Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VI/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VI/07

PROTOKOŁ NR VI/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 13 marca 2007r.

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy

Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 14.Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

- mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

               Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Interpelacje i zapytania Radnych.

  6.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zaciągnięcia kredytu na dokończenie rozbudowy budynku szkoły w Blichowie                 

     b) zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku szkoły w Krubicach

     c) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.

     d) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     e) przyjęcia rezygnacji Radnego Stanisława Cybulskiego z funkcji

         Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

     f) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

  9.Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku 

     Publicznego oraz ds.Samorządu.

 10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 11.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian:

Przewodn.RG:wnoszę o wykreślenie punktów 6 e oraz 6 f.

P;.Wójt:wnoszę o włączenie do porządku w pkt.6 podjęcie uchwał w sprawach:

  1.realizacji zadania „budowa boisk do piłki siatkowej dla ZSO Blichowo”

  2.realizacja zadania „budowa boiska do piłki nożnej dla SP Nowe Łubki”

  3.realizacji zadania „budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSO w Bulkowie”

  4.zmiany uchwały RG nr 172/XXX/06 z dn.17.10.2006r.

  5.przystąpienia Gminy Bulkowo wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu”Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz sposobu finansowania przez Gminę Bulkowo uczestnictwa w tym projekcie.

Projekty w/w 5. uchwał otrzymali Radni przed Sesją.

Porządek VI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych prop.zmian.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Pan Wójt informował o swojej międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Pan Wójt informował,że 15 marca br.odbędzie się przetarg na dokończenie rozbudowy ZSO w Blichowie.

Radny M.Woliński:co z pomocą dla rodziny Rajewskich z Czyżewa?

p.Wójt:pamiętamy o nich.Będzie robiona dokumentacja na nitkę wodociągową i wtedy wystapimy o dotację.W tym roku zadanie zrobimy.

Radny Kamiński:kredyt na rozbudowę ZSO Blichowo?

p.Skarbnik:przed przystąpieniem do przetargu musimy mieć inwestycję zbilansowaną.Ponadto z Unii dostaniemy 393.544.00zł a od Wojewody 52.476.00 zł.

Radny I.Wolinski:jaka jest zdolność kredytowa Gminy?

p.Wójt:posiadamy zdolność kredytową.Zresztą co do kredytów wypowiada się też RIO i mamy opinie pozytywną.

p.Skarbnik:zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2006r wynosiło łącznie 2.122.805.28zł.Teraz łącznie z kredytami (także z kwietniowym) będzie 2.841.611zł. Ale w tym roku spłacimy 468.072zł.Kredyty można zaciągać do wysokości 60% planowanych dochodów Gminy a my mamy 19.76% dochodów.

Radny Cybulski:co do wodociągów,to u mnie też są schorowani ludzie bez wody.

p.Wójt:proszę te sprawy zgłaszać do p.Brzuziewskiej.

Radny Kamiński:czy na Szkołę Blichowo jest kosztorys inwestorski?

p.Wójt:oczywiście jest,ale stanowi on tajemnicę.

Radny Kamiński:każdy przetarg jest do podważenia.

p.Wójt:ale na to nie mamy już wpływu.

Radny Cytacki:kiedy ruszą równiarki?

Przewodn.RG:kiedy przetarg na równanie?

p.Wójt:dzisiaj.

 

Punkt 5.

Interpelacji lub zapytań nie zgłoszono.

 

Punkt 6.

a)

      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na dokończenie rozbudowy budynku szkoły w Blichowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

b)

 

      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku szkoły w Krubicach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

c)

 

 p.Skarbnik:wnioskuję jeszcze o włączenie do dochodów budżetowych kwoty 361.194.28zł na bibliotekę w Bulkowie.Pieniądze przyszły wczoraj.

       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

d)

 

       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.Zmiany w Statucie podyktowane były pismem Wydziału Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego – Placówki w Płocku.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.

protokołu.Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

e)

       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w 2007r pn:”budowa boisk do piłki siatkowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie”.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

f)

        Rada Gminy  jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie  realizacji nowego zadania inwestycyjnego w 2007r pn:”budowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach”.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

g)

p.Kuliński:skoro budujecie boisko w Bulkowie,to budujcie pełnowymiarowe z bieżnią na 400m.Wtedy z zewnątrz można pozyskać środki.W przyszłości na pełnowymiarowym boisku można urządzać różne zawody.

        Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w latach 2008-09 pn.:budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie”.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

h)

          Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały RG nr 172/XXX/06 z dnia 17.10.06r dotyczącej zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bulkowo Butary i Szasty”.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

i)

          Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bulkowo wraz ze związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu”Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie  Związku Gmin Regionu Płockiego” wnioskowanego o dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz sposobu finansowania przez Gminę Bulkowo uczestnictwa w tym projekcie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

Punkt 7.

W powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

 

Punkt 8.

Informację z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa złożył Przewodniczący Komisji Radny Adam Kujawa w oparciu o protokół z międzysesyjnego posiedzenia Komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 9.

Informację z działalności Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu w oparciu o protokół z międzysesyjengo posiedzenia Komisji złożył Przewodniczący Komisji Radny Stanisław Walczak.

Dyskusji  w tym punkcie obrad  nie było.

 

Punkt 10.

Radny Kujawa:konieczna droga do naprawy w kierunku Kosina – 350m.Pan Pijanowski już na tej drodze był.Również droga w Wołowej od p.Jasińskiego i za p.Sumlińskim.Do równania droga w Golankach.

 

Radny Cybulski:kiedy będzie dokończenie oświetlenia ulicznego?A co do wypowiedzi p.Lemaniaka,to ja nie czuje się urażony.

Radny Sobótka:ale my jako Radni serce mamy dla wszystkich.I do portfela p.Lemaniaka nie zaglądamy.

 

Radny M.Woliński:sprawy dróg.Makabryczny stan dróg w Pradze.Np. Praga-Blichowo.Z tej drogi z 6m zrobiły się 3m.Ona cała jest do zrobienia.Dalej Droga w kierunku p.Naguszewskiego.Do zrobienia most w kierunku Przedpełc.

Sprawa oświetlenia ulicznego w Gminie – należy to wreszcie zakończyć.

Coś trzeba też zrobić z budynkami dla Cyganów w naszej Gminie.Moze im to sprzedać?

p.Wójt:dopilnuję Zarząd Dróg,aby dbał o swoje drogi.Na drogi pójdą ludzie, aby drogi pooczyszczać.Powstaną 3 grupy,które będą dopilnowane.

Co do równania to powinniśmy zmieścić się w 6tys.Euro i będzie tu tylko zapytanie o cenę.

 

Radny Woźniak:jakie obowiązki ma Sołtys a jakie Radny?Do mnie ludzie walą w różnych sprawach,chcą mnie wysiedlać! A Sołtys do mnie ludzi odsyła. p.Grabowski:nie wysyłałem nikogo.

Radny M.Woliński:tak to już jest w pracy społecznej.Trzeba się przyzwyczaić. Przewodn.RG:zakres i kompetencje są zapisane w Statucie i Ustawach.              

A najlepiej jest jeśli i Radny i Sołtys dmuchają w jedną trąbkę.

p.Grabowski:na ludzie gadanie trzeba się uodpornić.

 

Radna Krusińska:P.Wójcie, kiedy Pan przyjedzie na spotkanie z wyborcami do Osieka?

p.Wójt:umówimy się po Sesji.

 

p.Bogdan:konieczna jest do pilnego remontu droga w Pradze,za p.Wardą w kierunku Czerniewa i p.Naguszewskiego.Równanie nic tam nie da.

Potrzebne są pieniądze na nawiezienie tej drogi.Zapraszam wszystkich do obejrzenia tej drogi.Przez ostatnie 4 lata prócz równania nic na tej drodze nie robiono.

p.Kowalski:jest jeszcze inna strona medalu przy drogach – brak dbałości o nie ze strony mieszkańców.Ludzie przeorują drogi.Są drogi nie do przejechania np.do p.Kruka czy do p.Kępczyńskiego.

 

Radny Sobótka: przed zakrętem w Blichowie żle są ustawione lampy,oświetlają jeden punkt.

 

Radny Kamiński:co do dróg,to 75% funduszy możemy pozyskać ze środków unijnych.Zastanówmy się tylko, skąd wziąć nasz wkład. Unia do dróg dokłada do 2013r.Przygotujmy jakiś plan ważniejszych i dłuższych odcinków dróg.

Jeśli chodzi o równanie dróg, to ten kto podpisuje wykonanie powinien też sprawdzić robotę.

Przewodn.RG:ktoś powinien określać zakres prac na drodze.Bo drogi są różne.

Przed wypłaceniem faktury robota powinna być odebrana.

p.Wójt :będą jeździły Komisje na drogi i dopiero wydane będzie zlecenie na robotę.Chcę powiedzieć,ze jeszcze nie spłynęły faktury za ośnieżanie.

Przewodn.RG:w umowie powinien być określony termin płatności za usługę i powinien on być dotrzymywany.

Radny Woliński:w Pradze jest dużo dróg.Teraz na zebraniach wyszło,że będziemy mieli 250km dróg twardych – to niemożliwe.Wkład w remonty dróg powinni mieć także ci,którzy je psują.W Pradze do pilnego robienia są dwie drogi,przez dwie kadencje nic się tam nie robiło.Poza tym apeluję,aby na wsiach bardziej dbano nie tylko o drogi,ale i o obejścia.

Przewodn.RG:rzeczywiście pomyślmy o tej Pradze.W Prazde jest jeszcze sprawa wyrobiska u p.Traczyka i przejazdu przez drogę ciężkich samochodów.

Niech p.Wójt spotka się w tej sprawie,może ten Pan dołoży do remontu z własnych środków.Nie chcielibyśmy ograniczać tonażu na drodze.

p.Kuliński:drogi psuja np.ciężkie samochody Cukrowni.Może Wójtowie Gmin na Związku Gmin przedyskutują tę kwestię.Może dałoby się uzyskać jakieś odszkodowanie? Co do równania dróg,to może kupcie równiarkę na Zakład Komunalny.W Bodzanowie to się sprawdziło.Powinniście też mieć strategię naprawy dróg.Jeśli chodzi o wygląd wiejskich posesji,to ja wymyśliłem konkurs na najładniejsze zagrody.Nagradzaliśmy ludzi z inicjatywą.

p.Michalak:proponuję,aby na najbliższą Sesję zaprosić kogoś z Zarządu Dróg Powiatowych.

p.Wójt:w sprawie płatności za bieżące remonty mogę do Rady wystąpić o kredyt obrotowy.

Radny Walczak:jak z remontem drogi Nadułki-Łubki?

p.Michalak:nie ma tej drogi w Programie napraw dróg powiatowych.

p.Klepczarek:kiedyś równań pilnowali Sołtysi i było dobrze.Niepotrzebnie

zaczęto liczyć z m².

p.Wójt:co do dróg to my korzystamy ze środków z tych samych źródeł co np. Gmina Bodzanów.I dostawaliśmy pieniądze wiele razy.Złożyliśmy też o środki na drogę w Pradze,ale nam odrzucono, bo Geodezja wykazała,że to nie jest droga gminna.

p.Michalak:dziękuje p.Wójtowi,że przekazał środki przyrzeczone przez Staros –two na pomoc dla poszkodowanych przez huragan.

 

Przewodn.RG odczytał zebranym pismo Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” z Bulkowa w sprawie woli przejęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nadułkach.

 

p.Wójt:informuję,że Fundacje czy Stowarzyszenia mogą prowadzić Szkoły i otrzymują 50% kosztów.Pozostałą kwotę muszą zabezpieczyć sami.

Przewodn.RG:myślę,że można rozważyć propozycję Stowarzyszenia,ale nie na dotychczasowych zasadach finansowych, jak to określono w piśmie (ta wypowiedż Przewodniczącego Rady Gminy spotkała się z aprobatą Radnych).

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski, dokonując zamknięcia VI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.Obrady zakończono o godz.12.50.

                                 

 

                                  Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski 

Przewodniczył: Kazimierz Przepiórski 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi