Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XV/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XV/16

Protokół Nr XV/16

Z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 marca 2016r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński

- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie p. Barbara Gruszczyńska – Fałata

- Nowo wybrany Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie p. Natalia Maćkiewicz

- Młodszy referent ds. projektów unijnych p. Krzysztof Jakubiak

 

Porządek obrad

 

1.Otwarcie Sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku

b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie działki nr ewid. 4/3 na Wiejski Park Rekreacji w Pilichowie gm. Bulkowo

c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa lampy hybrydowej w pasie drogi gminnej w miejscowości Chlebowo gm. Bulkowo

d) wyrażenia /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2017 rok

e) likwidacji Szkoły Filialnej we Włókach Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Bulkowie

f) ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bulkowo

g) ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

h) przyjęcia programu rozwoju gminy Bulkowo Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Bulkowo do 2025 roku 

i) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Bulkowo na lata 2016 – 2022

j) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata    2016 – 2018

k) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2016 roku

l) wyrażenia zgody na zmianę gruntu stanowiącego własność Gminy Bulkowo na grunty stanowiące własność osób fizycznych

ł) zmiany uchwały Nr 75/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2016 rok

m) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo

 8. Sprawozdanie za 2015r. z Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu   pieczy zastępczej.

 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

12. Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

       Z upoważnienia p. Wójta p. Sekretarz przedłożył propozycję rozszerzenia porządku obrad o kolejne 4 uchwały w sprawie:

n)      przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo;

o)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Bodzanów, Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo oraz Miastem i Gminą Drobin dotyczącej przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z RPO WM na lata 2014 – 2020;

p)      zmiany  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie;

r)       wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych za jednorazowym wynagrodzeniem;

Zaproponowane zmiany wprowadzono do porządku obrad jednogłośnie (14 za).

Punkt 3.

       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

        Punkt 4.

      Ten punkt Sesji Rady Gminy, p. Wójt rozpoczął od pożegnania Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie p. Barbary Gruszczyńskiej – Fałaty. Pani Dyrektor po wieloletniej pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Pan Wójt podziękował p. Dyrektor za wieloletnią pracę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Następnie p. Wójt przedstawił Radnym nowo wybraną Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie p. Natalię Maćkiewicz. Panie otrzymały bukiety kwiatów oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia.

             Następnie Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

19.02 – uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu Płockiego.

20.02(sobota) – uczestniczył w Turnieju piłki siatkowej organizowanym przez klub sportowy „Zjednoczeni Bulkowo”.

20.02(sobota) godz. 14.00 - uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Pilichówko.

22.02 –  przewodniczył komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatycznych i organizacyjnych.

23.02 – uczestniczył w pogrzebie członka rodziny pracownika gminy.

24.02 – uczestniczył w pogrzebie p. Anny Mossakowskiej, byłej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach.

25.02 – uczestniczył w  rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody.

26.02 – uczestniczył w spotkaniu LGD w sprawie przyjęcia nowego członka – Gminy Brochów.

29.02 – uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy Kompre Odnawialne Źródła Energii.

01.03. – uczestniczył w spotkaniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

02.03 -  przewodniczył komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji i promocji.

03.03 – brał udział w spotkaniu z p. Prezes BS Staroźreby.

03.03 –  uczestniczył w spotkaniu z projektantem w sprawie koncepcji nowego wejścia do Urzędu Gminy, ponieważ dotychczasowe nie spełnia wymogów BHP.

05.03 – uczestniczył w uroczystości upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Mała Wieś.

05.03. – uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Blichowo;

7-11.03 – urlop.

08.03 – w imieniu p. Wójta w pogrzebie ojca p. dyr. ZGRP uczestniczył p. Sekretarz Tomasz Kolczyński.

14.03 – wręczał stypendia dla najzdolniejszych uczniów ze szkół z terenu Gminy Bulkowo.

15.03 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z seniorami z Gminy Bulkowo.

16.03 – uczestniczył w walnym zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania.

17.03 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z sołtysami.

18.03 – uczestniczył w zebraniu sołeckim w miejscowości Chlebowo.

19.03 – uczestniczył w spotkaniu z rodzicami i dziećmi związanymi

z działalnością klubu sportowego „Zjednoczeni Bulkowo”, następnie uczestniczył w walnym zebraniu klubu sportowego „Zjednoczeni Bulkowo”.

21.03 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy.

22.03 –  uczestniczył w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

22.03. godz. 13.00 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym Zarządu Oddziału Gminnego OSP z Gminy Bulkowo.

Pan Wójt poinformował, że zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Protokół z dwudniowego wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został odczytany i pozostawiony do wglądu dla Radnych Gminy Bulkowo.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

            „Interpelacje i zapytania radnych” - zadane pytania przez Radnego Bogdana Matczaka zostały przeniesione do punktu 11 porządku obrad „Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja”

          Punkt 7.

 a) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku wraz ze zgłoszonymi zmianami przez p. Skarbnik. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 b) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji z zadania inwestycyjnego pn:  Zagospodarowanie działki nr ewid. 4/3 na Wiejski Park Rekreacji w Pilichowie gm. Bulkowo wraz ze zmianami zgłoszonymi przez p. Sekretarza. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa lampy hybrydowej w pasie drogi gminnej w miejscowości Chlebowo gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 d) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2017rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we Włókach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznych szkół

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 g) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie  ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 h) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju gminy Bulkowo Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Bulkowo do 2025 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 i) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Bulkowo na lata 2016 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 j) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 k) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2016 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 l) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę gruntu stanowiącego własność Gminy Bulkowo na grunty stanowiące własność osób fizycznych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 ł)Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2016 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 m) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 n) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 o) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Bodzanów, Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo oraz Miastem i Gmina Drobin dotyczącej przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z RPO WM na lata 2014 – 2020. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 p) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 r) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebnościprzesyłu dla urządzeń projektowanych za jednorazowym wynagrodzeniem. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 Punkt 8.

        Rada Gminy jednogłośnie (14 za) zatwierdziła Sprawozdanie „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” za 2015 rok.

 Punkt 9.

       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) zatwierdziła Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2015 rok.

 Punkt 10.

       Na Sesji Rady Gminy Bulkowo nie zostały zgłoszone p. Wójtowi żadne interpelacje oraz nie odnotowano zapytań radnych. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.

       Punkt 11 obrad Sesji Rady Gminy Bulkowo rozpoczął p. Wójt Gabriel Graczyk podając informacje na temat wprowadzonych na znacznej części naszej gminy terenów objętych strefą szczególnie narażoną na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego zwanego OSN. Na dzień dzisiejszy są tylko i wyłącznie wytyczone nowe obszary, nie ustanowiono jeszcze żadnych obowiązujących programów działań, które miałyby spowodować ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych do środowiska. Pan Wójt stwierdził, że nie otrzymał jeszcze żadnych wiążących wytycznych odnośnie wprowadzenia i przestrzegania OSN na terenie gminy Bulkowo. Zaapelowałdo Radnych, aby zwrócili szczególną uwagę na OSN, ponieważ projekty nowych programów, mogą spowodować zmianę w rodzaju uprawy gruntów z intensywnej na ekstensywną, co spowoduje obniżenie dochodu gospodarstw rolnych.

            Pan Wójt wyjaśnił Radnym Gminy na jakich zasadach zostaną powołane terenowe komisje oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem tzw. ujemnych skutków przezimowania. Gmina jeszcze nie posiada wytycznych od wojewody na jakich będą rozpatrywane ujemne skutki przezimowania. Do dnia dzisiejszego wpłynęło do Urzędu Gminy 245 wniosków. Wyznaczona Komisja Gminna rozpocznie swoją działalność w momencie zatwierdzenia jej przez Wojewodę Mazowieckiego.

     Pan Wójt poinformował, że debata o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy Bulkowo odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016r. o godzinie 17.00 w remizie OSP Bulkowo. Zaapelował do Radnych o obowiązkowe stawiennictwo, gdyż będą poruszane sprawy dotyczące pracy policji na terenie Gminy Bulkowo. Jednym z punktów jest omówienie kwestii związanych z powiadamianiem oraz interwencją policji. Informacje na temat debaty zostaną rozesłane w formie okólników oraz będą zamieszczone na stronie www.bulkowo.pl. Obowiązkowo powinni być Sołtysi i wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Radny B. Matczak zaproponował zaproszenie na debatę Kierownika Rejonu Dróg w Bodzanowie p. Ryszarda Kulińskiego w celu uświadomienia, jaki wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji mają czyste, przejrzyste i wykoszone rowy. Zaapelował także do Gminnej Komisji  Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu o obowiązkowe stawiennictwo. Następnie przekazał podziękowania od mieszkańców skierowane do Gospodarki Komunalnej za wysprzątanie dróg w miejscowościach Pilichowo i Worowice.

            Pan Wójt odniósł się również do programu 500+, który rusza

 od 1 kwietnia 2016 roku. Zwrócił się z prośbą do Radnych, aby uspokoić mieszkańców z terenu gminy, gdyż wszystkie wnioski złożone do końca czerwca zostaną rozpatrzone tak jakby były złożone 1 kwietnia Nie ma potrzeby składania od razu 1 kwietnia, w dniu rozpoczęcia działania programu. Każdy z mieszkańców zostanie przyjęty i jego wniosek rozpatrzony. Jeżeli wizyty będą rozłożone w czasie, nie będzie kolejek.

            Radny B. Matczak zapytał o żwirowanie dróg na terenie gminy oraz kontynuowanie remontu drogi w miejscowości Gniewkowo i drogi Pilichowo – Stare Krubice. Kolejne zapytanie Radnego B. Matczaka dotyczyło remontu drogi powiatowej Pilichowo – Pilichówko, a w szczególności mostku na odcinku w/w drogi.

           Pan Wójt zapewnił, że żwirowanie dróg na terenie Gminy jest w trakcie realizacji. Gmina rozpocznie dalsze prace po ustaleniu, przez p. Piotra Woźniaka dróg wymagających napraw.  Na dzień dzisiejszy Powiat twierdzi, że nie posiada funduszy na remont mostku i drogi powiatowej Pilichowo – Pilichówko. Zapewnił o planowanej wymianie chodnika w miejscowości Bulkowo. Chodnik i droga należą do powiatu.  Gmina jednak kosztem własnej robocizny ma zastąpić płyty chodnikowe nową kostkę brukową, która przekaże powiat.

        Radny A. Tomczak zwrócił uwagę Radnych odnośnie gwarancji na drogi żwirowe w Gminie oraz drogi powiatowe. Gmina nie powinna  prowadzić prac na drogach powiatowych oraz na drogach objętych gwarancją. Prace te nie należą do obowiązków Gminy i nie powinniśmy ich wykonywać. Za drogi te odpowiada Powiat i nikt nie powinien się chwalić pracą nie wykonaną przez siebie. Zasługi spadają na powiat a przecież robią to pracownicy gminy.

            Kolejną sprawą poruszoną przez Radnego B. Matczaka była kwestia związana ze zbiórką śmieci z terenu Gminy Bulkowo oraz porządkiem w bliskim otoczeniu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Bulkowo. Kierownik S. Opała w kilku słowach wyjaśnił, że wszelkie śmieci z terenu gminy zostały zebrane przez pracowników Gospodarki Komunalnej oraz pracowników zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wszelkie prace związane z utrzymaniem czystości w gminie zostały wykonane przed przybyciem obrazu „Matki Boskiej Jasnogórskiej” do poszczególnych parafii  terenu gminy. Zaapelował do Radnych i Sołtysów o propagowanie czystości, nie wyrzucanie śmieci do lasów lub przydrożnych rowów. Gospodarka Komunalna jest w stanie udokumentować ilość śmieci zebranych na terenie Gminy Bulkowo. Pan Wójt zwrócił się z prośbą o powiadomienie Powiatu, aby odebrali śmieci zebrane przez pracowników Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy przy drogach powiatowych. Odniósł się do bardzo dobrego funkcjonowania ustawy śmieciowej w Gminie Bulkowo. Przewodniczący Rady A. Krokowski zasugerował nawiązanie porozumienia z Powiatem Płockim, które polegałoby na tym, że Pracownicy Gminy zbiorą śmieci, a Powiat zobowiąże się do ich odebrania i utylizowania. Radny M. Józwiak zaproponował, aby zacząć wprowadzać kary finansowe dla mieszkańców, którzy wyrzucają śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wyraził opinię, że zasadnym byłoby zwrócenie się z prośbą do zarządcy dróg powiatowych, aby rowy były na bieżąco czyszczone i wykaszane, aby nie doprowadzać do powstania odrostów i krzaków w rowach. Kolejnym tematem poruszonym na Sesji Rady Gminy była kwestia porządków prowadzonych przy drodze powiatowej Blichowo – Wołowa. Pracownicy Gminy wykonali prace porządkowe,  które powinien wykonać Zarząd Dróg Powiatowych. Pracownicy Powiatu wykonali prace przy tej drodze w sposób znacznie odbiegający od normy. Krzaki  w rowie przy drodze w Wołowej nie zostały usunięte, tylko w niektórych przypadkach niestarannie podcięte. Sposób w jaki powiat wykonał swoje obowiązki, zmusił pracowników gminnych do poprawy ich pracy. Pracownicy gminni pracowali nawet w nadgodzinach, aby wszystko było zakończone na czas. Nie powinno być sytuacji, w której Gospodarka Komunalna Gminy Bulkowo wykonuje prace, za które odpowiedzialny jest Powiat. Wszyscy pracownicy Gospodarki Komunalnej pracowali, aby teren gminy był godny  do przyjęcia obrazu „Matki Boskiej”. Kierownik S. Opała podziękował p. Wójtowi za wyróżnienie pracy Gospodarki Komunalnej w sprawie czyszczenia oraz sprzątania terenów przy drogach gminnych oraz powiatowych. Zwrócił również uwagę Radnych na fakt, że prace wykonywane na drogach powiatowych pochłaniają ogromną kwotę pieniędzy, którą można byłoby przeznaczyć na inwestycje gminne. Zaproponował, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie chociażby lepszej koordynacji prac związanych ze sprzątaniem dróg na terenie Gminy Bulkowo. Dlaczego my mamy martwić się  np. zagospodarowaniem gałęzi z rowu? Pan Wójt powrócił do tematu związanego z czystością na terenie naszej gminy. Podziękował Sołtysowi p.Natkowskiemu za zorganizowanie sprzątania Daniszewa i wszystkim, którzy brali w tym udział oraz mieszkańcom Pilichowa za sprzątnięcie terenu osiedla. Jeżeli wspólnie będziemy dbać o nasze otoczenie, będzie dużo czyściej, a pracownicy gminy nie są wstanie posprzątać całego jej terenu. Radny T. Tybuś zauważył problem przejazdu przez drogę powiatową w okolicach dyskoteki w Blichowie podczas organizowania sobotnich oraz świątecznych imprez.  Zwrócił się także do Kierownika Gospodarki Komunalnej p. S. Opały z propozycją użyczenia swojego „rębaka” potrzebnego do uprzątnięcia wyciętych gałęzi na terenie Gminy Bulkowo. Radna J. Dominiak zgłosiła prośbę o interwencję na drodze powiatowej Bulkowo – Dobra – Mąkolin w sprawie poboczy przy w/w drodze. Pobocza są zaniżone i samochody osobowe mają problem ze zjazdem na pobocze podczas mijania się.

Radny B. Matczak poruszył sprawę wprowadzenia limitów wody dla plantatorów truskawek. Zdaniem Radnego nie powinno się wykorzystywać wody uzdatnionej do picia, do podlewania swoich plantacji i do oprysków. Na zakończenie Sesji Rady Gminy głos zabrał p. Krzysztof Jakubiak, który podziękował p. Wójtowi, Radnym Gminy Bulkowo oraz pracownikom Urzędu Gminy Bulkowo za wspaniałą współpracę oraz wsparcie w aspekcie rozwoju sportu na terenie Gminy. Wyżej wymienione osoby ofiarowały dobrowolną składkę, która została przeznaczona na realizację jednego z celów statutowych klubu sportowego „ZJEDNOCZENI” Bulkowo. Zostały zakupione stroje dla zawodników Sekcji Piłki Siatkowej.

Punkt 12.

         Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.30

 

Na tym protokół zakończono.

     Protokołował                                                Przewodniczący obrad

     Piotr Skorupski                                               Andrzej Krokowski

 

                                                                                                                                                     


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi