Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VII/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VII/15

Protokół Nr VII/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 23 czerwca 2015r.

         Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
-Radny Powiatu Płockiego p. Jarosław Dorobek
-Sołtys wsi Sochocino – Czyżewo p. Hipolit Wróblewski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek  obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
b) udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Bulkowo  z  tytułu wykonania  budżetu  na 2014 r.
c) zmiany uchwały   w   sprawie  Wieloletniej   Prognozy  Finansowej na lata 2015 – 2027
d) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu
f) wyrażenia     zgody    na    przystąpienie   do   realizacji    zadania   inwestycyjnego pn:
„Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Osieku”
g)  przejęcia prowadzenia  przez  Gminę  Bulkowo  Punktów  Przedszkolnych  na   terenie Gminy Bulkowo
h) wyrażenia   zgody  na   nieodpłatne   nabycie   nieruchomości   położonych  w  obrębie Krubice  Nowe – na poszerzenie drogi dojazdowej
i) nabycia   przez Gminę  Bulkowo   w  drodze  darowizny  działek  zajętych  pod   drogę publiczną
j) wyrażenia  zgody  na  oddanie w  trwały  zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy   Bulkowo  na   rzecz   gminnej   jednostki    organizacyjnej   –  Zespołu   Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
k) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy  Bulkowo   na   rzecz   gminnej   jednostki   organizacyjnej   –   Zespołu   Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie
l)  wyrażenia  zgody  na  oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy   Bulkowo   na    rzecz   gminnej   jednostki   organizacyjnej   –   Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie
ł)  powołania  zespołu  opiniującego  zgłoszonych  kandydatów  na  ławników   sądowych
8. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 r.
9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
10. Sprawozdanie z gminnego systemu  profilaktyki  i  opieki  nad   dzieckiem i rodziną za  2014 r.
11. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r.
12. Sprawozdanie  z   pracy  Gminnej  Komisji   Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2014 r.
 13.  Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
         Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Radnego Powiatu Płockiego p. Jarosława Dorobka. Radny Powiatu Płockiego zapewniał, że będzie reprezentował Gminę Bulkowo na tle Powiatu Płockiego oraz że będzie służył pomocą.
Podczas otwarcia obrad przybył Radny p. Kazimierz Przepiórski.
Radny Powiatu Płockiego p. Jarosław Dorobek podjął temat inwestycji planowanych z ramienia Powiatu Płockiego na terenie Gminy Bulkowo. Poinformował, że w tym roku nie będą przeprowadzane w tej gminie. Planowane inwestycje będą równomiernie rozłożone na poszczególne gminy powiatu, lecz ze względów finansowych będzie to bardzo trudne do zrealizowania.
Radny B. Matczak zwrócił się z pytaniem do Radnego Powiatu Płockiego czy powiat wspomoże naprawę nakładki mostowej w Pilichówku. Podkreślił, że mieszkańcy starają się we własnym zakresie dokonywać tych napraw, a zapewnienia byłego starosty w tym zakresie nie zostały zrealizowane, a naprawa mostu jest konieczna, gdyż kursują tą drogą chociażby autobusy szkolne, a most może zarwać się. Powiat dostał pieniądze od wojewody na ten mostek, ale poszły gdzie indziej.
Radny Powiatu  J. Dorobek poprosił o wystosowanie do niego odpowiedniego pisma w tej sprawie.
Radny K. Przepiórski pytał Radnego Powiatu  J. Dorobka o  budżet powiatu, czy była przymiarka do rozdysponowania funduszy na poszczególne rejony wyborcze i czy nasza gmina znajduje się w takim planie.
Odpowiadając Radny Powiatu  J. Dorobek stwierdził, że finanse powiatu nie mają się dobrze, aby finansować inwestycje powiat musi zbyć grunty własne, co jednak jest bardzo trudne. Radny podkreślił także, że radni powiatu apelowali do Pana Starosty o przegląd kosztów, przede wszystkim w zakresie wydatków na utrzymanie kadry w Starostwie Powiatowym. Ponadto radny powiedział, że Powiat jest na etapie rozmów z gminami na temat drogowych inwestycji, później powstanie odpowiedni plan i zostaną wybrane do realizacji najpilniejsze zadania. Gminy będą musiały dokładać do dróg powiatowych.
Radny B. Matczak zadał pytanie  Radnemu Powiatu Płockiego, czy są takie gminy, które są ogromnie zadłużone, mają nad sobą komornika, a mimo wszystko powiat Płocki pomaga takim jst. Nie dokładały też do dróg powiatowych tak jak inne.
Radny Powiatu  J. Dorobek odpowiedział podając przykład, gdy dana gmina dołożyła 50 tys. zł do inwestycji, wtedy powiat „oddał” te pieniądze gminie, tylko w inny sposób.
Wójt Gminy podziękował Radnemu Powiatu Płockiego za obecność podczas obrad i poprosił o informacje nt. inwestycji drogowych, i nie tylko, w przyszłości, gdyż tak się złożyło, że nie mamy radnego powiatowego z terenu gminy Bulkowo i bardzo liczymy na pomoc. Wójt Gminy podkreślił, że w poprzedniej kadencji gmina Bulkowo dołożyła się do realizowanych inwestycji przez powiat w kwotę przekraczającą 2 mln zł. Dla mieszkańca ważne jest, by komfortowo poruszać się po drogach na terenie gminy, a mniej istotne czy jest to droga gminna czy powiatowa. 2 mln zł, o których mowa, można byłoby przecież zainwestować w nasze drogi gminne. Wójt Gminy przypomniał, że nie udało się przejąć drogi powiatowej Bulkowo, Krubice, Osiek, oraz wspomniał o wspólnym przeglądzie dróg na terenie gminy wraz ze Starostą Płockim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

Punkt 2.
Do proponowanego porządku obrad propozycję zmian zgłosił Radny Gminy Bulkowo p. K. Przepiórski wnosząc o ujęcie w punkcie 7 uchwały w sprawie wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Bulkowo w woj. mazowieckim.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że w gminie Bulkowo są tereny dotknięte suszą, chodzi o uprawy zbóż, rzepaku czy też kukurydzy. Rolnicy mogliby starać się o rekompensaty lub kredyty na preferencyjnych warunkach z tego tytułu.
Wójt Gminy poinformował, że zarówno on, jak i urząd, od dawna monitoruje sprawę suszy. Jesteśmy na bieżąco z nowymi wytycznymi wydanymi w tym zakresie. Są one mniej korzystne dla rolników. Susza bardzo dotknęła naszą gminę.
Wójt Gminy poprosił na salę obrad pracownika urzędu p. Marię Jakubiak w celu dokładnego omówienia obowiązujących przepisów. Wspomniał także o tym, że z powodu suszy ostatnie  takie działania podejmowane były w 2008r.
Pracownik urzędu p. Maria Jakubiak zabrała głos wyjaśniając pojęcie suszy. Podkreśliła, że zjawisko to monitoruje Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Na stronie internetowej tego instytutu ukazują się co 10 dni raporty. Ostatni raport z 20.06.2015r. wskazuje, że  na terenie gminy Bulkowo zagrożenie suszą występuje w zbożach jarych na glebach bardzo lekkich – piaski luźne, pylaste i gliniaste. Takie gleby na terenie gminy występują w miejscowościach: Sochocino- Praga, Sochocino- Czyżewo, Nowe Łubki, Stare Łubki, Słupca, Majdany. P. M. Jakubiak poinformowała, że w przypadku powołania przez Wojewodę Mazowieckiego komisji ds. szacowania szkód, przedkłada się tylko protokoły oszacowania szkód, w których poziom strat jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Wcześniej było to 30% tylko produkcji roślinnej. Także obecnie próg podniesiono.
Podczas wypowiedzi pracownika urzędu p. Marii Jakubiak, salę obrad opuścił radny B. Matczak.
Radny K. Przepiórski zadał pytanie, czy rolnik może uzyskać umorzenie podatku z racji strat poniesionych przez suszę.
Wójt Gminy odpowiedział, że do Urzędu wpływają wnioski o umorzenie podatku rolnego lub odroczenie terminu płatności z różnych przyczyn. Pewnie będą wpływać również z powodu suszy. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Wójt Gminy poprosił Radę Gminy o wsparcie we wspólnych działaniach dotyczących pomocy dla rolników.
Radny K. Przepiórski poinformował, że składa wniosek formalny o ujęcie w punkcie 7 podjęcia proponowanej uchwały, w dowolnym porządku.
Na salę obrad powrócił radny B. Matczak. z informacją, że rozmawiał z P. Wiktorem Szmulewiczem, Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych nt. skutków suszy i że straty są nieodwracalne.             
Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny pod głosowanie, który został przyjęty (8 za, 2 przeciw, 4 wstrz.)
Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty (13 za, 1 wstrz.) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.
Punkt 4.
           Wójt Gminy poinformował Radę o swojej międzysesyjnej działalności:
25.03 – uczestniczył w obradach IV Sesji Rady Powiatu Płockiego
26.03 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
27.03 – uczestniczył w Targach Edukacji w Blichowie
28.03 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami w Słupcy
30.03 – uczestniczył w odbiorze i przekazaniu do eksploatacji inwestycji realizowanej przez WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku pn. „Archutowo III etap II – melioracja gruntów gm. Bulkowo”
31.03 – uczestniczył w spotkaniu z sołtysami gminy Bulkowo
01.04 – uczestniczył w spotkaniu Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Bulkowie
11.04 – brał udział w zbiórce krwi w Staroźrebach
20.04 – uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Płockim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku oraz oględzinach dróg na terenie gminy
21.04 – uczestniczył w seminarium w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego nt. ustawy o odnawialnych źródłach energii
23.04 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu ZGRP oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staroźrebach
25.04 – uczestniczył w walnym zebraniu ZOP OSP RP w Płocku
26.04 – uczestniczył w XVI Powiatowym Dniu Ziemi w Słubicach
28.04 – uczestniczył w spotkaniu w ZSO w Blichowie z okazji Światowego Dnia Ziemi
01.05 – uczestniczył w spotkaniu plenerowym (ognisko) w sołectwie Stare Łubki
08.05 – uczestniczył w obchodach Zakończenia II Wojny Światowej w Wyszogrodzie
09.05 – uczestniczył w obchodach św. Floriana w Pilichówku
19.05 – uczestniczył w spotkaniu z Członkiem Zarządu BS w Staroźrebach P. Wiśniewską Agnieszką
21.05 – uczestniczył w spotkaniu w LGD „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie
24.05 – uczestniczył w Jarmarku Norbertańskim w Bodzanowie
26.05 – uczestniczył w spotkaniu z członkami Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Bulkowie
27.05 – uczestniczył w Absolutoryjnym Posiedzeniu Zgromadzenia ZGRP
29.05 – uczestniczył w  VI Sesji Rady Powiatu Płockiego poświęconej jubileuszowi 25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce
30.05 – uczestniczył w Pikniku Rodzinnym w Blichowie
02.06 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Słupnie oraz w Forum Przedsiębiorczości  w Worowicach
03.06 – uczestniczył w II Międzyszkolnym Dniu Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach
09.06 – uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
16.06 – uczestniczył we wspólnym posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji ds. Budżetu
20. 06 i 21.06 – uczestniczył w V Dniach Bulkowa
Podczas sprawozdania Wójta Gminy o swojej międzysesyjnej działalności salę obrad opuścił Radny Powiatu Płockiego J. Dorobek oraz Radny K. Przepiórski, przy czym Radny Gminy Bulkowo wrócił po upływie ok. 5 min.
Wójt Gminy składał podziękowania wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację obchodów Dnia Strażaka w Pilichówku w dniu 09.05 2015r.: ks. Kapelanowi J. Żółtowskiemu, druhom z terenu gminy, zaangażowanym członkom zarządu oddziału gminnego OSP,  a także jednostkom z sąsiednich gmin za obecność.
Wójt Gminy dziękował członkom Stowarzyszenia „Żurawianki” za reprezentowanie Gminy Bulkowo podczas  XVI Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach. Dziękował również wszystkim, którzy włączyli się w organizację i brali udział w V Dniach Bulkowa, oraz zaprosił radnych na Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 04.07.2015r. w Worowicach.

Punkt 5.
Protokoły z posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu oraz Komisji Rewizyjnej przeczytali Przewodniczący tych komisji. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 16.06.2015r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
Radny C. Dziełakowski poinformował, że kamienie na drodze w Słupcy nadal tam zalegają.
Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego C. Dziełakowskiego powiedział, że Kierownik Gospodarki Komunalnej pewnie już interweniował, ale w takim razie raz jeszcze w tej sprawie będzie rozmawiał z wykonawcą robót.
Radny B. Matczak zadał pytanie czy tanio zawsze oznacza dobrze ? Stwierdził, że raczej należy wybierać lepszą jakościowo ofertę niż najtańszą.
Radna J. Dominiak podziękowała za kosz na śmieci, który został ustawiony na przystanku w miejscowości Nowy Podleck.

Punkt 7.

a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna J. Leszczyńska odczytała Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo z wykonania budżetu Gminy za 2014r. oraz Uchwałę RIO nr Pł.166.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo J. Matuszewski.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że budżet za poprzedni 2014r. będący budżetem poprzedniej Rady Gminy był trudnym budżetem. 2014r. był rokiem wyborczym, wówczas finansowano wiele inwestycji. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest jednoznaczna, co zawdzięczamy P. Skarbnik oraz dziękujemy za współpracę Przewodniczącemu Rady Gminy w poprzedniej kadencji Waldemarowi Kajce.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że uznanie należy się przede wszystkim P. Skarbnik oraz należy także podziękować za współpracę z Radą  i Wójtem Gminy.
P. Skarbnik powiedziała, że to nie tylko jej zasługa, lecz także zgodnej współpracy z poprzednią Radą Gminy i podziękowała za uznanie w tej kwestii.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna J. Leszczyńska odczytała Uchwałę RIO nr Pł.221.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bulkowo wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo J. Matuszewski.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2014r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
Wójt Gminy podziękował radnym za jednogłośnie udzielone absolutorium. Swoje podziękowania kierował także w stronę radnych z poprzedniej kadencji. Wójt Gminy powiedział, że jest oceniany za swoje wszelkie poczynania, a nie jest łatwo sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Życie płata różne figle i nieprzewidziane sytuacje, dlatego wykonanie budżetu jest trudne i możliwe tylko dzięki współpracy wszystkich. Wójt Gminy stwierdził, że udzielone absolutorium traktuje jako kredyt zaufania na następny rok.

c) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w  sprawie  Wieloletniej   Prognozy  Finansowej na lata 2015 – 2027. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d) Radny K. Przepiórski odnośnie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015r. zwrócił się z pytaniem do Kierownika GK o zużycie paliwa na potrzeby Gospodarki Komunalnej w Bulkowie.
Wójt Gminy upoważnił do udzielenia odpowiedzi na pytanie Radnego K. Przepiórskiego P. Skarbnik.
P. Skarbnik powiedziała, że środki finansowe planuje się tak, jak wystarcza funduszy na poszczególne zadania, ujmuje się także dofinansowania z różnych źródeł. Należy zauważyć, że Gospodarka Komunalna sama dokonuje niektórych napraw, przez co zwiększają się zapotrzebowania na środki finansowe w tym zakresie.
Radny K. Przepiórski nie zgadza się z takim stanem rzeczy. Nie może być tak, że projekt budżetu to fikcja, przesunięcia sprawiają, że budżet się dopina, ale po wykonaniu budżetu są jednak uchylenia. Radny prosi o precyzyjne określenie kwot dot. zużycia paliwa z uwzględnieniem roku poprzedniego.
P. Skarbnik odpowiedziała, że po opinii dotyczącej budżetu okazuje się że plan dochodów jest wyższy niż zawarty w budżecie. Informacje o subwencjach oraz wyliczenia podatków  to dochody realne. Po IV kwartale wpływają także zaległości z tyt. podatków. Budżet ulega zmianom np. po zwiększeniach planu dotacji, po ujęciu w nim wpływów z kredytów.
Wójt Gminy zwrócił się z pytaniem do Kierownika GK o dzienne zużycie paliwa przez pracujące maszyny.
Kierownik GK odpowiedział, że każdy dzień pracy maszyn wygląda inaczej. Szacunkowy pobór paliwa przez pracujące maszyny to ok. 20l na dzień, dokładając do tego pracę koparki ATLAS, która zużywa paliwo w ilości ok. 60-70l dziennie, nie wliczając tu pracy równiarki. Należy jednak pamiętać o tym, że maszyny nie pracują jednostajnie przez 8h, czas ten jest zróżnicowany.
Wójt Gminy stwierdził, że bardzo trudno jest oszacować pobór paliwa podczas pracy maszyn, w ciągu dnia jest dużo przejazdów tych maszyn np. z jednego krańca gminy na drugi, gdy zdarzają się awarie. W ciągu roku dochodzą inwestycje nie planowane w budżecie, o które proszą np. sołtysi, są naprawy bieżące. Nie mając paliwa Gospodarka Komunalna nie byłaby w stanie ich wykonać. To samo dotyczy napraw bieżących sprzętu.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

e) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę – z autopoprawką - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
f) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody    na    przystąpienie    do    realizacji    zadania   inwestycyjnego pn: „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Osieku”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
g) Radny B. Matczak zadał pytanie, ile kosztuje utrzymanie 1 miejsca dla dziecka w przedszkolu.
Wójt Gminy odpowiedział, że posiłkując się danymi z gmin Bodzanów i Radzanowo, są to koszty w przedziale 300-400 zł.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że w przeszłości była już podejmowana uchwała o późniejszym prowadzeniu przedszkola przez stowarzyszenie. Zadał pytanie, czy dziś musi być podejmowana podobna  uchwała z uwagi na to, by jej nie powielać.
Wójt gminy powiedział, że wynika to z założeń unijnego projektu i współpracy z Fundacją Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu, gdzie Gmina Bulkowo jest jedną ze stron. Do tej pory wszystkie koszty personalne i wyposażenia były pokrywane z projektu. Koszty ogrzania i oświetlenia lokali pokrywała gmina. Projekt zakładał, że po jego zakończeniu wybrane stowarzyszenie bądź gmina będzie musiała prowadzić przedszkola przez minimum dwa lata. Żadne ze stowarzyszeń nie podjęło się tego wyzwania, chociaż  wtedy byłoby dla gminy taniej. Byliśmy tego świadomi w chwili podpisywania umowy z MJWPU około trzech lat temu. Teraz jest to kontynuacja założeń sprzed lat i wywiązywania się z postanowień umowy. Najważniejsze jest to, aby wywiązać się z zobowiązań wynikających z umowy czyli trwałości projektu.
Radny K. Przepiórski powiedział, że do tej pory nauczyciele w przedszkolach nie podlegali Karcie Nauczyciela, co uległo zmianie i z czym będą wiązać się wyższe koszty utrzymania przedszkoli.
Radny B. Matczak stwierdził, czy nie warto poprosić rodziców o wsparcie finansowe i przedłużyć funkcjonowanie przedszkola o kilka godzin?
Wójt Gminy odparł, że pierwszym krokiem jest przejęcie przez gminę punktów przedszkolnych. Widzi potrzebę wydłużenia godzin, lecz wcześniej musi to być uzgodnione z MJWPU, żebyśmy nie popadli w tarapaty finansowe. Później należy sprostać przepisom, które trzeba spełnić, aby dziecko mogło przebywać dłużej niż 5 godzin w palcówce tj. leżakowanie, catering. Wówczas usiądziemy wspólnie i zadecydujemy, jak to zrobić. Trzeba zauważyć, że w przypadku uczęszczania dziecka zamieszkałego w naszej gminie do przedszkola na terenie innej gminy, wówczas i tak Gmina Bulkowo musi pokryć koszty utrzymania takiej osoby. Tu decydują rodzice, gdzie posłać dzieci.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że zapotrzebowanie na funkcjonowanie przedszkola w gminie jest zauważalne i apeluje o doprowadzenie do zorganizowania przedszkola z pełną formą organizacyjną.
Wójt Gminy stwierdził, że dużym wyzwaniem jest utrzymanie przedszkoli, lecz najważniejszy jest rozwój dzieci, gdyż porównując rozwój psycho-społeczny dziecka wychowującego się w domu a uczęszczającego do przedszkola, można zauważyć duże różnice.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że może kiedyś na terenie gminy powstanie niepubliczne przedszkole.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przejęcia prowadzenia  przez  Gminę  Bulkowo  Punktów  Przedszkolnych  na   terenie Gminy Bulkowo. Uchwała została podjęta z autopoprawką w załączniku nr 1, 2, 3 par.4.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

h) Radny K. Przepiórski zapytał czy w kwestii formalnej związanej z nabyciem nieruchomości będą dołożone staranności odnośnie ksiąg wieczystych oraz spraw podatkowych.
Wójt Gminy zapewnił, że widząc, co działo się w przeszłości nie może pozwolić, żeby teraz było tak samo. Będą księgi i załatwione sprawy podatkowe.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na   nieodpłatne   nabycie   nieruchomości   położonych  w  obrębie Krubice  Nowe – na poszerzenie drogi dojazdowej. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

i)  Rada Gminy (13 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę  Bulkowo   w  drodze  darowizny  działek  zajętych  pod   drogę publiczną. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
j)  Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  oddanie w  trwały  zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy   Bulkowo  na   rzecz   gminnej   jednostki    organizacyjnej   –  Zespołu   Szkół Ogólnokształcących w Blichowie.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
k) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  oddanie w  trwały  zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy   Bulkowo  na   rzecz   gminnej   jednostki    organizacyjnej   –  Zespołu   Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
l) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy   Bulkowo   na    rzecz   gminnej   jednostki   organizacyjnej   –   Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
ł) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania  zespołu  opiniującego  zgłoszonych  kandydatów  na  ławników sądowych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m) Projekt uchwały przygotowanej przez siebie odczytał radny K. Przepiórski. Drugi projekt uchwały przygotowanej przez pracowników Urzędu Gminy na zlecenie Wójta Gminy odczytał Wiceprzewodniczący Rady p. J. Matuszewski.
Radny T. Tybuś zapytał czemu ujęte są tylko zboża jare, gdyż w uprawie zbóż ozimych czy rzepaku też są widoczne straty.
Radny K. Przepiórski powiedział, że zapis dotyczy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Straty w produkcji zwierzęcej będą widoczne dopiero później. Zboża schną przede wszystkim na obszarach wsi Nowych Łubek, Słupcy, Starych Łubek, Pragi.
W tym miejscu Wójt Gminy poprosił o głos pracownika urzędu p. M. Jakubiak.
P. M. Jakubiak poinformowała, że pod uwagę bierze się ogół produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Wójt gminy dodał, że na przytoczone 30% składa się produkcja roślinna i zwierzęca traktowana jako całokształt. W poprzednim latach nie brało się pod uwagę w ogóle produkcji zwierzęcej. Teraz jest to krzywdzące dla rolników.
Radny B. Matczak stwierdził, że rolnicy w gminie Bulkowo  najlepiej wiedzą, co dzieje się na ich polach, że nie możemy zwracać uwagi na sytuację w innym gminach, a interesować się tylko swoją gminą
Radny K. Przepiórski odparł, że karmiono rolników informacjami, że nie będzie podwyżki w cenie zbóż, rzepaku.
Radny B. Matczak stwierdził, że wyschły uprawy truskawek, padły produkcje roślinne przez suszę.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Bulkowo w woj. Mazowieckim, w wersji przygotowanej przez Wójta Gminy i odczytanej przez Wiceprzewodniczącego Rady p. J. Matuszewskiego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
Radny K. Przepiórski powiedział, że zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności GOPS za 2014 r. Stwierdził, że jeśli o kimś się nie słyszy, nie mówi lub mówi się tylko dobrze – wtedy jest wszystko w porządku. Tak jest w przypadku GOPS w Bulkowie. Jest to dobrze działająca jednostka pod kierownictwem p. A. Kopaczewskiej. Grupa ludzi tworząca GOPS pod tym kierownictwem dobrze pracuje i zasługuje na pochwały.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS za 2014r. (sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu).
Wójt Gminy powiedział, że każdy pamięta, jak wyglądała działalność GOPS kilka lat temu, a jak wygląda dziś. Wielka jest tu rola w zarządzaniu i doborze zarządzającego. Obsada przecież się nie zmieniła. Zmieniło się tylko kierownictwo. Wójt Gminy pogratulował p. A. Kopaczewskiej za wspaniałe wyniki osiągnięte w jej dotychczasowej pracy. Jest to dowód na to, że należy stawiać na fachowców, a nie tylko na to, gdzie kto mieszka, co wcześniej nam zarzucano.
Radny B. Matczak zauważył, że kadra Gospodarki Komunalnej pod Kierownictwem p. S. Opały także zasługuje na uznanie.
Punkt 9.
Rada Gminy (13 za, 1 wstrz.) przyjęła Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu).
Radny B. Matczak ustosunkował się do pomocy dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi w gminie Bulkowo. Stwierdził, że takie osoby mogą liczyć na pomoc ze strony gminy.
Punkt 10.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła Sprawozdanie z gminnego systemu  profilaktyki  i  opieki nad  dzieckiem i rodziną za  2014 r. (sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu).
Punkt 11.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła Informację dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r. (informacja w załączeniu do nin. protokołu).
Punkt 12.
Rada Gminy (13 za, 1 wstrz.) przyjęła Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2014 r. (sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu).
Punkt 13.
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 14.
Radny B. Matczak zapytał, jak można rozwiązać problem z bezrobotnymi. Jeśli ktoś ciężko pracuje, dojeżdża do pracy , lecz ma problemy finansowe, nie może uzyskać pomocy z GOPS, a osoby, które pracują sezonowo, zarabiają wówczas niemałe pieniądze, zaś po zakończeniu pracy pobierają zasiłki z GOPS.
Kierownik GOPS p. A. Kopaczewska podziękowała za wyrazy uznania za dotychczasową pracę jej zespołu. P. Kierownik dalej stwierdziła, że dużo osób myśli o GOPS w ten sposób, że pomagają alkoholikom oraz osobom, którym ta pomoc nie przysługuje. Wytłumaczyła, że wskaźnik bezrobocia w gm. Bulkowo wzrósł, ale tylko dlatego, ponieważ zachęcamy os. bezrobotne lub uzależnione od alkoholu do rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od 2014r. PUP wyróżnia trzy profile wśród osób bezrobotnych.  III-ci profil to osoby bez wykształcenia, bez kwalifikacji zawodowych. Namawiamy takie osoby do rejestrowania się w PUP przede wszystkim dlatego, by uzyskały ubezpieczenie. Ostatni wypadek w Pilichowie niestety pokazał taki scenariusz, kiedy to osoba nieubezpieczona trafiła do szpitala. Naszym mieszkańcom ostatnio oferowaliśmy szkolenia, kursy, doradztwa zawodowe w ramach projektów unijnych. Panie, które brały udział w tym projekcie, ukończyły  różne kursy, w tym kursy prawa jazdy kat. B, powróciły na rynek pracy, a także nie korzystają już ze świadczeń pomocy społecznej.
Radny K. Przepiórski powiedział, że z racji wykonywanego zawodu jest w posiadaniu listy osób nieubezpieczonych z różnych powodów. Zapytał, czy na poziomie współpracy między NZOZ a GOPS można wymienić te dane, by odpowiednio regulować ten problem.
Kierownik GOPS p. A. Kopaczewska poprosiła o takie informacje. Wówczas osoby nie uwzględnione w systemie EWUŚ , będą mogły zostać ubezpieczone dzięki GOPS na okres 90 dni. Po tym okresie GOPS pomaga takim osobom w dążeniu do uzyskania ubezpieczenia.
Wójt Gminy poprosił Kierownik GOPS p. A. Kopaczewską o informację na temat pomocy dla pogorzelców z Pilichowa.
Kierownik GOPS p. A. Kopaczewska poinformowała, że na miejsce katastrofy już w nocy przybył Wójt Gminy, zaś z samego rana po pożarze udała się P. Kierownik wraz z pracownikiem GOPS. Dla ofiar pożaru priorytetowo zostały zakupione najpilniejsze przedmioty codziennego użytku. Wójt Gminy niezwłocznie powołał komisję do szacowania strat. P. sołtys Alina Koper przekazała kwotę 550zł dla potrzebujących pogorzelców. W PPHU OLATRANS  w Bulkowie zakupiono papę dla zabezpieczenia dachu budynku. P Sekretarz zabezpieczył budynek pod kątem usług elektryka i kominiarza. Firma BUDMAT przekazała kwotę 5000 zł (w materiałach budowlanych) na remont mieszkania p. Kijoch. P. Sawicki, Żółtowski i Piotrowski zebrali pieniądze na pomoc dla P. Modzelewskiego. Urząd Gminy wraz z GOPS i Gospodarką Komunalną zorganizował pomoc pogorzelcom w postaci zbiórki materiałów budowlanych i środków finansowych – jednak sami poszkodowani muszą dokonać remontu swoich mieszkań samodzielnie.
P. Modzelewski otrzymał wsparcie z Urzędu Gminy w postaci zasiłku celowego oraz  rzeczowego na kwotę 500zł od firmy PPHU OLATRANS. Podczas zebranych datków w Kościele w trakcie mszy św. udało się uzyskać kwotę 1000zł dla p Modzelewskiego i kwotę 1500zł dla p Kijoch.
W sumie udało się zebrać kwotę ok. 8000 zł dla pogorzelców.
Podziękowania za pomoc należą się p. radnemu B. Matczakowi, który przekaże pogorzelcom meble.
Mieszkania nie były ubezpieczone, należy zająć się tym problemem. Podczas wizyty Wójta Gminy, Sekretarza, Kierownika Gospodarki Komunalnej i kierownika GOPS, poinformowano mieszkańców bloku o możliwości ubezpieczenia mieszkań. Zaproponowano spotkanie z ubezpieczycielem.
P. Sekretarz stwierdził, że należy przekonać wszystkich mieszkańców tego bloku, by dokonali przeglądu przez kominiarza i elektryka. Takich działań wymaga bowiem PINB.
Radny K. Przepiórski zapytał, do kogo należą te mieszkania.
P. Sekretarz odpowiedział, że są to prywatne mieszkania, a o wykaz właścicieli poprosił PINB.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że słyszał o pomocy ze strony sponsorów, osób prywatnych, zaś o pomocy urzędu czy też GOPS prawie w ogóle.
Kierownik GOPS p. A. Kopaczewska poinformowała, że p. Modzelewski otrzymał pomoc celową od GOPS. Była to pomoc finansowa. Dla p. Kijoch został otwarty rachunek w sklepie na artykuły spożywcze. P. Radny B. Matczak deklarował meble dla pogorzelców. Osoby prywatne same oferują swoją pomoc, a jeśli sponsorzy mogą pomóc, również korzystamy z tego. Główne podziękowania należą się Wójtowi Gminy, ponieważ jest on koordynatorem wszelkich działań zmierzających do pomocy dla ofiar pożaru.
P. Sekretarz zauważył, że sponsor Firma BUDMAT zaoferowała swoją pomoc dzięki kontaktom Kierownik GOPS p. A. Kopaczewskiej.
Wójt Gminy poprosił, by pomoc Gospodarki Komunalnej i GOPS traktować jako pomoc wychodzącą z Urzędu Gminy, gdyż są to jednostki podległe Urzędowi Gminy. Pogorzelcy i wszyscy poszkodowani od chwili zakończenia akcji gaśniczej otrzymali propozycję tymczasowego zamieszkania, błyskawicznie została dokonana diagnoza potrzeb dla tych ludzi, odbyły się spotkania z poszkodowanymi z Radnym oraz Sołtysem, by ustalić działania  i skutecznie koordynować całą akcję pomocową.
Radny B. Matczak stwierdził, że do tej pory przy podobnych wypadkach na terenie naszej gminy, nie było chętnych osób do pomocy ze strony urzędu gminy. W tym momencie wszystko się zmieniło, należy tu podkreślić obecność Wójta Gminy i Kierownik GOPS p. A. Kopaczewskiej na miejscu wypadku tuż po tragedii. Radny zapytał, kto może zgłosić potrzebę leczenia alkoholika.
P. Sekretarz odparł, że takie problemy powinny zostać zgłoszone do GKRPA.
Wójt Gminy powiedział, że są osoby, które ze swoimi problemami nie potrafią poradzić sobie same. Ludzie dotknięci chorobami, uzależnieni od alkoholu lub przytłoczeni innymi zdarzeniami muszą uzyskiwać pomoc od innym osób. Najbardziej rażące są tu ustawy, które związują nam ręce w działaniu.
Radny B. Matczak wyraził swój niepokój co do terenów w gminie Bulkowo, które należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdził, że niektórzy mieszkańcy gminy nie rozumieją tego, że te obszary nie należą do gminy Bulkowo i teoretycznie nadzór nad nimi powinna sprawować Agencja.
Wójt Gminy zwrócił się z pytaniem do Kierownika GK, ile śmieci, trawy zostało uprzątniętych z tych terenów.
Kierownik GK odpowiedział, że  wywieziono ok. 10 przyczep pełnych odpadów takich jak butelki, popiół, lecz w niedługim czasie znów pojawiły się śmieci.
Wójt Gminy poinformował, że tereny te nie są własnością gminy, a mieszkańców przedmiotowych budynków prosił o zajęcie się tym problemem. Wójt Gminy poinformował także o piśmie jakie zostało wystosowane do ANR w tej sprawie oraz, że uprzątnięcie odpadów z tych terenów przez pracowników Gospodarki Komunalnej nastąpiło za odpłatnością. Zrobiliśmy duży krok w kierunku mieszkańców, żeby żyli w czystym i schludnym otoczeniu. Teren nie był sprzątany od lat. Teraz jest porządek. Mieszkańcy muszą go sami pilnować, nie wyrzucać śmieci, bo to ich miejsce, w którym mieszkają.
Radny T. Tybuś podziękował za pomalowanie przystanku w Blichowie. Poruszył także problem podorywania dróg podczas pracy rolników w polu, gdyż zawracając na drodze dochodzi do niszczenia nawierzchni drogi przez maszyny. Radny zapytał, czy takie osoby można w jakikolwiek sposób ukarać.
W tym momencie ok. godz. 13.00, bez podania przyczyny, salę obrad opuścił radny K. Przepiórski.
Wójt Gminy podziękował za to, że mieszkańcy zgłaszają na bieżąco problemy odnośnie stanu dróg, a zwłaszcza o niszczeniu tych nawierzchni przy pracach polowych. Dodał również, że niektórzy mieszkańcy wyrażają kompletny brak szacunku wobec pracowników urzędu, którzy w trosce o stan dróg zwracają takim osobom stosowne uwagi. Wójt Gminy poinformował, że należy wówczas takie incydenty zgłaszać na policję. Były takie przypadki i policja nakazywała uprzątnięcie drogi, były też przypadki karania mandatem.
P. Sekretarz zaprosił radnych do udziału w 10 Mazowieckim Turnieju Miast i Gmin. Zachęcając do uczestnictwa i poinformował o możliwości zgłoszenia swojego udziału w konkretnych dyscyplinach.
Punkt 15.
 Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia VII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 13.20.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                   Przewodniczący obrad
M. Piątkowska                                   Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi