Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » PROTOKÓŁ NR I/14
A A A

Protokoły z sesji: PROTOKÓŁ NR I/14

PROTOKÓŁ NR I/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 27 listopada 2014r.


      Rozpoczęcie sesji – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący  posiedzenia:
-  najstarszy  wiekiem radny  obecny na sesji - p. Andrzej  Kazimierz  Tomczak,
-  Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo - p. Andrzej Bogdan Krokowski.
W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W Sesji uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Radca Prawny Urzędu Gminy p. Krzysztof  Wawrzyńczak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok. 35 osób
 
                Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Złożenie ślubowania przez wójta.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady  prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady.


Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał najstarszy wiekiem radny Andrzej Kazimierz Tomczak.

Punkt 2.
               Najstarszy wiekiem radny odczytał rotę ślubowania. Kolejno wywoływani radni wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”, część radnych z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Punkt 3.
       Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk złożył wobec Rady Gminy ślubowanie wypowiadając  rotę ślubowania zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
       Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy podziękował serdecznie mieszkańcom za ogromne poparcie w wyborach samorządowych w dniu 16.11.br. To właśnie dzięki mieszkańcom miał dziś zaszczyt złożyć przed Radą Gminy ślubowanie.  Stwierdził, że ma świadomość pokładanych w nim nadziei i dołoży wszelkich sił i starań, by nikogo nie zawieść. Kontynuował będzie to, co zapoczątkował w poprzedniej kadencji i w swoich działaniach będzie myślał o wszystkich mieszkańcach gminy. Osiągnięcie celów jest możliwe dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy oraz  dobremu funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz jednostek podległych tak, jak to się działo w poprzedniej kadencji.


Wójt Gminy złożył serdecznie gratulacje nowo wybranym radnym. Zapewnił, że chce współpracować ze wszystkimi radnymi po partnersku, aby wszystkim mieszkańcom gminy żyło się lepiej. Podziękował mieszkańcom gminy za b. dużą frekwencję w wyborach. Świadczy to o ogromnej odpowiedzialności mieszkańców za losy gminy, powiatu i województwa. Podkreślił, że obiecuje dołożyć wszelkich starań, aby zasłużyć mandat zaufania jakim go obdarzono.

Punkt 4.
              Radny J. Matuszewski proponował następujące poprawki do porządku obrad:
- wykreślić zapis punktu 5 a w to miejsce wpisać „powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady”
- w punkcie 8 wpisać „powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz przeprowadzenie wyborów  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy” a zakończenie obrad z punktu 8 ustalić jako punkt 12.
 - wprowadzić punkt 9 „wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy”
a) komisji rewizyjnej
b) komisji ds. budżetu.
c) komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa
d) komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz ds. samorządu
e) komisji kultury, oświaty i spraw socjalnych
- wprowadzić punkt 10 „ ustalenie liczby radnych wchodzących w skład każdej z komisji stałych Rady Gminy”
- wprowadzić punkt 11 „ wybór członków komisji stałych Rady Gminy”:
a) komisji rewizyjnej
b)  komisji ds. budżetu.
c) komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa
d) komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz ds. samorządu
e) komisji kultury, oświaty i spraw socjalnych
Radni   jednogłośnie   ( 15  za )  przyjęli   wszystkie   poprawki   do   porządku   obrad zgłoszone przez radnego J. Matuszewskiego.

Punkt 5.
               Jednogłośnie ( 15 za ) powołano komisję skrutacyjną dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w składzie:
- Jacek Marciniak
- Cezary Dziełakowski
- Roman Boczkowski
W/w radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego – radnego J. Marciniaka.

Punkt 6.
               Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Andrzej Bogdan Krokowski. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Ustalono ( 15 za ) , że na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata do wyboru będą trzy możliwości:  „ tak” ( głos za wyborem kandydata) ,  „nie” ( głos przeciwny wyborowi kandydata) oraz   „wstrzymuję się”.  Radny zakreśla wybraną przez siebie opcję.
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Andrzej Bogdan Krokowski uzyskując 12 głosów przy 3 przeciw. Protokół komisji skrutacyjnej i podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 7.
                Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Bogdan Krokowski przejął prowadzenie sesji od Radnego Seniora. Podziękował radnym za wybór i ze swojej strony zapewnił, że zamierza  zgodnie współpracować ze wszystkimi radnymi.

Punkt 8.
                Jednogłośnie ( 15 za ) powołano komisję skrutacyjną dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w składzie:
- Jacek Marciniak
- Cezary Dziełakowski
- Roman Boczkowski
W/w radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego – radnego J. Marciniaka.
               Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Jarosław Matuszewski. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 6 porządku obrad ( 15 za ).
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Jarosław Matuszewski uzyskując 14 głosów przy 1 przeciw. Protokół komisji skrutacyjnej i podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
                Pan Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo poprzedniej kadencji pogratulował wyboru Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Bulkowo, przekazując jednocześnie Przewodniczącemu Rady Gminy długopis, którym podpisywał końcowe uchwały w poprzedniej kadencji Rady.

Punkt 9.
               Jednogłośnie ( 15 za ) powołano komisję skrutacyjną dla wyboru Przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Gminy w składzie:
- Jacek Marciniak
- Cezary Dziełakowski
- Roman Boczkowski
W/w radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego – radnego J. Marciniaka.

a)
                Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo została zgłoszona radna Jolanta Ewa Leszczyńska. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 6 porządku obrad ( 15 za ).
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo została wybrana radna Jolanta Ewa Leszczyńska uzyskując 14 głosów przy 1 przeciw. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

b)
                Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu  Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Andrzej  Cytacki. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 6 porządku obrad ( 15 za ).
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Andrzej Cytacki zyskując 14 głosów przy 1 wstrz. się. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

c)
                Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Tomasz Tybuś. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 6 porządku obrad ( 15 za ).
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Tomasz Tybuś uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

d)
                 Na funkcję Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz. ds. Samorządu   Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Bogdan Matczak. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 6 porządku obrad ( 15 za ).
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu  Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Bogdan Matczak uzyskując 14 głosów przy 1 przeciw. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

e)
                  Na funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych  Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Mieczysław Józwiak. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.
Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 6 porządku obrad ( 15 za ).
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Mieczysław Józwiak uzyskując 14 głosów przy 1 przeciw. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.
                  Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo w załączeniu do nin. protokołu.
                  W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad  przez radnego Kazimierza Przepiórskiego,  bez poinformowania Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 10.
                  Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  ustaliła liczbę radnych wchodzących w skład każdej z komisji stałych Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna - 5. radnych
Komisja ds. Budżetu - 5. radnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - 9. radnych
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu - 5. radnych
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych - 5. radnych

Punkt 11.
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) ustaliła skład każdej z komisji stałych Rady Gminy ( łącznie z wybranymi w punkcie 9 porządku obrad  przewodniczącymi komisji ) :
Komisja Rewizyjna:
  - Jolanta Ewa Leszczyńska    - przewodnicząca
  - Cezary Dziełakowski – członek
  - Jacek Marciniak – członek
  - Justyna Dominiak – członek
  - Roman Boczkowski - członek
Komisja ds. Budżetu:
  - Andrzej Cytacki – przewodniczący
  - Mieczysław Józwiak – członek
  - Jarosław Matuszewski – członek
  - Tomasz Tybuś – członek
  - Tadeusz Józef Fabianowicz
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
  - Tomasz Tybuś    - przewodniczący
  - Justyna Dominiak – członek
  - Ryszard Marciniak – członek
  - Cezary Dziełakowski – członek
  - Tadeusz Józef Fabianowicz – członek
  -  Jacek Marciniak – członek
  - Roman Boczkowski – członek
  - Bogdan Matczak – członek
  - Jolanta Ewa Leszczyńska -członek
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu:
  - Bogdan Matczak   - przewodniczący
  - Roman Boczkowski – członek
  - Cezary Dziełakowski – członek
  - Mieczysław Józwiak – członek
  - Andrzej Kazimierz Tomczak - członek
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych:
  - Mieczysław Józwiak        - przewodniczący
  - Justyna Dominiak – członek
  - Ryszard Marciniak – członek
  - Andrzej Cytacki – członek
  - Andrzej Kazimierz Tomczak – członek
Wszyscy radni wyrazili zgodę na udział w pracach poszczególnych komisji.

Punkt 12.
                 Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo dokonał zamknięcia I – ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.
                                                
                           Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                            Przewodniczący obrad:
                                                                 
D. Kowalewski                         Radny Senior Andrzej Kazimierz Tomczak

                                                  Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
                                                     Andrzej Bogdan Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi