Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVII/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVII/14

Protokół Nr XXXVII/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 15 lipca 2014r.

               Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego  p. Andrzej Kuliński
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach  p. Agnieszka Jakubiak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.

                     Proponowany porządek obrad
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6 Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) wyrażenia   zgody   na    przystąpienie   do    realizacji    zadania   inwestycyjnego   pn.: „Budowa    gminnego    parku    wiejskiego    w    miejscowości    Bulkowo  –  Kolonia  na dz. nr  48/1 ”
      b) wyrażenia   zgody   na    przystąpienie   do    realizacji    zadania   inwestycyjnego   pn.: „Utworzenie   osiedlowego   parku   wiejskiego   w  miejscowości  Bulkowo – Kolonia na dz. nr  79/5  i  80/15 ”
      c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2014 – 2026
      d) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
      e) zmiany     imienia     Publicznej     Szkoły      Podstawowej     im.    Juliana  Wieczorka  w Nowych Krubicach
  7. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
               Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
               Do proponowanego porządku obrad poprawki zgłosili Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz Gminy wnosząc, aby podpunkty a i b w punkcie 7 otrzymały brzmienie:
a)  wyrażenia   zgody   na    przystąpienie   do    realizacji    zadania   inwestycyjnego   pn.: „Zagospodarowanie działki nr ew. 48/1 na Wiejski Park Rekreacji w  miejscowości    Bulkowo  –  Kolonia   gm. Bulkowo”
b) wyrażenia   zgody   na     przystąpienie    do     realizacji     zadania    inwestycyjnego    pn.:
„ Utworzenie   Osiedlowego   Parku   Wiejskiego   w  miejscowości  Bulkowo – Kolonia gm. Bulkowo”                  
               Porządek XXXVII – ej Sesji Rady Gminy  Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji proponowanej na wstępie z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 15 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
25.06 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz spotkał się z przedstawicielem firmy Energa - Oświetlenie.
26.06 – odbył spotkanie z projektantami w sprawie budynku starej szkoły w Nowych Łubkach. W  Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisał umowę na dofinansowanie dokończenia wodociągowania na terenie gminy.
27.06 – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w szkołach w Bulkowie i w Blichowie, gdzie wręczył nagrody dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów. Podpisał również umowę z wykonawcą na położenie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy.
28.06 – uczestniczył w Zawodach Strażackich w Worowicach. Podziękował za wzorowe przygotowanie zawodów  jednostkom OSP, za sprawowanie nadzoru nad zawodami p. M. Józwiakowi, pracownikom Gospodarki Komunalnej, gościom za przybycie w tym również  p. A. Kulińskiemu za  puchar dla Zarządu Gminnego OSP.
01.07 – podpisał umowę na dostarczenie komputerów w ramach II – ej edycji programu „Wykluczeni cyfrowo”. Łącznie 140 rodzin z terenu gminy otrzymało zestawy komputerowe i dostęp do internetu. W ramach programu  następuje  też  doposażanie sal komputerowych we wszystkich  szkołach na terenie gminy.
02.07 – odbył spotkanie w UG z p. dyrektor ZGRP. W tym samym dniu spotkał się z mieszkańcami, sołtysem i radnym Starych Łubek. Spotkał się również z dyr. Regionu Płock firmy Energa - Operator oraz z p. A. Samorajem kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa biuro w Płocku, który przeprowadził szkolenie dla rolników za co Wójt podziękował.
05.07 – uczestniczył w spotkaniu przy ognisku, które zorganizowali mieszkańcy Sochocina – Pragi. Wójt serdecznie podziękował za zaproszenie na ognisko.
07.08 – uczestniczył w otwarciu półkolonii dla dzieci w szkole w Bulkowie, w których uczestniczy rekordowa liczba dzieci – 50,  przy minimalnej odpłatności. Wójt podziękował tu Krajowej Izbie Rolniczej oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
08.07 – w Warszawie podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji drogi w Szastach. Dofinansowanie wynosi aż 71 tys. zł., podczas gdy do tej pory w podobnych przypadkach wynosiło ok. 40 tys. zł. lub nie było go w ogóle.
11.07 – uczestniczył w egzaminie dot. awansu zawodowego nauczycieli z terenu gminy.
               Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbył wiele wyjazdów w teren m.in. wielokrotnie był na miejscu wykonywanych zadań inwestycyjnych jak np: termomodernizacja z wymianą drzwi i okien budynku OSP w Pilichówku i budynku świetlicy w Bulkowie, budowa łącznika przy szkole w Bulkowie, budowa parkingu w Blichowie. Za chwilę nastąpi budowa dróg gminnych: asfaltowych Blichowo – Gocłowo ( ponad 3  km.)  i w Osieku ( ok. 500 m) oraz żwirowej  w Szastach  ( ok.2 km.). We współpracy z powiatem ( finansowanie w stosunku 50% do 50%) nastąpi przebudowa drogi powiatowej przez Pilichówko ( położenie na części drogi nawierzchni asfaltowej) oraz  położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej w kierunku Pilichowa (od skrzyżowania dróg powiatowych Bulkowo – Worowice - Pilichowo).
Wójt Gminy przypomniał, że wydawane  Zarządzenia Wójta Gminy  dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
               Radny B. Matczak interesował się realizacją programu „ Wykluczeni cyfrowo”. Pytał, czy w przyszłości będzie realizowana III – a edycja tego programu. Mówił też o naprawie drogi powiatowej Pilichowo – Pilichówko. Podkreślił potrzebę usunięcia z poboczy tej drogi konarów drzew i kamieni oraz nawiezienia poboczy żwirem.
Wójt Gminy przypomniał, że gmina uczestniczyła w dwóch edycjach programu „Wykluczeni cyfrowo”. Łącznie 140 rodzin otrzymało komputery oraz  bezpłatny dostęp do internetu przez okres 5. lat. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z pozyskanych przez gminę środków unijnych. Całkowity koszt dwóch edycji programu to kwota ok.1.6 mln. zł. Jeżeli będzie możliwość wejścia w ewentualną trzecią edycję programu, to tak jak przy dwóch poprzednich będzie o tym z radnymi dyskutować.
Radny B. Matczak stwierdził, że przydałby się podobny program dla osób 50+.
Wójt Gminy informował, że w ramach dotychczasowych programów odbywały się także szkolenia z zakresu obsługi komputera dla takich osób.
               Radny D. Bogdan pytał o tematykę spotkania Wójta Gminy z dyrektorem ZGRP oraz o spotkanie dot. starej szkoły w Nowych Łubkach
Wójt Gminy informował, że spotkanie dotyczyło m.in. współpracy w zakresie promocji dot. funkcjonowania „ustawy śmieciowej”.  Jesienią br. ZGRP planuje  konferencję na ten temat i wstępnie Wójt wyraził wolę współpracy, bo  w tej kwestii  gmina Bulkowo ma się  czym pochwalić. Co do sprawy budynku starej szkoły w Nowych Łubkach, to w budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe na prace projektowe. Jednak wpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy remont tego budynku będzie opłacalny, czy też może bardziej opłacalna będzie budowa czegoś nowego a do tego potrzebna jest wiedza i wyliczenia. Dodał, że posiadana ekspertyza pozwala na remont budynku, nie ma zagrożenia  od strony konstrukcyjnej.                          
Sekretarz Gminy przypomniał,  że gmina Bulkowo nadal jest członkiem ZGRP i nadal realizuje zadania wspólnie ze związkiem, jak choćby sprawę schronisk dla zwierząt. W trakcie rozliczeń finansowych są zrealizowane wspólnie modernizacje  dróg Dobra – Krubice i Krzykosy – Nowe Łubki”
                Radny M. Józwiak apelował o niepalenie słomy na polach, ponieważ jest  b sucho, wieje wiatr co stwarza ogromne zagrożenie pożarowe. Apelował też, aby nie wypalać rowów.
                Radny Matczak stwierdził, że dobrze byłoby, aby przebudowana została cała droga powiatowa przez Pilichówko a nie tylko jej część. Wskazał też na potrzebę budowy parkingu przy kościele w Pilichowie.
Przewodniczący Rady Gminy prosił, aby w kwestii parkingu przy kościele w Pilichowie z inicjatywą wyszła parafia.
Wójt Gminy przypomniał, że nieustannie trwają zabiegi gminy w powiecie w sprawie realizacji dróg powiatowych na terenie gminy i głównie dlatego drogi te są modernizowane. Współpraca układa się dobrze, drogi realizowane są w stosunku 50% do 50%. Jeśli chodzi o ubytki poboczy na drodze, o których mówił radny B. Matczak to kierownik bazy drogowej w Bodzanowie obiecał to wykonać.
Radny Powiatu A. Kuliński zwrócił się do Wójta Gminy i Rady Gminy o przygotowanie w tej sprawie  pisma do starostwa. Sprawę będzie pilotował.

Punkt 6.

a)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia   zgody   na    przystąpienie   do    realizacji    zadania   inwestycyjnego   pn.: „Zagospodarowanie działki nr ew. 48/1 na Wiejski Park Rekreacji w  miejscowości    Bulkowo  –  Kolonia   gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody na przystąpienie   do    realizacji    zadania  inwestycyjnego   pn.: „Utworzenie   Osiedlowego   Parku   Wiejskiego   w  miejscowości  Bulkowo – Kolonia gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na  lata 2014 – 2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez Skarbnika Gminy i przyjętych przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 15.07.br.. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
                Radny B. Matczak pytał, dlaczego osoba wskazywana przez radnego   M. Józwiaka nie została uwzględniona przez środowisko szkolne jako kandydat na patrona szkoły.
Radny M. Józwiak przypomniał, że o potrzebie zmiany patrona Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach jako pierwsza  na początku obecnej kadencji zaczęła mówić Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy. Nie ujmując niczego innym wskazywano, że przy wyborze patrona szkoły można uhonorować pamięć  lokalnego bohatera. W ankiecie przygotowanej prze szkołę żaden lokalny bohater nie został uwzględniony jako kandydat na patrona szkoły.
Dyrektor SP w Nowych Krubiach informowała, że w przytoczonej ankiecie widniały nazwiska kilku Wielkich Polaków jak również było przygotowane miejsce na wpisanie nazwiska lokalnego bohatera. Ks. Jan Twardowski uzyskał najwięcej głosów wśród uczniów, rodziców i nauczycieli i stąd wniosek  o nadanie szkole jego imienia.
               Rada Gminy ( 9 za, przy 2 przeciw i 4 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany     imienia     Publicznej     Szkoły      Podstawowej     im.    Juliana    Wieczorka  w Nowych Krubicach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 7.
               Punkt został zrealizowany w punkcie 5 przyjętego porządku obrad.

Punkt 8.
              Radny Matczak pytał czy sfinalizowana została sprzedaż gruntów gminnych w obrębie PGR Pilichowo w związku z uchwałą Rady Gminy z dnia 3.06.br. Wyraził opinię, że środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości powinny pozostać w Pilichowie, podobnie jak było w przypadku sprzedaży lasu olchowego w Blichowie, gdzie pieniądze ze sprzedaży  pozostały w tym sołectwie.
Sekretarz Gminy informował, że sprawa sprzedaży nieruchomości gminnych nie została jeszcze sfinalizowana – akt notarialny nie został jeszcze podpisany.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że każdorazowo o przeznaczeniu środków finansowych decyduje Rada Gminy.
Radny D. Bogdan interesował się korespondencją pomiędzy Urzędem Gminy  a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie dot. podjętych przez Radę Gminy uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych i protestu mieszkańców o czym była mowa na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 15.07.br. Podczas tego posiedzenia Sekretarz Gminy odczytał odpowiedź UG na jedno z dwóch pism. Czy odpowiedź na drugie pismo również zostanie przedstawiona radnym?
Wójt Gminy zapewnił, że odpowiedź UG zostanie radnym przedstawiona, tak jak było  przedstawiane wszystko  do tej pory.
               Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zapoznaniu radnych na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy w dniu 15.07.br z pismem Kancelarii Radcy Prawnego w Płocku działającej w imieniu dwóch mieszkańców Słupcy dot. uchwały podjętej podczas XXXV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
               Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników obrad z pismem Regionalnego Związku Pszczelarzy informującym, że w  gminie Bulkowo reaktywowano koło pszczelarskie, do którego mogą przystępować zainteresowani mieszkańcy.
               Radny B. Matczak pytał, czy w sierpniu przewidziane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkole w Bulkowie i czy w tym czasie będzie funkcjonować stołówka szkolna.
Wójt Gminy przypomniał, że w okresie wakacyjnym  w szkole w Bulkowie odbywają się dwutygodniowe półkolonie dla dzieci zorganizowane wspólnym dużym wysiłkiem wielu osób. Pamiętać należy, że w okresie wakacyjnym pracownicy stołówki wykorzystują przewidziane w prawie pracy urlopy wypoczynkowe.
               Radny M. Józwiak informował o kolejnej akcji zbierania nakrętek. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem, w wyniku zbiórki pozyskano ok. 720 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. Dziękował wszystkim, szczególnie szkołom z terenu gminy za uczestnictwo w akcji.
               Radny B. Matczak interesował się sprawnością hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych.
Wójt Gminy informował, że zlecił przegląd hydrantów Gospodarce Komunalnej.
               Radny D. Bogdan pytał, kiedy nastąpi ulepszenie nawierzchni ok. 800m drogi  w Sochocino – Czyżewie.
Wójt Gminy informował, że umowa na wykonanie tego odcinka została podpisana i wkrótce prace będą wykonywane.
              Wójt Gminy odniósł się do akcji zbierania nakrętek. Było to już kolejna odsłona tej szlachetnej inicjatywy. Za udział w akcji serdecznie dziękował dzieciom, które już myślą  o kolejnej edycji. Dziękował również M. Józwiakowi i wszystkim współorganizatorom akcji.
             Wójt Gminy nawiązał do nierzetelnego artykułu jaki ukazał się w lokalnej broszurce informującego mieszkańców gminy , że „władza nagradza swoich” w kontekście podjętej przez Radę Gminy na Sesji w dniu 03.06.br. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie PGR Pilichowo.
Projekt uchwały przedłożony został radnym do zaopiniowania na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy w dniu 27.05.br. Po analizie radni jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowali ten dokument, stąd projekt pojawił się na Sesji. Projekt uchwały przygotowany został m.in. na mocy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami i parafowany przez Radcę Prawnego UG. Na mocy tej samej ustawy  i w praktycznie identycznych sytuacjach ( poprawa warunków zagospodarowania zajmowanych nieruchomości sąsiadujących)  podejmowano już w tej kadencji uchwały np. w sprawie sprzedaży gruntów w Blichowie ( dz. nr 137/10 i 12/9  - dla piekarni), dla mieszkańca Bulkowo – Kolonii ( dz. nr 71/22), mieszkańców Wołowej ( dz. nr 24/12)  i Blichowa ( dz. nr 36/2).
Cieszmy się, że wszyscy jesteśmy w „układzie” z mieszkańcami naszej gminy i wspólnie działając poprawiamy im warunki do zamieszkiwania czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Punkt 9.
               Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXXVII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.10.

                                  Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                      Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                     Waldemar Kajka
  


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi