Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr IV/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr IV/15

Protokół Nr IV/15
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 03 lutego 2015r. 


        Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 14 osób.

Porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
      a) wyboru   metody  ustalenia opłaty  za   gospodarowanie   odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej opłaty.
  6. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
  8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
               Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
               Do porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
                Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty bez dokonywania poprawek ( 12 za, przy 2 wstrz.)

Punkt 4.
               Radny B. Matczak pytał, kiedy zostanie wytyczona geodezyjnie jedna z dróg w Gniewkowie oraz czyją własnością jest tor po kolejce - jeśli ktoś go sobie przywłaszczył, czy będą tego konsekwencje.
Wójt Gminy informował, że zgodnie z obietnicą wytyczenie nastąpi w br. UG jest na etapie przygotowywania zapytań ofertowych do geodetów dot. to  także i innych dróg na terenie gminy. W ub. r. wytyczono wiele dróg jednak ich granice są niekiedy naruszane przez rolników. Trzeba zacząć upominać się o swoje, bo nie może być tak, że pieniądze wydawane na geodetę idą na marne.
Radny K. Przepiórski pytał o karę  jaka została nałożona na gminę za stwierdzone nieprawidłowości przy przetargu na realizację dróg Krzykosy i Krubice – Dobra. Z jakich środków kara zostanie zapłacona?
Wójt Gminy przypomniał, ze o całej sprawie informował radnych na posiedzeniach komisji. Tu może być mowa ewentualnie o zmniejszonej dotacji a nie karze, którą trzeba by  zapłacić ze środków budżetowych. Inwestycja realizowana była wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Środki unijne na tę inwestycję to ok. 2.5 mln. zł. przy całkowitej wartości inwestycji przewidywanej wstępnie w roku bodajże 2008 na ok 3.5 mln. zł.  W poprzedniej kadencji zaktualizowany został kosztorys, bo ten pierwotny wg słów kosztorysanta  został zaniżony na polecenie poprzedniego Wójta. Na mocy tego kosztorysu dostaliśmy proporcjonalnie mniej środków unijnych. Przez to obecnie  kwota wzrosła o ponad 900 tys. zł. Dołożyliśmy tę sumę z budżetu gminy, aby drogi mogły powstać i aby nie stracić środków unijnych. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę ok. 4.4 mln. zł.  Zdaniem kontrolujących w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Gmina nieprecyzyjnie określiła wymóg posiadania przez wykonawców startujących jako konsorcjum, potencjał techniczny, osobowy i ekonomiczny ( środki finansowe lub zdolność kredytowa, ubezpieczenie OC) na kwotę nie mniejszą niż po 2.5 mln. zł. Zamawiający postawił wymóg, aby warunki określone jak wyżej w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (dotyczy konsorcjum) spełnił przynajmniej jeden wykonawca zrzeszony w konsorcjum.  Zdaniem kontrolujących taki zapis  mógłby utrudnić uczciwą konkurencję ( wg kontrolujących powinien być zapis, aby wszyscy łącznie uczestnicy konsorcjum wykazali się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na łączną kwotę 2.5 mln. zł.). Trzeba nadmienić, że do przetargu nie przystąpiło żadne konsorcjum ani nie było zapytań w tej kwestii .Zmniejszenie dotacji jaka grozi gminie to 5% od kwoty pozyskanych środków tj.  ok. 135 tys. zł. Wójt dodał, że zarówno Radca Prawny UG jak i kancelaria prawna zajmująca się typowo zamówieniami publicznymi obsługująca ZGRP stoi na stanowisku, że błąd nie został popełniony. Pierwsze odwołanie pozostało bez odpowiedzi i odwołaliśmy się ze ZGRP drugi raz. Jeśli drugie odwołanie zostanie odrzucone, gmina rozważa możliwość wystąpienia na drogę sądową. O sprawie Wójt rozmawiał w ZGRP oraz ze starostą. O ostatecznym rozstrzygnięciu radni zostaną poinformowani.
Radny B. Matczak pytał, ile gmin ma podobne problemy – dlaczego uzyskaliśmy mniejszą dopłatę do 1 km. niż inne gminy?
Wójt Gminy przypomniał, że na samym początku w 2008r. nasza gmina sama się oszukała zaniżając kosztorys. Do mniejszego kosztorysu dostaliśmy niższe dofinansowanie. Podobne problemy z obniżeniem dotacji miała w przeszłości gm. Mała Wieś.
Radny R. Marciniak zgłosił sprawę pozostawionych karp przy drodze Krubice – Dobra.
Wójt Gminy informował, że tę sprawę zlecił już do załatwienia pracownikom.

Punkt 5.
             
a)
       Przewodniczący Rady Gminy poinformował uczestników posiedzenia, ze przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy z udziałem pozostałych radnych, podczas którego radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały. Przypomniał, że podjęcie uchwały absolutnie nie powoduje zmiany stawek jakie za odbiór odpadów płacą mieszkańcy gminy.
      Rada Gminy ( 13 za, przy 1 przeciw ) podjęła uchwałę w sprawie wyboru   metody  ustalenia opłaty  za   gospodarowanie   odpadami  komunalnymi  oraz    ustalenia  stawki  takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że nowe przepisy mówią też  o częstszym odbiorze odpadów
– jak u nas będzie wyglądała ta kwestia?
Wójt Gminy informował, że odbiór odpadów odbywa się zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bulkowo”. Można oczywiście wprowadzić częstszy odbiór odpadów, ale wówczas zwiększą się stawki za wywóz. Gmina osiąga też odpowiedni   poziom  odzysku  i  nie   grożą  nam  kary  z  tego   tytułu  jak   to  ma miejsce w
niektórych gminach, które ustaliły zbyt niską stawkę dla odpadów niesegregowanych w porównaniu z segregowanymi. Współpraca z firmą odbierającą odpady też układa się dobrze. Oczywiście nad zmianami w regulaminie zawsze można dyskutować i wprowadzać do niego zmiany. Wójt Gminy dodał, że sprawa podjęcia w trybie pilnym powyższej uchwały wynikła z konieczności zmiany podstawy prawnej – ustawodawca nie zastosował okresu przejściowego.

Punkt 6.
               Punkt został zrealizowany w punkcie 4 porządku obrad.

Punkt 7.
               Radny B. Matczak prosił o wystosowanie pisma z UG w sprawie oznakowania placówki Poczty Polskiej w Bodzanowie, do której obecnie trudno jest trafić. Wyraził swoją dezaprobatę dot. poczynań władz Poczty Polskiej w stosunku do placówki w Bulkowie.
Wójt Gminy informował, że do UG wpłynęło pismo z Poczty Polskiej z informacją, że listonosze zostają przeniesieni do Bodzanowa. Postawiono nas przed faktem dokonanym. W placówce w Bulkowie zakres świadczonych usług miał nie ulegać zmianie. Wójt dodał, iż wystosował pismo do Poczty Polskiej,  aby faktycznie zakres świadczonych usług pozostał bez zmian. W sprawie oznaczenia placówki w Bodzanowie UG wystosuje pismo.
Radny K. Przepiórski prosił o pilnowanie sprawy poczty w Bulkowie, żeby nie nastąpiła np. zmiana kodu pocztowego jak w przypadku Blichowa, co spowodowało b. duże utrudnienia dla mieszkańców.
Wójt Gminy zapewnił, że o placówce w Bulkowie cały czas pamięta, apeluje do władz Poczty Polskiej, aby nie zabierali placówki z Bulkowa. Jeśli tylko wie o jakichkolwiek planach stara się im przeciwdziałać odpowiednio wcześniej. Tak było do tej pory. Ostatnio, jak było mówione postawiono nas przed faktem dokonanym. 
         Radny B.  Matczak  zgłosił do założenia przepusty na drogach w Romanowie i w Gniewkowie. Poinformował również, że w dniu 13.02. br.  odbędzie się spotkanie dot. osiedli w Osieku i  w Pilichowie.
         Radny K. Przepiórski proponował, aby Przewodniczący Rady Gminy zorganizował dla radnych szkolenie dot. samorządu. Można by też zakupić poradniki dla radnych.
Radny B. Matczak poinformował, że zakupił za własne środki taki poradnik i nie jest problemem żeby każdy radny tak zrobił. Nie jest to wcale tania publikacja.
        Radny T. Tybuś zgłosił do naprawy migającą latarnię w Blichowie. Poza tym  przy samej szkole w Blichowie jest 5 lamp a brak jest oświetlenia drogi do szkoły – może udałoby się przestawić jedną z lamp. ( Wójt Gminy skierował  sprawy oświetlenia do obecnego w tej części obrad na sali posiedzeń kierownika Gospodarki Komunalnej).
         Radny K. Przepiórski pytał o realizowany projekt „Wykluczenie cyfrowe”. W szkole w Nowych Lubkach brak jest sygnału. Firma nie wszędzie spełnia swoją rolę a przecież wygrała przetarg.
Wójt Gminy informował, że dyrektor szkoły w Nowych Łubkach problemów nie zgłaszał. Informacje  radnego przekaże pracownikowi, który zajmuje się tym projektem.
        Mieszkaniec gminy  pytał  czy sołtys  ma  prawo zabierania głosu podczas sesji Rady
Gminy. Stwierdził też, że jego zdaniem na tablicy ogłoszeń UG nie powinno zamieszczać się wykazu osób, którym umorzono podatek rolny.
Sekretarz Gminy informował, ze zgodnie ze Statutem Gminy każdy sołtys może zabierać głos na sesjach Rady Gminy.

Punkt 8.
              Przewodniczący  Rady   Gminy   p. Andrzej  Krokowski  dokonał zamknięcia IV – ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok godz. 9.50.

             Na tym protokół zakończono.
Protokołował                                                   Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                  Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi