Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XII/15
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XII/15

Protokół Nr XII/15
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 30 grudnia 2015r.


Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli sołtysi – 3 osoby

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027  
      b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2015r.
      c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028
      d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2016r.
      e) wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
      f) zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Miejscowości  Sochocino – Badurki na  lata 2015-2023
      g) zatwierdzenia Planu  Rozwoju  Miejscowości  Sochocino – Czyżewo na lata 2015-2023
      h) zatwierdzenia Planu  Rozwoju  Miejscowości  Sochocino  –  Praga  na   lata  2015-2023
      i) zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Miejscowości  Osiek na lata 2015-2023
      j) zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Miejscowości  Nowy Podleck na lata 2015-2023
      k) zatwierdzenia Planu  Rozwoju  Miejscowości   Stare Łubki na lata 2015-2023
      l) wyrażenia  zgody  na  oddanie w  trwały  zarząd  nieruchomości stanowiących własność Gminy  Bulkowo  na   rzecz  gminnej  jednostki  organizacyjnej – Szkoły  Podstawowej w Nowych Łubkach
      ł) wyrażenia   zgody  na oddanie  w  trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy  Bulkowo  na  rzecz  gminnej  jednostki  organizacyjnej –  Szkoły  Podstawowej w  Nowych Krubicach
      m) uchwalenia   Gminnego   Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania     Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2016 rok
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
               Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
               W imieniu Wójta Gminy propozycje zmian do porządku obrad zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o ujęcie w punkcie 7n  „ podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bulkowo do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”. O przygotowanie projektu uchwały wnioskowali radni na  wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 22.12.br. ( projekt uchwały radni otrzymali przed Sesją ). Ponadto wnioskował o przesunięcie punktu 7.  w miejsce punktu  4.  porządku obrad z powodu zamiaru udziału części uczestników obrad w pogrzebie ojca pracownika Gospodarki Komunalnej. Jednocześnie zmianie uległaby numeracja kolejnych punktów porządku obrad. ( prop. zmian przyjęto jednogłośnie – 12 za ).

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 12 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              
a)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. ( przed głosowaniem na salę obrad przybył radny  B. Matczak ).

b)
                Rada  Gminy jednogłośnie ( ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
                Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr  Pł.395.2015  i  Pł.396.2015 z dn. 04 grudnia br. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2018 oraz w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2016r. Opinie są pozytywne.
                Rada Gminy w głosowaniu jawnym  jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028 z uwzględnieniem poprawek wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. ( przed głosowaniem na salę obrad przybyli radni M. Józwiak i K. Przepiórski).

d)
                Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Sekretarza Gminy dot. wprowadzenia nowego brzmienia  § 5 projektu uchwały o treści „ Traci moc uchwała Rady Gminy Bulkowo Nr 69/XI/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo”.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie   zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Miejscowości  Sochocino – Badurki na  lata 2015-2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu  Rozwoju  Miejscowości  Sochocino – Czyżewo na lata 2015-2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu  Rozwoju  Miejscowości  Sochocino  –  Praga  na   lata  2015-2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Miejscowości  Osiek na lata 2015-2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.    

j)   
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Miejscowości  Nowy Podleck na lata 2015-2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu  Rozwoju  Miejscowości   Stare Łubki na lata 2015-2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  oddanie w  trwały  zarząd  nieruchomości stanowiących własność Gminy  Bulkowo  na   rzecz  gminnej  jednostki  organizacyjnej – Szkoły  Podstawowej  w Nowych Łubkach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

ł)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia   zgody  na oddanie  w  trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy  Bulkowo  na  rzecz  gminnej  jednostki  organizacyjnej –  Szkoły  Podstawowej  w  Nowych Krubicach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


m)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego    Programu    Profilaktyki    i   Rozwiązywania     Problemów    Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2016 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

n)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bulkowo do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 5.   
               Wójt Gminy informował o swojej  międzysesyjnej działalności.
26.11 – uczestniczył w spotkaniu Andrzejkowym Seniorów.
28.11 – uczestniczył w IX Posiedzeniu Plenarnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Powiatowy w Płocku.
03.12 – uczestniczył w spotkaniu z Wolontariuszami i ich podopiecznymi.
07.12 – uczestniczył w konferencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
08.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w ZSO w Blichowie Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bulkowie.
10.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Seniorów oraz w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania.
11.12 – uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami w Nowym Podlecku i w Osieku.
15.12 – spotkał się z Prezesem firmy Remondis, a o godz. 17.00 uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami w Starych Łubkach.
16.12 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego, w Jasełkach w  szkole w Nowych Krubicach, w pogrzebie ojca pracownika GK oraz o godz. 17.00 w zebraniu mieszkańców Sołectw Sochocino – Praga, Sochocino – Badurki, Sochocino – Czyżewo.
18.12 – uczestniczył w rozmowach  w starostwie dot. Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
21.12 – uczestniczył w Jasełkach w Punktach Przedszkolnych  w Worowicach i Włókach oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Blichowie.
22.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w szkole w Nowych Łubkach, w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy oraz w opłatku radnych i pracowników.
23.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z sołtysami, w spotkaniu samorządowców  z  Marszałkiem Województwa, a o godz. 16.00 w spotkaniu opłatkowym z druhami Zarządu Oddziału Gminnego OSP.
             Wójt Gminy informował uczestników obrad o przejściu na emeryturę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Mieczysława Całki oraz pracownika Gminnego Centrum Informacji p. Kazimierza Szymczaka, którym p. Wójt podziękował za wieloletnią pracę i życzył wszelkiej pomyślności na emeryturze. W wyniku przeprowadzonego konkursu kierownikiem USC został wybrany p. Robert Wiśniewski. Funkcję zastępcy kierownika USC pełni p. Piotr Woźniak. Wójt złożył gratulacje wybranym.
             Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
             Wójt dziękował radnym i sołtysom za liczną obecność na pogrzebie ojca p. Przewodniczącego w niedzielne popołudnie 20.12.
              Wójt Gminy zwrócił się do Radnego Powiatu A. Kulińskiego o połatanie dziur w drogach powiatowych na terenie gminy m.in. na odcinku od Bulkowa w kierunku Bodzanowa
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Matuszewski informował, że w dniu wczorajszym dziury na drodze  w kierunku Bodzanowa zostały częściowo połatane.
Wójt Gminy wyraził nadzieję, że to połatanie dziur będzie trwałe. Ponadto prosił Radnego Powiatu o interwencję, aby osoby bezrobotne, w celu comiesięcznego obowiązku składania podpisów w Powiatowym Urzędzie Pracy nie musiały jeździć do Płocka, a mogły składać je w UG w Bulkowie. Dla osoby bezrobotnej wydanie na dojazd do Płocka i z powrotem kilkudziesięciu złotych to duże obciążenie finansowe.
Radny Powiatu A. Kuliński informował, że począwszy od 2016r. tak właśnie będzie.
              Wójt Gminy przekazał uczestnikom obrad oraz wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
              Radny Powiatu A. Kuliński stwierdził, że na każdym spotkaniu w powiecie rozmawia się o drogach,  mówi się, że są łatane dziury w drogach powiatowych, ale on nie wie już, gdzie konkretnie są te łatania prowadzone. Powiedział, że jego zdaniem dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  powinien być zmieniony, bo nie angażuje się należycie w  swoją pracę. Słusznie p. Wójt mówi o potrzebie łatania dziur na drodze od Bulkowa w kierunku Bodzanowa, bo tam już przejechać nie można.
Radny Powiatu A. Kuliński zgodził się z powszechną, złą opinią na temat jakości wykonywanych prac przy poszerzeniu drogi w kierunku Bodzanowa – to w przyszłości może się „rozjechać”.  Wykop jest na głębokość  ok. 40 cm., ale nawożony materiał może nie zdać egzaminu. Mówił o tym na spotkaniach w powiecie. Oznakowanie robót też jego zdaniem jest niewystarczające.
Wójt Gminy stwierdził, że przecież nad omawianą inwestycją w imieniu starostwa nadzór  powinien sprawować inspektor nadzoru.
Radny Powiatu A. Kuliński odpowiedział, że  to jest chyba jakiś znajomy p. dyrektora. W starostwie mówią, że modernizacja tej drogi jest prowadzona zgodnie z prawem drogowym. Dodał, że w sprawie tej drogi będzie jeszcze interweniował w powiecie.
               Radny B. Matczak zapytał, czy w budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe na ewentualny udział gminy w remontach dróg powiatowych na terenie gminy.
Skarbnik Gminy informowała, że remonty dróg powiatowych to jest zadanie powiatu, ale jeśli zaistnieje taka potrzeba to zaproponuje przesunięcia w budżecie gminy.

Punkt 6.
               Przewodniczący Rady Gminy A. Krokowski oraz Wiceprzewodniczący Rady  Gminy J. Matuszewski odczytali protokół z międzysesyjnego wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa T. Tybuś odczytał protokół z posiedzenia komisji.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
               Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 8.
               Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 9.
                Radny Powiatu A. Kuliński stwierdził, że przyjemnie przyjeżdża się na Sesje Rady Gminy do Bulkowa, bo panuje tu porządek  i spokój. Widać, że wszystkie tematy są  właściwie „przepracowane” na posiedzeniach komisji i Sesje przebiegają  b. sprawnie. Pogratulował takiego stanu rzeczy. W niektórych gminach niestety jest inaczej np. ostatnia Sesja Rady Gminy w Bodzanowie trwała  od 13.00 do 19.00. Życzył Wójtowi Gminy i  radnym takiej mądrości i zgodności w dalszej pacy. Gmina Bulkowo może być  wzorem dla innych samorządów. Złożył życzenia noworoczne uczestnikom obrad i mieszkańcom gminy.
                Radny M. Józwiak przypomniał o szeregu prac wykonanych na terenach zielonych. Dziękował Wójtowi Gminy i wszystkim zaangażowanym za zrealizowane projekty w tym zakresie. Miejsca zielone są wzorowo uporządkowane i umożliwiają mieszkańcom wypoczynek. W przyszłości można zagospodarować jeszcze więcej terenów.
               Radny B. Matczak dziękował  kierownikowi i pracownikom GK za wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  oraz za prace wykonane na drodze  Romanowo  –  Gniewkowo  –  Bulkowo - Butary.
               Radny M. Józwiak w imieniu swoim i Wójta Gminy zaprosił uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na kolejny 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w dn. 10.01.2016r. w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących                        w Bulkowie. Rozpoczęcie – godz. 14.45.

Punkt 10.
                Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo A. Krokowski w imieniu swoim i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy serdecznie podziękował Wójtowi Gminy oraz radnym za zgodną i owocną współpracę w mijającym roku.
Uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
                Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  dokonał zamknięcia XII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                              Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                            Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi