Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVII/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVII/16

 Protokół Nr XVII/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 czerwca 2016r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.  
      b) udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Bulkowo  z  tytułu  wykonania  budżetu na  2015r. 
       c) zmiany  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowe j na  lata 2015 - 2028
       d) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r.  
      e) zaciągnięcia   kredytu   długoterminowego    na   finansowanie   planowanego  deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
       f) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z modernizacją SUW w Nowych Łubkach” 
      g) realizacji    zadania    inwestycyjnego    pn.  „ Budowa   brakujących   odcinków    sieci wodociągowej w m. Bulkowo i w m. Daniszewo” 
        h) wyrażenia  zgody na  przystąpienie  do  realizacji  zadania inwestycyjnego pn.  „Zakup rębaka  -  maszyny  do rozdrabniania kawałków drewna oraz gałęzi, wykorzystywanego na potrzeby Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo” 
        i) przyjęcia  Regulaminu  utrzymania   czystości i  porządku  na  terenie Gminy Bulkowo   
        j) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania   odpadów  komunalnych  od  właścicieli   nieruchomości   i zagospodarowania  tych  odpadów, w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę   za   gospodarowanie odpadami  komunalnymi
        k) terminu,  częstotliwości   i    trybu   uiszczenia  opłat   za   gospodarowanie   odpadami  komunalnymi 
        l)  określenia  wzoru    deklaracji   o   wysokości   opłat    za   gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
        ł)  wyrażenia  zgody  na  zawarcie umowy  dzierżawy  na grunty gminne – na dalszy czas  określony 
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
         Z upoważnienia Wójta Gminy Sekretarz Gminy zgłosił do porządku obrad  w punkcie 7 m.  podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie gmin Partnerskich”. ( prop. przyjęto jednogłośnie – 13 za ).

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 13 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
11.05 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu  Związku Gmin Regionu Płockiego oraz w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej związku, której jest członkiem. Wykonując Uchwałę Rady Gminy  podpisywał również akt notarialny dot. nieruchomości w Blichowie.
13.05 – uczestniczył w Konwencie Wójtów.
14.05 – uczestniczył w obchodach Dnia Św. Floriana, jakie odbyły się w OSP Bulkowo. Jednostka OSP Bulkowo otrzymała Złotą Odznakę Zasługi dla Pożarnictwa, którą wręczył Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Hilary Januszczyk. W uroczystościach uczestniczyła kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku p.  Marlena  Mazurska. Podziękował za obecność radnym, strażakom oraz kapelanowi gminnemu OSP ks. Janowi Żółtowskiemu  jak również ks. Wiesławowi Sadłowskiemu i ks. wikaremu Piotrowi Paradowskiemu. Szkoda, że w uroczystościach uczestniczyło tak mało mieszkańców, strażacy mieli nadzieję, że mieszkańców nie będzie kilku ale chociaż kilkudziesięciu
17.05 – uczestniczył w spotkaniu z Seniorami.
19.05 – był w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie zatrudniania osób bezrobotnych. Uczestniczył też wspólnie z radnymi  w spotkaniu z przedstawicielami firmy Polskie Technologie Mazowiecka Bioenergia spółka z o.o. z Warszawy.
20.05 – uczestniczył w  Święcie Niezapominajki w szkole w Bulkowie. Występowały  m.in. Dzieci Płocka.
21.05 – uczestniczył w Zjeździe Gminnym OSP w Bulkowie, podczas którego odbyły się wybory na nową 5-letnią kadencję  oraz wieczorem w spotkaniu przy grillu z mieszkańcami Słupcy.
27.05 – uczestniczył w spotkaniu przy ognisku z mieszkańcami w Sochocino – Pradze.
30.05 – spotkał  się z wolontariuszami fundacji Orange. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci oraz odnowili filię biblioteki w Nowych Łubkach, bez jakichkolwiek kosztów ze strony gminy. Sponsorowali również nowe regały. Współpraca z fundacją Orange to zasługa dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalii Maćkiewicz.
31.05 – uczestniczył w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządowca.
02.06 – spotkał się z projektantami w sprawie przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gminy.
05.06 – uczestniczył  w  Jarmarku Norbertańskim  w  Bodzanowie oraz w Festynie rodzinnym organizowanym przez szkołę w  Blichowie, gdzie również występowały Dzieci Płocka.
06.06 – uczestniczył  w  Dniu  Profilaktyki  zorganizowanym w szkole w Nowych Krubicach.
Tego samego dnia wykonując Uchwałę Rady Gminy dot. służebności  przesyłu podpisywał akt notarialny.
07.06 – spotkał się ze Starostą Płockim.
08.06 -  uczestniczył w zebraniu sołectwa Słupca.
09.06 – uczestniczył w Dniach Pola, których gospodarzem był rolnik z  Łętowa, ale odbyły się one na polach w Nowym Podlecku. Na zaproszenie Ambasadora Portugalii uczestniczył w Obchodach Dnia Portugalii.
10.06 – był w PUP w sprawie zatrudniania osób bezrobotnych jak również w Urzędzie Marszałkowskim w W - wie, gdzie podpisywał umowę na środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Uczestniczył w uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w W - wie, podczas której była dyrektor Gminnej Biblioteki w Bulkowie p. B. Gruszczyńska – Fałata została uhonorowana medalem za wieloletnią pracę zawodową.
13.06 – uczestniczył w zebraniu sołectw Dobra oraz  Pilichówko, Pilichowo i Gniewkowo.
W tym samym dniu miał też miejsce pożar filii biblioteki w Blichowie.
14.06 – uczestniczył w zebraniu sołectw Rogowo, Krzykosy, Stary Podleck.
16.06 – uczestniczył w zebraniu sołectw Bulkowo i Krubice Stare.
17.06 – uczestniczył w Dniu Mamy i Taty zorganizowanym w Punkcie Przedszkolnym we Włókach.
              W dniu 17.06 przez teren gminy przeszła nawałnica, która spowodowała liczne szkody. Wywróconych i połamanych zostało kilkaset drzew, zerwane zostały dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W UG powołano sztab kryzysowy. Na maksimum swoich możliwości pracowały jednostki OSP, które w pierwszej kolejności udrożniły drogi a następnie zajęły się budynkami mieszkalnymi a później i gospodarczymi. Pan Wójt podziękował strażakom za wykonaną pracę  a także sztabowi kryzysowemu i nowemu  Komendantowi OSP Piotrowi Kaźmierowskiemu, ponieważ sprawdził się w nowej roli.. Udało się szybko zabezpieczyć agregaty prądotwórcze, dzięki czemu już w piątek późnym wieczorem popłynęła z wodociągu woda, chociaż napięcie przywrócono w sobotę po południu. Podziękował za wypożyczenie jednego agregatu Wójtowi Gminy Radzanowo p. Sylwestrowi Ziemkiewiczowi. Dwa pozostałe pozyskano z firmy, która taki sprzęt wypożycza. Za pomoc w pozyskaniu ambony podziękował bryg. Grzegorzowi Padzikowi Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, który przysłał ją w ciągu 2 godzin, bo apel o pilną pomoc do Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostał bez żadnej reakcji. Ambonę pozyskano również z firmy  Wapo – Tech za co p. Wójt złożył podziękowania.  Firma odłożyła własne prace, aby  bezinteresownie pomóc nam w usuwaniu  zwisających konarów i drzew z linii energetycznych. Na miejsce przyjechali Starosta Płocki i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Wójt informował, że z powodu nawałnicy zdecydował o odwołaniu VI Dni Bulkowa. Nie wyobrażał sobie zabawy, podczas gdy wielu mieszkańców gminy spotkała tragedia i walczono ze skutkami nawałnicy.  VI Dni Bulkowa zostaną połączone z Dożynkami Gminnymi i będzie to miało miejsce w dniach 27 i 28 sierpnia br. Mieszkańcy pytali, czy VI Dni Bulkowa nie można przełożyć na inny,  np. lipcowy termin, ale nie jest to możliwe bo zarówno artyści jak  i wystawcy mają już pozajmowane terminy, a poza tym wejdziemy w okres żniw. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie poniosła kosztów w związku z odwołaniem Dni Bulkowa. Umowy z wystawcami zostały tak skonstruowane, że jest w nich zapis o wystąpieniu „siły wyższej”, co akurat miało miejsce. Każdy z wystawców do którego telefonowano ze zrozumieniem przyjął zmianę planów. Pan Wójt serdecznie podziękował wszystkim osobom, które pomagały w usuwaniu skutków nawałnicy.
21.06 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
22.06 – uczestniczył w spotkaniu w Starych Święcicach w ramach Środowiskowego Domu Pomocy, z którego korzysta kilku mieszkańców naszej gminy. Uczestniczył również w zebraniu sołectw Worowice i Szasty.
23.06 – uczestniczył w zebraniu sołectw Nadułki, Nadułki – Majdany, Nowa Słupca.
24.06 - uczestniczył w zebraniu w Nowych Łubkach z Przedstawicielami firmy Polskie Technologie Mazowiecka Bioenergia Sp. z o.o.  w celu zapoznania mieszkańców z ich ofertą dot. gminy Bulkowo.
27.06 – uczestniczył w zebraniu w Nowych Krubicach.

Punkt 5.
              Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p. B. Matczak odczytał protokół z posiedzenia komisji w dniu 12.04.br.
Radny T. Tybuś zapytał o postawienie obiecanych przez powiat podczas debaty o bezpieczeństwie znaków drogowych w Blichowie.
Wójt Gminy informował, że z tego co wie  zapadły decyzje o postawieniu znaków drogowych w Krzykosach natomiast o innych znakach nic nie wie, ale UG  będzie o tym starostwu przypominał.

Punkt 6.
              Radny A. Cytacki zapytał, ile wynosiła subwencja oświatowa dla gminy na 2015r. i czy wystarczyła na wszystkie wydatki oświatowe.
              Radny B. Matczak zapytał o całkowity koszt akcji w związku z nawałnicą oraz czy wojewoda i starosta przeznaczą jakieś środki finansowe dla mieszkańców, którzy ponieśli straty. Zapytał również o sytuację finansową gminy w kontekście braku dochodów do budżetu z tytułu funkcjonowania turbin wiatrowych.

Punkt 7.

a)
              Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał Uchwałę Nr Pl.106.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
              Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo z wykonania budżetu Gminy za 2015r.
              Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski odczytał Uchwałę Nr Pł.189.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy  Bulkowo wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Odpowiadając na zapytanie Radnego A. Cytackiego Wójt Gminy informował, że wydatki poniesione na oświatę w 2015r. to kwota około  8.420.000.00 zł. Otrzymana subwencja oświatowa to kwota 5.300.000 zł. Otrzymane dotacje i środki finansowe dla oświaty to kwota ponad 730.000.00 zł. co stanowi łącznie niewiele ponad 6.000.000.00 zł. Z budżetu gminy do  oświaty dołożono więc środki w wysokości około 2.400.00.00 zł. To kwoty zaokrąglone.
Wójt Gminy informował, że subwencja oświatowa nie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracowników oświaty. W poprzedniej kadencji stworzono etaty dla logopedy i pedagoga bo była taka konieczność, ale wiele zadań spływa na nas odgórnie, a w ślad za tym nie idą środki finansowe. Subwencja naliczana jest na ucznia a tych  jest coraz mniej, natomiast liczba oddziałów nie zmniejsza się.  Są one mniej liczne a etaty zostają te same. Z oddziałów 20 – 24 uczniów robią się 10 – 15 uczniów. W najbliższym czasie liczba uczniów w naszych szkołach zmniejszy  się o  przeszło  40,  a  to  są dwa   oddziały. Subwencja  na   ucznia  klasy  0  wynosi   ok. 1.7 zł., natomiast w pozostałych klasach po ok. 6 tys. zł na ucznia. W r. szkolnym 2016/17 rodzice mając wolny wybór pozostawili swoje dzieci ( ok. 20 uczniów ) w klasie 0, nie posyłając ich dla klasy I.  P. Wójt dodał, że spotyka się z Wójtami, którym subwencja oświatowa wystarcza na zadania oświatowe, ale tak jest w gminach gdzie istnieją 1 – 2 szkoły.
          Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Matuszewski zapytał, ile faktycznie kredytu zaciągnęła gmina na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015r. oraz o kwotę zadłużenia gminy wynoszącą ok.9.8 mln. zł. co stanowi ok. 52% wykonanych dochodów.
Wójt Gminy informował, że zakładany w uchwale budżetowej na 2015r. deficyt wynosił ok. 1.280 tys. zł. i taki deficyt zatwierdziła Rada Gminy. W rzeczywistości udało się tak gospodarować, że zaciągnięto kredyt na sfinansowanie zakładanego deficytu jedynie w kwocie 700 tys. zł. czyli o prawie 600 tys. mniej. M.in. ta duża oszczędność  wpłynęła korzystnie na wskaźniki finansowe gminy. Dwa lata temu nieprawdziwie głoszono, że gmina już posiada zadłużenie w wysokości  13 mln zł. Te nieprawdziwe informacje prostował nawet sąd. Faktyczne zadłużenie na koniec 2015r. wyniosło 9.649 tys. zł. , a wskaźnik zadłużenia gminy znacznie zmniejszył się – z 52% do 46.11%.
         Radny B. Matczak zastanawiał się, dlaczego mając dobre warunki nauczania w gimnazjum w Blichowie dzieci ze szkoły w N. Łubkach wybierają gimnazja w Radzanowie czy Staroźrebach. Na oświatę wydajemy coraz więcej, tymczasem wielu mieszkańców nie chce słyszeć o budowie farmy wiatrowej czy o innych inwestorach. To skąd gmina ma brać pieniądze na realizację swoich zadań?
         Radny J. Marciniak pytał o wpływy do budżetu z podatku rolnego oraz o umorzenia z tytułu suszy w ub.r.
Wójt Gminy informował, w swojej pracy odnośnie suszy ściśle stosował wspólne ustalenia z radnymi. Umorzenia były niewielkie. Tylko w nielicznych przypadkach i to tam gdzie procent szkód był mniejszy od 30%, czyli rolnik nie otrzymał innej pomocy. Wykonanie dochodów z podatku rolnego w stosunku do planu wyniosło 99.49%. Było bardzo wysokie.
         Radny J. Marciniak pytał jak wygląda kwestia ściągalności wszystkich zobowiązań finansowych wobec gminy.
Wójt Gminy informował, że niestety w 2015r. wpłynęło trochę mniej zobowiązań niż w 2014r. ale wpływ na to mają przede wszystkim  takie kwestie finansowe jak fundusz alimentacyjny, czy inne pozycje budżetowe pozostające w kompetencjach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaległości w 2015r. w stosunku do 2014r. zwiększyły się o ok. 60 tys. zł. Działalność windykacyjna jest prowadzona, wysyłane są też wnioski do Urzędu Skarbowego. Niestety są jednak sytuacje, że ściągnięcie należności jest niemożliwe.
              Radny J. Marciniak pytał o pozyskiwanie funduszy unijnych.
Wójt Gminy informował, że w poprzedniej kadencji o tej porze pozyskanych było pewnie ok. 2-3 mln.  zł., bo  trwało  wówczas  rozdanie 2007 – 2013   i   były   ciągłe   nabory wniosków. Pozytywnie  rozpatrywane było ponad 90% wniosków jakie wówczas składała gmina. Obecnie naborów wniosków praktycznie nie ma, lub ledwie co się zaczęły. Wszyscy czekamy na nowe rozdanie i do tego naboru gmina jest przygotowana. Pierwsze widoczne efekty naborów będą pewnie w latach 2017 – 2018. Nowa perspektywa przeciągnie się prawdopodobnie do 2022r. Przygotowując się do naborów wniosków podjęte zostały uchwały w sprawach: przyjęcia  programu rozwoju gminy Bulkowo „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Bulkowo do 2025 roku”, „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2015 – 2030”, „Planu  Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo”, „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Bulkowo na lata 2016 – 2022”. Zajmiemy się jeszcze planem rewitalizacji. Złożone zostały wnioski o środki finansowe na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ( budynki OSP Worowice,  OSP Nadułki, OSP  Bulkowo wraz z  przebudową   niektórych), do Funduszu Ochrony   Gruntów   Rolnych,   Programu   Rozwoju   Obszarów   Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( na samochód dla OSP ). Na pojazd jest również możliwość pozyskania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na fakt, iż w tym przypadku dotacje można łączyć, jest realna szansa na pozyskanie 75% kosztów zakupu samochodu. Prawdopodobnie z 20% udziałem kosztów ze strony gminy zostanie uruchomiony system wczesnego ostrzegania na terenie całej gminy. Projekt łącznie z powiatem. Wnioski o środki unijne składa i otrzymuje dofinansowanie również GOPS:  2 tys. zł. ( projekt „Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia”),  26 tys. zł.  ( projekt „Jakość pomocy przeciw przemocy”). Czekamy na rozstrzygnięcie projektu na kwotę  430 tys. zł – dofinansowanie 342 tys. zł. ( projekt dot. aktywizacji zawodowej dla 40 osób ), planuje się złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku w partnerstwie z Gminą Drobin  i Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” ( projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”).
         Radny B. Matczak zwrócił uwagę na konieczność posiadania własnych funduszy na wkład w unijne projekty. Podkreślił, że priorytetem na terenie naszej gminy jest budowa dróg.
Wójt Gminy przypomniał, ze w poprzedniej perspektywie unijnej na poszczególne projekty unijne wystarczał wkład gminy 5-10% do 20% wartości projektu i z takich projektów korzystaliśmy, choćby na zadania oświatowe realizowane  z myślą o dzieciach. Teraz niestety mówi się o wkładzie własnym gminy od 20 do 50 %, a w przyszłości ten wkład może być jeszcze większy. W latach 2006 – 2010 były duże pieniądze na drogi. Wkład własny 15%. Nie skorzystano  z tej szansy Teraz mamy zaległości.
Radny M. Józwiak powołując się na przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania stwierdził , że najbliższe lata to duża szansa na pozyskiwanie funduszy unijnych przez prywatnych przedsiębiorców.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski  przypomniał o porozumieniu drogowym zawartym pomiędzy gminą a firmą EDP Renewables. Jeśli turbiny nie powstaną nie będzie również realizacji tego porozumienia zakładającego modernizację wielu kilometrów dróg na terenie gminy. Poza tym drugi inwestor w dniu 24.06.br. pożegnał się  z naszą  gminą.
Ludzie nie dają szansy nawet wypowiedzieć się inwestorowi a później żądają inwestycji. Skąd mamy wziąć pieniądze?
       Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo z tytułu wykonania budżetu na 2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
       P. Wójt podziękował za udzielone przez radnych jednogłośnie absolutorium. Serdecznie   podziękował  radnym   za  współpracę. Stwierdził, że takie wykonanie budżetu to efekt pracy całego urzędu i jednostek organizacyjnych.  Stwierdził ponadto, że na terenie gminy trwa obrót gruntami rolnymi, które zmieniają właścicieli co przekłada się na ulgi podatkowe na okres wielu lat. Tym bardziej będzie zabiegał o pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

c)
              Skarbnik Gminy zgłosiła następujące prop. zmian do projektu uchwały ( prop. zmian dotyczą również projektu uchwały w punkcie   d. ) :
- wprowadzić dotacje Wojewody Mazowieckiego na dożywianie dzieci w szkołach – 33 tys. zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 55 tys. zł.
- z zadnia „Przebudowa drogi gminnej 290426W w m. Osiek – etap II” zdjąć 42 tys. zł.
- z zadania „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gm. Bulkowo” zdjąć 28 tys. zł.
- zmienić nazwę zadania z „Zagospodarowanie działki nr ewid. 4/3 na Wiejski Park Rekreacji w Pilichowie gm. Bulkowo” na „ Budowa Parku Wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/3 w Pilichowie gm. Bulkowo”.
             Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie   Wieloletniej   Prognozy   Finansowej    na    lata   2015  –  2028    z    uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r.  wraz z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych w punkcie   c.   Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia   kredytu długoterminowego na   finansowanie   planowanego  deficytu  budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z modernizacją SUW w Nowych Łubkach”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie realizacji    zadania    inwestycyjnego    pn.  „ Budowa   brakujących   odcinków    sieci wodociągowej w m. Bulkowo i w m. Daniszewo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody na  przystąpienie  do  realizacji  zadania inwestycyjnego pn.  „Zakup rębaka  -  maszyny  do rozdrabniania   kawałków  drewna  oraz  gałęzi,  wykorzystywanego   na  potrzeby  Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Regulaminu  utrzymania   czystości i   porządku  na  terenie Gminy Bulkowo  z uwzględnieniem poprawek przyjętych na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 21.06.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania   odpadów   komunalnych  od  właścicieli   nieruchomości   i zagospodarowania  tych  odpadów, w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę   za   gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości   i   trybu   uiszczenia  opłat   za   gospodarowanie   odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie określenia  wzoru  deklaracji   o   wysokości   opłat  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie umowy  dzierżawy  na grunty gminne – na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie gmin Partnerskich”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

               Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad. (salę obrad opuścił  Radny  A. Cytacki usprawiedliwiając swoją nieobecność ).

Punkt 8.
         Wójt Gminy odpowiadając na zapytania Radnego B. Matczaka informował, że sztywne koszty akcji związanej z nawałnicą to kwota  ok. 8 tys. zł., z czego ok. 5 tys. zł. to koszt wynajęcia agregatów oraz inne wydatki jak plandeki, paliwo, łańcuchy do pił spalinowych, żywność dla członków OSP. To koszty po stronie gminy. Do tego należy jeszcze doliczyć wypłacenie ekwiwalentu za udział druhów w akcji oraz prawdopodobnie zasiłki celowe, tych kwot jeszcze nie znamy.
Aby oszacować skutki nawałnicy Wójt Gminy  powołał dwie komisje – jedną do szacowania szkód w budynkach mieszkalnych i drugą w budynkach gospodarczych. O powołanie stosownej komisji wystąpił również do Wojewody Mazowieckiego.  Pan Wójt stwierdził, że jeżeli prawdą jest to, co mówią mieszkańcy, to firmy ubezpieczeniowe przekazują bzdury twierdząc żeby absolutnie nic nie dotykać aż do przyjazdu rzeczoznawcy. Jego zdaniem mienie trzeba zabezpieczyć przed dalszym zniszczeniem, zalaniem, chociażby plandeką aby nie doprowadzić do powiększenia rozmiarów szkody.  Jest za tym, aby jak najszybciej mieszkańcy zabezpieczali swoje mienie. Podziękował sztabowi kryzysowemu, strażakom, pracownikom UG i GK, Wójtowi Gminy Radzanowo, Staroście Płockiemu, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, Komendantowi PSP w Płocku, prezesowi ZOP OSP RP.
Jeśli chodzi o budowę farmy wiatrowej to gmina nie ma sobie nic do zarzucenia. Wykonaliśmy to, co do nas należało w czerwcu 2014r.  i w tej chwili gmina nie jest już stroną w postępowaniu. Firma EDP Renewables złożyła wniosek w starostwie o pozwolenie na budowę. Starostwo Powiatowe w Płocku wydało decyzję odmowną. EDP Renewables odwołało się od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda w znacznej mierze przyznał racje inwestorowi. Po stronie inwestora wymieniono niewielkie uchybienia. Jaki będzie ostateczny wynik postępowania – trudno  powiedzieć. Cała  sprawa  przeciąga się,  mówimy  o  niej  już  od 6 lat.
Wraz z powstaniem farmy nastąpiłyby znaczne wpływy środków finansowych do budżetu gminy – ok. 800 tys. zł rocznie, jednak nie planowano tu wpływu do budżetu w 2016r. Wraz z budową turbin realizowane byłoby porozumienie drogowe   polegające na modernizacji ze środków firmy EDP około 15 km dróg na terenie gminy.
Wójt Gminy stwierdził, że dochody gminy generalnie są stałe i znane. Aby zwiększyć dochody pozyskuje się środki unijne, ale już w tej chwili wielu gmin nie stać na wkład własny  i niedługo taka sama sytuacja może zaistnieć i u nas jeżeli będziemy dużo inwestować a nie zwiększać dochodów. Druga możliwość pozyskania wpływów do budżetu gminy to nowi inwestorzy. Staramy się mądrze i oszczędnie gospodarować gminnym budżetem, a jako przykład może posłużyć zaciągnięcie mniejszego niż zakładano - o ok. 600 tys. zł.,  kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zwrócił uwagę na fakt, że jeśli z terenu gminy odchodzi dwóch dużych inwestorów, to Wójt ma praktycznie związane ręce. P. Wójt zapewnił, że dalej będzie szukał środków finansowych dla gminy, ale niestety nie można „zjeść ciastka i mieć ciastko”. Aby myśleć o rozwoju gminy pewne kompromisy muszą być zawierane. Inwestycje potrzebne są wszędzie. Mieszkańcy powinni  mieć świadomość, że jeśli za dwa lata pojawią się kandydaci obiecujący „eldorado” w gminie to będą to ludzie, którzy chcą mieszkańców oszukać.  Konstrukcja budżetu jest ta sama. Bez zwiększania dochodów i środków unijnych nie da się zrobić cudów. Nawiązując do ostatniego spotkania z inwestorem Wójt Gminy stwierdził, że zawsze będzie organizował konsultacje społeczne, aby poznać opinię mieszkańców. Zazwyczaj konsultacje społeczne odbywają się na pewnym etapie administracyjnym, ale tym razem zorganizował  je na początku, aby nie wszczynać niepotrzebnie procedur administracyjnych.
Wypowiadając się w sprawie wyboru gimnazjum przez dzieci ze szkoły w Łubkach p. Wójt przypomniał, że ten temat już nie raz poruszano. Należy pamiętać, że rodzice i dzieci mogą takich wyborów dokonywać, takie mają prawo. Pewnie są też i powody, o których nikt głośno nie chce mówić. W najbliższym roku szkolnym chyba tylko jedno dziecko ze szkoły w Nowych Łubkach wybrało gimnazjum w Blichowie. Po ostatnich wyborach dyrektora w szkole w Blichowie wiele się zmieniło, ale chyba ktoś jeszcze wykonuje „krecią robotę”. Mówi się też, że w Radzanowie łatwiej jest ukończyć gimnazjum, bo poziom nauczania jest tam niższy niż w gimnazjum w Blichowie. Nasze dzieci powinny uczyć się u nas. Jeżeli rodzice mają jakieś uwagi powinni zgłosić się do Wójta Gminy  i porozmawiać. Tak byłoby łatwiej i przejrzyściej.
Radny R. Boczkowski za obecny stan rzeczy winił też nauczycieli, którzy nie zawsze sprawiedliwie oceniają uczniów. Zgodził się z opinią, że w gimnazjum w Blichowie poziom nauczania jest wysoki.
Radny J. Leszczyńska przekazała zasłyszane opinie, że w gimnazjum w Blichowie jest za wysoki próg oceniania i dlatego uczniowie wybierają inne gimnazja.

Punkt 9.
             Radny B. Matczak zapytał czy wzorem lat ubiegłych będą organizowane dla dzieci „Wakacje na wsi”. A może same szkoły coś organizują? Zwrócił uwagę na przejazdy jedną z naprawionych dróg, po okresie padających deszczów, samochodów ciężarowych o b. dużym tonażu. Przy takim obciążeniu droga rozjeżdża się.
Wójt Gminy informował, że organizowane od kilku lat na terenie gminy wakacje dla dzieci przy współudziale KRUS – u i Izb Rolniczych z powodu braku funduszy ze strony KRUS stoją pod znakiem zapytania. Jednak Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych p. W . Szmulewicz obiecał pamiętać o gminach Mała Wieś i Bulkowo. Do tej pory konkretnej informacji na ten temat nie ma. Nie posiada też informacji od dyrektorów  szkół z terenu gminy o organizowaniu innej formy wypoczynku dla dzieci. Co do żwirowanych dróg to p. Wójt zwrócił uwagę, że nawożony na drogi towar był  b. dobrej jakości. W wielu przypadkach te drogi  jeszcze się „nie zajeździły”. 
        Radny T. Tybuś stwierdził, że nie każdy rodzic wie, że szkoła traci subwencję, gdy uczeń  idzie do  innej  szkoły. Proponował  zorganizowanie  nt. temat   spotkania  z  rodzicami.
        Radny B. Matczak stwierdził, że zbyt mało radnych było na spotkaniu w dniu 24.06.br w Nowych Łubkach. Pytał też, czy organizacja tego spotkania miała sens, bo podobno inwestor
miał już wcześniej plany budowy zakładów w Trzepowie.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zapoznał uczestników obrad z pismem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, które miało zostać odczytane przez przedstawiciela starosty na spotkaniu w Nowych Łubkach a nie zostało odczytane z powodu przerwania spotkania przez wychodzących uczestników spotkania. Treść pisma:
                               
                              Szanowni Państwo!
       Dzisiejsze spotkanie konsultacyjne dotyczące ewentualnej inwestycji w Waszej miejscowości ma również wielkie znaczenie dla Powiatu płockiego, stwarza bowiem szansę ożywienia gospodarczego i Waszej Gminy i gmin ościennych.
      Cieszymy się, kiedy powstaje zakład zatrudniający 15 – 20 osób – robimy z tego wielkie wydarzenie, a tu mówimy o zatrudnieniu ponad 300 osób w samym zakładzie i zbudowaniu lokalnego, stabilnego rynku zbytu na płody rolne – w tym przypadku kukurydzę.
      Projekt pod nazwa Mazowiecka Platforma Energetyczna, rodził się na moich oczach. Byłem świadkiem, jak 2 marca 2012r. jego twórcy prezentowali go Marszałkowi Adamowi Struzikowi. Wiem również z jak wielkim zainteresowaniem Pan Marszałek śledził jego dalsze losy – dopracowanie szczegółów, znalezienie odpowiednich technologii przyjaznych środowisku naturalnemu i przygotowanie konstrukcji finansowej projektu, bardzo kosztownego projektu.
Rozumiem, że macie Państwo obawy związane z planowaną inwestycją, które wynikają zapewne ze złych doświadczeń, z tej Gminy lub u sąsiadów.
       Niestety świat nie jest idealny, a ludzka pazerność i bezwzględność często biorą górę nad odpowiedzialnością i uczciwością.
Człowiek jest istotą na tyle skomplikowaną, że jego prawdziwych zamiarów nie prześwietlimy, jak walizki na lotnisku.
Toteż z całym szacunkiem dla inwestora, a trzeba go szanować bo nie ma ich zbyt wielu – wasza Firma będzie zmuszona przejść długi proces  weryfikacyjny zanim Powiat wyda odpowiednie pozwolenie na budowę zakładu. Przede wszystkim procedury środowiskowe wraz z raportem oddziaływania na środowisko wykażą czy zakład może powstać w zaplanowanej formie.

        Drodzy Państwo, zawsze istnieje obawa mieszkańców sąsiadujących z nowym przedsięwzięciem, że inwestor mimo uzyskania odpowiedniej dokumentacji i początkowym braku uciążliwości zakładu, coś w nim zmieni, czegoś nie dopatrzy, a my na tym ucierpimy. Musimy jednak pamiętać, że uzasadniony protest mieszkańców może doprowadzić do zamknięcia zakładu i wówczas straty ponosi przedsiębiorca, bo firma nie zarabia. Zastanówmy się – czy wartość inwestycji nie jest gwarantem wiarygodności inwestora?.
      Na początku wspomniałem o planowanym zatrudnieniu na poziomie ponad 300 osób – to niezwykle ważny czynnik społeczny biorąc pod uwagę stopę bezrobocia przekraczającą w naszym powiecie 20% i nieciekawą sytuację w rolnictwie, kiedy ceny płodów rolnych nie gwarantują przyzwoitego utrzymania rolnikom. To praca dla każdego, potrzebującego jej mieszkańca Gminy Bulkowo – jeśli wynegocjujecie takowy priorytet.
             Szanowni Państwo pragnę Was zapewnić, że mocno trzymam kciuki za udane konsultacje i wierzę, że ta niezwykła inwestycja powstanie właśnie w Waszej Gminie, jednocześnie zapewniam, że dołożę wszelkich starań, żeby jej nie wypuścić z Powiatu płockiego.
             Proszę również pamiętać, że zawsze możecie Państwo liczyć na moją pomoc.

             Radny M. Józwiak stwierdził, że dobrze się stało , iż doszło do spotkania w Nowych Łubkach  ale  szkoda,  że zostało  ono  przerwane. Należało   do   końca  wysłuchać   inwestora, podyskutować i dopiero potem podjąć decyzję. Radny dodał, że szanuje i rozumie mieszkańców,    ale   jak   można  było   podjąć   decyzję  o   czymś  co  do  końca  nie  zostało przedstawione i przedyskutowane?
Radny B. Matczak stwierdził, że zarówno on jak i inni nie mieli okazji wypowiedzieć się na spotkaniu, bo nikt nad przebiegiem spotkania nie panował.
Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski przypomniał, że inicjatorem spotkania i jego prowadzącym był inwestor, nie gmina. Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy sąsiedniej gminy, którzy przybyli, aby spowodować zamieszanie.
Wójt Gminy stwierdził, że niestety w spotkaniu wzięły udział osoby z wyraźnym zamiarem spowodowania zamętu. Przypominał sytuację w Bulkowie, kiedy omawiano projekt powstania PSZOK – u. Kilka osób wówczas krzyczało a kilkadziesiąt się podpisało pod projektem, że jak powstanie PSZOK to będą szczury i śmieci, co oczywiście okazało się nieprawdą. P. Wójt wyraził opinię, że dobrze byłoby, aby wysłuchano inwestora do końca. Szkoda, że Przewodniczący sąsiedniej Rady Gminy nie zadzwonił wcześniej by o sprawie porozmawiać. Niektórzy sugerowali, że pewnie inwestycja powstanie w gm. Staroźreby. Co do lokalizacji inwestycji w Trzepowie, to podobno dopiero dzisiaj oglądano tam tereny pod jej ewentualną budowę.
Radny B. Matczak informował, że wielu uczestników spotkania chciało zadawać pytania, podyskutować, ale nie było takiej możliwości.
Wójt Gminy podkreślił, że nie ma żalu do mieszkańców i rozumie, że powiedzieli „nie” dla inwestycji.  Żałuje tylko, że zrobiono to w taki sposób. Szkoda, że nie pozwolono dokończyć przedstawienia oferty. Na zewnątrz pójdzie nienajlepsza informacja dla ewentualnych przyszłych inwestorów.
Radny B. Matczak stwierdził, że inwestora powinno się przeprosić. W sprawie wygrali ci, którzy doprowadzili do przerwania i zakończenia spotkania przed czasem, wcześniej nastawili innych.  Wyraził opinię, że może udałoby się jeszcze uruchomić produkcję energii elektrycznej z jednego z planowanych do budowy zakładów, który raczej nie budzi zastrzeżeń. Zapytał – co będzie z gminnymi inwestycjami, skąd wziąć środki finansowe np. na asfalt w Łubkach, skoro odrzucamy inwestorów nie słuchając co mają do zaoferowania.  Proponował rozważenie ponownego spotkania.
Wójt Gminy informował, że inwestor zdziwił się, że tak to się wszystko zakończyło, przecież być może możliwe byłoby wybudowanie jedynie części całego kompleksu zakładów, ale nikt o to nie zapytał.
Radny M. Józwiak również stwierdził, że  za zaistniałą sytuację inwestora należy przeprosić.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski stwierdził, że wyszło niezręcznie. Każdy radny zna swoich wyborców. Gdyby takie spotkanie odbywało się w Bulkowie, to mieszkańcy wysłuchaliby inwestora do końca. Wypowiedział się też co do przyszłych gminnych  inwestycji, także w Łubkach – skąd gmina ma brać na to wszystko pieniądze, jeśli m.in. nie dzięki nowym inwestorom?
Radny B. Matczak informował, że inwestor chętnie przekazałby fundusze na modernizację remizy OSP w Nowych Łubkach. Generalnie firma została przez odpowiednie służby „prześwietlona” i jest wiarygodna.
Mieszkaniec gminy stwierdził, że cała okolica jest przeciwna tej inwestycji. Mieszkańcy nie chcą śmieci i trudno takie rzeczy przeforsować. Farma wiatrowa jest mniej kontrowersyjna,  a jednak trzeba było b. długo przekonywać do niej ludzi. W Bulkowie też słychać było różne głosy o tej inwestycji. A jak kiedyś było z budową oczyszczalni ścieków? A ta kiszonka kukurydzy to oszustwo. Jeśli to taka dobra inwestycja to zróbcie ją w innej części gminy. Wójt postąpił b. dobrze organizując to spotkanie w N. Łubkach. Dał całą sprawę najpierw pod rozwagę ludziom i to się mieszkańcom w 100% podobało. Co do szkoły w Blichowie to jak się nauczyciele nie mogą zgodzić plus ten wysoki poziom to uczniowie uciekają. W Staroźrebach powiedziano im, że zdadzą. Dodał, że to dobrze, że w Blichowie jest wysoki poziom nauczania. Niektóre ważne osoby dawały zły przykład  i dzieci nie posyłały do szkoły w Blichowie.
Przewodniczący  Rady  Gminy  A. Krokowski  wyraził  opinię,  że  mieszkańcy  po  to wybrali radnych, aby ci słuchali każdego głosu. I właśnie po to było to spotkanie w N. Łubkach, aby poznać opinie ludzi, a nie wpierw wszczynać procedury administracyjne.
          Radny B. Matczak stwierdził, że nie można zastawiać dróg samochodami, kiedy odbywają się dyskoteki – czy to Blichowie czy w innej miejscowości. Co do spotkania w N. Łubkach  to  o  jakich  śmieciach  jest mowa! Nikt  nie  podważa decyzji mieszkańców, tylko decyzje nie powinny zapadać w takich warunkach jak to miało miejsce.
Radny A. Tomczak wyraził opinię, że należało inwestora wysłuchać, podjąć dyskusję a potem ewentualnie powiedzieć „nie” dla tej inwestycji. Gminie  bardzo potrzebni są inwestorzy, bo to są dochody na realizację gminnych zadań. Co do odpadów to miały one być dowożone a nie składowane na miejscu. Ktoś wcześniej rozpuszczał nieprawdziwe informacje.
Mieszkaniec gminy stwierdził, że wszyscy znają przedstawiciela inwestora i jego pracę w sąsiedniej gminie. Skoro to taka bezpieczna inwestycja to może pomyśleć o innych rejonach gminy?
Radny A. Tomczak informował, że lokalizację wybrał sam inwestor, głównie z uwagi na blisko położony GPZ.
Wójt Gminy potwierdził, że lokalizacja inwestycji głównie podyktowana została pobliskim GPZ – em, możliwością odbioru dużych ilości prądu oraz przebiegającą linią wysokiego napięcia. Na wskazanym  przez inwestora terenie  nie byłoby też  I, II, III klas gruntu co wpływałoby negatywnie na procedury administracyjne ( tzw. Odrolnienie ).P. Wójt stwierdził, że dobrze się stało, że takie spotkanie w N. Łubkach odbyło się a mieszkańcy podjęli decyzję, do jakiej mieli prawo. Padło stwierdzenie o lokalnych liderach – zwrócił się do ich moralnej odpowiedzialności  za  to,  że  spotkanie  miało  taki  przebieg - tego najbardziej szkoda. Jak to wpłynie na inwestorów na przyszłość? P. Wójt wyraził opinię, że nasza gmina powinna pozostawić w oczach inwestora i gości spotkania zawsze  pozytywne wrażenie.
Mieszkaniec gminy stwierdził, że może najpierw trzeba było zorganizować spotkanie władz gminy z samymi mieszkańcami i wprowadzić ludzi w zagadnienie. A kiedy podano na spotkaniu, kto chce sprzedać ziemię pod inwestycję to jeszcze bardziej zawrzało. W N. Łubkach są dwa obozy.
Wójt Gminy powtórzył, że w całej sprawie negatywną pracę wykonali lokalni liderzy. Teraz jak sugerują radni gmina musi  myśleć o tym, jak wyprostować swój wizerunek.
         Radny R. Boczkowski zgłosił potrzebę doporowadzenia do odpowiedniego stanu odcinka ok. 200m drogi w Sochocino – Badurkach. Krzaki przy drodze zostały już usunięte.
        Radny B. Matczak poruszył sprawę środków finansowych na remonty dróg powiatowych oraz stanu tych dróg. Gminy mają dostać na ten cel po 1 mln. zł.  a niektórzy dostali już dużo więcej!
       Radny T. Fabianowicz zapytał o  szkody po nawałnicy.
Wójt Gminy informował, że w teren udadzą się gminne komisje. Komisję powoła również wojewoda. Jeśli chodzi o pomoc ze strony gminy to jest ona możliwa ale w niewielkim zakresie.
Radny A. Tomczak zapytał o realizacje wniosków o tzw. mrozowe.
Wójt Gminy odpowiedział, że zasięgnie  w tej sprawie informacji.
              Radny B. Matczak zapytał o wynik pompowania studni w Nowych Łubkach oraz czy radni będą obecni w kościele na pożegnalnej Mszy Świętej, ponieważ parafię opuszcza ks. Jan Żółtowski. Nadmienił o zakupie prezentu dla proboszcza.
Wójt Gminy informował, że jako Wójt będzie uczestniczył w  Mszach Świętych, podczas których nastąpią pożegnania księży opuszczających parafie jak również w Mszach, podczas których będzie następować powitanie nowoprzybyłych księży. Co do studni to faktyczna wydajność wynosi 37m³/h.

Punkt 10.
        Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XVII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 14.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                    Przewodniczący obrad
Dariusz Kowalewski                                           Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi