Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VI/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VI/15

Protokół Nr VI/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 24 marca 2015r.


Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027
      b) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r.
      c) funduszu sołeckiego
      d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej położonej w obrębie Bulkowo – Butary     
      e) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo
      f) współdziałania Gminy Bulkowo z powiatem płockim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dowozu do Szkoły Specjalnej w  Goślicach.
      g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo
  8. Sprawozdanie   w  zakresie "Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i  systemu  pieczy zastępczej za 2014 rok"
  9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
               Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
              W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniósł o uwzględnienie w porządku obrad w punkcie  7 h  „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/V/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 05.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2015
roku”. O uzupełnienie uchwały wniósł nadzór Prawny Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku i chodzi jedynie o wpisanie adresu schroniska dla zwierząt. ( poprawka do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie – 14 za ).

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez wnoszenia poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy ( 13 za, przy 1 wstrz.).

Punkt 4.
             Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
06.03 – uczestniczył w zebraniu sołeckim w Sochocino – Czyżewo.
07.03 – uczestniczył w zebraniu walnym OSP Blichowo.
08.03 – uczestniczył w spotkaniu z geodetą i mieszkańcami  w Nowych Krubicach. Spotkanie dotyczyło poszerzenia drogi.
12.03 – uczestniczył w spotkaniu z projektantem kanalizacji dot. koncepcji oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji. Trzeba ustalić, czy zasadna jest budowa oczyszczalni ścieków w Blichowie, czy  może korzystniej będzie tłoczyć ścieki do oczyszczalni w Bulkowie.
13.03 – uczestniczył w spotkaniu samorządowców zorganizowanym przez p. P. Zgorzelskiego, na którym obecni byli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewody, radca w Ministerstwie Edukacji Narodowej, radca w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Spotkanie dotyczyło pozyskiwania funduszy. O godz. 16.00 spotkał się z mieszkańcami Osiedla Osiek.
14.03 – uczestniczył w zebraniu walnym OSP Worowice.
16.03 – podpisał umowę w Powiatowym Urzędzie Pracy na prace społeczno – użyteczne dla 10. osób.
17.03 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
18.03 – uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez firmę Energa Operator. Poruszył m.in. sprawę odczuwalnych dla mieszkańców przerw w dostawie prądu do hydroforni w Nowych Łubkach. Ustalono, że w czasie dłuższej przerwy firma zapewni agregat prądotwórczy. Omawiano kwestie wycinki gałęzi pod liniami energetycznymi, co zostanie zrealizowane w drugim kwartale br., jak również sprawę  przebudowy stacji transformatorowej w Pilichówku, gdzie prace przeciągną się o około miesiąc.
18 – 19.03 – uczestniczył w cyklu szkoleń  „Akademii Wójta”.
20.03 – spotkał się z Marszałkiem Województwa p. A. Struzikiem.
23.03 – uczestniczył w konkursie recytatorskim organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną za co podziękował p. dyrektor biblioteki.

Punkt 5.
              Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. Mieczysław Józwiak odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Wójt Gminy Bulkowo p. Gabriel Graczyk oraz radny powiatu p. A. Kuliński wręczyli obecnemu na sali obrad lekarzowi medycyny p. Krzysztofowi Grochulskiemu puchar  i  list z podziękowaniami  od  gminy Bodzanów za sprawowanie bezpłatnej opieki medycznej nad zawodami organizowanymi na przestrzeni wielu lat. Dziękując p. K Grochulskiemu podkreślono  jego zaangażowanie w działalności na rzecz mieszkańców.
             Radny K. Przepiórski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, czy członkowie komisji posiadają wystarczającą wiedzę i kwalifikacje, aby przygotować analizę przygotowanego programu oświaty czy informację o zatwierdzonych projektach organizacyjnych szkół. Takie tematy zawarte są w planie pracy komisji.
             Przewodniczący komisji odpowiedział, że wymienione zagadnienia zostaną przygotowane przez pracownika UG ds. oświaty i przedłożone komisji.
             Radny K. Przepiórski zwrócił się z pytaniem do Sekretarza Gminy w sprawie dotyczącej zwolnionej pracownicy UG dodając, że gmina sprawę sądową  przegrała.
Nie polemizując z faktem zwolnienia stwierdził, że ma pretensje, że nie wszystko zostało załatwione zgodnie z prawem, ponieważ jest prawne orzeczenie sądu nakazujące dokonanie sprostowania przez UG i sprawa dalej się toczy. Druga sprawa to ogłoszenie o przetargach, w którym brak jest informacji o sposobie zagęszczenia materiału nawożonego na drogi.
Radny K. Przepiórski poinformował radę o problemach w miejscowości Nowe Lubki z jakimi boryka się od lat. Chodzi między  innymi o spory sąsiedzkie i drogę dzieląca ich, że szerokość drogi wynosi 6m, że droga w kierunku Szulbor do p. Adamskiego przez 30 lat nie była nawożona i równana. O powstających lub odnawiających się wysypiskach śmieci – między innymi na pograniczu Nowe Łubki – Krzykosy. Zwrócił uwagę na teren byłego Kółka Rolniczego. Następnie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy pismo do Wójta i Rady Gminy w sprawie potrzeby wykonania zadań w m-ci Nowe Łubki. Pismo wcześniej odczytał.
Wójt Gminy w odpowiedzi informował, że część z wymienionych w piśmie zadań jest już na etapie realizacji.
              Radny A. Cytacki pytał, kiedy zostaną usunięte karpy po wycince drzew w Nowym Podlecku,  oraz kiedy rozpocznie się budowa drogi w N. Podlecku.
            Radny R. Boczkowski zwrócił się do radnego powiatu A. Kulińskiego o usunięcie krzaków i wybranie kamieni z rowu przy drodze powiatowej w Wołowej.
Radny powiatu A. Kuliński informował, ze otrzymał od Wójta Gminy pismo skierowane do starostwa w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie gminy i złoży interpelację w sprawie dróg na Sesji Rady Powiatu. W najbliższym czasie starosta planuje spotkanie z radnymi powiatu nt. dróg powiatowych. Zdaniem radnego to spotkanie powinno się odbyć z udziałem Wójtów Gmin. Nadmienił, że w ostatnim czasie ma trudną współpracę z dyrektorem w Zarządzie Dróg Powiatowych. Znowu planowana jest b. duża inwestycja drogowa w gminie Bielsk, modernizacje dróg w gminach  za Wisłą czy w gminie Stara Biała. A gdzie są Bodzanów, Bulkowo czy Mała Wieś? Nie zgadza się na takie rozwiązania i często nie głosuje „za” bo jest wzburzony takimi rozwiązaniami. Okazało się, że na drogę w gminie Bielsk jest już zrobiona dokumentacja i teraz tę drogę trzeba robić. Wszystko poszło jakby za plecami Rady Powiatu. Stawia się radnych przed faktem dokonanym.
Radny powiatu A. Kuliński dziękował Wójtowi Gminy i radnemu M. Józwiakowi za uczestnictwo w Turnieju piłki siatkowej w Miszewie Murowanym, gdzie gmina Bulkowo zajęła II – e miejsce. Zaprosił na kolejną edycję Jarmarku Norbertańskiego do Bodzanowa, który odbędzie się w dniu 24.05.br. oraz na Mazowiecki Turniej Miast i Gmin, który odbędzie się w dniu 27.06.br. W dniu 04.09.br. także w Bodzanowie odbędą się Dożynki Powiatowe.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu A. Kulińskiemu za dobrą współpracę.
Radny K. Przepiórski prosił radnego A. Kulińskiego o przekazanie podziękowań dla ZDP za zakupienie maszyny, która w sposób profesjonalny łata dziury w drogach.
           Radny A. Kuliński odpowiedział, ze to dobrze, że są realizowane jego pomysły.

          Odpowiadając na zapytania radnego K. Przepiórskiego dot. sprawy zwolnienia pracownika UG Sekretarz Gminy informował, że Sąd I –ej instancji podtrzymał w całości stanowisko gminy w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę. W wyniku apelacji część wyroku została cofnięta i wniesiono o sprostowanie świadectwa pracy. Radca Prawny UG wystąpił o uzasadnienie wyroku i zobaczymy jak sprawa będzie wyglądała dalej.
           Wójt Gminy podziękował radnemu powiatu A. Kulińskiemu, że pamięta o sprawach gminy Bulkowo. Przypomniał, że UG otrzymał od starosty odpowiedź na pismo w sprawie dróg, ale dalsze wstawiennictwo p. A. Kulińskiego oraz pozostałych radnych powiatowych jest wskazane.
Rzeczywiście obecnie łatanie dziur w drogach powiatowych przebiega sprawnie i jest wykonywane dobrze. Dodał, że b. dobrze układała się do tej pory  i układa nadal współpraca gminy z kierownikiem bazy drogowej w Bodzanowie. Podziękował za zaproszenie na imprezy do Bodzanowa. Zaprosił jednocześnie na Dni Bulkowa, które odbędą się w przedostatni weekend roku szkolnego. W sprawie usunięcia karp w N. Podlecku informował, że karpy zaczną być usuwane prawdopodobnie w  przyszłym tygodniu.
Odnosząc się do spraw poruszonych w piśmie złożonym przez radnego K. Przepiórskiego Wójt Gminy zaznaczył, że cieszy się, że część spraw poruszonych w piśmie sołectwa jest już na etapie realizacji. Równiarka w terenie wykonuje już prace od dwóch tygodni. Tam, gdzie sołtysi czy radni zgłaszali potrzebę pilnego równania jechała w pierwszej kolejności Dobrze, że jest porozumienie mieszkańców w sprawie drogi w kierunku Szulbor. O to chodzi, żeby nie wydawać na geodetę, lepiej za te pieniądze kupić żwir. Oczywiście odpowiedź na pismo zostanie udzielona w formie pisemnej tak  jak o to wnoszono.
Radny K. Przepiórski informował, że w/w droga była w poprzednich latach naprawiana przez mieszkańca gm. Staroźreby, który korzystał z tej drogi, ale teraz już z niej nie korzysta a droga jest własnością naszej gminy.

Punkt 7.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za )  podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
             Radny K. Przepiórski wyraził opinię, że jego zdaniem powinno się pomyśleć o utworzeniu funduszu sołeckiego,  jeśli nie w 2016r.  to w następnym. Mieszkańcy wsi wiedzą najlepiej jakie mają potrzeby i fundusz umożliwiłby im ich realizację. W sprawie funduszu proponował zorganizowanie spotkań z sołtysami, radami sołeckimi, żeby radni nie wyręczali innych, żeby było demokratycznie.
Inspektor ds. rady gminy informował, że w ub.r. konsultowano z sołtysami  kwestię tworzenia funduszu wioskowego. Zdecydowana większość sołtysów opowiedziała się za tym, aby funduszu nie tworzyć argumentując, że lepiej będzie jeśli środkami finansowymi zarządzać będzie  gmina  ze  szczególnym  uwzględnieniem  remontów dróg.  Przekazanie   środków
sołectwom spowoduje ich rozdrobnienie, fundusz niekoniecznie musi być wydatkowany wówczas na najważniejsze cele. Za funduszem opowiedziało się 3 – 4 sołtysów.
Sekretarz Gminy dodał, że sprawę funduszu sołeckiego poruszono podczas wspólnego posiedzenia komisji. Radni rozmawiali z wyborcami w tej sprawie i jednomyślnie stwierdzono, aby funduszu na 2016r. nie tworzyć.
Wójt Gminy stwierdził, że w przypadku utworzenia funduszu dobrze byłoby, żeby skorzystało z niego  np. co najmniej  90% sołectw, wtedy to ma sens. Skorzystanie z funduszu przez 4 - 5 sołectw spowoduje jedynie zablokowanie znacznych środków finansowych, bo fundusz tworzy się dla wszystkich sołectw.  Nie można tworzyć funduszu wbrew woli sołtysów, ponieważ to oni są głównie odpowiedzialni za ścisłą współpracę z UG i mieszkańcami w tym zakresie A sprawa była szeroko omawiana i zdanie w tym zakresie jest jasne. Sprawa jeszcze raz zostanie przedyskutowana na najbliższym spotkaniu z sołtysami, ale to już pod kątem roku przyszłego.
            Rada Gminy ( 13 za przy 1 przeciw ) podjęła uchwałę w sprawie nieutworzenia funduszu sołeckiego na 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

d)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej położonej w obrębie Bulkowo – Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których  zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
             Radny K. Przepiórski stwierdził, że cieszy się, że sprawę opisaną w projekcie uchwały można było w końcu załatwić.
Radny powiatu A. Kuliński informował, że szkoła specjalna w  Goślicach będzie wkrótce dysponować drugim nowym profesjonalnym samochodem do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami. Dodał, że w szkole specjalnej w Goślicach są b. dobre warunki dla dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności płacenia przez gminę za dowóz dziecka do szkoły w Goślicach 1.200 zł. miesięcznie. Wcześniej gmina tych kosztów nie ponosiła także nie ma się tu z czego zbytnio cieszyć.
Wójt Gminy stwierdził, że dzieci są najważniejsze aczkolwiek faktycznie nad wysokością opłaty można się zastanowić. Stopień niepełnosprawności dzieci bywa różny i dlatego część dzieci uczęszcza do szkoły specjalnej w Płońsku a część w Goślicach.
Do tej pory starostwo nie żądało od nas płatności za dowóz do Goślic, ale teraz upomina się o swoje. My mamy ustawowy obowiązek pokrywania kosztów dowozu. Starostwo wyliczyło kwotę 1.200 zł. miesięcznie od jednego dziecka. Co do jej wysokości bym dyskutował. W tej kwocie jest wliczony opiekun, kierowca plus kilometrówka. Inne gminy płacą za dowóz na podobnych zasadach. Dla porównania za kilkoro bodajże 7 czy 8  dzieci dowożonych do szkoły specjalnej w Płońsku gmina płaci ok. 1.300 zł.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Gminy   Bulkowo z  powiatem  płockim   w zakresie wykonywania   zadania  dotyczącego zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dowozu do Szkoły Specjalnej w Goślicach. Podjęta
uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
             Radny K. Przepiórski zwrócił uwagę, że już drugi raz poprawiania jest uchwała z poprzedniej  Sesji. Zwrócił   się  do  Sekretarza   Gminy  o  większą   staranność   podczas przygotowywania projektów uchwał.
Sekretarz Gminy przypomniał, że takie poprawki zdarzają się sporadycznie. W roku ubiegłym podczas podejmowania takiej uchwały nie żądano zapisu a adresie schroniska.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 21/V/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 05.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2015 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła sprawozdanie  dot.  "Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej za 2014 rok"  w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
             W nawiązaniu do punkt 7h  i  w odpowiedzi na zapytania radnego K. Przepiórskiego z pop. Sesji Wójt Gminy informował, że 98% środków finansowych przeznaczonych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest przeznaczanych na zapewnienie miejsc w schronisku, w tym odławianie zwierząt, opiekę weterynaryjną oraz kastrację/sterylizację odłowionych zwierząt. Jedynie 2% jest przeznaczanych  na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt. Taka proporcja wydatków sprawdza się od lat. Rocznie gmina wydatkuje 250 – 300 zł na kolizje drogowe z udziałem zwierząt  ( 1 – 2 zdarzenia rocznie ).
Odnosząc się do pytania radnego K. Przepiórskiego w sprawie zagęszczania materiału wożonego na drogi informował, że już w 2011r. wydał zarządzenie dotyczące dokonywanie zamówień z tzw. „wolnej ręki”. Wcześniej, kiedy nie był Wójtem  wysyłano zapytania do 3 oferentów – jakie wówczas były ceny usług?  Od tego czasu wszystko się zmieniło, jest przejrzyście, a ceny spadają. Zagęszczanie to jednak przede wszystkim kwestia dobrego towaru nawożonego na drogę.  Przykład: w Sochocino – Pradze nawieziono towar kiepskiej jakości i były problemy z zagęszczeniem. Nakazano wykonawcy nawiezienie nowego lepszego materiału i problem zagęszczania zniknął. Wójt dodał, że jego zdaniem w kwestii remontów dróg, wyboru oferentów, nawożenia odpowiedniej jakości towaru na drogi wykonano w ostatnich 4. latach milowy krok w stosunku do tego co było przedtem.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że samo ogłoszenie o przetargu jest wykonane profesjonalnie.

Punkt  10.
               Radny K. Przepiórski informował, że niektórzy mieszkańcy spoza jego okręgu np. z Sochocino – Pragi zgłaszają  jednak  do  niego, że muszą   ciągnąć  pojemnik  z odpadami komunalnymi do drogi publicznej nawet ponad 500m. Czy nie można temu w drodze wyjątku jakoś zaradzić?
Wójt Gminy odpowiedział, że wie o jednym takim mieszkańcu, który taki problem podnosi.
Podczas prac nad projektem uchwały dot. utrzymania czystości i porządku w gminie  zastanawiano się wspólnie z radnymi nad takimi problemami, ale nadrzędną rzeczą jaką się kierowano było, aby stawki za odbiór odpadów dla mieszkańców były jak najniższe. Gdybyśmy musieli dojeżdżać do posesji to takich wyjątków na pewno znalazłoby się dużo więcej. A jeśli samochód dojedzie tylko do jednego mieszkańca, to co z innymi? Odpady  odbierane są tylko raz w miesiącu.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że może w myśl nowej ustawy odpady powinny być odbierane częściej niż raz w miesiącu. Może właśnie z takich omawianych przypadków zaśmiecane są lasy i rowy. Mieszkańców   trzeba też  edukować, choć na pewno na wszystko potrzebny jest czas.
Wójt Gminy stwierdził, że mentalność ludzi wszędzie jest taka sama. „Ustawa śmieciowa” miała sprawy śmieci uporządkować a na razie jest podobnie jak było. Prawdopodobnie z czasem zacznie się to zmieniać. Inaczej już do problemu śmieci podchodzą dzieci i tu jest duża zasługa szkół i edukacji.
Radny M. Józwiak informował, że zdaniem osób odbierających śmieci w naszej gminie z tym zaśmieceniem nie jest tak źle. Najgorsze są przyzwyczajenia  zakorzenione w człowieku. Ale to powinno się z czasem zmieniać.
Radny K. Przepiórski apelował do osób, które organizują  akcję „ Sprzątanie świata”, aby zebrane w worki odpady jak najszybciej zostały odbierane, bo rozszarpują to psy.
            Odnosząc się do wypowiedzi radnego K. Przepiórskiego Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że cieszy się, że radny przedstawia sprawy mieszkańców spoza swojego okręgu wyborczego, bo wpływa to na dobrą wzajemną współpracę. Po zapoznaniu się z pismem Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że w Krzykosach nie ma wysypiska śmieci a przedmiotowa działka posiada właściciela.
             Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników obrad z pismem sołectwa Sochocino – Praga   w sprawie remontów dróg w sołectwie. Pismo zostaje skierowane do Wójta Gminy.
             Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników z pismem dotyczącym Ogólnopolskiej Pielgrzymki Samorządu Terytorialnego.
               Radny A. Tomczak zgłosił do uzupełnienia znaczne ubytki w drogach wykonanych w „taniej technologii”  oraz niewielkie ubytki w drodze asfaltowej w Worowicach. Przypomniał o  potrzebie przestawienia znaku drogowego informującego o obszarze zabudowanym, miał zostać też postawiony przystanek dla dzieci. Wypowiedział się też w sprawie kontroli poboru wody, czy nie jest ona pobierana poza licznikiem  – jego zdaniem można powołać komisje z działem radnego, sołtysa, przedstawiciela GK, która to będzie sprawdzać.
Wójt Gminy zauważył, że ta „tania technologia” wcale nie okazuje się taka tania, bo ciągle trzeba ja naprawiać. Ubytki zostaną naprawione. Co do ubytków w nawierzchni asfaltowej to prosi radnego o ich dokładne zlokalizowanie, ponieważ podczas poruszania się tą drogą nie są widoczne.

W poprzedniej kadencji gmina zawierała nowe umowy z odbiorcami wody m.in. po to, aby była możliwość sprawdzenia poboru wody. Ludzie mówią  „wiem kto bierze wodę poza licznikiem, ale nie powiem”. Dodał, że jest za każdą możliwą formą wykrycia tego zjawiska.

Punkt 11.
              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia VI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.
    
Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                              Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi