Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VIII/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VIII/07

Protokół Nr VIII/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 24 kwietnia 2007 roku.

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

-  Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

-  Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

-  Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

-  mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

       Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Interpelacje i zapytania Radnych.

  6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006r:

     a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     c) dyskusja

     d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) wprowadzenia na 2007r nowego zadania inwestycyjnego pn”wyposażenie sali gimnastycznej w Bulkowie”

     b) zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego 

         pn”wyposażenie sali gimnastycznej w Bulkowie”

     c) budowy linii wodociągowej w miejscowości Sochocino-Czyżewo

     d) budowy linii wodociągowej w miejscowości Nadułki i Nadułki-Majdany.

     e) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.

     f) Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania Nauczycielom zatrudnionym w Szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo dodatków wynikających ze stosunku pracy  oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

     g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Bulkowo

     h) nabycia przez Gminę Bulkowo w drodze darowizny od p.Mariana  Baumana zam.Nadułki działki nr 109/3 o pow.11ha w m-ci Słupca, przylegającej do drogi gminnej nr 203

  8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

  9.Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych.

 10.Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu.

  11.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

  12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  13.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

  14.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian:

- Radny Kujawa:chciałbym po punkcie 10 złożyć sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

- Wiceprzewodn.RG: proponuje po punkcie 7h podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Worowicach (podinspektor ds.Rady Gminy rozdał Radnym projekt uchwały przed rozpoczęciem obrad).

- p.Skarbnik: w zmianach budżetowych proszę o uwzględnienie dotacji,jakie wpłynęły po rozesłaniu Radnym materiałów na Sesję.

 

         Porządek VIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych prop.zmian.( 15 za).

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie w przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy wersji,bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej międzysesyjnej działalności, w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Pan Wójt poinformował,że Gmina Bulkowo wygrała konkurs na organizację Dożynek Powiatowych w 2007r.Przy okazji Dożynek będzie można dokończyć pewne inwestycje.

 

Punkt 5.

Radny I.Wolinski:czy do Gminy wpływają jakieś środki finansowe z Unii Europejskiej?

p.Wójt:01.09.br.będą ogłoszone konkursy na spływ środków.Chcemy robić przede wszystkim drogi.Chcemy też przejąć drogi od Powiatu:Praga-Blichowo, Wołowa-Nowe Łubki,Pilichówko-fragment.

Radny Kujawa:sprawa naprawy drogi w Badurkach – ciągnie się to od listopada!

p.Wójt:to będzie załatwione.

Radny I.Woliński:przy pracach wykonywanych na terenie gminy nie ma właściwego nadzoru.Tak było z terenem po wodociągu,teraz problem z poboczem jezdni przy okazji budowy wieży telefonicznej w Bulkowie.

p.Wójt:wodociągi,które wykonywała firma WODELB są zrobione b.dobrze – to b.dobra Firma.Jeśli chodzi o drogę,to tu Zarząd Dróg odpowiada.Zgłoszę to pobocze do nich.Informuję,że droga Góra-Bulkowo-Kobylniki ma zostać przekwalifikowana na drogę Wojewódzką i będą na tę drogę większe środki.

Radny Kamiński:ja prosiłbym,aby Inspektor Nadzoru na salę gimnastyczną w Bulkowie bywał na tej inwestycji częściej.Są niedociągnięcia projektowe.

Jest kwestia odprowadzenia wody z dachu – za mało odpływów.

 

Punkt 6.

a)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański zapoznał zebranych z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja opowiada się za udzieleniem absolutorium.

 

b)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Komisję Rewizyjną wniosku dot.absolutorium i o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006r.RIO wydała opinie pozytywne.

 

c)

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski podał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006r.Jednogłośnie (15 za) Rada Gminy podjęła uchwałę udzielającą absolutorium Wójtowi Gminy.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 7.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na 2007r nowego zadania inwestycyjnego pn.wyposażenie sali gimnastycznej w Bulkowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

p.Skarbnik informowała:całkowity szacunkowy koszt wyposażenia sali gimnastycznej to kwota 220tys.zł z czego 110tys.to byłby kredyt.                     

p.Wójt:przy tej inwestycji sięgniemy po środki pozabudżetowe.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn”wyposażenie sali gimnastycznej w Bulkowie”.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c)

p.Wójt informował:na wodociągi będą środki z zewnątrz.Termin składania wniosków to 27.04.br.Jeśli są w terenie jakieś pojedyńcze osoby,które nie mają przyłączy wodociągowych,to proszę o takich sytuacjach informować p.Brzuziewską.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie budowy linii wodociągowej w m-ci Sochocino-Czyżewo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie budowy linii wodociągowej w m-ci Nadułki i Nadułki-Majdany.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

e)

p.Skarbnik informowała:poza propozycją zmian ,jaką Państwo Radni otrzymali w materiałach na Sesję, proszę jeszcze o uwzględnienie wpływu dotacji oświatowej – 18.060zł oraz środków na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - 73.728zł i wpływu dla GOP-su – 4.250zł.Pani Skarbnik poinformowała,że wpłynęła kwota 20tys.zł z Powiatu – refundacja wypłaty dla osób dotkniętych klęską huraganu.

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r, z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez p.Skarbnik.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f)

Przewodn.RG informował:na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli ustaliliśmy, że jeżeli będą jakieś dodatkowe środki w oświacie, to nastąpi nowelizacja uchwały.Generalnie dodatki dla Nauczycieli proponuje się w dotychczas obowiązującej wysokości.

Rada Gminy jednogłośnie ( 15za) podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania Nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

g)

Radna Krusińska:informuję,że u nas brak jest numerów domów.Na klatkach schodowych brak jest także informacji – regulaminu korzystania z lokali.

Brak także spisu mieszkańców.Myślę,że p.Urbanowski powinien to wszystko pouzupełniać.

Radca Prawny:ale jeśli macie Państwo Wspólnotę Lokatorów to już te rzeczy nie leżą w gestii Gminy.Jesli chodzi o spis lokatorów,to musi tu być ich zgoda, tu funkcjonuje ustawa o ochronie danych osobowych.

Radna Krusińska: u nas właścicielem jest Gmina.

Przewodn.RG:Regulamin korzystania z budynku musi być.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

h)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Bulkowo w drodze darowizny od p.Mariana Baumana zam.Nadułki działki nr 109/3 o pow.011ha w m-ci Słupca,przylegającej do drogi gminnej nr 203.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

i)

Radna Krusińska:chciałabym wiedzieć,czy w sprawie likwidacji i przeniesienia dzieci do Szkoły Bulkowo była konsultacja z rodzicami?Kto napisał wniosek?

Wiceprzewodn.RG:konsultacje z rodzicami były.

Radna Krusińska:u mnie wczoraj była pewna osoba,która mówiła mi,że nic o sprawie nie wie.Przecież w Szkole Krubice bezpieczeństwo dzieci jest większe niż w Bulkowie,gdzie jest ciaśniej.Poza tym w Bulkowie trzeba utworzyć nowe klasy? W Krubicach możliwe jest dożywianie,jest doskonały dostęp do komputera.Mamy salę gimnastyczną,sprzęt sportowy.Skonsultujmy

jeszcze tę sprawę przenosin Worowic do Bulkowa z rodzicami Worowic i Osieka.To wszystko jest za szybko robione.Mamy wiele sprzecznych informacji,odrzućmy ten wniosek.Porozmawiajmy tez z Dyrektorami Szkół.

W Szkole w Bulkowie będzie praca zmianowa.

Przewodn.RG:na pewno część  rodziców będzie chciała posyłać dzieci do Krubic, a część do Bulkowa. Może tak podejmijmy uchwałę,aby były zadowolone obie strony.

p.Wójt:rok temu miałem spotkanie,Szasty i Worowie chciały do Bulkowa.

Ja sam sugerowałem Krubice,aby nie było tam łączonych klas.W szkole w Bulkowie będzie kilka nowych klas.Faktem jest,że przy przejściu dzieci do Bulkowa w Krubicach nadal będą klasy łączone.A o przejście dzieci do Bulkowa wnioskował Wiceprzewodniczący Rady Gminy.Chyba najlepiej będzie jeśli sprawę zostawimy w gestii rodziców- gdzie rodzic będzie

chciał,tam pośle dzieci.Gdyby opinia Ministra Edukacji była pozytywna,  to dzieci z Włók i Nadułek do Bulkowa już nie przyjdą.Szkoła Bulkowo cieszy się dobrą opinią. Dzieci z Włók i Nadułek maja problemy z nauką  w Gimnazjum w Bulkowie

Radny Plebaniak:jestem za tym,aby dzieci z Włók i Nadułek przyszły do Szkoły w Bulkowie.

Radny Cybulski:popieram Radną Krusińską.A p.Szymańskiemu gratuluję,że z rodzicami tak ładnie się dogadał.Mnie coś tu nie pasuje,porozmawiajmy z rodzicami.A Włóki w przyszłości chcą do Bulkowa.

Przewodn.RG:rodzic i tak decyduje,gdzie pośle dziecko.

Wiceprzewodn.RG:chcę dać szansę na rozwój oświaty w Gminie.Worowice zgadzają się na zamkniecie szkoły.

p.Wójt:ja generalnie nie jestem za zamykaniem Szkól.Tylko niech Ministerstwo da nam środki na ich prowadzenie,skoro nie pozwala zamykać.Chcę powiedzieć,że nawet Związki Zawodowe Nauczycieli twierdzą,że nie czas jest teraz na małe Szkoły,że to hamuje rozwój.

Radny Kujawa:jeśli za np.2 lata Włóki i Nadułki będą chciały przejść do Bulkowa, to nie pomieszczą się?

Wiceprzewodn.RG:pomieszczą się, bo będzie niż demograficzny,

Radny Golacik:to w takim razie po co nam Szkoła w Krubicach.Dlaczego nie ma propozycji likwidacji tej Szkoły?Może pomówmy o utworzeniu tam Szkoły ponadgimnazjalnej?

p.Wójt:w związku z niżem za 5 lat małe Szkoły i tak upadną.

Radna Krusińska:ja jeszcze raz apeluję o konsultacje z rodzicami odnośnie Worowic.

Wiceprzewodn.RG:ale rozmowy już były.Zawrzyjmy w uchwale o likwidacji Szkoły Worowice paragraf,że stwarza się rodzicom możliwość wyboru Szkoły    w Krubicach.

     Rada Gminy podjęła uchwałę ( 8 za,4 wstrz.1 przeciw.) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Worowicach z uwzględnieniem zgłoszonego przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zapisu,że stwarza się rodzicom możliwość wyboru szkoły w Krubicach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

      Przewodniczący Rady Gminy p.,Kazimierz Przepiórski ogłosił 15-o minutową przerwę w obradach.

Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

Punkt 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Stanisław Cybulski złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o dwa protokoły z posiedzeń Komisji.p.Skarbnik:jeśli chodzi o oświetlenie uliczne,to łączny koszt wszystkich etapów jakie robiono wyniósł 1.376.849zł.Kwotę skończymy spłacać do końca 2008r.

p.Urbanowski:zgodnie z planem,nie założono jedynie dwóch lamp(posesje p.Opolskiego i p.Kusy).Ale generalnie porozumieć się z Zakładem Energetycznym jest trudno.Jeden człowiek zrzuca sprawy na drugiego.

p.Wójt:do założenia jest też lampa w Rogowie.

p.Urbanowski:na dziś mam zapisanych do założenia jeszcze 100 lamp,ale dopiero po spłacie obecnej kwoty będzie można rozmawiać o kolejnym 5-ym już etapie.Jeśli chodzi o obecne oświetlenie,to lamp powinny zapalać się 90

minut po zmierzchu i gasnąć 90 minut przed świtem.Co do wyłączenia  oświetlenia w miesiącach letnich,to Zakład żąda za tę operację blisko 20tys.zł.

Przewodn.RG:w takim razie proponuję nie wyłączać oświetlenia w okresie letnim.

p.Urbanowski:jeszcze policzę oszczędności,gdyby oświetlenie funkcjonowało jedynie 2-3 godziny na dobę.

p.Grabowski:zgłaszam,że lampy już się palą, już nie!Nie palą się czasami całe linie.Z Zakładem trudno się dogadać.

Radny Kujawa:ile ogólnie założono lamp?

p.Urbanowski: 868 sztuk ogólnie.Jeśli macie jakieś problemy z funkcjonowa- niem lamp w terenie, to dzwońcie do mnie.

Przewodn.RG:zapłaciliśmy Zakładowi za dobre,cyfrowe zegary i wszystko powinno świecić precyzyjnie.Co do tych dodatkowych 100 lamp,to myślę, że w przyszłości te 100 potrzeb należy zaspokoić.

 

Punkt 9.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Kultury,Oświaty i spraw Socjalnych w oparciu o protokół z posiedzenia Komisji złożył Przewodniczący Komisji p.Dariusz Cytacki.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 10.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz.ds.Samorządu w oparciu o protokół z posiedzenia Komisji złożył Przewodniczący Komisji p.Stanisław Walczak.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 10a.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w oparciu o protokół z posiedzenia Komisji złożył Przewodniczący Komisji p.Adam Kujawa.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 11.

Sprawozdanie z działalności za 2006r Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy w imieniu Przewodniczącego Komisji złożył p.Ryszard Urbanowski.Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu.

Przewodn.RG:apeluje do wszystkich o zgłaszanie Komisji zauważonych problemów alkoholowych i przemocy w rodzinach.Dobra,zorganizowana terapii może przynieść pożądane efekty. Na pomoc dla takich osób posiadamy środki.

I nie traktujcie tego Państwo jako donosicielstwo.

 

Punkt 12.

Ten punkt zrealizowano w punkcie 5 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 13.

Radny Cybulski:miało być zgodnie z przetargiem równane 70km dróg a podobno zrobniono 100km.Czy tak było?

Przewodn.RG:sprawy dróg,to sprawa Włodarzy Gminy.Drogi mają być wyprofilowane i koniec.

 

Radny Woliński:nowa Pani do spraw  dróg,którą p.Wójt zatrudnił ma za dużo do rządzenia.W moim rejonie sprzeciwiała się pewnym rozwiązaniom.To,co ustalaliśmy kiedyś z Wójtem,ta Pani to zmienia.

 

Radny Powiatu p.Michalak:informuję Państwa,że jutro jest kolejna Sesja Rady Powiatu.Myślę,że rzeczą pozytywną jest to,że w naszej Gminie będą najbliższe Dożynki Powiatowe.Naprawiana będzie droga Bulkowo-Góra.Od 01.04.br. jest w Powiecie nowa Rzecznik Praw Konsumenta.W każdą sobote w Biurze PSL p.Pawlaka w Płocku przyjmuje p.Zgorzelski.Informuję ponadto, że będziemy działać w kwestii oczyszczania przydrożnych rowów,także wycinki krzewów.W Powiatowym Biurze Pracy prowadzone są różne kursy

przygotowawcze do zawodu – można w nich uczestniczyć.

Przewodn.RG:gałęzie do obcięcia są m.in.przy drogach Blichowo-Łubki i Nadułki-Daniszewo.

Radny Michalak:gałęzie będą obcinane etapami.

 

p.Wójt:jeśli chodzi o p.Kubiak, to jest ona w UG zatrudniona przez Biuro Pracy.

Ta Pani będzie głównie nadzorowała ludzi na drogach przy wykonywaniu prac.

 

Radny Woliński:od dwóch lat toczy się sprawa wycinki drzew w Pradze.

Miał przyjść wyższy wysięgnik z Zakładu Energetycznego i do dziś go nie ma.

Te drzewa stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi.Może Wójt coś tu poradzi?

 

Radny Walczak:jak z remontem drogi Łubki-Nadułki?

Radny Michalak:nie ma tej drogi w planie.

 

Radny Powiatu p.Kuliński:jestem pod wrażeniem działalności Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Poza tym gratuluję Wójtowi jednogłośnie uzyskanego absolutorium.Zachęcam Was do uczestniczenia w różnych imprezach kulturalnych,bo Waszej Gminy nie widać.Zapraszam wszystkich na 27.04.br. na Jarmark Norbertański do Bodzanowa, a 02.05.br. na Rajd.Poza tym chciałbym poinformować,że w ramach projektu Leader Plus można ściągnąć na Gminę ogromne środki finansowe.

p.Grabowski:czy w Powiecie nie można czegoś zrobić z kolejkami do Wydziału Komunikacji?

Radny Michalak:będą wkrótce dwa nowe stanowiska uruchomione.

 

Przewodn.RG:przypominam wszystkim Radnym o terminach złożenia Oświadczeń majątkowych i Oświadczeń lustracyjnych.

 

Punkt 14.

W tym punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy

p.Kazimierz Przepiórski,dokonując zamknięcia VIII-ej Sesji Rady Gminy

Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.13.30.

                           

                                 Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski

Przewodniczył: Kazimierz Przepiórski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi