Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIX/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIX/14

Protokół Nr XXXIX/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 4 listopada 2014r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński i p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 4 osoby.

            Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7  Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014 – 2026
      b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
              Sekretarz Gminy wniósł, aby po punkcie 3 porządku Sesji  Prezes Krajowego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” p. Stanisław Lewandowski uhonorował Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo p. Waldemara Kajkę medalem im. dr. Henryka Jordana  za działalność charytatywną.  Następnie proponował przekazanie przez Wójta Gminy zastawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego marki Holmatro dla jednostki OSP w Bulkowie. W punkcie 7 wniósł o wprowadzenie punktu c.  „podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia    rocznego    programu    współpracy    Gminy   Bulkowo   z    organizacjami pozarządowymi   oraz   podmiotami   wymienionymi   w  art.  3  ust. 3   ustawy   z  dnia  24    kwietnia   2003  roku   o  działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2015 rok.”
Zmiany do porządku obrad przyjęto jednogłośnie ( 15 za ), co jednocześnie zmieniło numerację części punktów.

 

Punkt 3.
                Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
           Prezes Krajowego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” p. Stanisław Lewandowski uhonorował Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemara Kajkę medalem im. dr. Henryka Jordana   za działalność charytatywną.
Pan Prezes podkreślił wieloletnią działalność charytatywną p. Waldemara Kajki, który od lat jest aktywnym członkiem stowarzyszenia. Dzięki niemu m.in. udało się pomóc rodzinie pp. Witkowskich z Dobrej, którzy posiadali duże zadłużenie w firmie Energa. Pomógł tu też p. Wójt,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. O uhonorowanie medalem  p. W. Kajki wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz stowarzyszenie.
Przewodniczący Rady Gminy serdecznie podziękował za wyróżnienie, podkreślając, że jest ono zasługą wszystkich, którzy niosą pomoc. Stowarzyszenie pomaga osobom potrzebującym już 12 lat. 

Punkt 5.
               Wójt Gminy, wykonując uchwałę Rady Gminy nr  329/XXXVIII/14 z dnia 23.09.br. przekazał jednostce OSP w Bulkowie funkcjonującej w ramach  Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego   zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego marki Holmatro. Całkowita wartość sprzętu wynosi 49.140 zł. Gmina pozyskała na ten cel kwotę 20 tys. zł.  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i jest to dofinansowanie w maksymalnie możliwej wysokości. Środki finansowe na zakup sprzętu przekazali również sponsorzy: Wapo - Tech,  EDP Renewables, sklep Marta,  usługi elektryczne B. Wiśniewski. Wójt Gminy serdecznie podziękował zarówno WFOŚiGW jak i sponsorom. Wniosek złożony do funduszu o dofinansowanie przy rozpatrywaniu był premiowany w przypadku sponsoringu. Część środków na sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie udało się wygospodarować z budżetu gminy mimo, że ta inwestycja nie była planowana w tegorocznym budżecie. 1 tys. zł przeznaczyła na zakup OSP Bulkowo.
Przedstawiciele jednostki OSP Bulkowo odbierając sprzęt serdecznie podziękowali za jego pozyskanie Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, Komendantowi Gminnemu OSP, sponsorom   i wszystkim, którzy  przyczynili się  do jego pozyskania.

Punkt 6.
               Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej międzysesyjnej działalności
24.09 – odbył spotkanie  z przedstawicielami gminy Potworów w sprawie dalszego funkcjonowania punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy.
28.09 – uczestniczył w obchodach 100 – lecia OSP Pilichówko. W organizację jubileuszu zaangażowanych było b. wiele osób, którym Wójt serdecznie podziękował. Wójt dziękował także  kapelanowi OSP diecezji płockiej księdzu Andrzejowi Zakrzewskiemu, kapelanowi gminnemu OSP  księdzu Janowi Żółtowskiemu, druhom z OSP Pilichówko  i z terenu całej gminy, Komendantowi Gminnemu OSP, pracownikom Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy a w sposób szczególny Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP H. Januszczykowi i dowódcy kompanii reprezentacyjnej T. Wróblewskiemu. Wójt Gminy podziękował też gościom przybyłym na uroczystość tj: parlamentarzystom, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, władzom powiatu, przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej oraz  druhom z gmin sąsiednich i wszystkim, którzy przybyli na uroczystość.
29.09 – uczestniczył w odbiorze drogi asfaltowej w Gocłowie.
30.09 – uczestniczył   w   szkoleniu  przeprowadzonym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  na  temat  dopłat  bezpośrednich  dla rolników. Wójt podziękował pracownikom KRUS za przeprowadzenie szkolenia.
01.10 –uczestniczył  w  spotkaniu  z  seniorami. Wkrótce  na   terenie   gminy powstanie Klub Seniora.
02.10 – uczestniczył w odbiorze drogi w Szastach.
03.10 – uczestniczył w odbiorze drogi powiatowej przez Pilichówko, w którym uczestniczyły także  władze powiatu.
04.10 – uczestniczył w Mszy Świętej i zjeździe absolwentów szkoły w Bulkowie.
07.10 – podpisał umowę na realizację placów zabaw przy szkołach.
11.10 – uczestniczył w turnieju siatkówki dziewcząt.
18.10 – wspólnie ze stowarzyszeniem Żurawianki i p. M. Józwiakiem uczestniczył w festynie organizowanym przez Związek Gmin Pojezierza Gostynińskiego.
20.10 – uczestniczył   w   posiedzeniu   Komisji  Kultury, Oświaty  i  Spraw  Socjalnych Rady Gminy Bulkowo.
21.10 – uczestniczył w pasowaniu na przedszkolaka w punkcie przedszkolnym w Blichowie a następnie uczestniczył w uroczystej  gali  z  okazji  85 – lecia  Ligi  Ochrony  Przyrody,  która odbyła się Teatrze Dramatycznym w Płocku.
23.10 – uczestniczył w uroczystości „Złote Gody”.
24.10 – uczestniczył  w  konferencji  Związku  Gmin Regionu  Płockiego  z  okazji 20 – lecia związku.
         Wójt Gminy  zapraszał  uczestników  obrad  i  mieszkańców   gminy   na  IV Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczną się Mszą Świętą w  kościele parafialnym w Bulkowie w  dniu   12.11.br. o godz. 11.00. Podczas uroczystości Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach nadane zostanie  imię księdza Jana Twardowskiego

Punkt 7.
           Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych odczytali Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka i Przewodniczący Komisji p. M. Józwiak.

Punkt 8.
          Radny J. Bigos wnioskował, aby Wójt Gminy wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych o  ustawienie znaku drogowego ograniczającego prędkość do 30 km/h oraz o namalowanie na jezdni oznaczenia przejścia dla pieszych w centrum Nowych Łubek. Ostatnio samochód potrącił tam dziecko. Teren jest b. niebezpieczny, bo w pobliżu jest szkoła, są ośrodki zdrowia i sklepy.
Wójt Gminy zapewnił, że pismo w powyższej sprawie zostanie natychmiast wystosowane.
Radny M. Józwiak stwierdził, że niestety wszędzie są piraci drogowi. Ale znaki trzeba stawiać, pasy na jezdniach trzeba malować. Na działkach w Bulkowie będzie realizowany projekt organizacji ruchu.
          Radny B. Matczak zwrócił się do Wójta Gminy o postawienie przystanku naprzeciw posesji pp. Wakszyńskich w Pilichowie. Z autobusu korzysta tam kilkoro dzieci. Mówił też  nt budżetu gminy, bo w terenie mówi się o nim różne rzeczy szczególnie o dużym zadłużeniu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że oświetlony, bezpieczny przystanek autobusowy w Pilichowie jest zaledwie 200m dalej.
Wójt Gminy informował, ze sprawę przystanku zbada na miejscu. Co do budżetu gminy to zawsze on był i jest  jawny oraz przejrzysty. W kwestiach rozpowszechniania na terenie gminy absolutnie nieprawdziwych informacji nt budżetu gminy są już postanowienia sądowe. Na temat budżetu gminy wypowie się w dalszej części obrad Skarbnik Gminy.
            Radny D. Bogdan interesował się podjętymi uchwałami dot. budowy elektrowni wiatrowych, które do Naczelnego Sadu Administracyjnego skierował Wojewoda Mazowiecki.
Wójt Gminy informował, ze uchwały zaskarżono w części i nie są to skargi odnośnie spraw, o których powszechnie mówiono tzn., że niektórzy radni nie powinni brać udziału w glosowaniu nad uchwałami, że p. W. Kajka nie powinien prowadzić Sesji, podczas której podjęto te uchwały czy, że nie zachowano jakichś innych procedur. Nie ma żadnych zarzutów jeśli chodzi o Urząd Gminy czy Radę Gminy. Wymienione uwagi dotyczą jedynie rozwiązań planistycznych.  Podjęte przez Radę Gminy uchwały  zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i są w obiegu prawnym.
             Radny M. Józwiak  przypomniał, ze degradacji ulega droga Bulkowo – Blichowo i dobrze byłoby wystosować w tej sprawie pismo do powiatu.
             Radny B. Matczak pytał, czy do końca listopada zdążymy z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz z rozpoczętymi remontami dróg.
Wójt Gminy informował, że w sprawie oświetlenia ulicznego umowa z firmą Energa jest podpisana i jest w niej zapis o realizacji zadania do końca grudnia br. Być może  zadanie uda się wykonać do końca listopada br. Pamiętać jednak należy, że niektóre prace muszą trwać bo np. brakuje piątej linki, którą trzeba  założyć.
Co do dróg to sprzęt gminny cały czas pracuje w terenie, zakładane są przepusty i dopinane jest wszystko jak najlepiej. Musimy jednak pamiętać, ze na obiektach gminnych zdarzają się awarie i wówczas sprzęt jest tam potrzebny.
             Radny D. Bogdan pytał o asfalt na  drodze Blichowo  –   Sochocino – Czyżewo.   Jest on częściowo  popękany. Co z tym teraz, co z gwarancją?
Wójt Gminy informował, że termin usunięcia usterek przez wykonawcę minął i teraz sprawę pilotuje Radca Prawny UG. Firma obiecywała, ze usterki naprawi jednak tego nie zrobiła i teraz będziemy dochodzili swoich spraw w inny sposób. Tę drogę wykonywała ta sama firma, która realizowała odcinek drogi powiatowej od Bulkowa w kierunku Worowic – tu też były z firmą problemy.
             Radny powiatu A. Kuliński informował o pracy powiatu. W ostatnim okresie nie było Sesji Rady Powiatu a pracowały komisje. Na posiedzeniu komisji, której jest członkiem wypracowano wniosek, aby w 2015r. doposażyć w sprzęt rejony drogowe za kwotę 1mln. zł. Za dużo wydaje się na przetargi, wiele prac można wykonać własnym sprzętem i w ten sposób zaoszczędzić fundusze. Zarząd Powiatu zobowiązał się, że te środki finansowe zabezpieczy w projekcie budżetu na 2015r.
Powiat ma też w planach  uruchomienie Środowiskowego Domu Dziecka. Dom ma powstać w Wyszogrodzie. W tej chwili powiat płaci ok. 700 tys. zł. rocznie za pobyt dzieci w podobnych placówkach na terenie kraju. Radny powiatu podziękował za współpracę w okresie mijającej kadencji Wójtowi   i Radzie Gminy. Podkreślił, ze współpraca układała się b. dobrze.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu powiatu A. Kulińskiemu za  współpracę.
            Radny B. Matczak zwrócił uwagę na fakt, że modernizacja drogi powiatowej Pilichówko - Pilichowo została załatwiona  połowicznie. Kolejna sprawa to zniszczony przez bobry mostek w Pilichowie na drodze powiatowej, na naprawę którego czeka się już 2 lata.
Radny powiatu W. Woźniak informował, że Wojewoda Mazowiecki przeznaczył ponad   170 tys. zł na naprawy w miejscach, gdzie zniszczeń dokonały bobry.  Podziękował władzom gminy za współpracę w okresie mijającej kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za współpracą radnemu powiatu  W. Woźniakowi.
              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad.


Punkt 9.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata  2014 – 2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Radny D. Bogdan prosił o komentarz odnośnie deficytu budżetu  gminy na koniec 2014r.
Skarbnik Gminy informowała, że deficyt budżetowy zakładany był w 2013r. przy podejmowaniu uchwały budżetowej gminy na 2014r. Wydatki są wyższe od dochodów.
              Radny B. Matczak pytał, czy po obecnej kadencji pozostaną jakieś zaległe faktury do zapłacenia.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że o tym będzie mogła poinformować po 31.12. br. Generalnie faktury regulowane są na bieżąco.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

c)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie    przyjęcia    Rocznego    programu    współpracy    Gminy   Bulkowo   z    organizacjami pozarządowymi   oraz   podmiotami   wymienionymi   w  art.  3  ust. 3   ustawy   z  dnia 24    kwietnia   2003  roku   o  działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2015 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
                Skarbnik Gminy informując o zadłużeniu gminy przypomniała, że radni otrzymali w sierpniu informację nt wykonania budżetu gminy za I – e półrocze br. Na 30.06. br wynosiło ono 7.833.499 zł., teraz za trzy kwartały br. wynosi 8.356.371 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy po trzech kwartałach br. to 41.55% w stosunku do planu dochodów.
              

Punkt 11.
               Mieszkaniec gminy życzył kandydatom w zbliżających się wyborach samorządowych  pomyślności i uznania wyborców. Spytał, co się stanie jeśli uchwały dot. planu zagospodarowania przestrzennego gminy w przedmiocie budowy turbin wiatrowych  będą  w przyszłości uchylone a inwestycja będzie już realizowana.
Wójt Gminy przypomniał, że wskazane uchwały są prawomocne i są zaskarżone  tylko w części.
               Mieszkaniec gminy zadał następujące pytania:
- ile kosztowało gminę odśnieżanie 2013/14 ?
- ile zostało drzew na terenie gminy – przy drogach gminnych i powiatowych, ile ich wycięto, ile nasadzono a ile się przyjęło ?
- zakładano deficyt na koniec 2014r ok. 2 mln. zł. a na 2015r. jest wzrost na plus o 700 tys. -  to jak to jest?
- jakie wnioski złożyła gmina o dofinansowanie inwestycji na najbliższy rok i na najbliższe lata – chodzi o wszystkie wnioski?
Mieszkaniec prosił o odpowiedź teraz, albo na najbliższej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że pytania są obszerne i odpowiedź na nie nastąpi na kolejnej Sesji po I – ej Sesji organizacyjnej Rady Gminy kadencji 2014 – 2018. ( mieszkaniec nie wniósł sprzeciwu co do takiego rozwiązania).
Radny B. Matczak prop., aby odpowiedzi na w/w pytania udzielone zostały jak najszybciej, żeby nie stwarzać furtki do spekulacji podczas trwającej kampanii wyborczej.
              Radny J. Bigos w imieniu własnym i mieszkańców Nowych Łubek dziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za wykonaną drogę.
           Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę na odrosty przy  drodze powiatowej Rogowo – Łętowo. Trzeba to usunąć, żeby zimą nie powstawały przez to zaspy.
Radny powiatu W. Woźniak informował, że to należy wyegzekwować od rolników, którzy mieli zgodę na wycinkę drzew przy tej drodze.
            Mieszkaniec gminy, były radny stwierdził, że przez ostatnie 4 lata wykonano b. dużo pracy jeśli chodzi o wycinkę drzew przeszkadzających w ruchu oraz o nasadzenia. Wójtowi oraz Radzie Gminy dziękował za miły i spokojny przebieg wszystkich Sesji Rady Gminy w mijającej kadencji. Podkreślił b. dobre i mądre rządzenie Wójta i Rady Gminy. Jako przykład podał  zainwestowanie w sprzęt gminny, dzięki czemu gmina już nie musi ponosić b. wysokich kosztów wynajmu sprzętu.
             Radna A. Biedrzycka w imieniu mieszkańców sołectwa dziękowała Wójtowi Gminy za uporządkowanie sprawy zasuw w Chlebowie oraz za pomoc przy stawie, gdzie wykorzystano gminny sprzęt.
            Wójt Gminy dziękował za miłe słowa nt pracy Wójta i Rady Gminy. Podkreślił, że ogrom wykonanej pracy był możliwy dzięki zakupowi sprzętu oraz współpracy z mieszkańcami, którym serdecznie podziękował. Dodał, że jeśli będzie miał przyjemność i zaszczyt być dalej wójtem będzie podążał wybranym kierunkiem. Odniósł się do prowadzonej kampanii wyborczej. Podkreślił, ze powinna ona być prowadzona w taki sposób, aby potem móc sobie spojrzeć w oczy. Po wyborach powinna liczyć się tylko i wyłącznie wspólna praca na rzecz gminy i jej mieszkańców. Niestety nie wszyscy postępują w kampanii wyborczej uczciwie i stąd dwa wnioski do sądu o rozstrzygnięcia w trybie wyborczym. Wójt Gminy dodał, że jest mu z tego powodu przykro – jednak musi bronić swojego dobrego imienia i pozwy były koniecznością, bo to co niektórzy pisali mocno  mijało się z rzeczywistością. Dodał, że rzeczywisty dług gminy na koniec 2014r. będzie niższy od zakładanego przy podejmowaniu uchwały budżetowej na w 2013 roku.
Co do nasadzenia drzew na terenie gminy to w samym Blichowie nasadzono ich ok 21 tysięcy, gmina zadbała też o parki podworskie. Przy drogach nasadzeń jest więcej niż wyciętych drzew. Będą jeszcze interwencje gminy, aby więcej drzew nasadzono przy drogach powiatowych.  Generalnie drzewa są nasadzone wszędzie i to za rowami, co poprawia bezpieczeństwo dla użytkowników dróg.
             Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że z okazji 20 – lecia powstania Związku Gmin Regionu Płockiego i jednocześnie 20-letniej współpracy z naszą gminą otrzymaliśmy od ZGRP statuetkę.
             Przewodniczący Rady Gminy dziękował za współpracę w mijającej kadencji radnym, Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, pracownikom UG.
             Wójt Gminy dziękował za współpracę radnym, pracownikom UG, pracownikom jednostek organizacyjnych oraz  wszystkim, którzy współpracowali z naszą gminą   jak również mieszkańcom gminy.
             Z okazji zakończenia kadencji 2010 – 2014 Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli radnym oraz kadrze kierowniczej UG okolicznościowe podziękowania.

Punkt 12.
                 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXXIX Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 12.20.

                            Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                          Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                        Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi