Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVI/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVI/14

Protokół Nr XXXVI/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 24 czerwca 2014r.

            Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego  p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 1 osoba.
                 
            Proponowany  porządek  obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
     b) udzielenia   absolutorium   Wójtowi   Gminy   Bulkowo   z  tytułu  wykonania   budżetu na  2013r.
      c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2014 – 2026
      d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
      e) przyjęcia Statutu Gminy
      f) wyrażenia  zgody   na  zawarcie  umowy  dzierżawy  na grunty gminne – na dalszy czas określony
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
           Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
         Do proponowanego porządku obrad prop. zmian zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o ujęcie w punkcie 7 podjęcie następujących uchwał:
g) zaciągnięcia kredytu   długoterminowego   na  finansowanie   planowanego   deficytu   budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu
               Porządek XXXVI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 14 za ) w proponowanej wersji z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 14 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
           Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
05.06. - odbył spotkanie z projektantem hali gimnastycznej w Blichowie oraz z firmą wykonująca termomodernizację budynków OSP w Pilichowie i  w Bulkowie. Uczestniczył również w spotkaniu z mieszkańcami Bulkowa.
06.06. -  uczestniczył w spotkaniu na drodze gminnej w Sochocino – Czyżewie a o godz. 11.00 w „Dni Mamy i Taty” w punkcie przedszkolnym we Włókach.
14 i 15. 06. – uczestniczył w  „IV Dniach  Bulkowa”, w których  należy odnotować rekordową frekwencję mieszkańców gminy oraz gości. Wójt Gminy dziękował  głównemu współorganizatorowi Dni Bulkowa i jednocześnie organizatorowi rajdu rowerowego stowarzyszeniu „Nasza przyszłość”, które m.in. pozyskało środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację rajdu. Podziękowania przekazał również stowarzyszeniu „ Żurawianki”, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który realizował projekt „Aktywna integracja w Gminie Bulkowo”, Bibliotece Publicznej, szkołom oraz uczniom a szczególnie p. dyrektor i pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie. Dziękował członkom OSP i Policji za zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa, opiece medycznej, pracownikom UG i Gospodarki Komunalnej, radnym za obecność oraz pełnienie roli gospodarzy jak również sponsorom, mieszkańcom i gościom. 
17.06. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
18.06. – spotkał się z przedstawicielami Agencji Pracy Tymczasowej z Sochaczewa, która współpracuje z naszą gminą już od 2 lat. Agencja przeprowadzi rekrutację na zatrudnienie kolejnych 20 osób z terenu gminy. W tym samym dniu o godz. 13.00 uczestniczył w „Święcie Polskiej Niezapominajki” zorganizowanym przez prężnie działające koło Ligi Ochrony Przyrody  przy ZSO w Bulkowie.
Wójt Gminy zaprosił uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na zawody strażackie, które odbędą się w dniu 28 czerwca br. w Worowicach. Zawody poprzedzi polowa Msza Święta o godz. 13.00.
Wójt Gminy poinformował o pozyskaniu przez gminę kwoty ok. 71 tys. zł. z  byłego FOGR - u  na modernizację drogi gminnej w Szastach i jest to kwota niemal w połowie pokrywająca przewidywane koszty zadania. W najbliższym czasie powinna odbyć się kolejna Sesja Rady Gminy, na której radni podejmą uchwałę o przesunięciu pozyskanych środków na budowę po to, aby można było  ogłosić jak najszybciej przetarg na w/w zadanie tak, żeby prace na drodze nie były wykonywane późną jesienią, kiedy warunki atmosferyczne mogą utrudnić czy wręcz uniemożliwić wykonanie drogi dobrej jakości. Bardzo cieszą kolejne inwestycje, pozyskane  z zewnątrz fundusze i rozsądnie zainwestowane środki finansowe.

Punkt 5.
              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznali uczestników obrad z treścią protokołów  z międzysesynej działalności Komisji.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
             
a)
              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo zapoznał uczestników obrad z wnioskiem  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 03.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2013r. oraz z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Zespół w Płocku  Nr  Pł.166.2014 i  Nr  Pł.237.2014.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia   absolutorium   Wójtowi   Gminy   Bulkowo   z  tytułu  wykonania   budżetu na  2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Wójt Gminy serdecznie podziękował radnym za jednogłośne udzielone  absolutorium. To już czwarte i ostatnie absolutorium w tej kadencji. Podkreślił, że dużym wyróżnieniem dla niego jest, że wszystkie cztery zostały udzielone jednogłośnie. Dużym zaszczytem  jest dla niego praca  z taką  Radą Gminy i dla dobra mieszkańców. Każdy powinien spojrzeć teraz wstecz – co na terenie gminy zastano na początku obecnej kadencji a co jest już przez te 4 lata zrobione i planowane do dalszej realizacji. To praca wszystkich, całego UG, jednostek podległych i Rady Gminy. Bez wzajemnego zrozumienia i poszanowania na pewno wielu zadań nie udało by się wykonać. Za to wszystko bardzo dziękuję. Bardzo cieszą kolejne inwestycje i rozsądne dysponowanie pozyskiwanymi z zewnątrz środkami finansowymi. Wójt dziękował za współpracę w całej kadencji.


c)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2014 – 2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. wraz z poprawką zgłoszoną przez Skarbnika Gminy i przyjętą przez Komisję ds. Budżetu w dniu 24.06.2014r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
               Przewodniczący Rady Gminy informował, że projekt Statutu Gminy Bulkowo opracował powołany przez Wójta Gminy zespół złożony z pracowników UG oraz radnych. Następnie dokument został przesłany sołectwom do konsultacji, opiniowali go także radni  na jednym ze wspólnych posiedzeń komisji. Podziękował Sekretarzowi Gminy za to, że projekt statutu został rzetelnie dopracowany.
Wójt Gminy dodał, że przygotowanie nowego Statutu Gminy było  potrzebne m.in. dlatego, że do obowiązującego obecnie  jest zbyt dużo aneksów co powoduje, że  statut staje się „nieczytelny”. Od 2002r. czyli od chwili przyjęcia obecnie obowiązującego  statutu nastąpiło wiele zmian w prawie samorządowym, które należało uwzględnić w nowym dokumencie. Podziękował sołtysom i radom sołeckim za przekazane opinie do projektu statutu, które są pozytywne bez wnoszenia uwag. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie nowego projektu Statutu Gminy.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

f)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody   na  zawarcie  umowy  dzierżawy  na grunty gminne - na dalszy czas  określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
               Skarbnik Gminy przypomniała, że uchwalając budżet gminy na 2014r. radni  opowiedzieli się jednocześnie za  zaciągnięciem   kredytu   długoterminowego   na    finansowanie   planowanego   deficytu  budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  Wysokość zaciągniętego kredytu może być ostatecznie niższa od określonego w uchwale.
Wójt Gminy zaznaczył, że aby prowadzić inwestycje  trzeba się zapożyczać. Pamiętać jednak należy, że zaciągany kredyt jest niewielki w stosunku do milionowych kwot jakie zostały  pozyskane i zainwestowane na terenie naszej gminy. Wyznaczony został pewien kierunek inwestycyjny, który jest konsekwentnie realizowany. Środki z kredytów są przede wszystkim lokowane w inwestycje a tylko w małej części na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia     kredytu    długoterminowego     na     finansowanie   planowanego   deficytu  budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

h)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 9.
               Radny B. Matczak interesował się sprawą wytypowania przez gminę osób do odznaki „ Zasłużony dla Rolnictwa” jakie będę wręczane podczas najbliższych Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych.
Wójt Gminy zapoznał zebranych z treścią pisma ze Starostwa Płockiego dot. Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych, które  odbędą się w Staroźrebach w dniu 7 września br.  Z pisma jasno wynika, że gmina może zgłosić tylko jedną kandydaturę do w/w odznaki.
               Radny B. Matczak informował, że od 3 tygodni mieszkańcy Romanowa, Pilichowa i Gniewkowa oczekują na sprzęt z GK, ponieważ miały być zbierane pobocza na drogach. Ludzie byli już uruchomieni. Pytał też o żwirowanie dróg.
Wójt Gminy zapewnił, że ze sprawą się zapozna ponieważ jest ona w kompetencji komunalki.
               Radny D. Bogdan poruszył sprawę prac na drogach gminnych, bo właśnie teraz jest sprzyjający okres, aby je prowadzić. Część robót zostało do wykonania z ub. r.,  m.in. do założenia są przepusty, do remontu  pewne odcinki dróg. Proponował, aby na najbliższe 3 miesiące zatrudnić drugiego operatora, bo w przeciwnym razie w b.r.  część prac może nie zostać zakończona.
Wójt Gminy przypomniał, że gmina na swoje barki wzięła b. dużo prac. GK wręcz zawalona jest robotą, bo przecież oprócz prac na drogach realizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykonywane są remonty na obiektach gminnych. Zwiększenie zatrudnienia wiąże  się jednak z dodatkowymi środkami na wynagrodzenia i tu pojawia się problem, bo w budżecie tych pieniędzy nie ma zabezpieczonych. Zatrudnieni pracownicy już mają dużo nadgodzin chociażby z powodu awarii  na wodociągach czy tegorocznej akcji odśnieżania. Trudno  wymagać, aby ludzie pracowali po kilkanaście godzin na dobę dzień w dzień.
               Radny A. Krokowski zwrócił się do radnego powiatu W. Woźniaka o spowodowanie solidnego obcięcia poboczy przy drogach powiatowych a także zakrzaczeń przy wyjazdach z tych dróg, ponieważ ograniczona widoczność stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób korzystających z dróg.
O zajęcie się przez władze powiatu drogami powiatowymi, zakrzaczeniami przy skrzyżowaniach tych dróg, tablicami informacyjnymi przy drogach, które niekiedy ograniczają widoczność jak chociażby przy skrzyżowaniu dróg Bulkowo - Góra apelował również  radny B. Matczak. Mówił też o potrzebie dokonania napraw hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych.
Radny D. Bogdan stwierdził, że  potrzeba wykoszenia poboczy, zakrzaczeń na skrzyżowaniach dotyczy też niektórych dróg gminnych. Te prace powinny być wykonane.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na kamienie wyrzucane z pól na pobocza przez niektórych rolników co powoduje awarie sprzętu. Takie problemy zgłaszał kierownik i pracownicy  GK czy też radny  J. Bigos.
        Przewodniczący Rady Gminy zapraszał zainteresowanych na szkolenie organizowane przez GOPS w dniu 26.06.br. dotyczące propozycji zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz na kolejną Sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 25.06.br.
       Radny B. Matczak stwierdził, że środki finansowe uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości gminnych w obrębie PGR Pilichowo powinny pozostać w tym okręgu wyborczym podobnie jak to było z lasem olchowym w Blichowie. W Osiedlu Pilichowo remontów wymagają budynki. Poprzednia Rada oraz Wójt Gminy  przejęli ten teren, ale budynków nie remontowali a osoby tam zamieszkałe pozostawili samym sobie.

Punkt 10.
       Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy  p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXXVI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 10.15.
                                       
                         Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                             Przewodniczący obrad:
D. Kowalewski                                            Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi