Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVI/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVI/16

Protokół Nr XVI/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 10 maja 2016r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński

Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały  nr  99/XV/16  Rady  Gminy Bulkowo z dnia  30.03.2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we  Włókach  Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Bulkowie  
       b) przyjęcia  do   opracowania i  wdrożenia  do  realizacji   projektu pn. „Wzmocnienie potencjału OSP w Bulkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” 
       c) określenia  warunków  i   trybu  finansowania  rozwoju  sportu  przez Gminę  Bulkowo       
       d) nadania  imienia dla Wiejskiego  Parku  Rekreacji w miejscowości Bulkowo – Kolonia  - działka o nr ew. 48/1  
       e) nadania   imienia  dla  Osiedlowego   Parku  Wiejskiego  w  miejswości   Bulkowo  –  Kolonia – działka o nr ew. 79/5  
       f) przyjęcia    Oceny    Zasobów    Pomocy    Społecznej    Gminy    Bulkowo   za   2015r.                     
  8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
  9. Sprawozdanie   z   realizacji   Gminnego  Systemu  Profilaktyki  i  Opieki  nad  Dzieckiem i  Rodziną za 2015r.
10. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psyhicznego za 2015r.
11. Sprawozdanie     z    realizacji    Rocznego    programu    współpracy     Gminy    Bulkowo z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  działającymi  na  terenie  Gminy  Bulkowo za 2015 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
13. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
14. Zakończenie obrad.


Punkt 1.
              Otwarcia  obrad  po stwierdzeniu kworum  dokonał  Przewodniczący  Rady   Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
              Z upoważnienia Wójta Gminy Sekretarz Gminy zgłosił do porządku obrad ( po punkcie 7 a ) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gm. Bulkowo na 2016r.  W związku ze zgłoszoną poprawką  zmianie uległaby dalsza numeracja w punkcie 7. ( prop. podjęcia uchwały została przez radnych pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 05.05.br.). Sekretarz przypomniał, że w punkcie 7 b.  proponowanego porządku obrad poddany pod głosowanie będzie projekt uchwały jaki radni otrzymali na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 05.05.br.
              Radni jednogłośnie ( 13 za ) przyjęli prop. zmian do porządku obrad.

Punkt 3.
              Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 13 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
30.03 – uczestniczył w powitaniu Obrazu Matki Bożej w parafii Blichowo.
01.04 – uczestniczył w spotkaniu na drodze w Starych Łubkach.
05.04 – uczestniczył w szkoleniu w Płocku dot. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
06.04 – uczestniczył w spotkaniu Wójtów w Lokalnej Grupie Działania w Wyszogrodzie nt. odnawialnych źródeł energii.
07.04 – uczestniczył w spotkaniu na drodze w Starych Łubkach.
08.04 – spotkał się z przedstawicielami Poczty Polskiej, którzy proponują aby gmina przejęła lokal obecnie zajmowany  przez Pocztę Polską w budynku UG a w zamian przekazała poczcie w użytkowanie lokal o mniejszej powierzchni.
11.04 – uczestniczył w spotkaniu w Radzanowie w sprawie wspólnego projektu z gminami dot. fotowoltaiki.
12.04 – uczestniczył w Obchodach Zbrodni Katyńskiej w szkole w Bulkowie. Wspólnie   z   Przewodniczącym   i   Wiceprzewodniczącym  Rady  Gminy  spotkał   się  z  dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Uczestniczył   w   posiedzeniu    Zarządu   LGD,   które  po   raz  pierwszy  odbyło   się  w Bulkowie.  O godz. 17.00  uczestniczył  w  debacie nt. bezpieczeństwa, która  odbyła się w budynku   OSP    w    Bulkowie.  Podziękował    za    obecność   zaproszonym   gościom, radnym i mieszkańcom gminy.
14.04 – uczestniczył wspólnie z przedstawicielami 4.  gmin w spotkaniu z Mazowiecką Agencją Energetyczną a także w spotkaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie  pn.”1050 minut czytania na 1050 – lecie Chrztu Polski”.
15.04 – uczestniczył w imprezie sportowej „biegi  przełajowe” organizowanej przez szkołę w Blichowie.
16.04 – uczestniczył w  Mazowieckim Turnieju  Piłki Siatkowej, który odbył się w hali sportowej w Bulkowie. Podziękował Radnemu Powiatu p. A. Kulińskiemu za poparcie tej inicjatywy i dzięki temu zorganizowaniu na terenie naszej gminy, Staroście Płockiemu za obecność oraz za przygotowanie imprezy p. M. Józwiakowi, p. K. Jakubiakowi p. dyrektor ZSO w Bulkowie, p. dr K. Grochulskiemu za opiekę medyczną, sędziom zawodów oraz pracownikom stołówki w Bulkowie. Turniej wygrała drużyna Gminy Bulkowo.
18 – 19.04  –    uczestniczył    w    Walnym     Zgromadzeniu     Związku     Gmin     Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz w spotkaniu samorządowców z Wojewodą Mazowieckim.
20.04 – uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami w Blichowie i w Bulkowie dot. projektu 5. gmin na odnawialne źródła energii. W naszej gminie wpłynęło  30 wniosków w tej sprawie.
21.04 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy.
27.04 – uczestniczył w spotkaniu gmin – partnerów w Drobinie dot. projektu OZE.
05.05 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.
06.05 – uczestniczył w obchodach 20 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Blichowie imienia Armii Krajowej. Podziękował wszystkim za obecność na tej uroczystości.
08.05 – odbył się kolejny Dzień Ziemi w Słubicach. Podziękował stowarzyszeniu „Żurawianki” oraz p. M. Józwiakowi za reprezentowanie naszej gminy na tej imprezie. Jako jedyna gmina z powiatu płockiego mieliśmy tam swoje stoisko.
        Pan Wójt przypomniał, że wydawane Zarządzenia Wójta Gminy Bulkowo dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt  5.
           Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p M. Józwiak oraz Wiceprzewodnicząca komisji p. J. Dominiak odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji.
Protokół z posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 6.
           Radny B. Matczak zwrócił uwagę, że niektóre dzieci ze szkoły w Bulkowie wyrzucają całe nietknięte porcje obiadowe. Wyraził też opinię, że policję było widać na terenie gminy przez 2 dni po debacie publicznej nt. bezpieczeństwa a obecnie znów jest jej brak.
Radny M. Józwiak informował, że już zaczęto rozważać  co zrobić z pozostawionym jedzeniem ze stołówki w Bulkowie.

Punkt 7.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  nr  99/XV/16  Rady  Gminy Bulkowo z dnia  30.03.2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we  Włókach  Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej  w Bulkowie.   Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gm. Bulkowo na 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  do   opracowania i  wdrożenia  do  realizacji   projektu pn. „Wzmocnienie potencjału OSP w Bulkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  z wyposażeniem”  z uwzględnieniem  poprawek zgłoszonych przez Sekretarza Gminy tj.  zapisaniem, że jest to samochód „lekki” oraz dodaniem w §2 zwrotu „w ramach”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie  określenia  warunków  i   trybu  finansowania  rozwoju  sportu  przez Gminę  Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie nadania  imienia dla Wiejskiego  Parku  Rekreacji w miejscowości Bulkowo – Kolonia   -  działka o nr ew. 48/1. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie nadania   imienia  dla  Osiedlowego   Parku  Wiejskiego  w  miejscowości   Bulkowo  – Kolonia   – działka o nr ew. 79/5. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny    Zasobów  Pomocy Społecznej  Gminy  Bulkowo  za  2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła  Sprawozdanie   z   realizacji   Gminnego  Systemu  Profilaktyki  i  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną za 2015r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2015r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.
           Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła    Sprawozdanie     z    realizacji    Rocznego    programu    współpracy     Gminy    Bulkowo    z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  działającymi  na  terenie  Gminy Bulkowo za 2015 rok. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 12.
        Z powodu braku interpelacji i zapytań radnych odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 13.
               Wójt Gminy przekazał informacje dot. programu Rodzina 500 Plus: na 09.05.br. złożono 418 wniosków obejmujących 753 dzieci. 344 wnioski złożono na pierwsze i kolejne dziecko co przy określonym kryterium dochodowym świadczy o niskich dochodach części mieszkańców gminy. Na dzień 29.04.br.  wydano 150  decyzji na  łączną  kwotę 142.900.10 zł.
Następna wypłata świadczeń nastąpi 30.05.br.
         Wójt Gminy poinformował, że w kwestii projektu 5 gmin dotyczącego energii odnawialnej złożono 30 wniosków. Z projektu prawdopodobnie wycofa się gm. Mała Wieś, gdzie wpłynęły tylko 4 wnioski. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie drogi w Nowych Krubicach  ( ok. 900 m). Kwota z przetargu to 124.944 zł. brutto i tu gmina liczy na dotację w wysokości do 50% wartości zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizowana jest też przez gminę  wycinka krzewów przy drogach powiatowych. Prace wykonują osoby zatrudnione w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracownicy GK. Powiat oddelegował do tych prac jeden rębak i pracownika. Szkoda, że powiat sam nie wykonuje prac przy swoich drogach przy naszej ewentualnej pomocy - jest niestety dokładnie odwrotnie. Niedługo pracownicy przejdą na drogi gminne. Możliwe, że zakupiony zostanie rębak na potrzeby gminy. Będę się o to zwracał do radnych. Do pilnej realizacji są pobocza i rowy przy drodze powiatowej w kierunku Płońska. Rowy nie były przez powiat w całości koszone od 3 lat. Za chwilę będą tam krzaki. Przy obecnych pracach przy drogach powiatowych wykorzystywany jest też nasz ciągnik z przyczepą, bo sprzęt powiatu jeszcze nie został wyremontowany.
              Wójt Gminy  zaprosił uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na uroczyste obchody Święta Św. Floriana, które odbędą się w dniu 14.05.br. na terenie OSP Bulkowo.
              Wójt Gminy informował, że firma EDP nie otrzymała pozwolenia od Starosty Płockiego w przedmiocie budowy farmy wiatrowej na terenie naszej gminy. Wg opinii przedstawiciela firmy EDP wydanie decyzji odmownej jest tym bardziej zaskakujące, że niemal identyczny wniosek firma złożyła na II etap budowy  zlokalizowany w znacznej części w gm. Bodzanów i tu pozwolenie od Starosty otrzymała! Oba wnioski zostały przygotowane przez ten sam zespół projektowy, w oparciu o takie same zasady i wytyczne oraz w większości o identyczne materiały wyjściowe. Inwestor twierdzi, ze brak pozwolenia na teren naszej gminy praktycznie „rozkłada” też realizację  etapu drugiego. Firma złożyła zażalenie na decyzję starosty do Wojewody Mazowieckiego.
Na prośbę Wójta Gminy Sekretarz Gminy odczytał pismo firmy Masovia Wind Farm I sp. z o.o. jakie w powyższej sprawie wpłynęło w dniu 09.05.br. do UG.
Padło stwierdzenie, że może jest to sprawa polityczna!
Radny Matczak wyraził opinię, że przedstawiciel firmy EDP powinien o całej sprawie rozmawiać jeszcze ze Starostą Płockim. Następnie przekazał na ręce kierownika GK życzenia dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Komunalnego. Apelował  do Radnego Powiatu  o remonty dróg powiatowych na terenie gm. Bulkowo pytając jednocześnie, czy wszystkie gminy w powiecie mają jednakową pulę pieniędzy na drogi powiatowe, czy może kwoty są różne. Zapytał także o plany związane z budową biogazowni na terenie gminy.
Radny Powiatu A. Kuliński informował, że wszystkie gminy mają takie same kwoty na drogi powiatowe.
Wójt Gminy proponował rozważenie  wyjazdu do starostwa wspólnie z Radnymi Gminy w kwestii modernizacji dróg powiatowych i innych prac  wykonywanych na tych drogach. Może taka wizyta w starostwie i rozmowy przyniosą jakiś pozytywny skutek? W odpowiedzi na pytanie radnego B. Matczaka przypomniał, że  „Polskie Technologie  Mazowiecka Bioenergia” spółka z o.o. z Warszawy wystąpiły z propozycją wybudowania na terenie gminy kompleksu zakładów m.in. też biogazowni, o czym była mowa na jednym z ostatnich posiedzeń wspólnych komisji Rady Gminy. Wszyscy radni otrzymali też do analizy opis projektu pn. „Mazowiecka Platforma Energetyczna”. Prosił radnych o wnikliwe zapoznanie się z tym materiałem, aby byli partnerami w  dyskusji  na  kolejnym  spotkaniu  z inwestorem. Projekt zakłada  zrealizowanie
 „Projektu energetycznego” tj. wybudowanie grupy zakładów produkujących energię i założenia są, że mogłoby to   powstać  na  terenach  Nowych  i  Starych  Łubek. Na  pewno  firma  i my musielibyśmy  zacząć od zorganizowania spotkania i rozmów z mieszkańcami tych sołectw.
Radny K. Przepiórski informował, że biogazownie powstają na terenach gmin. Ważne jest, aby wpierw do mieszkańców trafiła precyzyjna informacja o projekcie, co to jest biogazownia, jak funkcjonuje itp.,  żeby nie powtórzyła się sytuacja jak z projektem dot. budowy wież transmisyjnych, kiedy jedna nauczycielka stwierdziła że „grzyby będą świecić” i w efekcie takich opinii inwestycja na terenie naszej gminy nie powstała - powstała w gm. Staroźreby i tam z tego tytułu są pieniądze. Duża spalarnia śmieci funkcjonuje w centrum Wiednia i nikomu to nie przeszkadza. Takie zakłady to przyszłość, trzeba tylko  sprawować nad nimi odpowiedni nadzór, monitorować  zachodzące w nich procesy. 
      Radny B. Matczak stwierdził, że w związku z panującą suszą trzeba pomyśleć o wybudowaniu nowych studni głębinowych. Stwierdził, że można by zaprosić na sesję Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych p. W. Szmulewicza w kwestii udzielenia informacji nt. wysokości odszkodowań dla rolników za wymarznięcie zasiewów – podobno mają być spore kwoty dla rolników.
        Wójt Gminy wyraził opinię, że w kwestii „Projektu energetycznego” ważna jest rzetelna i obiektywna informacja dla mieszkańców. Nie można nic ukrywać. Może zajdzie potrzeba zlecenia  opracowania takich informacji  przez profesjonalną firmę. Pan Wójt informował również, że już podjął rozmowy dot. zaopatrzenia gminy w wodę i są one zaawansowane. Na dzień dzisiejszy wiele gmin ma dużo większe problemy w tym zakresie od naszej gminy. Każda stacja docelowo powinna posiadać dwie studnie. Wybudowana zostanie m.in. studnia głębinowa w N. Łubkach, a na stacji we Włókach planuje się nowy zbiornik wyrównawczy i również druga studnię. Technologia we Włókach jest przestarzała i całą stację trzeba zmodernizować, żeby mogła współpracować z pozostałymi. Poinformował też uczestników posiedzenia, że Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego podjął już uchwałę wykreślającą naszą gminę z tzw. „aglomeracji”,  dzięki czemu  będziemy mogli już ubiegać się o środki finansowe na kanalizację i modernizację oczyszczalni z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
        Radny M. Józwiak wyraził opinię, że odnawialne źródła energii to jest przyszłość. Jeśli takich projektów nie będzie realizowała nasza gmina, to zrobią to inni.
         Radny Powiatu p. A. Kuliński serdecznie podziękował p. Wójtowi za pomoc w organizacji Mazowieckiego Turnieju Piłki Siatkowej w Bulkowie. Praca z p. Wójtem ale też i pozostałymi osobami zaangażowanymi w organizację turnieju była przyjemnością. Poziom samego turnieju był wysoki. Wyraził opinię, że b. chętnie widziałby przeniesienie do Bulkowa innych turniejów, bo tutaj pracuje się bezproblemowo, w pełnej zgodzie i miłej atmosferze.
Pan Wójt podziękował p. A. Kulińskiemu za miłe słowa i za b. dobrą współpracę przy organizacji turnieju.

Punkt 14. 
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XVI –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.10.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                  Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi