Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Pomoc Społeczna » Kompetencje GOPS
A A A

Pomoc Społeczna: Kompetencje GOPS

I. Podstawowym celem Ośrodka jest świadczenie pomocy w zakresie zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:

1. tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

II. Ośrodek realizuje zadania wynikające z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności z niżej wymienionych ustaw:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),
3.    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
4.     ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.  1456 ze zmianami);
5. ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 1228
 ze zmianami);
6. ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887);
7. ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami);
8. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111 poz. 535 ze zmianami);
9. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami);
10. innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Ośrodek;

III. Ośrodek realizuje swoje zadania w sposób następujący :

1. współpracuje z organizacjami, instytucjami, związkami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,

2. inicjuje zadania społeczne mające na celu poprawę sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców gminy Bulkowo,

3. podejmuje swoje działania na wniosek zainteresowanych lub urzędu,

4. współpracuje z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej na podstawie stosownych porozumień,

5. koordynuje działania w zakresie pomocy społecznej.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi