2014 r.


Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15  radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Wiesław Woźniak
- Radca Prawny Krzysztof Wawrzyńczak
- pracownik Urzędu p. Aleksandra Kasztelan
Na Sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy, ok. 30 osób oraz 2 Przedstawicieli  EDP Renewables.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w gminie Bulkowo dla  obszarów rozmieszczenia  elektrowni wiatrowych w miejscowości Rogowo,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia  elektrowni wiatrowych  w miejscowości  Krubice,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Nowy Podleck i Gocłowo,
d)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów  rozmieszczenia  elektrowni wiatrowych w miejscowości  Krzykosy,
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia  elektrowni wiatrowych w miejscowościach  Nowy Podleck i  Rogowo Nowe,
f) zmieniająca w części  uchwałę Nr 135/XIV/12   Rady Gminy Bulkowo z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo,
g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie  Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach  Dobra, Krubice Nowe,
h) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Nowy Podleck,
i)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie  PGR Pilichowo,
j)  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Bulkowo za 2013 r.
8. Sprawozdanie z gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie       Bulkowo za 2013r.
9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1. 
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) przyjęła porządek XXXV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
 
        Protokół z poprzedniej Sesji  został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
   Wójt Gminy poinformował o swojej międzysesyjnej działalności:
30.04 - uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, oraz w przekazaniu placu budowy pod łącznik między budynkami A i B ZSO w Bulkowie,
06.05 – uczestniczył w Międzyszkolnym Dniu Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach,
09.05 – uczestniczył w spotkaniu z wykonawcą parkingu w Blichowie,
11.05 – uczestniczył w Dniu Ziemi w Słubicach, podziękował również Stowarzyszeniu „Żurawianki” i p. M. Józwiakowi oraz GCI za przygotowanie stoiska gm. Bulkowo,
12.05- uczestniczył w spotkaniu z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy PSZOK w Bulkowie, o godz. 14.00 uczestniczył w zebraniu Lokalnej Grupy Działania w Wyszogrodzie,
16.05- uczestniczył w IV Przeglądzie Form Tanecznych w ZSO w Bulkowie oraz w Uroczystej Mszy Św. w Katedrze w Płocku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
19.05 – uczestniczył w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym dla mieszkańców ws projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo” w ramach działania 8.3  PO IG,
20.05 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy,
22.05 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Rogowa oraz w Walnym Zgromadzeniu LGD w Wyszogrodzie,
26.05 – uczestniczył w spotkaniu z projektantem dróg,
27.05 – uczestniczył w podpisaniu protokołu pokontrolnego w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,
28.05 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Rogowa,
29.05 – uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ws. nowego projektu zapobiegania bezrobociu,
01.06 – uczestniczył w Pikniku Rodzinnym w Blichowie, podziękował za zaangażowanie wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację.
Swoje wystąpienie zakończył informacją, że wszystkie wydawane Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.


Punkt 5.
   Protokoły z międzysesyjnych posiedzeń Komisji Rady Gminy odczytali Przewodniczący Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczący Rady. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
           Radny D. Bogdan zapytał w sprawie parkingu w Blichowie, na jakim etapie są uzgodnienia w sprawie parkingu przy cmentarzu.
Radny Matczak poprosił o wyjaśnienie wykładni prawnej w sprawie Radnych posiadających podpisane umowy z EDP.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w punkcie 9 porządku obrad.

Punkt 7.
Przewodniczący Rady Gminy podał do informacji, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Poinformował również, że:
- w punkcie 7a  nie będzie głosował Radny W. Kajka
- w punkcie 7b  nie będzie głosował Radny J. Matuszewski,
- w punkcie 7d  nie będzie głosował  Radny A. Krokowski
- w punkcie 7g  nie będą głosowali Radni W. Kajka, J. Matuszewski,

 a)
           Rada Gminy (13 za, 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Rogowo. Podjęta uchwała w załączniku do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
 
 b)
            Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia  elektrowni wiatrowych  w miejscowości  Krubice. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 c)
                Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Nowy Podleck i Gocłowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 d)
             Rada Gminy Bulkowo (7 za, 5 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Krzykosy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
            Rada Gminy Bulkowo (14 za, 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia  elektrowni wiatrowych w miejscowościach  Nowy Podleck i Rogowo Nowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


f)           
         Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za ) podjęła uchwałę zmieniającą w części  uchwałę Nr 135/XIV/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
            Rada Gminy Bulkowo (12 za, 1 głos wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach  Dobra, Krubice Nowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
           Rada Gminy Bulkowo (14 za, 1 głos wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Nowy Podleck. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
           Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie  PGR Pilichowo. Podjęta uchwała w  załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
           Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Bulkowo za 2013 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za) przyjęła Sprawozdanie z gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Bulkowo za 2013r.
Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za) ustaliła stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem w punktach 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20 %.

Punkt 9.
             Wójt Gminy odpowiadając na pytanie Radnego D. Bogdana poinformował, że rozmowy w Starostwie Powiatowym  ws. parkingu przy cmentarzu trwały już w roku ubiegłym, jest to pas gruntu  należący do powiatu. Pan Starosta i Wicestarosta przełożyli rozstrzygniecie w tej sprawie na rok obecny. Konkretnych deklaracji jednak ze strony powiatu w tej sprawie nie ma. Wójt przypomniał również, że w rozmowach z p Starostą uczestniczył sam radny p Dariusz Bogdan oraz proboszcz parafii  Blichowo. W chwili obecnej trwają z Powiatem negocjacje w sprawie dróg.
Radny B. Matczak zapytał na jakim etapie jest budowa drogi Pilichowo-Pilichówko-Daniszewo na odcinku biegnącym przez wieś Pilichówko.
Radny Rady Powiatu W. Woźniak poinformował, iż informacje na temat tej drogi będzie znał jutro.

Punkt 10.
Spraw różnych nie było.


Punkt 11.
     Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXXV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 9:50.


                Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                       Przewodniczący obrad:
Robert Wiśniewski                                                        Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi