Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr IX/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr IX/15

Protokół Nr IX/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 30 września 2015r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Jarosław Matuszewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.

      Porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r.   
     b) wyrażenia zgody na   przystąpienie  do    realizacji   zadania   inwestycyjnego    pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sochocino Badurki na dz. nr ew. 85/1”
     c) wyrażenia   zgody    na     przystąpienie   do    realizacji   zadania   inwestycyjnego   pn.:  „Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Bulkowie Gmina Bulkowo”
     d) wyrażenia  zgody  na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa Gminnego Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie”
     e) przyjęcia  dokumentów  opracowanych  w  ramach projektu pn. „ Współpraca w ramach  Obszaru   Funkcjonalnego  Aglomeracji  Płockiej  kluczem do  zintegrowanego  rozwoju subregionu ”,   współfinansowanego    w   ramach    Programu    Operacyjnego    Pomoc  Techniczna 2007 – 2013.
     f) wyboru ławników sądowych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
          Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski poinformował uczestników Sesji, że z powodu nieobecności i z polecenia Przewodniczącego Rady Gminy p. Andrzeja Krokowskiego poprowadzi obrady IX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzył obrady po stwierdzeniu kworum.

Punkt 2.
            Do proponowanego porządku obrad w imieniu Wójta Gminy poprawkę zgłosił Sekretarz  Gminy  wnosząc  o  uwzględnienie  w   punkcie  7 g  projektu  uchwały  w  sprawie
zmiany  Uchwały  Nr 59/VII/11  Rady   Gminy  Bulkowo z dnia 28.06.2011r. w sprawie przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod  nazwą Gospodarka Komunalna przy  Urzędzie Gminy w Bulkowie. ( wniosek przyjęto – 13 za ).

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 13 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
15.07 – uczestniczył w walnym zebraniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
17.08 – uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Oddział w Płocku p. Piotrem Brzeskim w sprawie drogi  S10. Dobrze byłoby, choć będzie to trudne do zrealizowania, aby w przyszłości drogi Bulkowo – Góra i Bulkowo – Kobylniki włączone zostały do kategorii dróg wojewódzkich. Kiedyś były to drogi wojewódzkie. W latach 90-tych zostały włączone do kategorii dróg powiatowych i przez to tracimy środki finansowe, które mogłyby być przeznaczane na remonty tych dróg.
19.08 – uczestniczył w podpisywaniu w UG aktów notarialnych dla Nowych Krubic pod planowane utwardzenie drogi.  Wójt serdecznie podziękował mieszkańcom Nowych Krubic i innych miejscowości za  to, że nieodpłatnie przekazali swoje grunty pod drogi, niekiedy nawet ponosząc koszty finansowe takiego przekazania.
21.08 – spotkał się z p. wicedyrektor szkoły specjalnej w Płońsku a następnie odbył wizytę w Kuratorium Oświaty w Płocku.
24.08 – odbył spotkanie z przedstawicielami firmy Aesco Group.
29.08 – spotkał się z projektantem drogi w Nowych Krubicach.
30.08 – uczestniczył w Dożynkach Gminnych, które tym razem odbyły się na obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie. P. Wójt serdecznie podziękował wszystkim osobom za uczestnictwo w tym święcie. Dziękował też wszystkim zaangażowanym w organizację dożynek. Zauważył, że opinie mieszkańców nt nowego miejsca dożynek są pozytywne.
01.09 – spotkał się z księdzem Dziekanem Janem Żółtowskim.
06.09 – uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Bodzanowie. Za udział w uroczystościach podziękował delegacji Gminy Bulkowo oraz przybyłym  mieszkańcom gminy.
11.09 – odbył wizytę w KO w Płocku.
13.09 – uczestniczył w uroczystych obchodach 35 – lecia  powstania NSZZ Solidarność.
21.09 – uczestniczył w odbiorze drogi Worowice – Krubice. Wykonano 2.095 km drogi, wartość po przetargu to kwota  127.057.16 zł. 50% kosztów inwestycji zostanie pokrytych z dotacji  Urzędu Marszałkowskiego (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych). Podziękował radnym, sołtysom oraz mieszkańcom za zaangażowanie przy realizacji drogi. Tego samego dnia uczestniczył w konsultacjach z Lokalną Grupą Działania nt Lokalnej Strategii Rozwoju.
22.09 – przyjął w UG Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP  p. Hilarego Januszczyka oraz kombatanta płk. Antoniego Jelca. Na terenie naszej gminy znajduje się ok. 40 grobów żołnierzy kombatantów. Podczas spotkania rozmawiano nt możliwości uhonorowania poległych.
23.09 – uczestniczył w zgromadzeniu ZGRP.
25.09 - uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
28.09 – uczestniczył w „Pożegnaniu lata”, cyklicznie organizowanym w szkole w Nowych Krubicach.

Punkt 5.
      Przewodniczący  oraz  członkowie  komisji odczytali   protokoły  z  międzysesyjnych posiedzeń komisji Rady Gminy.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
      Radny Powiatu A. Kuliński  informował, że Rada Powiatu przyjęła nową strategię przebudowy dróg powiatowych na lata 2015 – 2030. Do strategii jest wpisana m.in. droga Bulkowo – Kobylniki. Poprosił komisję z powiatu, aby przejechała się tą drogą i gdy komisja zobaczyła fatalny stan drogi, wpisano ją do strategii. Pierwotnie planowano do realizacji drogi, które są w dobrym stanie, ale stanem tej drogi komisja przestraszyła się. Wiosną 2016r. będzie wykonywana dokumentacja na remont tej drogi.  Stwierdził, że w innych gminach do remontu były zgłoszone dużo lepsze drogi niż te w gminie Bulkowo. Radni powiatowi zobaczyli na własne oczy jak jest. W  strategii na terenie gminy Bulkowo umieszczone są też przebudowy  dróg powiatowych Ilinek -Kucice – Bulkowo – Bodzanów, Bulkowo – Osiek – Krubice, Rogozino – Blichowo – Bulkowo i Piączyn – Włóki. Informował, że ostatnią Sesję Rady Powiatu zdominował temat rolnictwa i klęski suszy. Powiat Płocki jako pierwszy wystąpił do władz centralnych o uruchomienie środków dla rolników z tytułu klęski suszy. Radny A. Kuliński podziękował też radnym  M. Józwiakowi i K. Przepiórskiemu za pomoc  przy organizacji I Biegu Bodzanowskiego. Wręczył radnym podarunki i dyplomy.
Radny M. Józwiak zwrócił się do A. Kulińskiego o remont odcinka drogi powiatowej Bulkowo – Blichowo. Droga mimo, iż budowana stosunkowo niedawno jest w kiepskim stanie. Dobrze byłoby także namalować pas na środku jezdni. ( Radny A. Kuliński poprosił o pismo w tej sprawie, które przedłoży w starostwie ).
Wójt Gminy informował, że w poprzedniej kadencji zgłaszał powyższą drogę do naprawy, ale bez efektu. Przypomniał, że drogę Bulkowo – Blichowo zastał już po upływie okresu gwarancyjnego.
Radny Powiatu A. Kuliński stwierdził, że szkoda, iż ta droga nie była budowana w okresie kiedy Wójtem był już p. G. Graczyk, bo na pewno dopilnowałby, aby drogę wykonano rzetelnie.
         Radny B. Matczak pytał co z budową farmy wiatrowej i co z turbinami w Dobrej, których budowa została zawieszona? Stwierdził też, że za remont dróg powiatowych odpowiada powiat i to władze powiatu powinny dopilnować jakości wykonywanych prac. Wypowiedział się też nt publikacji w BIP – ie protokołów z Sesji Rady Gminy. Zdarza się, że protokoły są publikowane po 2-3 miesiącach od Sesji, a ponadto najpierw jest opublikowany protokół z Sesji Nr VII a dopiero potem z Sesji Nr VI.
Inspektor ds. Rady Gminy przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Bulkowo protokoły z Sesji RG publikowane są w BIP-ie  po ich przyjęciu przez radnych na kolejnej Sesji.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że można by  publikować protokoły zaraz po ich podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy a później publikować jedynie ewentualne poprawki radnych do protokołu. To kwestia statutu.  Stwierdził też, że od lat słabo w BIP-ie wygląda  zakładka dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
         Radny B. Matczak pytał o funkcjonowanie Komisji suszowej oraz  ilu rolników z naszej gminy zakwalifikowało się do uzyskania pomocy w powodu klęski suszy. Stwierdził, że w gminie Staroźreby przyjęto ok. 800 wniosków z czego 99.9% jest załatwionych pozytywnie tzn., że rolnicy dostaną odszkodowania.

Punkt 7.

a)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za  ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy i przyjętych przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25.09.br i posiedzeniu Komisji ds. Budżetu w dniu 30.09.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia    zgody   na    przystąpienie  do    realizacji   zadania   inwestycyjnego    pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sochocino Badurki na dz. nr ew. 85/1”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia   zgody    na     przystąpienie   do    realizacji   zadania   inwestycyjnego   pn.: „ Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Bulkowie Gmina Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa Gminnego Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie”.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)         
        Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  dokumentów  opracowanych  w  ramach projektu pn. „ Współpraca w ramach  Obszaru   Funkcjonalnego  Aglomeracji  Płockiej  kluczem do  zintegrowanego  rozwoju  subregionu ”,   współfinansowanego    w   ramach    Programu    Operacyjnego    Pomoc techniczna 2007 – 2013. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
        Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników radny Andrzej Tomczak odczytał protokół z posiedzenia zespołu w dniu 30.09.br.
Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) powołała Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie tajne w wyborach ławników sądowych w składzie: Cezary Dziełakowski, Justyna Dominiak, Tomasz Tybuś ( wymienieni radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji ). Komisja wybrała ze swego grona Przewodniczącego – p. Cezarego Dziełakowskiego.
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne. Ławnikami do Sądu Rejonowego w Płocku wybrani zostali p. Dariusz Frankiewicz, który otrzymał 13 głosów i  i   p. Gabriela Matczak,  która  otrzymała 14 głosów. Protokół  Komisji Skrutacyjnej
oraz jednogłośnie ( 14 za ) podjęta uchwała  w sprawie wyboru ławników sądowych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku w załączeniu do nin. protokołu).

g)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  Uchwały  Nr 59/VII/11  Rady   Gminy  Bulkowo z dnia 28.06.2011r. w sprawie    przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod  nazwą Gospodarka Komunalna przy  Urzędzie Gminy w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
        Wójt Gminy udzielił informacji nt funkcjonowania Komisji suszowej w gm. Bulkowo. Komisja powołana została Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.07.br i była jedną z dwóch  pierwszych powołanych bodajże w województwie. W skład komisji weszli członkowie Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej  p. Dariusz Myzia   (Przewodniczący Komisji )  i p. Benedykt Chmielewski, pracownik MODR Płock p. Remigiusz Kowalski pracownicy UG p. Maria Jakubiak, p. Alina Borzewska, p. Danuta Warda oraz pracownik GCI p. Kazimierz Szymczak. Praca komisji zakończyła się po kilku miesiącach. Wczoraj oddano protokoły do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku. P. Wójt poinformował o ciężkiej i trudnej  pracy jaką wykonywała Komisja ds. suszowych, spowodowanej przede wszystkim b. często i nagle  zmieniającymi się odgórnie wytycznymi. Członkowie komisji pracowali też nocami i w weekendy. Do pomocy komisji w pracach odtwórczych skierowani zostali dodatkowo p. Krzysztof Jakubiak i p. Klaudia Kwiatkowska. Łącznie przyjęto 404 wnioski, z których 347 pochodzi  od rolników naszej gminy a 57 od rolników z innych gmin, którzy posiadają grunty w naszej gminie i w ich przypadku sporządzono protokoły cząstkowe. Z 347 wniosków pozytywnie zakwalifikowano 316 tzn. straty oszacowano powyżej 30%.  Bulwersujące były ciągle zmieniające się odgórnie wytyczne dot. szacowania szkód przez co rolnicy musieli przychodzić do UG nawet po 3 razy. Nie była to absolutnie wina Komisji suszowej czy UG a wyłącznie Urzędu Wojewódzkiego. Wójt Gminy podziękował członkom komisji za wykonaną pracę. Podziękował również sołtysom, którzy często pomagali w tej trudnej pracy.  Liczył, że cała akcja przebiegnie szybko i sprawnie a wyszło, nie z winy gminy, odwrotnie. W całej tej sytuacji najbardziej szkoda mu rolników. Poinformował uczestników obrad, że podania o stwierdzenie klęski suszy wpływały także po żniwach, ale niestety nie można było szacować strat tam, gdzie zebrano plony. Generalnie należy pamiętać, że komisja jeździła na pola, ale narzędzia do opisania strat dał Urząd Wojewódzki i w tych ramach komisja musiała się poruszać. Było mnóstwo niewiadomych, różnych „zakrętów” prawnych i przez to trzeba było przebrnąć. Praca komisji była przez to mozolna. Ze względu na zmieniające się ciągle wytyczne te same rzeczy były wykonywane kilkakrotnie.
Następnie p. Wójt udzielił odpowiedzi dot. budowy farm wiatrowych na terenie gminy. To co należało w tej kwestii do gminy, wykonano już w poprzedniej kadencji. Firma złożyła dokumenty do starostwa o wydanie pozwolenia na budowę. UG nie posiada więcej informacji nt  temat. Na jedno ze wspólnych posiedzeń komisji zostanie zaproszony przedstawiciel Inwestora i niech wypowie się, kiedy ruszy budowa. Można też poprosić firmę o pisemną informację nt temat.
Radny B. Matczak pytał o ewentualną budowę dwóch turbin w Dobrej.
Wójt Gminy odpowiedział, że ta kwestia leży w gestii radnych. Wpierw jednak zwróciłby się do Inwestora o wywiązanie się z budowy zaplanowanych 10 turbin.
        Radny B. Matczak  dziękował mieszkańcom gminy za udział w spotkaniu w Górze. 
         Radny K. Przepiórski wnioskował o uhonorowanie osób, które w Komisji suszowej pracowały społecznie. Wyraził opinię, że akcja informacyjna ze strony gminy  dot. suszy  była w miarę szeroka.
Wójt Gminy informował, że działania, o których mówi radny zostały już dawno podjęte. Gmina Bulkowo jak i inne gminy apelują do Wojewody o rekompensaty dla członków Komisji suszowej za prace w komisji, ale jesteśmy przez Wojewodę odpychani. Dalej jednak będą czynione zabiegi o tą rekompensatę. W naszej sytuacji chodzi  dodatkowo o dwóch członków Rady Powiatowej  Mazowieckiej Izby Rolniczej. Niestety Wojewoda nie przekazuje nawet wystarczających środków finansowych na zadania zlecone z administracji rządowej tj. na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności czy ewidencję działalności gospodarczej. Przekazywane przez Wojewodę środki finansowe wystarczają jedynie na ułamki etatów. Niektóre gminy wystąpiły w podobnych sprawach na drogę sądową.  P. Wójt wypowiedział się też nt umarzania zobowiązań finansowych mieszkańców wobec gminy. Gmina traci w takich przypadkach podwójnie, bo w przypadku umorzenia zobowiązań  podatkowych zmniejszana jest automatycznie subwencja dla gminy z budżetu państwa. Krótko mówiąc jesteśmy karani za to, że umorzymy podatek ponieważ w takim przypadku dostajemy jeszcze mniej pieniędzy ze strony państwa.

Punkt 9.
          Radny B. Matczak  pytał o koszt wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że wydatki poniesione na budowę PSZOK – u nie zostały jeszcze zsumowane. Gdy to nastąpi poda te koszty.
         W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad bez podania przyczyny przez radnego K. Przepiórskiego.
          Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. Andrzej Cytacki odczytał Uchwałę Nr Pł.295.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku  z dnia 10.09.2015r.  wyrażającą opinię o  przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.”. RIO wydała opinię pozytywną.
          Radny B. Matczak stwierdził, że za pracę w Komisji suszowej  członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej mógłby uhonorować Prezes MIR.
Sekretarz Gminy informował, że  MIR nie posiada środków finansowych, które mogłaby przeznaczyć na w/w cel, ponieważ było już o to wnioskowane. Wypowiedział  się także w sprawie wniosków suszowych składanych przez Gminę Staroźreby. Z informacji tut. UG wynika, że liczba złożonych wniosków jest tu porównywalna z liczba wniosków w naszej gminie – ok.460, z czego ponad 30 nie zakwalifikowało się do przyznania pomocy.
        Mieszkaniec Gminy stwierdził, że sprawa suszowego została odgórnie źle załatwiona. Poprzez odgórnie, ciągle zmieniane decyzje i wytyczne rolnicy często nie wiedzieli o co chodzi. To jest wina Ministra Rolnictwa i przez niego ten cały bałagan. On nie martwi się problemem suszy. Ponadto wskazał na potrzebę uszczelnienia linii wodociągowych, aby nie „wyciekała” woda. Wiadomo od dawna, że ginie woda z hydroforni w Nowych Łubkach, spada ciśnienie w wodociągu. Pytał też, dlaczego wodociąg od Łubek do Blichowa biegnie przez pola a nie obok budynków przy drodze.
Wójt Gminy przypomniał, że pobór wody ze stacji w Nowych Łubkach był  b. duży, szczególnie na początku tegorocznych upałów. Przez jedna noc „ zginęło” kilkaset tysięcy litrów wody. Potem po działaniach GK ta sytuacja uległa zmianie. Działania gminy idą cały czas w tym kierunku , aby maksymalnie ukrócić praktyki poboru wody poza licznikiem. W okresie upałów  wysłaliśmy w teren okólniki w sprawie oszczędzania wody i wodę oszczędzano, ale potem mówiono, po co mam oszczędzać skoro inni wodę kradną i trudno się tu dziwić mieszkańcom, którzy rzetelnie płacą za wodę. Wyrywkowe kontrole poboru wody cały czas trwają.  Co do budowy i przebiegu wodociągu w  Nowych  Lubkach  to  budowa miała miejsce w latach 90. Były inne realia, funkcjonowały wówczas Społeczne Komitety Budowy Wodociągów. Trudno mi się odnieść do tamtych czasów i ocenić dlaczego wodociąg biegnie w ten czy inny sposób. Ale  to nie jedyny problem. Problemem jest też fakt, że  np. w planach, protokołach odbioru widnieją zasuwy, a w terenie ich nie ma. Takich zaszłości z dawnych lat jest b. dużo.
Radni jednomyślnie opowiadają się za przeprowadzaniem kontroli poboru wody z wodociągów na terenie gminy.
         Mieszkaniec gminy stwierdził, że jeszcze nigdy w Łubkach nie było takiej sytuacji jak w tym roku, że nie było wody u niego i sąsiadów z linii. Potem było już lepiej, bo p. Przepiórski udostępnił wodę ze swojej prywatnej studni głębinowej. Generalnie słabe ciśnienie na tej linii jest cały czas.
Wójt Gminy informował, że wcześniej również nie słyszał o tym problemie na tak szeroką skalę. Wszyscy pamiętamy długi weekend w okolicach Bożego Ciała. Wówczas nastąpił pierwszy tak znaczny pobór wody poza licznikiem. Później co większy upał, to znów kradzież. I tak prawie do końca lipca.
Wójt Gminy informował, że w okresie problemów z wodą z propozycją nieodpłatnego użyczenia studni wystąpił p. Przepiórski. Umowa została podpisana pod koniec lipca. Jednak żeby używać wody z tej studni potrzebne były odpowiednie pozwolenia. Tak się dziwnym trafem złożyło, że po lipcu pomimo długotrwałych i chyba jeszcze większych upałów wody przestało brakować.  Ostatecznie studni nie podłączono i woda z tej studni nie popłynęła. Zaręczam, że nawet kropla wody nie popłynęła z tej studni do gminnego wodociągu. Po prostu nie było takiej potrzeby. Wody przestało brakować chociaż susza trwała nadal.
Mieszkaniec wyraził zdziwienie, ponieważ sam słyszał od p. Przepiórskiego, że dzięki jego studni wody nie brakuje.
Inny mieszkaniec stwierdził, że to chyba jakiś sabotaż. Dziwny zbieg okoliczności.
            Radny B. Matczak informował, że na terenie gminy ludzie masowo kopią studnie. Pytał, czy na takie budowy wydawane są pozwolenia i kto te studnie ewidencjonuje.
Dalej stwierdził, że ujęcia rezerwowe na terenie gminy zostały kiedyś sprzedane. Co może stać się w przyszłości, jeśli ktoś do studni złośliwie wrzuci coś niebezpiecznego? Stwierdził ponadto, że ludzie worują się w nowobudowane drogi, wyrywają słupki graniczne na niedawno wytyczanych drogach.
               Mieszkaniec gminy ponownie apelował o zajęcie się kradzieżą wody ze stacji w Nowych Łubkach. Stwierdził, że chyba ktoś wodę leje do stawu. Wody tam ginie dużo i trzeba tym się zająć.
               Wójt Gminy informował, że na budowę prywatnie studni głębinowej trzeba posiadać pozwolenie. Aby je uzyskać, trzeba spełnić określone procedury. Wybudowane studnie wpisywane są do ewidencji. Co do worywania się w drogi czy rowy to w jednym przypadku sprawa została zgłoszona na policję i jest pozew do Sądu – Wydziału Karnego.
               Radny A. Tomczak wyraził opinię, że w sprawie pozalicznikowego poboru wody Rada Gminy mogłaby powołać komisję, która będzie dokonywała kontroli.
               Mieszkaniec gminy wskazał na problem wyrzucania kamieni z pól przy drogach. Wyraził opinię, że tam gdzie są podorywane drogi powinno się dokonywać ich wytyczania na koszt osób, które drogi podorują. Informował też, że przy nowej nawierzchni asfaltowej w kierunku Sochocino – Pragi nie ma już nasadzonych drzewek.
              Mieszkaniec gminy informował, że na nowej drodze asfaltowej Krzykosy - Łubki ktoś sprzętem rolniczym uszkodził  nawierzchnię.

Kierownik  GK  stwierdził,  że  zna  tę  sprawę. Wygląda  to  tak, jakby ktoś celowo nie uniósł
sprzętu przed wyjazdem na asfalt. Dodał, że jest możliwość sprawdzenia,  kto jest właścicielem gruntów na tym odcinku drogi.
Radni jednomyślnie stwierdzają, żeby w powyższej sprawie kierownik GK skierował stosowne pismo do właściciela gruntów.

Punkt 10.
                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski  dokonał zamknięcia IX –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.20.
                                              
                                   Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                        Przewodniczący obrad

D. Kowalewski                                        A. Krokowski                                    


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi