Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIV/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIV/16

Protokół Nr XIV/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 16 lutego 2016r. 


Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Ewa Szymańska
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie p. Marta Szumska
- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie p. Joanna Grzywińska – Dybek
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach p. Agnieszka Jakubiak
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach p. Ryszard Dobrowolski
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Sołtysi – 11 osób
- Mieszkańcy gminy – 8 osób

                  Porządek  obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zamiaru   likwidacji   Szkoły   Filialnej  we   Włókach  Szkoły  Podstawowej   im. Marii  Konopnickiej w Bulkowie
      b) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż   gminnej  nieruchomości   gruntowej  dotychczasowym  użytkownikom wieczystym
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
               Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
05.01 – uczestniczył w spotkaniu z projektantem drogi w Nowych Krubicach
10.01 – uczestniczył w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie. Padł kolejny rekord – zebrano prawie 17 tys. zł.  Wójt podziękował wszystkim organizatorom, szczególnie  p. Mieczysławowi Józwiakowi, dyrektor ZSO w Bulkowie p. Marcie Szumskiej, dyrektorom pozostałych szkół z terenu gminy i nauczycielom, pracownikom GOPS i p. kierownik, pracownikom GK, Gminnej Biblioteki Publicznej, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz mieszkańcom gminy za obecność.
12.01 – spotkał się z przedstawicielami Katolickiego Radia Diecezji Płockiej w sprawie promocji gminy.
13.01 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
15.01 –spotkał się z przedstawicielami firmy Geo – Kat.
19.01 – spotkał się z przedstawicielami Poczty Polskiej oraz  odbył wizytę w starostwie.
20 – 22.01 – uczestniczył w szkoleniu w Warszawie.
23.01 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym OSP Bulkowo.
27.01 – rozmawiał z projektantem w sprawie hali sportowej w Blichowie, uczestniczył w zebraniu Spółki Wodnej w Bulkowie oraz w otwarciu biblioteki szkolnej w ZSO w Blichowie.
28.01 – uczestniczył w szkoleniu Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
30.01 – uczestniczył w choince szkolnej w ZSO Blichowo, gdzie byli obecni także uczniowie SP w Nowych Łubkach oraz  w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym OSP Nowe Łubki.
01.02 – spotkał się z Wójtem Gminy Staroźreby w sprawie gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach. Gmina Bulkowo nadal będzie partycypowała w kosztach utrzymania gabinetu tak, aby mogli z niego korzystać mieszkańcy naszej gminy.
03.02 – uczestniczył w spotkaniu z firmą KFE dot. fotowoltaiki.
06.02 – uczestniczył w Turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy.Za organizację turnieju podziękował klubowi  Zjednoczeni Bulkowo i jego Prezesowi p. Krzysztofowi Jakubiakowi jak również p. Mieczysławowi Józwiakowi. Uczestniczył również w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym OSP Worowice.
08.02 – uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu  Centrum Usług Środowiskowych.
09.02 – uczestniczył w spotkanku z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
10.02 – uczestniczył w spotkaniu z firmą Energy 5  nt. fotowoltaiki.
11.02 – uczestniczył w II Turnieju piłki nożnej dla chłopców i I Turnieju dla dziewcząt o Puchar Wójta Gminy, który odbył się w hali sportowej w Bulkowie. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zajęli Zjednoczeni Bulkowo. W kategorii dziewcząt wygrały Orlęta Baboszewo a II miejsce zajęły  Amazonki  Bulkowo.
12.02 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy a następnie w I Konwencie Samorządu Powiatu Płockiego.
13.02 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym OSP Nadułki.
        Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
               Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jolanta Leszczyńska oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. Mieczysław Józwiak odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji.

Dyskusji  tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
               Radny B. Matczak nawiązując do dyskusji nt. bezpieczeństwa, jaka miała miejsce na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji z udziałem Kierownika Posterunku Policji w Bodzanowie zwrócił się do uczestników obrad, a szczególnie do dyrektorów szkół z zapytaniem, czy zdarzają się  potrzeby interwencji policji, bo podczas posiedzenia kierownik PP twierdził, że na terenie naszej gminy większych problemów z przestępczością nie ma.
W odpowiedzi mieszkanka gminy stwierdziła, że problemy występują bo są osoby, które zagrażają bezpieczeństwu.
Podobną opinię wyrazili dyrektorzy szkół.

Punkt 7.

a)
               Rada Gminy  ( 13 za, przy 1 wstrz. ) podjęła uchwałę w sprawie zamiaru   likwidacji   Szkoły   Filialnej  we   Włókach  Szkoły  Podstawowej   im. Marii  Konopnickiej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż   gminnej  nieruchomości   gruntowej  dotychczasowym  użytkownikom wieczystym. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Odnosząc się do wcześniejszego zapytania radnego B. Matczaka dyrektor ZSO w Bulkowie informowała, że niestety w szkole jest problem z jedną rodziną i zgłaszała to na policję - pod numer 112. Na posterunku w Bodzanowie nie odbierano telefonów. Problem jest też z przyjazdem dzielnicowego, ponieważ ciągle jest zajęty.
Radny B. Matczak zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu z udziałem dyrektorów szkół i przedstawicieli policji nt. bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że posiedzenia komisji Rady Gminy zwołują przewodniczący komisji, w tym wypadku p. B. Matczak. Ze swojej strony daje przyzwolenie na zorganizowanie takiego spotkania i służy pomocą.

Punkt 9.
               Radny B. Matczak stwierdził, że na terenie gminy wierci się b. dużo studni głębinowych. UG powinien przesłać informacje do mieszkańców nt. powstawania takich studni, warunków ich budowy, aby w przyszłości ktoś spoza gminy nie nakładał kar za takie budowy. Ważne też jest bezpieczeństwo odwiertów, aby przypadkiem nie ulegały skażeniom nasze źródła.
Sekretarz Gminy przypomniał, że powyższa sprawa była omawiana na jednym z ostatnich wspólnych posiedzeń komisji.
Wójt Gminy dodał, że w sprawie budowy studni głębinowych UG wyśle w teren okólniki.
               Radny M. Józwiak wyraził opinię, że nt. bezpieczeństwa trzeba rozmawiać. Ofiary przemocy przenoszą się do innych szkół a sprawcy pozostają bezkarni.
              Radny B. Matczak zapytał, co dzieje się w kwestii budowy turbin wiatrowych na terenie gminy.
Wójt Gminy informował, że firma złożyła w starostwie dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę. Gmina zrobiła wszystko co do niej należało już dawno. Przypomniał, że pomiędzy gminą a firmą  EDP zawarte zostało porozumienie drogowe,  o czym rozmawiał z inwestorem podczas spotkania. Porozumienie zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Teraz wszystko zależy od starostwa i firmy EDP.
              Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem do mieszkanki gminy, która wypowiadała się wcześniej, czy zgłaszała na policję fakt poruszania się osoby stwarzającej zagrożenie dla innych.
Mieszkanka gminy odpowiedziała, że zgłaszała ten fakt na posterunek w Bodzanowie, ale usłyszała w odpowiedzi, że nie było zagrożenia życia. A ten człowiek chodzi z niebezpiecznym dużym ostrym narzędziem!
Wójt Gminy informował uczestników obrad, że przekazywał kierownikowi PP w Bodzanowie niepokojące sygnały nt. bezpieczeństwa, jakie zgłaszają do niego mieszkańcy. Były problemy na przystankach autobusowych, czy na terenach przyszkolnych. Wyraził opinię, że widzi potrzebę spotkania nt. bezpieczeństwa na terenie gminy z udziałem  przedstawicieli policji, sołtysów, radnych, dyrektorów szkół, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
               Radny B. Matczak zwrócił się do Radnego Powiatu o remonty dróg powiatowych na terenie gminy. Stwierdził, że w części gmin powiat robi w tej kwestii b. dużo, a w innych nic, albo niewiele.
Radny Powiatu A. Kuliński przypomniał, że w powiecie jest przyjęty harmonogram remontu dróg powiatowych na najbliższe lata i sukcesywnie będzie on realizowany. W br. każda z gmin otrzyma po 1 mln. zł. na remonty dróg powiatowych.
Radny B. Matczak stwierdził, że to jest niesprawiedliwe, bo np. Gmina Bielsk dostała w ostatnich latach z powiatu na remonty dróg powiatowych b. dużo pieniędzy i teraz znów dostanie, tak jak inne 1mln.zł?
Radny Powiatu przyznał, że Gmina Bielsk w ostatnich latach była uprzywilejowana. Tak niestety przebiegały głosowania, że w naszej części powiatu dróg nie robiono, tylko gdzie indziej np. w Gminie Drobin i Bielsk. Radni PSL – u z tego terenu zagłosowali za tamtym terenem. Dodał, że powołał komisję, która objechała drogi powiatowe i wówczas stwierdzono, że faktycznie drogi te na naszych terenach są praktycznie najgorsze. A  planowano remontować drogi dobrej jakości, a np. w stronę Kobylnik już nie. Dodał, że kiepsko mu się rozmawia z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
Wójt Gminy przypomniał, że był  w poprzedniej kadencji  program starostwa dot. remont dróg powiatowych  1 zł.  z powiatu do 1 zł. z gminy. Było tak, że jeśli gmina nie daje tej złotówki, to starostwo też nic nie dawało. Postawieni byliśmy pod ścianą. Mieszkańca gminy nie interesuje, czy droga, po której się porusza jest powiatowa czy gminna. Chce po prostu jeździć dobrą drogą. W poprzedniej kadencji dołożyliśmy z budżetu gminy ponad 2 mln. zł do  mienia powiatu - dróg powiatowych oraz chodników.  2 km drogi w kierunku Worowic to ponad 860 tys. zł.  z naszego budżetu. Wójt dodał, że prosił w ub.r. starostwo o wykonanie całego odcinka drogi powiatowej w Pilichowie, deklarował pomoc w robotach ziemnych i nic to nie dało. A przecież do remontu mamy też swoje gminne drogi. Wchodząc w obecną kadencję otrzymaliśmy od powiatu zapewnienie, że gminy będą traktowane zgodnie z infrastrukturą, zasobnością budżetu i potrzebami. Teraz po 1ml.zł. otrzyma każda z 15 gmin, także Stara Biała czy Bielsk, Słupno, czyli gminy bogate. A na które drogi my mamy przeznaczyć ten 1mln – potrzeby są bardzo duże. Zrealizowany odcinek drogi powiatowej  przez  Pilichówko kosztował ok. 600 tys. zł. Gdybyśmy chcieli tę drogę dokończyć, to ile nam zostanie z tego miliona? A co np. z   drogą powiatową w  Krubicach Starych,  gdzie  mieszkańcy  od  dawna   mają   obiecany   asfalt.  Na  co  więc przeznaczyć ten  1 mln. zł.? Trzeba dokończyć drogę powiatową przez Worowice, żeby połączyć się z powiatem płońskim. Za co? Wójt chciałby także, aby Bulkowo przy drodze powiatowej wyglądało tak jak Blichowo. Trudno tu mówić o jednakowym traktowaniu gmin.
               Radny B. Matczak  zapytał  o stan  przygotowania GOPS – u  do programu  500 Plus.
Kierownik GOPS informowała, że właśnie w tej sprawie będzie uczestniczyła w najbliższy piątek w szkoleniu w Warszawie. GOPS jest przygotowany do realizacji programu, ponieważ w związku z jego realizacją jest obietnica przekazania z budżetu państwa środków finansowych na zwiększenie zatrudnienia w ośrodku – 2% od kwoty ogólnej przeznaczonej na świadczenia. GOPS spodziewa się przyjęcia ok. 700 wniosków od mieszkańców. Druki wniosków będą wydawane od 01.04.br. W sprawie wniosków składanych przez rodziny dysfunkcyjne ośrodek zamierza współpracować ze szkołami.
              Radny B. Matczak zwrócił się do p. Ewy Szymańskiej, Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego z prośbą o interwencję w sprawie telefonicznego zawierania umów na dostawę energii, co powoduje duży zamęt.
Radna Sejmiku odpowiedziała, że sprawą już się zajęła. Od dłuższego czasu firma energetyczna nie robi też odczytów liczników. Niestety nie bardzo jest z kim rozmawiać, nie wiadomo do kogo telefonować. Jest nowy rząd, ale trudno, aby od razu wszystko zaczęło funkcjonować jak należy. Prosiła radnego o przesłanie jej pisma w tej sprawie. Informowała też o wystosowaniu do starosty płockiego pisma w sprawie remontu mostu w relacji drogi Bulkowo – Góra.  W piśmie zawarła szereg uwag co do wykonania inwestycji. Otrzymała odpowiedź, że budowa mostu kosztowała 600 tys. zł. i wszystko jest wykonane zgodnie z prawem budowlanym. Przekazała uczestnikom obrad kserokopie tego pisma.
              Radna Sejmiku stwierdziła, że cieszy się, że może uczestniczyć w Sesji Rady Gminy w Bulkowie. Dzień wcześniej była na Sesji Rady Gminy w Słupnie. Obrady były burzliwe. W Gminie Słupno zamyka się bibliotekę, okrojono środki finansowe na żłobek czy UG. A przecież jest to bogata gmina. Inaczej jest w Bulkowie i podziwia osoby zarządzające gminą. Jest tu bardzo dobra, spokojna współpraca pomiędzy Wójtem Gminy i radnymi, potraficie się porozumieć, co jest z korzyścią dla gminy i jej mieszkańców. Podkreśliła, że lubi pracować i rozmawiać z obecnym, mądrym Wójtem Gminy Bulkowo. Poinformowała, że w Sejmiku pracuje w komisji, która zajmuje się osobami bezrobotnymi  oraz w komisji struktury regionalnej.
               Radny Powiatu informował o sportowym współzawodnictwie szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego. Łącznie rywalizowało 36 szkół. Odczytał zestawienie wyników. W wielu konkurencjach zwyciężali uczniowie ze szkoły w Bulkowie, zajmowali też wiele 2. i  3. miejsc. Uczniowie z pozostałych szkół  z terenu gminy Bulkowo też zajmowali b. dobre miejsca. W biegach przełajowym na szczeblu wojewódzkim I – e miejsce zajęli uczniowie z terenu gm. Bulkowo, a dziewczęta uplasowały się na II miejscu. Powiat płocki nigdy nie miał tak dobrych reprezentantów. Sukcesy osiągnęli też uczniowie z gimnazjów z terenu gminy. Widać, że zarówno Wójt Gminy jak i nauczyciele mocno angażują się w sport.
Radny Powiatu w imieniu Starosty Płockiego zaproponował, aby w Bulkowie odbył się Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych samorządów o zasięgu wojewódzkim o Puchar Starosty Płockiego. Koszty finansowe związane z organizacją turnieju, zakupem nagród czy pucharu poniosłoby starostwo.
Wójt Gminy odpowiedział, że organizacja takiego turnieju to zaszczyt i wyróżnienie dla gminy i z przyjemnością się w to włączy.
                Wójt Gminy podziękował Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego za przyjazd na Sesję Rady Gminy w Bulkowie,  za ciepłe słowa nt. gminy, zwrócenie uwagi na spokój i rozsądek jaki tu panuje. Zaprosił do dalszych odwiedzin i współpracy.  Dodał, że szkoda, iż przez teren gminy nie przebiegają drogi wojewódzkie jak np. obecnie droga powiatowa Bulkowo – Kobylniki.  Kiedyś  była  to   droga wojewódzka, ale w końcówce lat 90. ówczesne władze gminy wyraziły zgodę, aby ta droga stała się powiatową. Przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe gmina traci punkty m.in. dlatego, że przez jej teren nie przebiega żadna droga wojewódzka.
Następnie p. Wójt poruszył kwestię projektu „Aglomeracja dla Gminy Bulkowo Nr PLMZ 129N”. W 2012r., aby powstać, aglomeracja  musiała liczyć minimum 2 tys. osób i tak u nas było - mieliśmy ponad 2.700 osób. Obecnie ta liczba spadła poniżej 2.000 osób co już nas eliminuje z aglomeracji. Wójt zakładał, iż w ramach tego projektu gmina będzie mogła pozyskać znaczne środki finansowe na kanalizację gminy i modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Okazuje się jednak, że aby te środki pozyskać na 1km instalacji kanalizacyjnej musi przypadać minimum 120 zamieszkałych osób. Dofinansowanie wyniosłoby wówczas 85% kosztów inwestycji. W naszej gminie  średnia wynosi 46.8 osoby na 1 km takiej instalacji. W tej sytuacji środków z przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska nie pozyskamy. Aby pozyskać je z innych źródeł (np. z PROW ) musimy jak najszybciej wyjść z aglomeracji. Inaczej taką możliwość będziemy mieli zablokowaną. Niestety, życie brutalnie zweryfikowało plany. Gminy już z aglomeracji wychodziły. Mamy przykłady, że cała procedura trwa ok. pół roku. Wystosowane zostało już pismo w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego.  Sprawa trafi na obrady sejmiku i tu prosił p. Radną Sejmiku  o przekazanie głosu z Bulkowa.
W ramach PROW gmina może pozyskać ok.64% kosztów inwestycji i w ramach tych środków planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Kanalizacja też nie jest  zapominana. Łącznie wraz z wkładem własnym gmina może dysponować kwotą ok. 3 mln. zł. To nie wystarczy na  wykonanie takiego zakresu prac jak planowaliśmy.
                Wójt Gminy prosił  Radną Sejmiku, aby zwróciła uwagę na kwestię przekazania samorządom wspomnianych 2% na obsługę programu 500 Plus. Żeby nie okazało się, że część z tych pieniędzy po drodze wezmą jakieś inne urzędy.
                Radny B. Matczak zapytał, czy na terenie osiedla w Pilichowie powstanie świetlica wioskowa. Informował również  Radną Sejmiku, że na terenie gminy znajdują się duże osiedla po byłych PGR – ach. Gmina zmaga się z problemami  jakie tam występują, brakuje pieniędzy.
Wójt Gminy przypomniał, że wykonywał już niejedno podejście w sprawie pozyskania  funduszy dla  osiedli w Pilichowie i w Osieku. Ciągle szuka możliwości pozyskania środków finansowych. Na spotkaniu dla mieszkańców osiedli, w którym uczestniczyli  przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych padły pewne wytyczne. Praktycznie jedyna szansa na pozyskanie funduszy zewnętrznych to zakładanie spółdzielni czy  wspólnot przez mieszkańców osiedli. Sama gmina tych pieniędzy już nie może pozyskać.
Wójt Gminy informował, że rozmawiał z Prezesem ANR i próbował coś jednak od  agencji uzyskać. Stąd powstał projekt dot. m.in. świetlicy, parku, pogłębienia stawu. Sprawa z Warszawy trafiła do Łodzi i tam powiedziano nam, że gmina w 2002r. zgodziła się na określone warunki przejęcia osiedli, przyjęła z tego tytułu znaczne środki finansowe i to ją eliminuje z możliwości pozyskania dalszych funduszy. Nie da się tu nic uzyskać pomimo ponownej próby. Jedyna szansa to wspólnoty mieszkaniowe zakładane przez samych mieszkańców. Od pięciu lat deklaruję tu każdą pomoc administracyjną w tej sprawie.
               Radny M. Józwiak informował, że właściciel gruntów w Bulkowie zgłasza gotowość do podziału tych gruntów na działki budowlane. Zwrócił się też do Radnej Sejmiku o popieranie spraw gminy Bulkowo szczególnie  w kwestii remontów dróg oraz bezpieczeństwa.
Wójt Gminy przypomniał, że jakiś czas temu omawiano plan zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem wydzielenia działek budowlanych w Bulkowie. Wówczas wiele osób pytało o takie działki, chciało się tu budować. Plan został wykonany, ale niestety od tamtej pory zainteresowanie działkami jest znikome. Sprawa wydzielenia działek powróci  na wspólnym posiedzeniu komisji.
              Sekretarz Gminy informował, że w ramach pozbywania się azbestu w ub.r. z terenu gminy zebrano ok. 5 tys. m² eternitu. W tym roku jest do odebrania ok. 6 tys. m².  Obecnie można zgłaszać odbiór eternitu na 2017r., bo na rok bieżący limit został wyczerpany.
              Radny Powiatu informował o możliwości uczestniczenia w wycieczkach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania w Beskid Niski i na Obchody Niedzieli Palmowej.
             Wójt Gminy poruszył kwestię  możliwości montowania na terenie gminy urządzeń fotowoltaicznych po to, aby w przyszłości znacznie ograniczać koszty energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby gminy. Gmina w skali roku płaci ok. 550 tys. zł za energię. Farma fotowoltaiczna w dużej mierze zabezpieczyłaby potrzeby gminy w zakresie energii, dzięki czemu powstałyby duże oszczędności w budżecie gminy, które można by przeznaczyć np. na inwestycje. 80% kosztów budowy takiej farmy pochodziłoby z zewnątrz, z budżetu gminy byłoby to 20 %. Zwrot tych 20 % to hipotetycznie okres 4 - 5 lat funkcjonowania farmy. Inwestycja mogłaby powstać na gminnych gruntach np. w Worowicach czy Łubkach, co już wcześniej radni sygnalizowali.
Nadmienił, że w sprawie projektu spotykał się już z przedstawicielami firm. Jednak, aby mieć pewność, czy warto w projekt inwestować, należy wpierw sporządzić kalkulacje finansowe. Podkreślił, że potrzebna jest rzetelność w przekazywaniu informacji. nt. ewent.  inwestycji. Na razie trzeba policzyć, jakie faktyczne oszczędności przyniosłaby ona gminie a dopiero później można dyskutować  nt. jej  lokalizacji.

Punkt 10.
                 Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.15.

                          Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                           Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                          Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi