Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XI/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XI/15

Protokół Nr XI/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 26 listopada 2015r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 7 osób.


Porządek  obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2016r.:
      a) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
      b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
      c) określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych i zwolnień w tym  podatku
      d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
      e) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 
     f) zatwierdzenia  taryf   za   zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę   i   zbiorowe odprowadzenie ścieków
      g) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027  
      b) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r.
      c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu
     d) przyjęcia  Regulaminu  organizacyjnego  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo
      e) przyjęcia    Rocznego    programu     współpracy   Gminy    Bulkowo   z   organizacjami  pozarządowymi   oraz    podmiotami   wymienionymi   w   art. 3    ust. 3   ustawy z dnia 24   kwietnia  2003   roku   o   działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2016r.
      f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  w  sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś realizacji   zadania   publicznego  w   zakresie   pomocy   społecznej,   polegającego   na kierowaniu mieszkańców Gminy Bulkowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach
   9. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
              Do proponowanego porządku obrad w imieniu Wójta Gminy poprawkę zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o uwzględnienie w porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych, za jednorazowym wynagrodzeniem
- wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
- zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Daniszewo i Włóki na lata 2015 – 2023
              Radni jednogłośnie ( 13 za )  przyjęli w/w zmiany do porządku obrad. Zostaną one uwzględnione w  punkcie 7 h, i, j.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 13 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
29.11 -  spotkał się z projektantem hali sportowej w Blichowie p. Obuchowskim. Gmina czyni starania o dotacje na budowę hali. Aby łatwiej było pozyskać zewnętrzne środki finansowe potrzebne są pewne zmiany w dokumentacji projektowej. Maksymalna dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 33% kosztów kwalifikowalnych. Gdyby na terenie naszej gminy nie było  żadnej hali,  wówczas dotacja wyniosłaby ok. 70%.
03.11 – spotkał się z rodzinami  uczestniczącymi w  projekcie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo – realizowane  były dwa etapy tego projektu. Przekazano rodzicom wyprawki szkolne dla dzieci.
05 i 06.11 – uczestniczył w szkoleniu cyklicznym pod nazwą  Akademia Wójta.
09.11 – spotkał się z odznaczonymi przez Komisję Edukacji Narodowej nauczycielami.
10.11 – uczestniczył w V Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Blichowie. Współorganizatorem uroczystości był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie. Wszystko stało na bardzo wysokim poziomie. Przekazał podziękowania dla dyrektora szkoły, uczniów i rodziców. Uroczystą Mszę Świętą odprawili ksiądz dziekan Jan Żółtowski i wicedziekan Włodzimierz Dzieńkowski. Wójt Gminy podziękował także harcerzom jak również przybyłym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendantowi Gminnemu OSP p. B. Matczakowi i jego małżonce za pieczę nad kuchnią polową, przy czym pomagał również pracownik Gospodarki Komunalnej p. A. Przedpełski. Za obecność dziękował pracownikom Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również  radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy. Podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie uroczystości.
12.11 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
13.11 – uczestniczył w I Międzygminnym Dniu Profilaktyki organizowanym przez ZSO w Blichowie. W ramach  tego  przedsięwzięcia  odbyły  się  prelekcje   m.in.  nt.  dopalaczy  czy szkodliwości nadużywania komputera.  Obecni byli  przedstawiciele policji, sanepidu i służby zdrowia.
14.11 – uczestniczył w Harcerskim Przeglądzie Filmów o Tematyce Patriotycznej, który odbył się w kinie Przedwiośnie w Płocku. W przeglądzie uczestniczyła drużyna Starszoharcerska „Sfora” ze szkoły w Blichowie, której opiekunem jest p. Przemysław Szelągowski. Tego samego dnia o godz. 15.00, wspólnie z  Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo p. A. Krokowskim, Zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP p. H. Januszczykiem,   Prezesem   Związku   Kombatantów  płk. A. Jelcem, przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczył w Mszy Świętej w kościele w Łętowie z okazji   100 – lecia urodzin mieszkańca gminy – kombatanta, uczestnika walk zbrojnych p. Stanisława Jankowskiego.
17.11 – uczestniczył w spotkaniu w starostwie nt. systemu wczesnego ostrzegania. Zgłosił akces gminy do projektu, który w 80% będzie finansowany ze środków unijnych.
18.11 – o godz. 10.00 uczestniczył w uroczystości pasowania na przedszkolaka w Punkcie Przedszkolnym w Blichowie. O godz. 12.00 spotkał się z Radą Sołecką Rogowa, a o godz. 14.00  uczestniczył w spotkaniu dot. dwóch projektów edukacyjnych dla uczniów. Jeśli projekty dojdą do skutku to wkład finansowy gminy będzie wynosił odpowiednio 5%  i 10 %.
20.11 – uczestniczył  we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
21.11 – uczestniczył w Dekanalnym Turnieju Ministrantów w ZSO w Bulkowie.
23.11 – uczestniczył w Dniu Pracownika Socjalnego.
24.11 – uczestniczył w starostwie w spotkaniu dot. E centre w ramach projektu Polska Cyfrowa. Projekt jest na razie na etapie planów.
25.11 – o godz. 8.00 spotkał się z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania, o godz. 10.00 z projektantem termomodernizacji budynków OSP w Bulkowie i Nadułkach, a o godz. 14.30  uczestniczył w zebraniu sołectw Włóki i Daniszewo nt. „Planu Rozwoju Miejscowości Daniszewo i Włóki na lata 2015 – 2023”. Podziękował sołtysom p. J. Natkowskiemu i p. B. Chmielewskiemu  za b. sprawne przekazanie informacji o zebraniu mieszkańcom sołectw. W zebraniu uczestniczyło ok. 50 osób.
              Wójt Gminy poinformował o podpisaniu porozumienia z gm. Bodzanów w przedmiocie wspólnej budowy dróg gminnych – jest to wykonanie uchwały Rady Gminy z dnia 29.10.br.
              Wójt przypomniał, że wszystkie wydawane Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
               Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu p. T. Fabianowicz odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji.
Radny M. Józwiak  w swojej wypowiedzi nawiązując do dyskusji odnośnie budynku starej szkoły w Nowych Łukach jaka miała miejsce na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji  stwierdził, że jeśli chodzi o przyszłość budynku starej szkoły w Nowych Łubkach, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim należy  rozwiązać problem osób mieszkających w tym budynku. Budynek jest w kiepskim stanie, do remontu jest praktycznie wszystko. Gdyby udało się rozwiązać problem lokatorów, to być może najlepszym rozwiązaniem byłby jeden z pomysłów, aby budynek zburzyć i wybudować w jego miejsce np. niewielką salę z biblioteką i świetlicą na potrzeby mieszkańców. Problem remontu budynku trwa praktycznie od kilkunastu lat i wszystkie dotychczasowe pomysły okazały się trudne do zrealizowania. Najpierw jednak rozwiążmy problem zabezpieczenia mieszkań dla lokatorów.

               Radny B. Matczak stwierdził, aby nie odebrać jego wypowiedzi na wspólnym posiedzeniu komisji dot. budowy studni głębinowych przez mieszkańców  jako zamiaru karania za takie inwestycje. Chodzi  o to, że ludzie nie znają swoich praw w przedmiocie budowy studni i żeby jakaś zewnętrzna jednostka nie zaczęła nakładać kar na mieszkańców. Co do wody z dachów, która wpływa do kanalizacji to jej nadmiar zaburza cykl chemiczny na oczyszczalni. Ujęcia wody na terenie gminy powinny być bezpieczne, bez możliwości ich skażenia, choćby w kontekście różnych pogróżek jakie w ostatnim czasie słychać na świecie.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji ustalono, że w sprawie budowy studni głębinowych wystosowane zostaną do mieszkańców okólniki.
        
Punkt 6.
               Nie zgłoszono interpelacji czy zapytań.

Punkt 7.
   
a)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) przyjęła cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia  20.10.br. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

c)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych i zwolnień w tym  podatku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad  nie było.

f)
               Rada Gminy  ( 12 za przy 1 wstrz. ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  taryf   za   zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę   i   zbiorowe odprowadzenie   ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku  od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


h)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych, za jednorazowym wynagrodzeniem. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Daniszewo i Włóki na lata 2015 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.


Punkt 8.

a)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za )  podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Regulaminu  organizacyjnego  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
                Sekretarz Gminy informował o zakończonych w dniu 23.11.br.  konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały. Wpłynęła jedna pozytywna opinia.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia    Rocznego    programu     współpracy   Gminy    Bulkowo   z   organizacjami  pozarządowymi   oraz    podmiotami   wymienionymi   w   art. 3    ust. 3   ustawy z dnia     24   kwietnia  2003   roku   o   działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie  działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  w  sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś  realizacji   zadania   publicznego  w   zakresie   pomocy   społecznej,   polegającego   na kierowaniu mieszkańców Gminy Bulkowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
               Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 10.
               Radny M. Józwiak informował o kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w styczniu 2016r. Zapraszał na imprezę prosząc jednocześnie o jej rozpropagowanie wśród mieszkańców. Informował też, że w grudniu będzie finalizowana akcja zbierania nakrętek, która prowadzona jest przy pomocy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
               Radny B. Matczak zwrócił się do Radnego Powiatu p. A. Kulińskiego z zapytaniem o plany modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy oraz o wysokie wynagrodzenie odchodzącego z pracy w starostwie Sekretarza Powiatu – 167 tys.  za dziewięć miesięcy pracy.
Radny A. Kuliński informował, że sprawą wysokiego wynagrodzenia sekretarza ma zająć się  Starosta Powiatu. Co do modernizacji dróg, to Rada Powiatu przyjęła strategię dot. modernizacji dróg powiatowych na lata 2015 – 2030r. i drogi będą realizowane zgodnie z tym dokumentem. Wczoraj na  Sesji Rady Powiatu rozmawiano nt. drogi Turowo – Bodzanów. Poruszono też m.in. kwestię zawyżonych rachunków za energię, jakie otrzymują mieszkańcy. Sprawą zajął się Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Sekretarz Gminy przypomniał, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje mieszkańców gminy w UG w Bulkowie w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 14.00 – 17.00. Informacja ta zostanie zamieszczona w najbliższym wydaniu Kuriera Gminy Bulkowo.
               Radny B. Matczak zgłosił do naprawy drogę Bulkowo Butary – Gniewkowo – Pilichowo.
Wójt Gminy informował, ze ta droga jest ujęta w planie drogowym do realizacji. Przypomniał, że na tej drodze dużo już zrobiono – wytyczono geodezyjnie granice działki, rolnicy nie płacą już podatku za grunt, który jest pod drogą. Droga sukcesywnie będzie realizowana. Na  2016r. przewidziano m.in. wykonanie projektu na modernizację.
               Radny B. Matczak zapytał jak wygląda sprawa budowy turbin wiatrowych.
Wójt Gminy informował, że od ostatniej wizyty przedstawicieli EDP Renewables na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy nie ma innych informacji nt. temat.

Przedstawiciele inwestora mówili wówczas, że wkrótce będą składać wnioski do starostwa o pozwolenie na budowę.
               Radny B. Matczak stwierdził, ze Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy zatrudnia b. dobrych pracowników, którzy b. dobrze ale też ciężko pracują. Mówił o potrzebie rozbudowania GK, zapewnienia dla nich budynku oraz odpowiednich ubrań roboczych, szczególnie na okres zimowy.
Kierownik GK potwierdził b. dobrą pracę pracowników GK. Informował, że pracownicy posiadają służbową odzież ochronną tj. odpowiednie obuwie, spodnie, marynarki drelichowe z nadrukiem GK, czapki, rękawice czy kurtki. Co do trwałości elementów stroju to maksymalnie jest to okres 2 lat i sukcesywnie są one wymieniane.
               Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zwrócił się do Radnego Powiatu p. A. Kulińskiego o uzupełnienie ubytków w nawierzchni na drogach powiatowych na terenie gminy.
Radny Powiatu odpowiedział, ze będzie to realizowane od najbliższego poniedziałku.
Radna J. Leszczyńska wnioskowała o postawienie na gminnej drodze asfaltowej Sochocino – Praga  -  Sochocino - Czyżewo znaku ograniczającego tonaż samochodów poruszających się tą drogą, bo inaczej droga zostanie zniszczona.
Radny M. Józwiak mówił nt. konieczności dbania o pobocza przy drogach powiatowych. Usuwać też należy  zakrzaczenia przy tych drogach.
Radny Powiatu A. Kuliński  informował, że od dawna wnioskuje w powiecie o zakupienie do bazy drogowej w Bodzanowie maszyny do usuwania zakrzaczeń, ale zakupu nie widać. Chyba coś nie tak jak trzeba wygląda praca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
              Radny B. Matczak zapytał o dalsze losy filii szkoły we Włókach.
Wójt Gminy przypomniał, że w poprzedniej kadencji została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Nadułkach, bo  uczęszczało do niej jedynie 17 uczniów. Filii  szkoły we Włókach nie likwidowaliśmy, bo obowiązywała 5 – letnia ciągłość projektu na termomodernizację budynku, w którym mieści się placówka. Ten okres dobiegł końca. Wójt podziękował  wszystkim za wyrozumiałość. Miniony czas wykorzystał na rozmowy z mieszkańcami, którzy sami ze względu na obecną liczbę uczniów, niż demograficzny i w związku z tym bardzo małą liczbą dzieci w kolejnym i następnych latach rozumieją potrzebę zmiany. Aktualnie w budynku jest klasa I, która liczy 10 uczniów oraz punkt przedszkolny z ponad 10. dzieci. To jest ostatni rok szkolny funkcjonowania klasy szkolnej we Włókach i wszyscy mają tego świadomość. Stosowne decyzje muszą zostać podjęte do końca lutego 2016r. Sam budynek będzie dalej służył mieszkańcom.  Ostateczne decyzje wypracujemy wspólnie. Mieszkańcy wolą mieć np. dobrą drogę, a dzieci będą uczęszczały do szkoły w Bulkowie.
Wójt Gminy dodał, że po przedostatnim wspólnym posiedzeniu komisji dotarły do niego głosy, od mieszkańców z N. Łubek, że opowiada się za zburzeniem budynku starej szkoły w Nowych Łubkach. To są plotki, jest protokół z posiedzenia komisji, gdzie to można sprawdzić. Prosił radnych o dyskusję w przedmiotowej sprawie, szczególnie p. radnego z Nowych Łubek. Sprawa budynku jest otwarta, trzeba ją w przyszłości rozważyć a nie od ręki budynek burzyć. Stanowczo to dementuję.
              Radny B. Matczak proponował, aby dla potrzeb pracowników GK zakupić barakowóz po to przede wszystkim, aby pracownicy mieli się gdzie przebierać, umyć ręce, czy zjeść posiłek. Zdarza się, że w jednym miejscu pracują nawet dwa tygodnie i tam można by taki barakowóz ciągać. Nadmienił, że czasami pracownicy wykorzystują też własne samochody, aby dojechać z Bulkowa do miejsca pracy.

Wójt Gminy stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby pracownicy GK jeździli do pracy w teren samochodami prywatnymi. GK posiada samochody, którymi  pracownicy powinni się poruszać.
Kierownik GK informował, że korzystanie przez pracowników z prywatnych samochodów zdarza się sporadycznie i tylko wówczas, kiedy pracownik w danym dniu spieszy się po pracy do swoich prywatnych zajęć i korzystny jest dla niego dojazd własnym samochodem. Jeśli zdarzy się dłuższa kilkudniowa praca w jednym miejscu to nie jest to delegacja. Poddał w wątpliwość pomysł zakupienia barakowozu. Ze swoich samochodów korzystają konserwatorzy wodociągów i mają na to wypłacany ryczałt.
             Radny B. Matczak stwierdził, że UG pracuje wzorowo, ale dobrze byłoby, aby p. Wójt oprócz poniedziałków przyjmował mieszkańców gminy również w inne dni.
Wójt Gminy pozytywnie wypowiedział się nt. pracy GK. Warto inwestować w GK, bo jest ona w stanie b. dużo zrobić przy generowaniu stosunkowo niewielkich kosztów. Warsztat oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników przydałyby się, ale tu na miejscu i kiedyś o tym już była dyskusja. Co do przyjęć interesantów poza poniedziałkiem, to Wójt przypomniał, że przyjmuje również w pozostałe dni tygodnia. Nie jest jednak w stanie nic poradzić w sytuacji, kiedy przyjmuje gości z zewnątrz, czy akurat wychodzi na umówione spotkanie np. na salę posiedzeń, gdzie czekają na niego radni czy inne osoby i wówczas chce ktoś wejść na rozmowę. Wtedy jest to problem. Podobnie w przypadku wyjazdów np. do starostwa. Generalnie  poniedziałek jest od dawna dniem przyjęć mieszkańców, gdzie nie są omawiane inne spotkania ale w pozostałe dni tygodnia mieszkańcy także  są przyjmowani. Istnieje wtedy ryzyko, że mogę być na wyjeździe. Jeśli nie może przyjąć danej osoby, proponuje kontakt z Sekretarzem Gminy lub pracownikiem merytorycznym i mieszkańcy z takich rozwiązań często korzystają.
              Radny T. Tybuś zapytał o możliwość wymiany pojemnika na śmieci na odpady komunalne na większy.
Wójt Gminy poinformował, że tą sprawę można zgłosić u pracownika  GK. Firma dowiezie większy pojemnik.
              Radny B. Matczak wnioskował o uhonorowanie pracownika UG p. K. Jakubiaka za jego wkład w rozwój sportu na terenie gminy.
Wójt Gminy zgodził się z opinią radnego B. Matczaka w sprawie wkładu pracy w rozwój sportu przez p. K. Jakubiaka. Przypomniał multimedialną prezentację dokonań i planów Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo jaka odbyła się  na wspólnym posiedzeniu komisji. Co do obsługi mieszkańców przez UG, to także do niego docierają pozytywne opinie. A trzeba pamiętać o tym, że w porównaniu z wieloma  innymi urzędami gmin w UG Bulkowo zatrudnionych jest stosunkowo mniej pracowników przy podobnym zakresie wykonywanych przez gminę zadań. Powinno ich być o 2 – 3 stanowiska więcej. Mieszkańcy załatwiani są dobrze i sprawnie. Wójt dodał, że spotyka się z podziękowaniami od mieszkańców za miłą i profesjonalną obsługę w urzędzie.
              Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę, że firma, która układa wzdłuż drogi gminnej Blichowo – Gocłowo światłowód pozostawia po sobie asfalt wiszący w powietrzu i trzeba się tym zająć.
Wójt Gminy informował, że widział te niechlujnie wykonane  prace. Firma ma doprowadzić teren do odpowiedniego stanu. Pieczę nad tym sprawuje GK.
              Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę na wodę  jaka np. w przypadku roztopów przepływa przez teren remizy OSP w Blichowie. Tam praktycznie nie ma rowu,  przepust nie odbiera.

Przewodniczący Rady Gminy informował, że do wszystkich sołtysów zostaną przesłane informacje dotyczące ustalonych przez Radę Gminy podatków i opłat lokalnych na 2016r.

Punkt 11.
Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonując zamknięcia XI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                            Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi