Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr II/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr II/14

Protokół Nr II/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
 w dniu 09 grudnia 2014r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radca Prawny Urzędu Gminy p. Krzysztof Wawrzyńczak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 6 osób.

        Porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2015r:
       a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
       b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
       c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
       d) określenia stawek podatku od nieruchomości
       e) zwolnień w podatku od nieruchomości
       f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
  9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
               Nie wniesiono zmian do porządku obrad.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty bez dokonywania zmian ( 13 za, przy 1 wstrz.)

Punkt 4.
               Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej.
10.11 – uczestniczył w spotkaniu z emerytami i rencistami -  powstało Koło Emerytów i Rencistów w gminie Bulkowo, a następnie uczestniczył w spotkaniu z sołtysami.
12.11 – uczestniczył w IV Gminnych Obchodach Święta Niepodległości połączonych ze zmianą patrona Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach. Wójt serdecznie podziękował księdzu kanonikowi Wiesławowi Sadłowskiemu za oprawę liturgiczną, radnym za obecność, wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości, członkom OSP, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz przedsiębiorcom, wszystkim przybyłym na uroczystość oraz uczniom.
26.11 – spotkał się z p. K.  Maciejewską, dyrektorem Związku Gmin Regionu Płockiego.
28.11 – uczestniczył w odbiorze drogi w Nowych Łubkach oraz odbył spotkanie z projektantem kanalizacji.
30.11 – uczestniczył w zebraniu Koła Pszczelarzy, które powstało w naszej gminie.
01.12 – uczestniczył w odbiorze placów zabaw przy szkołach.
03.12 – uczestniczył w pogrzebie sołtysa i druha Wojciecha Kopra.
04.12 – uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie.
05.12 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
06.12 – uczestniczył w zebraniu plenarnym Oddziału Powiatowego Zarządu OSP Rzeczypospolitej Polskiej.
07.12 – uczestniczył w zbiórce funduszy dla chorej uczennicy szkoły w Blichowie. Za organizację przedsięwzięcia Wójt dziękował Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie i Radzie Rodziców oraz właścicielowi klubu Ambra  p. Krzysztofowi Osieckiemu, który bardzo się w to przedsięwzięcie zaangażował Podziękował również wszystkim, którzy przybyli w tym dniu do Ambry.
Wójt Gminy dodał, że w okresie od połowy  października do 13 listopada br. odbył 29 spotkań z mieszkańcami sołectw.

Punkt 5.
              Wiceprzewodniczący Rady Gminy  odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałych radnych w dniu 05.12.2014r.

Punkt 6.
               Radny B. Matczak zapytał dlaczego na wspólnym posiedzeniu komisji nie było informacji nt zbiórki funduszy dla  uczennicy szkoły w Blichowie. Ogłoszenie w BIP - ie też było zamieszczone późno.
Sekretarz Gminy informował, że organizatorem akcji była szkoła w Blichowie a Wójt i UG sprawowali jedynie patronat. Informacje w BIP – ie  dot. przeprowadzonej zbiórki funduszy zamieszczono zaraz po otrzymaniu jej ze szkoły. Rozplakatowano je też w budynku UG.
Wójt Gminy informował o inicjatywnie młodzieży z terenu gminy dotyczącej rozegrania meczu piłki nożnej z drużyną  IV ligową Skra Drobin. Mecz odbędzie się na początku 2015r. a środki finansowe zebrane podczas meczu również zostaną przekazane na rzecz chorej uczennicy ze szkoły w Blichowie. Wójt dodał, że dołoży wszelkich starań, aby wydarzenie to zostało należycie rozpropagowane.
               Radny K. Przepiórski pogratulował wyboru wszystkim radnym jak również Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy oraz Przewodniczącym Komisji Rady Gminy. Prosił o zamieszczanie w BIP – ie w możliwie jak najkrótszym czasie po Sesjach Rady Gminy protokołów z obrad. Zwrócił uwagę, że zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy powinni otrzymywać również sołtysi, bo niektórzy z nich twierdzą, że takich zawiadomień nie otrzymują. Stwierdził, że w protokołach z Sesji, przy głosowaniach nad  projektami uchwał powinny być umieszczone nazwiska radnych z zaznaczeniem kto jak głosował, a nie tylko liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”. Dzięki temu mieszkańcy  będą wiedzieli jak nad poszczególnymi uchwałami głosują radni. Jako przykład podał głosowanie w poprzedniej kadencji dot. powstania farmy wiatrowej – dziś nie wiadomo, kto jak głosował. Następnie zapytał, dlaczego na modernizowanej drodze w Nowych Łubkach  jeden z przepustów montowała  firma zewnętrzna, a nie  Gospodarka Komunalna  jak pozostałe i pewnie za ten jeden przepust trzeba było zapłacić więcej. Cena z przetargu za całe omawiane zadanie to kwota ponad 525 tys. zł. brutto – czy było rozszerzenie zakresu prac, a jeśli tak, to o ile, ile wynosił koszt dokumentacji, inspektora nadzoru i jaki jest sposób wyłaniania tych osób. Czy nastąpiło fakturowanie tej pracy?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że fakturowanie było.
             W protokole odnotowuje się złożenie przez radnego K. Przepiórskiego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy  interpelacji do Wójta Gminy.
             W odpowiedzi na wystąpienie radnego K. Przepiórskiego Inspektor ds. Rady Gminy poinformował, że zawiadomienia do wszystkich sołtysów o terminie Sesji były każdorazowo wysyłane w poprzedniej kadencji i wysyłane są nadal. Jedynie o terminie I – ej Sesji Rady Gminy obecnej kadencji wszyscy sołtysi zostali poinformowani telefonicznie z uwagi na b. krótki czas jaki pozostawał od chwili zwołania Sesji przez Komisarza Wyborczego w Płocku do dnia jej odbycia.
             W odpowiedzi na zapytanie radnego K. Przepiórskiego Sekretarz Gminy odczytał zapisy obowiązującego Statutu Gminy Bulkowo, który został przyjęty pod koniec poprzedniej kadencji Rady Gminy dotyczące kwestii przyjęcia i publikacji w BIP – ie  protokołów  z Sesji poprzednich. Zgodnie ze Statutem Gminy protokoły są publikowane dopiero po ich przyjęciu przez radnych. Statut również określa sposób głosowania przez radnych nad projektami uchwał. Wszystko jest unormowane.
              Radny B. Matczak zaproponował, aby radni  przyłączyli się do akcji zbierania funduszy na leczenie chorej uczennicy szkoły w Blichowie i przeznaczyli na ten cel po 50 zł. z otrzymywanych diet. Następnie stwierdził, że jak najszybciej powinna zostać wyremontowana i wyposażona w nowe meble sala posiedzeń, bo jest ona wizytówką Urzędu Gminy.
              Radny K. Przepiórski pytał czy w BIP – ie jest dostępny regulamin  pracy Rady Gminy oraz Statut Gminy.
Sekretarz Gminy informował, że dokumenty te są zamieszczone w BIP – ie w zakładce „uchwały Rady Gminy”.
Radny A. Tomczak zwrócił uwagę, że w zakładce „Statut Gminy” dostępny jest Statut z 2007r.
               Wójt Gminy zgodził się z opinią radnego B. Matczaka w sprawie remontu i wyposażenia sali posiedzeń. W poprzedniej kadencji uwaga skupiła się przede wszystkim na pomieszczeniach biurowych UG nieodnawianych i niedoposażanych  przez lata i po prostu nie dało się zrobić wszystkiego od razu.
               Radny K. Przepiórski  zwrócił uwagę, że radny kieruje pytania do Wójta Gminy i, że jeśli odpowiedzi będzie udzielał  pracownik UG w imieniu Wójta to  Wójt powinien każdorazowo dawać delegację do odpowiedzi. ( wniosek przyjęto – 13 za przy 1 przeciw)
Wójt Gminy prosił, aby radny zadając pytanie jasno informował do kogo jest ono kierowane.
              Radny A. Tomczak wnioskował, aby pracownicy UG oraz radni nosili identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i  wykonywaną funkcją bądź zajmowanym stanowiskiem.
Sekretarz Gminy poinformował, że przez ostatnie 4 lata w UG zostały uporządkowane sprawy tabliczek z numerami pokojów, nazwiskami pracowników oraz  zajmowanym stanowiskiem. Co do identyfikatorów – zostanie to rozważone.
              Radny B. Matczak wyraził opinię, aby ustalić jeden dzień w miesiącu, w którym Wójt Gminy będzie przyjmował radnych  - wystarczą 2 – 3 godziny. Poza tym uważa, że raz w miesiącu z Wójtem Gminy powinni spotykać się przewodniczący komisji oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Wójt Gminy stwierdził, że nigdy nie uchylał się od kontaktów z radnymi bez względu na dzień tygodnia. Ze względu na szeroki zakres obowiązków nie stać go na oczekiwanie przez 2 – 3 godziny, czy ktoś przyjdzie czy nie. W poprzedniej kadencji obowiązywał model, że można było w sprawie pilnej telefonicznie umówić się na spotkanie na  najbliższy możliwy czas i to doskonale funkcjonowało.  Jeśli nie może odebrać telefonu od radnego – oddzwania. Tak jak w poprzedniej kadencji w poniedziałki przyjmuje mieszkańców gminy. W inne dni również, lecz nie zawsze może być dostępny ze względu na bieżące funkcjonowanie gminy i umówione spotkania.
Ponadto w poprzedniej kadencji znakomicie funkcjonował model wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy, podczas których omawiane były wspólnie nie tylko projekty uchwał ale i inne sprawy gminy i nie ma powodu, aby to zmieniać. To jest b. dobra i sprawdzona forma pracy i kontaktu ze wszystkimi radnymi.
               Sekretarz Gminy poinformował radnych, że w najbliższym czasie wszyscy radni otrzymają  papierową wersję aktualnego Statutu Gminy.
               Radny M. Józwiak prosił o jak najszybsze uruchomienie piaskarki, bo są już dni, kiedy jest b. ślisko i jest ona potrzebna.
               Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski ogłosił 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono  do realizacji porządku Sesji.

Punkt 7.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na przyjęcie stawki GUS ( 188.85 zł. za 1 m ³) uchwały nie podejmowano. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
              Radny B. Matczak pytał czy z podatku od środków transportowych zwolnione są pojazdy sezonowe do wywozu warzyw.
Wójt Gminy  poinformował, że projekt uchwały takich zwolnień nie przewiduje.
              Rada Gminy ( 10 za przy 4 przeciw ) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym  podatku. Podjęta uchwała   w załączeniu do nin. protokołu.

d)
              Rada  Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła  uchwałę  w  sprawie  określenia  stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
                Rada Gminy ( 13 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
              Sekretarz Gminy, zgodnie z  wnioskiem przyjętym przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 05.12.br. wniósł o uwzględnienie w projekcie uchwały stawki za wodę dla odbiorców spoza terenu gminy w wysokości  2.50 zł. za 1m³ plus 8% VAT  oraz o ustalenie opłaty abonamentowej dla tych odbiorców w wysokości 12 zł brutto od jednego punktu poboru miesięcznie.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwalę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
              Rada Gminy ( 13 za przy 1 wstrz. ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
              Radny K. Przepiórski pytał, kiedy otrzyma odpowiedź na swoje zapytania.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak jak sygnalizował poprzednio w pkt. 6 odpowiedź zostanie przedstawiona na następnej Sesji Rady Gminy. ( radny K. Przepiórski wyraził zgodę na w/w termin ).

Punkt 10.
                Radny B. Matczak wyraził opinię, że w najbliższym czasie trzeba ustalić harmonogram prac na drogach żeby nie było tak, jak z modernizacją drogi w Nowych Łubkach – kto wiedział, że tam będzie asfalt, co z resztą dróg gminnych?
Wójt Gminy przypomniał, że wszystkie projekty uchwał i inne zadania gminne były i są dyskutowane i planowane podczas wspólnych posiedzeń komisji. O zadaniu wspomnianym przez radnego B. Matczaka też na komisji wspólnej dyskutowano i to z dużym wyprzedzeniem. Co do przyszłych zadań gminy również dotyczących prac na drogach też będziemy rozmawiać i planować.
                Radny K. Przepiórski zgłosił do założenia przepust  w Nowych Łubkach , gdzie jest rów, ale nie ma odpływu i przy roztopach woda zalewa teren. ( przy figurce - droga do Słupcy i do lasu do jednego z mieszkańców)
                Radny B. Matczak zwrócił uwagę na fakt, że wybrany został nowy Starosta Płocki. Zapytał Wójta Gminy, czy już spotkał się z nowym starostą i jak wyobraża sobie współpracę z powiatem,  w którym 17. radnych jest z PSL – u? Podkreślił, że najważniejsze są remonty dróg. Dodał, że szkoda, że na Sesji nie ma żadnego radnego powiatu.
Wójt Gminy informował, że jeden z radnych powiatu telefonicznie usprawiedliwiał swoją nieobecność na Sesji. W sprawie współpracy z powiatem stwierdził, że widzi ją jak najlepiej. Przez poprzednie 4 lata współpraca gminy z powiatem układała się bardzo dobrze, nie było żadnej polityki więc jeśli jej dalej nie będzie  to wszystko będzie w porządku.
                Radny M. Józwiak zaprosił uczestników Sesji i mieszkańców gminy na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 11.01.2015r. Informował również o corocznej akcji zbierania nakrętek.
               Mieszkaniec gminy proponował wymianę  tablic sołeckich na terenie całej gminy bo na tych, które są nie ma godła z koroną. Następnie stwierdził, że co do układów politycznych to poprzedni Wójt dużo mówił o przyjaźni z p. Struzikiem i p. Boszko a drogi powiatowe mieliśmy wtedy najgorsze w całym powicie. Po okresie ostatniej kadencji te drogi a także drogi  gminne  są już dużo lepsze. Przez 12 lat było słychać o planach modernizacji drogi w Nowych Łubkach tak, aby położyć asfalt do wyjazdu w Wołowej i tym samym skrócić drogę do Płocka. I nic nie zrobiono. Dopiero w poprzedniej kadencji ta inwestycja zaczęła być realizowana. Jak ktoś się chce do czegoś przyczepić, to przecież wiadomo, że zawsze coś znajdzie. Kolejna kwestia do ruiny szkoły w Sochocino – Pradze  stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Radni przekazali wówczas szkołę fundacji za symboliczną złotówkę.
               Radny B. Matczak  informował o możliwości oddania krwi dla chorej uczennicy szkoły w Blichowie.
Wójt Gminy stwierdził, że chętnie włączy się w akcje oddawania krwi tak jak włączał się we wszystkie inne akcje dobroczynne. Jeżeli będzie trzeba zorganizujemy autobus.
Jeśli chodzi o teren byłej szkoły w Sochocino – Pradze to w minionej kadencji z UG wystosowane zostały pisma w tej sprawie do nadzorów budowlanych rożnych szczebli informujących o zagrożeniu  jakie stwarza budynek i o konieczności podjęcia  konkretnych decyzji w tej kwestii. Raz jeszcze apelował do sumień i rozsądku właścicieli obiektu, żeby na terenie tego obiektu nie doszło do tragedii.
Co do przekazania przez ówczesnych radnych tego budynku bezpłatnie dla fundacji to również niech ci radni rozważą w swoim sumieniu za czym wtedy głosowali.

Punkt 11.
                Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia II Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.45.
                                                 
                 Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                               Przewodniczący obrad:
                                                                 
D. Kowalewski                              Andrzej Bogdan Krokowski

 drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi