Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr X/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr X/15

Protokół Nr X/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 października 2015r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

Porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r.  
      b) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo”
     c) przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i  paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2015 – 2030.
      d) wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy Prawo Wodne
      e) zawarcia  porozumienia z  Gminą  Bodzanów  w  przedmiocie  wspólnej budowy dróg  gminnych
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
            Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
            Do proponowanego porządku obrad w imieniu Wójta Gminy poprawkę zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o uwzględnienie w punkcie 7 projektów uchwał w sprawach:
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że pierwszy projekt uchwały dot. dzierżawy z Energą-Operator S.A. na grunt o pow. 28m² w Blichowie. Na tym gruncie zostanie zlokalizowane elektroenergetyczne przyłącze kablowe do zasilania w energię elektryczną szafy telekomunikacyjnej i ma związek z funkcjonowaniem internetu szerokopasmowego.
Drugi projekt uchwały dot. przedłużenia umowy dzierżawy na działkę gminną o pow. 0.0782  ha w  osiedlu  Osiek pomiędzy gminą  a  mieszkańcami  osiedla  Osiek.  Zgoda  Rady
Gminy jest wymagana, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy na tą samą nieruchomość. Przedmiotowy grunt zagospodarowany jest  jako ogródek przydomowy.
Radni jednogłośnie ( 14 za ) przyjęli w/w zmiany do porządku obrad.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.
              Radny T. Tybuś zgłosił Przewodniczącemu Rady Gminy zamiar opuszczenia sali obrad  (z powodów prywatnych)  o godz.11.00.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
02.10 – uczestniczył w Międzynarodowych Targach Pracy w Płocku
06,07.10 – wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy p. Jarosławem Matuszewskim uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 07.10 odbył się w naszej gminie kolejny cykl badań USG tarczycy i jamy brzusznej organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tylko dwie gminy z powiatu płockiego wyróżniono organizacją darmowych badań –  Bulkowo i Bielsk.
08.10 – odbyło się spotkanie z firmą  Fast Service – Agencja Pracy Tymczasowej. Proponowano zatrudnienie dla 30 osób spośród bezrobotnych. Robimy wszystko, aby bezrobocie w naszej gminie było jak najmniejsze. Niestety tylko kilka osób podpisało ankiety o pracę. Szkoda, że tak mało. Pojawia się pytanie, na ile niektóre osoby są bezrobotne a na ile chcą nimi być. Takie spotkania odbywają się co pewien czas i tylko raz zdarzyło się, że większa grupa osób, ok.20  podpisała umowy o pracę.
09.10 – uczestniczył w szkoleniu prowadzonym przez firmę Ecorys, która na zlecenie gminy i Związku Gmin Regionu Płockiego wykonywała „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo”.  P. Wójt podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu. Frekwencja była jednak niestety niewielka. A szkoda, bo potem np. na zebraniach w sołectwach pojawiają się pytania i zarzuty, dlaczego akurat realizuje się to zadanie a nie inne. W grudniu będzie nabór wniosków  na tzw. „głęboką” termomodernizację obiektów. Nie do końca zdefiniowana jest  „głęboka” termomodernizacja, ale w przybliżeniu chodzi tu m.in. o solary, fotowoltaikę, inne źródła energii odnawialnej.
10.10 – uczestniczył w spotkaniu z kandydatami do parlamentu Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się w remizie OSP w Bulkowie.
12.10 – spotkał się z przedstawicielami Nadzoru Budowlanego w sprawie budynku OSP w Bulkowie. Opinia nadzoru jest pozytywna tj. budynek nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników. Przed termomodernizacją wymaga  jedynie wzmocnienia elementów konstrukcyjnych wg oddzielnego projektu.
Tego samego  dnia spotkał się z Zarządem OSP Worowice w sprawie modernizacji wnętrza budynku strażnicy. W spotkaniu uczestniczyli też radny p. A. Tomczak oraz sołtys  p. E.  Zimakowska.
20.10 – złożył wizytę w Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi w sprawie osiedli Pilichowo i Osiek. Wójt zaznaczył, że pamięta o mieszkańcach osiedli, wciąż szuka możliwości pozyskania środków finansowych.
21.10 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy. O godz. 17.00 uczestniczył  w spotkaniu  ze Starostą Płockim p. Mariuszem Bieńkiem    i  Przewodniczącym
Rady Powiatu w Płocku p. Lechem Dąbrowskim oraz z kandydatami do parlamentu Polskiego Stronnictwa Ludowego w remizie OSP w Bulkowie.
22.10 – podpisywał porozumienie ze starostwem w sprawie uruchomienia punktu pomocy prawnej dla mieszkańców gminy. Taki punkt będzie mieścił się w budynku szkoły we Włókach i funkcjonował będzie 4. godziny dziennie, od poniedziałku do piątku. W całym powiecie płockim powstaną jedynie 4 takie punkty. Zgodnie z porozumieniem pomoc prawna będzie udzielana osobom fizycznym do 26. roku życia, osobom, które otrzymują pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, osobom po 65. roku życia, kombatantom, weteranom i poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej.  O godz. 14.00  spotkał się w Blichowie z seniorami z okazji Dnia Seniora.
23.10 – w Kancelarii Notarialnej w Płocku podpisywał umowę dot. przejęcia przez gminę drogi powiatowej w Sochocino – Pradze. Od 2008r. ta droga była we władaniu gminy, teraz jesteśmy jej właścicielami. W dalszym ciągu porządkujemy stare sprawy.
24.10 – uczestniczył w 10. festiwalu „Od Kujawiaka do Oberka”  organizowanym przez Związek Gmin Pojezierza Gostynińskiego.  Podziękował  radnemu M. Józwiakowi oraz stowarzyszeniu „Żurawianki” za prezentację  naszej gminy. Stoisko Gminy Bulkowo cieszyło się dużym zainteresowaniem.
28.10 -  uczestniczył w walnym zgromadzeniu ZGRP.
             Wójt Gminy  zaprosił uczestników obrad oraz wszystkich mieszkańców gminy na  V  Gminne Obchody Dnia Niepodległości, które odbędą  się  w dniu 10.11.br. w Blichowie. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 10.00.  O godz. 9.45 nastąpi złożenie kwiatów w miejscu  katorgi mieszkańców  na terenie, gdzie mieści się stara plebania w Blichowie. Po Mszy, w remizie OSP odbędą się występy dzieci i młodzieży szkolnej. Na zakończenie zaplanowano poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości.
              Wójt Gminy przypomniał, że wszystkie wydawane Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
              Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy odczytali Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Budżetu odczytał Przewodniczący komisji.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
              Radny M. Józwiak wyraził opinię, żeby do osiedla Osiek sprowadzić maszynę, która „prześwietli” często zapychającą się kanalizację. Sprawę zapychania się kanalizacji w osiedlu Osiek trzeba  „przeciąć” raz na zawsze.  Kiedyś podobne problemy były z kanalizacją na osiedlu w Bulkowie. Kanalizację „ prześwietlono” i poprawiono  w dwóch miejscach. Od tej chwili zaczęto się bać wrzucania do kanalizacji różnych rzeczy, bo już nie można było zrzucić odpowiedzialności za niedrożność na kanalizację czy wykonawcę.
              Radny B. Matczak wnioskował o okopanie rowami wytyczonej drogi Gniewkowo – Pilichowo. Informował też o sukcesie piłkarzy naszej gminy,. którzy zajęli 1. miejsce na Turnieju piłki nożnej w Bodzanowie. Proponował, aby uhonorować Prezesa Klubu sportowego p. K. Jakubiaka.

Punkt 7.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r. z uwzględnieniem zmian przyjętych na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 21.10.br i na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu w dniu 29.10.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i  paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2015 – 2030. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy  ( 12 za. przy 2 wstrz.  ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy Prawo Wodne. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
              Rada Gminy  jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zawarcia  porozumienia z  Gminą  Bodzanów  w  przedmiocie  wspólnej   budowy dróg  gminnych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
              Rada Gminy  jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
              Rada Gminy  jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
               Radny T. Tybuś opuścił salę obrad.

Punkt 8.
              Wójt Gminy informował, że sprawa kanalizacji w osiedlu Osiek została przekazana do realizacji kierownikowi GK. Rzeczywiście sprawę należy załatwić raz a dobrze  i do niej nie wracać. Podjęta została decyzja  o posadowieniu w osiedlu Osiek oczyszczalni z Pilichowa. Oczyszczalnia jest już zakopana. Dotychczasowa oczyszczalnia w Osieku była przestarzała  i zimą  praktycznie  nie  funkcjonowała. W najbliższych  latach poprzez Krubice,
Bulkowo mieszkańcy osiedla Osiek będą przyłączeni do oczyszczalni głównej w Bulkowie, tak jak ci mieszkańcy wsi, przez które kolektor będzie przebiegał.
Droga Gniewkowo – Pilichowo jest ujęta do wykonania w harmonogramie prac. Tak jak w innych  sołectwach,  gmina skieruje  na  drogę  swój  sprzęt  i  prace  będą  wykonywane  przy udziale sołectwa. Wykonywana jest droga  w Nowym Podlecku i będzie to dobra, szeroka droga. Mnóstwo pracy wykonali tu radny i sołtys oraz kierownik GK. Nie każdy rozumie, że dobra droga jest dla wszystkich mieszkańców.  W Turnieju piłki nożnej w Bodzanowie uczestniczyło 10 drużyn,  m.in. ze starostwa z Urzędu Marszałkowskiego i gmin. W finale nasza drużyna w rzutach karnych pokonała drużynę ze Starej Białej. To dla nas ogromny zaszczyt. Słowa uznania należą się całemu zespołowi.
Wójt Gminy informował również o pracach na boisku piłki nożnej w Bulkowie. Boisko zostało wyprofilowane, różnica poziomu przed rozpoczęciem prac wynosiła ok.1.2 m. Prace wykonywano sprzętem gminnym, co spowodowało poważne oszczędności finansowe. Gdybyśmy wynajęli firmę zewnętrzną, to samo profilowanie płyty boiska kosztowałoby nas ok. 8 tys. zł. Na boisko nasypano ziemię ze stawu w Bulkowie, posiano trawę, przesunięto też ogrodzenie. Pochwały należą się tu pracownikom GK, osobom zatrudnionym przez Powiatowy Urząd Pracy jak również młodzieży z Klubu Sportowego, która również bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach. W Bulkowie powstaje prawdziwy mini stadion, brakuje jedynie trybun, piłkochwytów i kilku drobnych rzeczy. Podziękowania za prace przy realizacji obiektu należą się także radnym oraz sołtysowi sołectwa Bulkowo. Pod koniec poprzedniej kadencji młodzież z naszej gminy stworzyła Klub Sportowy. Członkowie klubu opiekują się m.in. uczniami ze szkół podstawowych prowadząc dla nich zajęcia piłki nożnej. Motorem napędowym całego przedsięwzięcia jest p. K. Jakubiak z zarządem, za co należą się słowa uznania.
Wójt Gminy informował również o funkcjonowaniu w naszej gminie Klubu Seniora. Pomysł utworzenia takiego klubu pojawił się pod koniec ubiegłej kadencji i w końcu doczekał się realizacji. P. Wójt wyraził z tego powodu duże zadowolenie.
              Wójt Gminy informował o rozstrzygniętym przetargu na odśnieżanie. Zgłosiło się dwóch oferentów, wygrała oferta znacznie tańsza, p. Gołaszewskiego, który już wcześniej sprawdził się podczas odśnieżania na terenie gminy. Cena za ciągnik z pługiem jest niska, stawka godzinowa wynosi 108 zł., czyli tyle ile w ub. roku. Należy tu przypomnieć, że cena za godzinę pracy takiego sprzętu w 2010r., kiedy wójtem był poprzednik wynosiła ponad 150 zł.  Na przyszłość można zastanowić się, czy nie byłoby zasadnym posiadanie np. trzech zestawów do odśnieżania tj. ciągnika  plus pług.
              Radny B. Matczak apelował do kierownika GK o odpowiednie oznakowanie hydrantów, które są w drogach tak, aby pługi śnieżne ich nie uszkadzały oraz żeby straż pożarna nie musiała ich szukać w zaspach. Wnioskował o zabezpieczenie środków finansowych na wybudowanie placu zabaw w osiedlu Pilichowo. Pytał również, dlaczego w tym roku Gminne Obchody Dnia Niepodległości nie odbywają się  w Daniszewie. Stwierdził, że z okazji uroczystości kwiaty można by złożyć pod pomnikiem w Nowych Łubkach i w Szulborach.
Wójt Gminy informował, że nt powstania placu zabaw w Pilichowie oraz mini świetlicy rozmawiał na spotkaniu z ANR i na pewno takie inwestycje przydałyby się mieszkańcom. Warunkiem jest pozyskanie pieniędzy z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Jeśli chodzi o Gminne Obchody Dnia Niepodległości, to jest już ustalone, że w roku przyszłym organizowane one  będą w ZSO w Bulkowie i wówczas można uhonorować groby kombatantów w Daniszewie i Mszę Św. odprawić również w Daniszewie.  Dalej  uroczystości będą zorganizowane w szkole w Nowych Łubkach i wówczas złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem w tej miejscowości i później znów przyjdzie kolej na szkołę w Krubicach.

Punkt 9.
              Radny M. Józwiak przypomniał o propozycji Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP p. Hilarego    Januszczyka  i   płk.  Antoniego   Jelca   dot.  upamiętnienia   miejsc   pochówku kombatantów poprzez usytuowanie na ich grobach tabliczek. W swojej ewidencji na terenie naszej gminy posiadają  oni  ok. 30  takich  grobów. W takiej akcji uczestniczą już inne gminy i proponował, aby gmina Bulkowo również w akcji uczestniczyła. Nadmienił, że kiedyś sam zbierał informacje o grobach kombatantów na terenie naszej gminy, przekazywał je do szkół. Na podstawie posiadanych informacji proponował stworzenie banneru, czy tablicy upamiętniającej kombatantów tak, aby nie byli oni anonimowi. Informował, że w 2010r. wykonywane były przy jego udziale prace na terenie starej plebanii w Blichowie, gdzie Niemcy w 1942 roku wybudowali areszt, aby więzić w nim ludzi. Zamordowany tam został mieszkaniec Daniszewa. Usytuowano tablicę  upamiętniającą te wydarzenia.
Wójt Gminy proponował, aby dokonać porównania list kombatantów płk. A. Jelca z listą p. M. Józwiaka. Myśląc o upamiętnieniu miejsc pochówku kombatantów, trzeba by przeprowadzić rozmowy z rodzinami tych osób w sprawie ich zgody na tę inicjatywę.
              Radny B. Matczak stwierdził, że na terenie gminy nasilają się kradzieże mienia i dobrze byłoby żeby Policja wzmocniła patrole. Informował, że wiele osób skarży się na zawyżanie rachunków za energię. Wyraził opinię, że pracujący w terenie pracownicy GK w okresie jesienno-zimowym powinni otrzymywać posiłki regeneracyjne np. zupę z wkładką, także podczas  pracy w nocy np. przy odśnieżaniu.
Sekretarz Gminy informował, że w każdy ostatni czwartek każdego miesiąca od godz. 14.00 przyjmował będzie w Urzędzie Gminy Bulkowo  Powiatowy  Rzecznik Konsumenta i do niego mogą zgłaszać się mieszkańcy z problemami takimi jak zawyżone faktury za energię. Gmina Bulkowo jest jedną z nielicznych gmin, w których taki rzecznik będzie funkcjonował.
Kierownik GK informował, że sprawdzona zostanie możliwość otrzymywania posiłków regeneracyjnych przez pracowników GK.
               Radny B. Matczak informował o swojej rozmowie z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych o prognozach wodnych na następne lata. Susza przecież może się powtórzyć, a my nie gospodarujemy wodą. Mówił o zalegalizowaniu istniejących progów wodnych.
               Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dziękował mieszkańcom Krzykos za pomoc i zaangażowanie przy osadzaniu przystanku w Krzykosach, szczególnie pp. Ślepowrońskim. Poza samym przystankiem  prace wykonano we własnym zakresie, bez złotówki z budżetu gminy.

Punkt 10.
                Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia X – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                       Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                      Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi