Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr V/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr V/15

Protokół Nr V/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 05 marca 2015r.

         Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 5 osób.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany  uchwały w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
b) zmiany uchwały Nr 79/IX/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty  targowej
c) nabycia nieruchomości położonej w obrębie PGR Pilichowo
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2015r.
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
         Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
         Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
         Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo   przyjęto bez poprawek, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy ( 14 za przy 1 wstrz.).

Punkt 4.
         Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności za okres od III –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
08.01 – uczestniczył w zebraniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
11.01 – uczestniczył w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie. Za organizację imprezy przekazał słowa podziękowania p. radnemu M. Józwiakowi, szkołom szczególnie p. dyrektor szkoły w Bulkowie, która była gospodarzem przedsięwzięcia, stowarzyszeniom, bibliotece, rodzicom, OSP, wolontariuszom, sponsorom, przedsiębiorcom oraz radnym za obecność. Gmina została dostrzeżona w powiecie. Otrzymaliśmy wyróżnienie. Wyróżnienia otrzymali również wolontariusze. W finale OWSP w Bulkowie uczestniczył także Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego p. Lech Dąbrowski oraz Poseł na Sejm RP p. Piotr Zgorzelski.
15.01 - uczestniczył w Dniu Babci i Dziadka oraz choince w przedszkolu w Worowicach.
17.01 – uczestniczył w choince zorganizowanej wspólnie przez szkoły w Nowych Łubkach i Blichowie.
20.01 – uczestniczył w spotkaniu Wójtów w Powiatowym Urzędzie Pracy.
21.01 – uczestniczył w Turnieju piłki nożnej juniorów. Podziękował p. M. Józwiakowi i p. K. Jakubiakowi za organizację imprezy.
22.01 – uczestniczył w zebraniu spółki wodnej. Projekt nowej ustawy przewiduje, że od 01.01.2016r. wszystkie obowiązki spółki wodnej przejdą ze starostwa na gminę. Uczestniczył też w posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu Rady Gminy.
23.01 – uczestniczył w szkoleniu dot. osób bezrobotnych zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy.
27.01 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, jak również w spotkaniu Wójtów w Lokalnej Grupie Działania.
29.01 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz w posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Rady Gminy.
02.02 – uczestniczył w walnym zebraniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
03.03 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.
06.02 – uczestniczył w spotkaniu w przedszkolu we Włókach.
09.02 – uczestniczył w spotkaniu Fundacji Edukacji Przedszkolnej w Sierpcu, podczas którego omawiano sposoby przejęcia punktów przedszkolnych przez gminę.
11.02 – uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem firmy Energa Operator p. Gontarkiem. Spotkanie to efekt wniosków mieszkańców zgłaszanych na zebraniach sołeckich. Rozmawiano m.in. o konieczności podcięcia gałęzi w Nowych Łubkach, przebudowie linii elektrycznej w Daniszewie, podciągach w Pilichowie. Wg słów p. dyrektora to wszystko jeszcze potrwa. Wójt dodał, iż przekazał również skargi na infolinię, która zdaniem mieszkańców przekazuje nierzetelne informacje.
13.02 – uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych - obecny był dyrektor Oddziału Terenowego; w Warszawie - p. Malicki oraz przedstawiciel Filii ANR w Łodzi - p. Łukomski. Spotkanie dotyczyło zaszłości w sprawie przejęcia nieruchomości w Osieku i Pilichowie przez gminę. W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP p. P. Zgorzelski, Starosta Płocki p. M. Bieniek oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych p. Wiktor Szmulewicz. Przedstawiono mieszkańcom Pilichowa i Osieka możliwości pozyskiwania środków na osiedla.
22.02 – odbył się międzygminny Turniej piłki nożnej.  Wójt przekazał podziękowania za zorganizowanie turnieju p. K. Jakubiakowi i p. M. Józwiakowi.
25.02 – uczestniczył w szkoleniu nt. niskoemisyjnych źródeł energii, które odbyło się w starostwie.
28.02 – uczestniczył w Turnieju dekanalnym piłki nożnej ministrantów, który odbył się w szkole w Bulkowie oraz w Turnieju samorządowym piłki siatkowej w Miszewie Murowanym,
gdzie zajęliśmy II – e miejsce.
03.03 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy oraz w podsumowaniu WOŚP w starostwie.
04.03 – wręczał stypendia dla uczniów ze szkół z terenu gminy. Łącznie stypendia otrzymało 23 uczniów. Cieszy, że ta liczba rośnie i efekty pracy dzieci są widoczne w szkołach średnich.
W okresie sprawozdawczym odbyło się również 30 zebrań sołeckich, podczas których dokonano wyboru sołtysów i członków rad sołeckich oraz 4 walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wydane zarządzenia dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
      Radny B. Matczak pytał o konsekwencje dla rolników, którzy podorują drogi – tak być nie może. Jako przykład podał sołectwo Gniewkowo, gdzie z pomiarów geodezyjnych wynika, że pas drogowy został zajęty nawet na kilka metrów. W niektórych gminach za takie podorywania są b. wysokie kary.
Wójt Gminy odpowiedział, że jego odczucia są podobne. W ubiegłej kadencji gmina dużo wydała na opłacenie geodetów, aby unormować sprawy dróg i tak też będzie w obecnej kadencji. Poczekajmy na dokończenie wytyczania tej drogi i wówczas zajmiemy się ta sprawą kompleksowo na posiedzeniu komisji.
       Radny B. Matczak stwierdził, że jeśli mieszkaniec gminy chce wykonać przyłącze wodociągowe do swojej posesji to gmina powinna mieć nad tym nadzór.
Wójt Gminy stwierdził, że rzeczywiście tak powinno być, zgodnie z każdą wydaną decyzją zainteresowany powinien zgłaszać do UG zamiar podłączenia się do wodociągu. Niestety nie wszyscy stosują się  do tych zapisów.
      Radny M. Józwiak zwrócił uwagę, że w obecnej kadencji powinien zostać poprawiony teren przez budynkiem UG oraz elewacja budynku UG wraz z dokończeniem wymiany okien.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że w Bulkowie i tak się dużo robi np. wykonane zostało oznakowanie ruchu na działkach, które jego zdaniem tylko wprowadziło bałagan.
Radny M Józwiak informował, że projekt organizacji ruchu na działkach opracowany został przez fachowców. Oczywiście, że na początku budzi to dyskusje, ale drogi publiczne nie mogą funkcjonować bez oznakowań. Co do budynku UG i terenu przy nim, to jest to przede wszystkim wizytówka całej gminy a nie tylko sołectwa.
Wójt Gminy informował, że potrzeby uporządkowania ruchu drogowego na działkach zgłaszane były przez mieszkańców już od dawna, także podczas spotkań sołeckich. Wykonany więc został projekt organizacji ruchu przez osobę uprawnioną, następnie projekt pozytywnie zaopiniowały odpowiednie organy zewnętrzne tj. Komenda Miejska Policji w Płocku oraz starostwo  i został on wprowadzony w życie.
       Radny T. Tybuś pytał czy od nowego roku szkolnego będzie funkcjonowało przedszkole w Blichowie. Jeśli tak, to na jakich zasadach będzie ono funkcjonowało i czy będzie czynne w wakacje.
Wójt Gminy informował, że właśnie spotkanie w Sierpcu dotyczyło spraw funkcjonowania przedszkoli na dalszy czas. Do tej pory przedszkola przez 2,5 roku prowadzone były bez
finansowania przez  gminę. Teraz, jak  zakładał projekt przez  minimum 2,5 r. przedszkola muszą być prowadzone np. stowarzyszenie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola albo przez gminę bądź inne stowarzyszenie. Przedszkole nadal będzie funkcjonowało łącznie z wakacjami i feriami. Gdyby przedszkola prowadzone były przez stowarzyszenie, to gmina uniknęła by w ten sposób pewnych kosztów, które w przypadku przejęcia przez siebie musiałaby dodatkowo ponosić.
Radny T. Tybuś proponował zorganizowanie spotkania z rodzicami, aby rodzice posiadali pełną informację nt. przedszkoli. Może w szkole zamieścić jakąś informację?
Wójt Gminy odpowiedział, że informował o tym na zebraniach sołeckich a informacje zostaną rodzicom przekazane także poprzez zamieszczenie na tablicy w szkole. Dodał, że ukażą się one też na łamach Kuriera Gminy. Prosił radnych o zgłaszanie propozycji zagadnień jakie chcieliby, aby zostały zamieszczane w kurierze.
       Radny B. Matczak interesował się dalszym funkcjonowaniem szkoły we Włókach – ile dzieci będzie  w tej szkole od nowego roku szkolnego?
Wójt Gminy odpowiedział, ze rzeczywiście ważna jest ekonomia, ale ważne są też względy społeczne. Poczekajmy do zakończenia naboru uczniów, wtedy będzie wiadomo ile ich będzie. Sporządzimy też wyliczenia finansowe i takie zostaną przekazane komisji oświaty. Komisja wypracuje wnioski zapoznając się z tym. Trzeba pamiętać, że projekt termomodernizacji budynku szkoły zakładał, że musi być on przez co najmniej 5 lat wykorzystywany na cele użyteczności publicznej. Ale oczywiście jest tam też przedszkole.
        Radny T. Tybuś informował, że w budynku szkoły w Blichowie jest za gorąco, otwierane są okna i dzieci wychodzą na przeciągi.
Wójt Gminy odpowiedział, ze jest tym faktem zaskoczony. Polecił kierownikowi Gospodarki Komunalnej przyjrzenie się temu problemowi we wszystkich szkołach i to natychmiast.
        Radny B. Matczak wyraził opinię, że w  najbliższym czasie powinno odbyć się posiedzenia komisji rolnej, aby porozmawiać o sytuacji w rolnictwie, ponieważ odgórnie planuje się nałożenie na rolnika różnych nowych zobowiązań finansowych.

Punkt 7.

a)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 79/IX/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty  targowej. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
        Radny B. Matczak pytał, czy mieszkańcy osiedla Pilichowa nie mogą od razu stać się właścicielami nieruchomości, bo inaczej spadnie na gminę pielęgnacja tego terenu.
Wójt Gminy informował, że gmina nie może kupić nieruchomości dla kogoś. Kupując teren bierzemy na siebie też i jego utrzymanie. Tu chodzi przede wszystkim o odblokowanie komunikacyjne osiedla, żeby bez przeszkód dojechać mogły karetka czy straż. Mamy nadzieję, że mieszkańcy włączą się w zagospodarowanie terenu.
        Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości  położonej w obrębie PGR Pilichowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

d)
              Radny K. Przepiórski stwierdził, że w projekcie uchwały przeznaczonych jest za mało środków finansowych na ratowanie zwierząt.
Sekretarz Gminy informował, że kwota o której mówi radny dotyczy  przypadków drogowych i ta suma wystarcza. Wynika ona z kilkuletniego doświadczenia.
Wójt Gminy proponował przyjąć projekt uchwały w proponowanej wersji a ewentualne poprawki mogą zostać naniesione po dokonaniu analizy na kolejnej Sesji Rady Gminy.
        Rada Gminy ( 14 za, przy 1 wstrz. ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

e)
       Rada Gminy ( 14 za, przy 1 wstrz. ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
        Na prośbę Wójta Gminy Sekretarz Gminy odczytał odpowiedź starosty płockiego na pismo UG w sprawie planów napraw dróg powiatowych w obecnej kadencji.
        Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że miał interwencje mieszkańców z terenu Nowych Łubek w/s remontu drogi. Stwierdził, że liczy na pomoc radnego K. Przepiórskiego w sprawie naprawy odcinka drogi w Nowych Łubkach. W poprzedniej kadencji nie udało się do pewnych rzeczy przekonać jednego z właścicieli gruntów przyległych. Drogę trzeba wytyczyć, obecnie jest ona podorywana i zwęża się. Tą drogą porusza się autobus szkolny. Potrzebna jest zgoda właścicieli gruntów.
        Radny B. Matczak wyraził opinię, że drogi są do napraw nie tylko w Nowych Łubkach. Poprzedni radny  Bigos bardzo dużo zrobił dla Łubek. Sprzęt pracował ciągle tylko tam, są jeszcze inne miejscowości W miarę możliwości drogi trzeba robić we wszystkich wsiach. W tej kadencji powinna być wykonana m.in. droga w Pilichowie. Tam rolnicy nawet swoje grunty na drogę oddali. Dalej wypowiedział się nt. pobierania wody poza licznikiem – konserwatorzy powinni to sprawdzać.
       Radny K. Przepiórski odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie drogi powiedział, że przy tej drodze pola ma dwóch rolników skonfliktowanych ze sobą. Autobus dowozi tam dzieci z terenu innej gminy i nie wiadomo jak długo będzie dowoził. Mieszka przy niej tylko jeden mieszkaniec, ale drogę trzeba zrobić. Stwierdził, że droga jest gminna zatem gmina powinna wynająć geodetę, który wskaże kto się worał i droga zostanie odtworzona i przywrócona. Następnie mówił na temat wiat przystankowych zwracając uwagę, że w Krzykosach jedna wiata jest przewrócona. Pomysł z wiatami jest b. dobry, ale powinny być one lepiej zamocowane, aby nie stwarzały zagrożenia.
        Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego B. Matczaka przypomniał, że w poprzedniej kadencji okręg wyborczy radnego był zdecydowanie w czołówce okręgów, na które przeznaczono największe środki finansowe. A remonty dróg na terenie całej gminy zawsze będą priorytetami, szczególnie te, którymi dowożone są dzieci do szkół.  Cały czas myślimy o drogach i jeśli coś  udaje  się wykonać we własnym zakresie to jest to robione, aby następnie powstał projekt na nawierzchnię utwardzoną. Mamy w ten sposób niższe koszty.
         Kierownik GK odnosząc się do wypowiedzi radnego B. Matczaka informował, że sprawy dot. poboru wody, plomb, legalizacji wodomierzy wykonuje w ramach swoich obowiązków inkasent i następnie przekazuje swoje uwagi. Jeśli chodzi o niekontrolowany pobór wody to tu potrzebne są informacje, gdzie to ma miejsce.
        Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego K. Przepiórskiego wyraził opinię, że na pewno przy zaangażowaniu radnego sprawa remontu omawianej drogi w Nowych Łubkach przebiegnie szybciej i sprawniej. Co do wiaty w Krzykosach to jest ona do remontu i została położona właśnie dlatego, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa. W istniejące obecnie błoto nie da się jej betonować.
       W sprawie niedozwolonego poboru wody Wójt Gminy informował, że dzięki zgłoszeniu jedna osoba została ukarana za pobieranie wody z wodociągu do opryskiwacza. Niestety osoba, która przekazała informacje została napiętnowana a tak być nie powinno, bo ewentualne zanieczyszczenie wody może spowodować b. poważne skutki. Chroni się tego, który robi źle.
       Mieszkaniec gminy wyraził opinię, że jedna osoba nie sprawdzi, czy wodę pobiera się poza wodomierzem. Zwrócił się ponadto do Przewodniczącego Rady Gminy, że coś w gminie powinno „się ruszyć” w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie, bo w kraju są protesty. Powinno się jechać na akcję protestacyjną do Warszawy.
       Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim Paniom zamieszkałym na terenie gminy najserdeczniejsze życzenia.
Wszystkie Panie obecne na sali obrad otrzymały bukiety kwiatów.

Punkt 10.
                Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia V – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi