Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr III/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr III/14

Protokół Nr III/14
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 30 grudnia 2014r.

         Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 11 osób.

             Porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014 - 2026
      b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
      c) ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bulkowo
      d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
      e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2015 – 2027
      f) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2015r.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
              Do porządku obrad  zmian nie wniesiono.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy ( 13 za, przy 1 wstrz.),  bez dokonywania zmian czy poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
10.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z seniorami.

11.12 – złożył wizytę w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w celu podpisania 4. umów na dofinansowanie zadań dot. zagospodarowania terenu ze stawem w Bulkowie, terenu na osiedlu w Bulkowie oraz dot. święta plonów w gminie Bulkowo i 100 – lecia OSP.
15.12 – odbyła się kontrola planowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska a następnie uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem firmy dot. lamp hybrydowych.
16.12 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.
17.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach dla dzieci szkolnych i dzieci objętych zasiłkiem pielęgnacyjnym. Za zorganizowanie uroczystości podziękował Radzie Pedagogicznej, radzie rodziców, stowarzyszeniu Nasza Przyszłość, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za współpracę oraz księdzu proboszczowi za obecność.
18.12 – uczestniczył w jasełkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie, w których uczestniczyli także kombatanci AK. Za zorganizowanie uroczystości podziękował  p. dyrektor szkoły, Radzie Pedagogicznej i radzie rodziców oraz księdzu proboszczowi. W tym samym dniu uczestniczył w jasełkach w przedszkolu w Bulkowie oraz w spotkaniu opłatkowym z sołtysami.
19.12 – uczestniczył w jasełkach w Nowych Łubkach, Worowicach i we Włókach. W tym samym dniu uczestniczył w spotkaniu opłatkowym ze strażakami.
23.12 – uczestniczył w spotkaniu z projektantem w sprawie kanalizacji.  W tym samym dniu uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Gminy.
28.12 – z inicjatywy stowarzyszenia Żurawianki odbyło się wspólne kolędowanie za co p. Wójt podziękował.
         W dniu 13.12.br. uczestniczył w zbiórce krwi w stacji krwiodawstwa w Płocku dla chorej uczennicy szkoły w Blichowie. Za zorganizowanie tej szlachetnej akcji szczególne podziękowania należą się druhowi i radnemu B. Matczakowi oraz druhowi prezesowi H. Januszczykowi. Wójt dziękował także mieszkańcom naszej gminy, wszystkim ludziom dobrej woli, mieszkańcom  innych gmin oraz posłowi P. Zgorzelskiemu. Łącznie oddano ok. 12 l krwi.
        Wójt Gminy informował, że w dniach 20 i 21. 12. br. w jednej z galerii w Płocku pod patronatem Starosty Płockiego i posła P. Zgorzelskiego odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz chorej uczennicy szkoły w Blichowie.
          Wójt Gminy zaprosił uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się  w dniu 11.01.2015r. w szkole w Bulkowie. Początek o godz.15.00.
Przypomniał, że wydawane zarządzenia dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
              Wójt Gminy złożył uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
               Wójt Gminy prosił radnych o wyrozumiałość, ponieważ ok. godz. 11.30 chciałby opuścić salę obrad,  by móc uczestniczyć w pogrzebie.

Punkt 5.       
               Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji w dniach 16 i 29. 12. br. odczytali Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
              Radny Powiatu A. Kuliński dziękował za udzielone mu poparcie w wyborach samorządowych. Gratulował wyboru Wójtowi Gminy oraz radnym. Informował, że Starostą Płockim został wybrany M. Bieniek. A. Kuliński w powiecie został wybrany Przewodniczącym Komisji Statutowej, która przejęła też kompetencje komisji społecznej. Jest również Przewodniczącym    Komisji    ds.    Pomocy   Osobom   Niepełnosprawnym   jaka funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Rada Powiatu dokonała wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady, uchwalono też budżet powiatu na 2015r. Powiat zakupił nowy samochód do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Goślicach. Radny A. Kuliński zaprosił na 23. finał WOŚP, który organizuje  sztab międzygminny z 6. gmin. Należy zaznaczyć, że każda gmina rozliczana będzie oddzielnie. Szefem sztabu w Bulkowie jest p. radny  M. Józwiak, któremu przekazał gadżety do sprzedaży i wylicytowania. Podkreślił, że jest radnym z terenu 3. gmin i tym gminom będzie się starał pomagać. Prosił, aby zadania do realizacji przekazywane mu były w formie pisemnej, bo łatwiej działać gdy posiada się dokument.
Do uczestnictwa w 23. finale WOŚP w Bulkowie zapraszał radny M. Józwiak.
               Radny B. Matczak mówił nt konieczności remontu dróg powiatowych, zrealizowania niedokończonych robót na drogach powiatowych. Pytał o wysokość środków finansowych jakie powiat przeznaczył na drogi w swoim budżecie na 2015r.
Radny powiatu A. Kuliński informował, że swoimi drogami powiat będzie zajmował się począwszy od marca 2015r. Prosił o propozycje ze strony gminy dot. remontów dróg powiatowych. Budżet powiatu na 2015r. na drogi powiatowe jest mały, ale powiat będzie starał się o większe środki.

Punkt 6.
               Radny K. Przepiórski  prosił o pomoc dla mieszkańca Nowych Łubek, który jest pozbawiony dojazdu do swojej posesji. Kilka lat temu zmienił się właściciel gruntów i zaczął się problem. Obecnie  korzysta on  z uprzejmości innego mieszkańca, który pozwala mu na przejazdy przez swoje grunty.
Wójt Gminy poinformował, że sprawa sygnalizowana przez radnego K. Przepiórskiego jest mu dobrze znana. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie ustanowienia drogi koniecznej. Radca Prawny i pracownik UG zajmują się tą sprawą. W całej sprawie niejasne do końca są sprawy własności gruntów. Sprawy sądowe  w podobnych przypadkach trwają niekiedy  nawet 3 lata. Wójt Gminy deklaruje pomoc dla mieszkańca, z którym spotkał się kilka dni temu.
               Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego powiatu A. Kulińskiego dot. zgłoszenia przez gminę potrzeby remontów dróg powiatowych. Gmina oczekuje na kontynuację już rozpoczętych remontów dróg oraz na realizację innych dróg. W tej sprawie z UG wystosowane zostanie pismo do starostwa, z treścią którego zostaną zapoznani radni na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny M. Józwiak zwrócił uwagę na konieczność naprawy drogi powiatowej Bulkowo – Blichowo. Poza naprawą potrzebne jest namalowanie pasa środkowego na tej jezdni.
                Radny B. Matczak zapytał dlaczego dzieci z terenu naszej gminy wymagające specjalnej opieki nie są  dowożone do szkoły specjalnej w Goślicach.
Sekretarz Gminy poinformował, że UG prowadził rozmowy w sprawie dowożenia uczniów do szkoły specjalnej w Goślicach. Uzyskano informację, że do tej szkoły przyjmowane są  dzieci o większym stopniu niepełnosprawności.
Radny powiatu A. Kuliński wyraził opinię, że problem z uczęszczaniem dzieci z terenu gm. Bulkowo do szkoły specjalnej w Goślicach dotyczył jedynie braku samochodu do dowożenia dzieci, o innych problemach nie słyszał.
Wójt Gminy potwierdził, że prowadzono rozmowy ze szkołą specjalną w Goślicach. M.in. problem dotyczył transportu po stronie szkoły. Należy zaznaczyć, że z pobytu dzieci w szkole specjalnej w Płońsku bardzo zadowoleni są rodzice uczniów korzystających z tej placówki. Do rozmów możemy w każdej chwili powrócić.
              
Radny B. Matczak  podziękował ludziom dobrej woli za oddaną krew dla chorej uczennicy szkoły w Blichowie. Zwrócił się do radnego powiatu A. Kulińskiego  o interwencję, ponieważ pracownicy  stacji krwiodawstwa robili łaskę, że krew pobierali i atmosfera była nieprzyjemna. Zwrócił się też z zapytaniem do Skarbnika Gminy, czy w budżecie gminy na 2015r. przewidziane są podwyżki dla pracowników UG – stwierdził, że ich pobory są najniższe w powiecie.
Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy na 2015r. nie zakłada podwyżek dla pracowników UG.

Punkt 7.

a)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014 – 2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
                Rada Gminy ( 13 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
                Rada Gminy ( 13 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
                Radny K. Przepiórski na początku swojej wypowiedzi zaznaczył, że nie wypowiada się przeciw Wójtowi, ale uważa, że nie ma powodu do podwyższania wynagrodzenia dla Wójta Gminy i proponuje pozostawienie pensji wójta na dotychczasowym poziomie. Uważa, że budżet gminy jest katastrofalny, praktycznie zerowy jest fundusz  inwestycyjny chyba, że zaciągniemy kredyt, ale i wtedy fundusz będzie niewielki. Podniesienie wynagrodzenia wójta sprawi, że większość kwoty to będą środki jakie trzeba będzie odprowadzić do ZUS - u  i fiskusa bo wójt wcześniej tj. już w lipcu a nie jak dotychczas na przełomie października i listopada wejdzie w 32% próg podatkowy - „w kieszeni” wójta zostanie niewiele z tej podwyżki. Na koniec roku zyska na pensji faktycznie kilka tysięcy złotych a ZUS i fiskus „wezmą” kilkadziesiąt tysięcy. Te kilkadziesiąt tysięcy złotych można przeznaczyć na inwestycje, chociażby na kolejną drogę. Przypomniał o informacji Przewodniczącego Rady Gminy z poprzedniej sesji, iż w ostatnich 4. latach  gmina pozyskała b. dużo środków unijnych tj. ok. 8 mln. zł. Stwierdził, że  sam zobowiązuje się do złożenia wniosku o podwyższenie wynagrodzenia dla wójta do proponowanej kwoty a nawet większej, jeśli wójt ściągnie do gminy z zewnątrz 2 mln. zł., ale nie na projekty miękkie, jakieś „pajacyki” z GOPS – u lecz na twarde. Wnioskował o pozostawienie wynagrodzenia Wójta Gminy na dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Rady Gminy wyraził opinię, że wójt absolutnie zasłużył na podwyżkę m.in. poprzez swoją dotychczasową pracę i wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy zgodnie z ustaleniami radnych wypracowanymi na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29.12.br.

Radny K. Przepiórki wnioskował o pozostawienie pensji Wójta Gminy na dotychczasowym poziomie.( wniosek poparł 1 radny, przy 1wstrz. i 12 przeciw ).
             Rada Gminy ( 13 za, 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy zgodnie z wnioskiem radnych wypracowanym na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29.12.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

e)
             Wójt Gminy prosił o zrozumienie sytuacji - chciałby opuścić salę obrad, aby uczestniczyć w pogrzebie. Na zadawane pytania w jego imieniu  odpowiedzi będą udzielali Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownik Gospodarki Komunalnej. Na zapytania radnego K. Przepiórskiego zadane na poprzedniej sesji odpowiedzi w imieniu Wójta Gminy udzieli Sekretarz  Gminy.
Wójt Gminy podziękował za głosowania nad projektami uchwał jak również za zaufanie jakim go obdarzono i docenienie wykonywanej dotychczas pracy. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań i pracy, aby gmina dalej rozwijała się a inwestycje były  coraz bardziej znaczne. Pamiętać cały czas należy o tym, w jakim miejscu była gmina Bulkowo w 2010r., co zastaliśmy, ile wynosił wtedy jej budżet i ile przez ten czas dokonano przy czynnym udziale radnych, których część zasiada również w obecnej radzie. Zapewnił, że tak jak dotychczas najważniejsze  decyzje dot. gminy będą zapadały po konsultacji z radnymi. Wójt opuścił salę obrad.
              Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr Pł.448.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku z dnia 08.12.2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2015 – 2027. RIO wydała opinię pozytywną.
Skarbnik Gminy przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu komisji  radni zostali poinformowani o uwagach opisanych w punkcie 1 w/w opinii RIO.  Omówione uwagi zostały naniesione w formie autopoprawki do WPF. Raz jeszcze informuje radnych o tym fakcie.
              Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2015 – 2027. Podjęta uchwała w  załączeniu do nin. protokołu.

f)
              Przewodniczący Komisji ds. Budżetu odczytał uchwałę Nr Pł.449.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku z dnia 08.12.2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015r. RIO wydała opinię pozytywną.
              Radny B. Matczak zapytał, skąd gmina weźmie pieniądze na wkład własny, gdy pojawi się możliwość pozyskania unijnych środków finansowych na remonty dróg w 2015r.
Skarbnik Gminy informowała, że w takich przypadkach można dokonać  przesunięcia środków w budżecie gminy.
Radny B. Matczak zapytał  czy  w budżecie gminy na 2015r. jest planowany wpływ środków finansowych z podatków lub opłat od firmy EDP Renewables.
Skarbnik Gminy informowała, że nie planowała żadnych wpływów. Wpływy mogą  nastąpić dopiero  po uprzednim złożeniu stosownych deklaracji podatkowych a na razie  takich nie ma.
               Rada Gminy w głosowaniu jawnym ( 13 za przy 1 przeciw ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Punkt 8.
              Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania skierowane do Wójta Gminy na poprzedniej sesji Rady Gminy przez radnego K. Przepiórskiego. Umowę na wykonanie zadania  dot. modernizacji drogi w Nowych Łubkach podpisano zgodnie z przetargiem.  Wykonano 1401 mb. drogi. Całkowita wartość wykonanych prac to kwota 525.063.63 zł.  Koszt dokumentacji to kwota 13.530 zł brutto ( obejmuje ona  3,6 km drogi).  Koszt inspektora nadzoru to kwota 4.551 zł. brutto.  Projektant i inspektor nadzoru zostali wybrani zgodnie z przepisami zawartymi w Zarządzeniu Wójta Gminy nr 39/2014.
Koszt wykonania przepustu przez firmę zewnętrzną jest porównywalny z kosztami założenia przepustów przez Gospodarkę Komunalną i dokumentacja obejmowała ten przepust. Gdyby tego przepustu nie wykonywała firma, wówczas nie otrzymalibyśmy gwarancji na ten przepust gdyby ten załamywał się i w związku z tym asfalt osiadał. Rozszerzenia zadania nie było.
Radny K. Przepiórki podziękował za udzielenie odpowiedzi stwierdzając, że jest ona pełna.
              Radny B. Matczak interesował się pracą asystenta rodzinnego, bo pojawiły się niejasności w jednym przypadku.
Sekretarz Gminy informował, że asystent rodzinny działa w ramach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proponował, że jeżeli powstała potrzeba wyjaśnienia jakiejś sytuacji to można to uczynić zaraz po sesji, zapraszając do rozmowy kierownika GOPS – u.
              Radny T. Tybuś  zgłosił do naprawy zepsutą drogę w kierunku pp. Opolskich i Kusych.
              Radny B. Matczak prosił o uruchomienie oświetlenia ulicznego, które zgodnie z umową miało zacząć funkcjonować w terminie do końca grudnia br.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeśli firma nie wywiąże się z terminu uruchomienia w/w oświetlenia to gmina wyciągnie konsekwencje.

Punkt 9.
              Radny  powiatu   A. Kuliński  informował ,  że  uczennica  gimnazjum  w   Bulkowie będzie pracowała w sztabie generalnym WOŚP  podczas organizacji 23. finału. Wyraził opinię, że uczennica powinna otrzymać punkty do zachowania widniejącego na świadectwie szkolnym.
              Przewodniczący Rady Gminy w imieniu mieszkańców gminy zwrócił się z prośbą do uczestnika obrad p. W. Woźniaka, aby okólniki o szczepieniu psów rozsyłane były z większym wyprzedzeniem i żeby osoba dokonująca szczepień była zabezpieczona w odpowiednie środki na wypadek agresywnego zachowania się psów.
              Mieszkaniec gminy przypomniał radnemu powiatu A. Kulińskiemu, że jakiś czas temu obiecał zmniejszenie ilości etatów w powiecie. Następnie apelował  o spowodowanie postawienia znaku drogowego na drodze powiatowej od Nadułek do Kadłubowa informującego o połamanym asfalcie na tej drodze. Wskazał na słabą jakość łatania dziur na drogach powiatowych – brak jest kontroli wykonanych prac. Przypomniał, że dawno temu  zgłaszał do połatania dziury przy kościele w Daniszewie. Wszystko to są sprawy, którymi powinien zająć się radny powiatowy.
W odpowiedzi radny powiatu A. Kuliński  prosił mieszkańca o telefon w sprawie znaków drogowych wówczas się tym zajmie. Rejon drogowy w Bodzanowie robi tyle na drogach, na ile starcza pieniędzy. Starostwo zamierza zakupić samochód specjalistyczny do prac na drogach. Potwierdził, że teraz łatanie dziur nie jest wykonywane solidnie. Co do etatów w starostwie, to wkrótce będzie lepiej, część pracowników przechodzi na emerytury.
           
              Mieszkaniec gminy prosił o pomoc w załatwienia prądu dla jednej rodziny, która jest pozbawiona prądu już ponad rok. ( w tej sprawie Przewodniczący Rady Gminy zaprosił mieszkańca gminy do rozmowy po sesji).
               Mieszkaniec gminy wypowiadając się nt. prac wykonywanych przez powiat na drogach powiatowych przypomniał, że w ub.r. w styczniu koszono pobocza.
Radny M. Józwiak zauważył, Że koszenia można dokonywać jedynie w określonych terminach.
               Radny B. Matczak stwierdził, że potrzebne jest  ustalenie harmonogramu remontów dróg gminnych na 2015r.

Punkt 10.
               Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej  Krokowski  złożył   uczestnikom obrad i mieszkańcom gminy życzenia noworoczne. Następnie dokonał zamknięcia III – ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.
                                             
                                     Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                           Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                            Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi