Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VIII/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VIII/15

Protokół Nr VIII/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 14 lipca 2015r.


Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu p. Stefan Jakubowski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zaciągnięcia   kredytu   długoterminowego    na   finansowanie   planowanego   deficytu  budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
      b) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r.
  8. Sprawozdanie  z  Programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi   w  art. 3   ust. 3   ustawy   o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2014r.
  9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
               W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniósł o uwzględnienie w porządku obrad w punkcie 7  podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027. ( prop. została przez radnych przyjęta jednogłośnie – 13 za ).

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przez radnych przyjęty jednogłośnie ( 13 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.

24.06- wykonując uchwałę Rady Gminy podpisywał akt notarialny dot. nabycia przez gminę gruntów w Bulkowie. Uczestniczył również w walnym zebraniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz konferencji w ramach  Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.    Spotkał się także z mieszkańcami Słupcy.
25.06 – uczestniczył z zgromadzeniu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, podczas którego dyskutowano nt. działalności samorządu i przedsiębiorców.
26.06 – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w gimnazjach. Następnie w Urzędzie Miasta  w Płocku uczestniczył w konferencji dot. nowej perspektywy finansowej.
27.06 – uczestniczył w Turnieju Miast i Gmin w Bodzanowie. W ogólnej punktacji gmina Bulkowo zajęła 2. miejsce na 7 startujących gmin. W poszczególnych konkurencjach zajęliśmy m.in. 1. miejsce w przeciąganiu liny, 2. miejsce w siatkówce kobiet i 3. w siatkówce mężczyzn za co otrzymaliśmy puchary. Za zajęcie 3. miejsca  w kategorii VIP puchar odebrał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski. Dla najstarszego zawodnika turnieju puchar otrzymał p. Jan Klepczarek. 1. miejsce zajęła nasza drużyna strzelecka. Wójt Gminy dziękował wszystkim za uczestnictwo we wspaniałej zabawie i dodał, że nasi zawodnicy odpowiadali założeniom regulaminowym zawodów. Aby nasza gmina wystawiła reprezentację prace wykonało wiele osób, którym p. Wójt serdecznie podziękował. Podkreślił b. dobrą współpracę ze szkołami w Bulkowie i w Blichowie, podziękował uczniom, opiekunom, dyrektorom szkół, radnym jak również młodzieży z klubu Zjednoczeni-Bulkowo i pozostałej młodzieży, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych.
01.07 – spotkał się z Wójtem Gminy Dzierzążnia.
04.07 – uczestniczył w zawodach strażackich w Worowicach. Komisja prowadząca zawody stwierdziła, że zawody zostały profesjonalnie przygotowane. Przekazał podziękowania pracownikom Gospodarki Komunalnej na czele z kierownikiem p. Sławomirem Opałą, Prezesowi OSP Bulkowo p. Piotrowi Kaźmierowskiemu, innym druhom, pracownikom UG oraz wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów, Zarządowi Gminnemu OSP, Komendantowi Gminnemu OSP.
07.07 – spotkał się z Fundacją Edukacji Przedszkolnej. Dopełniano formalności związane z przekazaniem spraw gminie. Współpraca z fundacją układała się b. dobrze. Wójt liczy na realizację kolejnych projektów  oświatowych.
09.07 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy a następnie w spotkaniu dot. lokalnej strategii rozwoju przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania w Wyszogrodzie. Informacja nt. tego spotkania była szeroko rozpropagowania na terenie gminy. Dla Wójta Gminy i radnych bardzo cenne są uwagi czy opinie mieszkańców ale niestety, poza sołtysami  mieszkańcy nie przybyli na spotkanie. Za jakiś czas ktoś może zgłaszać uwagi dlaczego gmina realizuje określone inwestycje, zadania a nie np. jakieś inne czy w inny sposób? A przecież można było wziąć udział w tym spotkaniu i wyrazić swoją opinię.
Wójt Gminy przypomniał, że wydawane Zarządzenia  dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
              Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo odczytali protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy w dniu 09.07.br.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Radny B. Matczak zwrócił się  do radnego powiatu S. Jakubowskiego o dokończenie powiatowych inwestycji drogowych na terenie gminy Bulkowo. Apelował, aby w obecnej kadencji podczas przydzielaniu środków finansowych na drogi powiatowe powiat nie faworyzował niektórych gmin, tak jat to miało miejsce w poprzedniej kadencji np. z gminą Bielsk.

Punkt 7.
 
a)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za )  podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia   kredytu   długoterminowego    na   finansowanie   planowanego   deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) przyjęła Sprawozdanie  z  Programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz   podmiotami  wymienionymi w  art. 3   ust. 3   ustawy  o   działalności    pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2014r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
               Radny Powiatu Płockiego p. S. Jakubowski podziękował za przesyłane zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bulkowo. Informował, że został wybrany członkiem Zarządu Powiatu. Przez ostatnie 25 lat sprawował funkcję Wójta Gminy Słupno a na obecną kadencję nie kandydował. Podziękował mieszkańcom gminy Bulkowo za głosy jakie otrzymał przy ubieganiu się o mandat radnego powiatu. Zapewnił, że wszystkie gminy wchodzące w skład okręgu wyborczego, z którego jest radnym będzie traktował jednakowo. Przedstawi na posiedzeniu Zarządu Powiatu sprawę dokończenia modernizacji drogi powiatowej w Pilichówku. Rozmawiał już nt. temat z dyrektorem Zarządu Dróg i ma nadzieję, że inwestycja będzie zrealizowana w br.  W sprawie realizacji dróg powiatowych w poszczególnych gminach Zarząd Powiatu weźmie po uwagę różną kondycję finansową gmin. Zarząd proponuje, aby w gminach, które mają problemy budżetowe realizować ważne do wykonania modernizacje i remonty dróg powiatowych nawet przy zerowym udziale finansowym tych gmin. Zapewnił, że będzie rzecznikiem gminy Bulkowo w powiecie. Prosił o zgłaszanie spraw do załatwienia na Sesjach Rady Gminy, poprzez Wójta Gminy czy Przewodniczącego Rady Gminy. Dodał, że pod względem zamożności na pewno niewiele gmin jest w stanie równać się z gminą Słupno, której roczny budżet wynosi ok. 40 mln. zł. To przekłada się m.in. na inwestycje realizowane na terenie gminy. Tylko z samego podatku od osób fizycznych wpływa 8,5 mln. zł. rocznie. Sytuacja w gminie Bulkowo jest inna. Musicie dokładnie liczyć każdą złotówkę. Trzeba zaciągać też kredyty, bo w  przeciwnym razie nic by na terenie gminy nie zrobił. Gratulował  władzom  gminy  mądrego  spojrzenia  na     potrzeby  oraz faktu, że Rada Gminy wspiera Wójta. Gratulował b. dobrej współpracy pomiędzy Wójtem i Radą Gminy. Podczas Sesji uchwały b. często  podejmowane są jednogłośnie co świadczy o dobrej atmosferze w gminie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Niestety w gminie Słupno jest obecnie trochę inaczej ale ma nadzieję, że to się zmieni.
              Radny B. Matczak zwrócił uwagę na incydenty jakie mają miejsce w Blichowie po dyskotekach. Prosił Wójta Gminy oraz radnego Powiatu o rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji w Płocku w sprawie skierowania większej liczby patroli w dniach dyskotek w Blichowie.
Radny T. Tybuś informował o  problemie z przejazdem drogą powiatową przy dyskotece. Na poboczach drogi stoją samochody i utrudniają czy wręcz uniemożliwiają przejazd.
             Radny B. Matczak zwrócił się do radnego powiatu o podjęcie działań w celu przeznaczenia przez powiat środków finansowych na kolonie dla dzieci z rodzin ubogich. Wyraził tez opinię, że w Płocku czy w Płońsku powinny być niższe ceny dla dzieci za korzystanie z basenów pływackich.
Radny powiatu S. Jakubowski informował, że starostwo przeznaczyło na wypoczynek dzieci i młodzieży kwotę 10 tys. zł. Sprawdzi jaki był podział tej kwoty i przekaże informacje.
             Wójt Gminy stwierdził, iż w poprzedniej kadencji bardzo cenił sobie współpracę z Wójtem Gminy Słupno p. Stefanem Jakubowskim. Podziękował za złożoną deklarację, że gmina Bulkowo będzie traktował na równi z innymi gminami z okręgu wyborczego.
Wójt Gminy przypomniał, ze gmina dołożyła w ub.r. ponad 2 mln. zł do dróg powiatowych na terenie gminy i jest to b. wysoka kwota jak na gminny budżet. Drogi powiatowe jakie biegną przez naszą gminę to są generalnie drogi główne, najważniejsze. W poprzedniej kadencji składał wiele propozycji współpracy z powiatem w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych. Na tych drogach często użytkowany był gminny sprzęt, Proponował dalszą pomoc powiatowi w robotach ziemnych, zakładaniu przepustów na drodze powiatowej  w Pilichówku, tak aby dokończyć kilkaset metrów drogi. Rozmawiał w tej sprawie z byłym starostą. Zapadła decyzja, że droga  zostanie dokończona a jednak tego nie zrobiono, sprawa rozmyła się. Gmina chciała też wykonać roboty ziemne na drodze powiatowej w Krubicach Starych, chcieliśmy przejąć ok. 5.800m drogi za kwotę 50-60 tys. zł na 1km ale starostwo nie przystało na to pisząc, że to się starostwu nie kalkuluje, bo wówczas powiat straci na subwencji drogowej. Gmina na tej drodze planowała położenie ok. 1km asfaltu. Gmina nadal chce współpracować z powiatem w kwestii modernizacji i remontów dróg powiatowych na terenie gminy ale musimy też pamiętać o naszych, gminnych i nie wiemy ile będziemy mogli dołożyć powiatowi.
Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło 331 wniosków od rolników w sprawie suszy. Postanowieniem Wojewody mamy powołaną specjalną komisję. Na tę chwilę może ona już szacować straty w zbożach jarych, ale czeka na  komunikat  Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach co do innych upraw -  nie chce wykonywać pracy dwa razy. Podjęta na poprzedniej Sesji uchwała Rady Gminy w sprawie wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Bulkowo zgodnie z wolą radnych została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu, Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczącemu Rady i Staroście Powiatu Płockiego.
Wójt Gminy informował o występujących w ostatnim okresie brakach wody ze stacji w Nowych Łubkach. SUW Nowe Łubki zasila 17 wsi i brak wody zdarzył się dwa razy. Zużycie wody ze stacji Nowe Lubki zwiększyło się o ponad 80% ,podczas gdy zużycie wody ze stacji w Bulkowie  i  we  Włókach w  tym  samym  okresie  zwiększyło  się o ok.20%. Woda gdzieś  „ucieka” ale wcześniej czy później znajdziemy te ujścia. W niedziele wieczorem, gdy padł rekord temperatury napełniano   zbiornik retencyjny. Zapadły  ustalenia,  że  w  razie potrzeby radny K. Przepiórski użyczy gminie prywatnej studni głębinowej, która w ubiegłych latach była eksploatowana przez gminę – woda jest dobra do użytku, są  aktualne badania.
Wójt Gminy informował o rozstrzygniętym przetargu na kwotę  127.057 zł. dot. remontu drogi Worowice – Krubice.  Informował także o umowie ubezpieczeniowej dot. mienia gminy zawartej na okres 3 lat. Dzięki temu, że umowa została zawarta na taki okres zyskaliśmy ponad 10 tys. zł. na składkach rocznie zwiększając jednocześnie wartość sumy ubezpieczenia oc z 1mln. zł.  do 2 mln. zł.  Wybierano z ofert 3 firm, wygrał PZU ( kwota – 86.490 zł.). Następnie przypomniał, że już od 3 lat na terenie gminy organizowane są nieodpłatne półkolonie dla dzieci. W obecnych uczestniczyło ponad 50. dzieci. Dziękował Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Mazowieckiej Izbie Rolniczej - Oddział Powiatowy w Płocku jak również organizatorom półkolonii ze strony gminy.

Punkt 10.
                Radny B. Matczak zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatu p. S. Jakubowskiego o stanowisko Rady Powiatu  w sprawie suszy.
Radny powiatu odpowiedział, że na Sesji Rady Powiatu w dniu 01.07.br. podjęta została w tej sprawie stosowna uchwała.
                Radny B. Matczak interesował się rozdziałem środków w powiecie na modernizację i remonty dróg powiatowych na 2015r.
Wójt Gminy informował, że w starostwie powstał  program budowy dróg do 2020r. i w tym programie są uwzględnione drogi powiatowe oraz przeprawy mostowe na terenie naszej gminy.
Radny powiatu p. S. Jakubowski informował, że oprócz programu drogowego do 2020r. jest też w powiecie program 3 letni. Do 01.07. gminy mogły zgłaszać swoje propozycje do tego programu. Dodał, że  odbędzie rozmowę z dyrektorem ZDP  w kwestii dróg powiatowych na terenie gminy Bulkowo i przekaże informacje.
Wójt Gminy odpowiedział, że nic nie wiedział o w//w 3 letnim planie drogowym.
Radny powiatu p. S. Jakubowski informował, że ten plan obejmuje obecną kadencję.
               Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę na źle wykonaną naprawę drogi powiatowej w Daniszewie przy kościele. Dziury są nadal. Zwrócił się do radnego powiatu, że samochody o b. dużym tonażu jednej z firm niszczą drogę powiatową  Nadułki – Kadłubowo. Czy na tej drodze nie można wprowadzić ograniczenia tonażu poruszających się nią samochodów?
Radny powiatu odpowiedział, że zgłosi tę sprawę w powiecie.
               Radny B. Matczak dopytywał się gdzie są  środki finansowe na remont przepustów przy drodze powiatowej Pilichowo - Pilichówko. Były przyznane a powiat przeznaczył je gdzieś indziej.
              Mieszkaniec gminy stwierdził, że  słyszał,  iż w Łubkach są przyłącza poza licznikiem i dlatego czasami brakuje wody. Podobno w czasie suszy kogoś złapano na pobieraniu wody poza licznikiem.
Wójt Gminy odpowiedział, że ludzie często mówią „ wiem kto bierze wodę poza licznikiem, ale nie powiem”. W ten sposób niczego nie osiągniemy. Padają też głosy, że kiedyś wykonywana nitki wodociągowe z ominięciem wodomierza, ale nikt nie chce powiedzieć, gdzie tak jest. Nie denerwujmy się nawzajem. To, że są ujęcia poza licznikiem to jest bardzo prawdopodobne i w końcu do tego dotrzemy. W czasie suszy był jeden telefon w sprawie poboru wody poza licznikiem, ale nikogo nie złapano.
                Radny B. Matczak podziękował Wójtowi Gminy za to, że nasza gmina jako jedyna nie  stosowała  restrykcji  dot. poboru  wody  w  czasie suszy. Podkreślił także mądrość Wójta
Gminy ponieważ dzięki niemu nie została sprzedana cysterna z Łubek, a teraz bardzo się przydaje.

Punkt 11.
                Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia VIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                       Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi