Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr IX/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr IX/07

PROTOKOŁ  NR IX/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 26 czerwca 2007 roku

 

 

     Rozpoczęcie obrad – godz.10.00,sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14.Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

     Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Interpelacje i zapytania Radnych.

  6.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół          Ogólnokształcących w Bulkowie

     b) zaciągnięcia kredytu na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie

     c) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r

     d) przystąpienia pracowników oświaty do kasy zapomogowo-pożyczkowej

     e) budowy budynku mieszkalnego dla rodzin romskich w Nadułkach

     f) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe

     g) zmiany uchwały nr 35/VI/07 w sprawie przystąpienia Gminy wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu”Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu  Płockiego”

     h) powołania Zespołu ds.opiniowania zgłaszanych kandydatów na ławników

  7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz ewentualnie innych Komisji.

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące poprawki: p.Wójt: prop. w punkcie 6i włączyć do porządku obrad „podjęcie uchwały w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w 2007r pn;”Modernizacja drogi gminnej w Gocłowie”

Przewodn.RG:na sali obrad mamy gości tj.Przedstawicieli „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Razem dla Rozwoju”, p.Małgorzatę Jeziaki p.Monikę Maron-Kozicińską.Proponuję,aby dyskusja z udziałem gości odbyła się po punkcie 3 prop.porządku obrad.

      Porządek IX-ej Sesji Radni przyjęli jednogłośnie(14 za) w wersji proponowanej na wstępie, z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rad Gminy, bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 3a.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informowały zebranych:

Grupa działa w ramach Leader +.Należy do niej 5 Gmin, także gm.Bulkowo. 

W ramach drugiego schematu jest do wykorzystania 600tys.zł. Siedziba Stowarzyszenia jest w Bodzanowie.W  ramach działania realizowane są różne programy np.szkolenia językowe,które cieszą się dużym zainteresowaniem.Będą realizowane  również wyjazdy zagraniczne głównie w celu zbierania różnorakich doświadczeń.Pomagamy w realizacji zagospodarowania terenu wokół stawu w Bulkowie.Kolejna koncepcja  to ścieżki rowerowe.Prowadzone będzie szkolenie dla animatorów świetlic wiejskich.Po realizacji II-go schematu Stowarzyszenia będzie działać nadal,m.in.w celu pozyskiwania środków dla każdej z Gmin.

p.Wójt:chciałbym dodać,że gm.Bodzanów nie mogłaby realizować Programu sama.Stąd wpierw 3 a obecnie 5 Gmin.

 

Przewodn.RG:interesuje mnie kwestia energii odnawialnej.Czy można Waszym doświadczeniem i Waszymi możliwościami wspierać się w pozyskiwaniu środków finansowych? Będziemy wykonywać kotłownię w Bulkowie-czy moglibyśmy pozyskać na to jakieś środki?

p.Jeziak:jesteśmy po to,aby pomagać.I chcemy wiedzieć czego Państwo od nas oczekujecie.Jeśli chodzi o kotłownię w Bulkowie,to pozyskanie środków jest możliwe.Mieszkańcy indywidualnie też mogą się o różne środki ubiegać.

Przewodn.RG:prowadzę działalność – buduję nowe pomieszczenia dla opieki zdrowotnej, w starych pomieszczeniach chciałbym prowadzić rehabilitację.

Jak tu z pozyskaniem pomocy finansowej?

p.Jeziak:generalnie w programie Leader+ środków na to nie ma, ale możemy skierować Pana do p.Ireneusza Kamińskiego,który jest u nas w Biurze i p.Kamiński może pomóc.

 

Punkt 4.

p.Wójt złożył sprawozdanie ze swej międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Informował ponadto,że nadal nie ma opinii dotyczącej wniesionego przez Gminę zażalenia dot.likwidacji szkół.

Pan Wójt informował,że liczba dzieci w szkole Włóki zmniejsza się.Część rodziców chce przenieść dzieci do Bulkowa.Dzieci z Worowic chcą chodzić do szkoły w Bulkowie.Dalej p.Wójt informował o przyznanych Gminie środkach finansowych: 100tys.zł na wodociągi w Czyżewie i Nadułkach, 200tys.zł na drogi, 30 tys.zł na wyposażenie sali gimnastycznej, 75tys.,zł na szkołę Blichowo, 25tys.na droge Gocłowo.

Przewodn.proszę o napisanie pisma do MEN-u w sprawie zwiększenia dla naszej Gminy subwencji oświatowej,bo obecnie przyznana nie wystarcza nam.

Na prośbe  p.Przewodniczącego Rady Gminy pracownik GCI p.Edyta Matczak informowała o funkcjonującej stronie internetowej Gminy Bulkowo.

Zachęcała do odwiedzin strony, która będzie sukcesywnie uzupełniania.

 

Punkt 5.

Interpelacji czy zapytań nie zgłoszono.

 

Punkt 6.

a) p.Skarbnik informowała,że proponuję się podjęcie kredytu na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Bulkowie w wys.250tys.zł.

          Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

 

Ogolnokształcących w Bulkowie”Podjeta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

b) p.Skarbnik informowała,że proponuje się zaciągnięcie kredytu na modernizację kotłowni w ZSO w Bulkowie w wys.420tys.zł.

    Przewodn.RG:kwota jest szacunkowa,aby wystawić zadanie do przetargu trzeba mieć zabezpieczone środki.Kwota ostateczna bedzie znana po przetargu.

    Radny Kujawa:czy Gmina podoła ze spłacaniem kredytów?

    p.Skarbnik:zadłużenie Gminy może wynosic do 60% dochodów  budżetowych.Obecnie mamy wskaźnik 18,81%.Spłatę kredytów rozciągamy  w czasie,aby było bezpieczniej.

    Radny Kamiński:jakie wnioski złożyliśmy o dofinansowania tego zadania?

    p.Skarbnik:wszystkie środki będą nasze.

    Radny Kamiński:ale dlaczego,przecież są możliwości pozyskania f-szy na tę inwestycję.

    Przewodn.RG;horyzont oglądania problemów gminnych musi być większy i to na kilka lat.Dotyczy to Wójta Gminy i Urzędu.

           Rada Gminy jednogłośnie (13 za)  podjęła uchwałę w sprawie  zaciągnięcia kredytu na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

c) p.Skarbnik prosiła o włączenie do zmian budżetowych zmniejszenie o 250tys.zł kwoty w dziale wynagrodzenia dla oświaty i przerzucenie tej sumy na inwestycje,ponieważ konieczne jest dokonanie w najbliższym czasie rozliczenia zadania „budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Bulkowie”.Po otrzymaniu kredytu kwota zostanie zwrócona.

            Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r z   uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez p.Skarbnik.Podjęta uchwała  w załączeniu do nin.protokołu.

 

d) p.Skarbnik informowała,że zmieniają się zasady przekazywania środków na funkcjonowanie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla Nauczycieli.

    Teraz konieczna jest uchwała Rady w tej kwestii, a środki będą przekazywane raz do roku, a nie jak dotychczas co kwartał.

            Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia pracowników oświaty do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

    Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

e) Sekretarz Gminy:warunki lokalowe Romów są poniżej krytyki.Gdybyśmy otrzymali dotację można by wybudować lokal o kilku mieszkaniach.Chcę dodać,że o dotację pisaliśmy w 2006r, ale jej nie otrzymaliśmy.Gdybyśmy otrzymali dotację,nasz wkład wyniósłby 50 tys.zł.plus ewent.robocizna.

    Jeśli środków nie dostaniemy,budowy nie będzie.

    Przewodn.RG:to także są ludzie.Wybrali naszą ojczyznę i myślę,że trzeba zrozumieć ich inność.

    Radny Kujawa:ile tam mieszka rodzin?

    Sekretarz Gminy:20 osób,czyli 5 rodzin.

    Radny I.Woliński:w naszej gminie sporo osób mieszka w trudnych  warunkach np.remonty są potrzebne w Osieku a nie romontuje się.

    Radna Krusińska:a jeśli dotacji nie otrzymamy?

    Przewodn.RG:to nie będziemy budować.

    Radny Golacik:mamy dołożyć 50tys., a budżecie zapisane jest 110tys.zł?

    Sekretarz Gminy:50 tys.zł to gotówka.Reszta kwoty to projekty i nasza robocizna.W ogóle chcę powiedzieć,że do Gminy należy zapewnienie mieszkań socjalnych.A może, jeśli będziemy budować dobudować jeszcze 2- 3 mieszkania socjalne? Informuję,że niedługo może dojść do tego,że będziemy musieli z własnych środków płacić np.za pobyt ludzi w domu pomocy.

    Radny Kamiński:może dla Romów zaproponować jakąś pracę?

    p.Wójt:proponowałem im pracę.Zgłosiła się jedna osoba i na nią jest złożony wniosek do Biura Pracy.Rzeczywiście sytuacja jest taka,że może powinniśmy pomyśleć o jakimś domu socjalnym.Informuję,że w tym roku dla dwóch rodzin zakupiliśmy barakowozy.

    Radny Golaciik:może w uchwale napiszmy,że budowa będzie przy dofinansowaniu z zewnątrz.

    Radca Prawny:obecny zapis w projekcie uchwały nie oznacza,że musimy inwestycję realizować.

    Przewodn.RG;prop.jednak zapisać,że realizacja wespół ze środkami Urzędu  Wojewódzkiego-Wydział Polityki Społecznej.

    Radca Prawny:może być taki zapis.

        Rada Gminy jednogłośnie (13 za)podjęła uchwałę w sprawie ralizacji nowego zadania inwestycyjnego w 2008r „budowa budynku mieszkalnego dla rodzin romskich w Nadułkach.W uchwale zapisuje się,że realizacja inwestycji będzie wespół ze środkami Urzędu Wojewódzkiego-Wydziału Polityki Społecznej.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

 

f) Rada Gminy jednołosnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe.

   Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

g) p.E.Matczak informowała:w stosunku do poprzedniej uchwały zmieniły się minimalnie kwoty finansowe.Teraz trzeba je uściślić.                      

             Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały RG nr 35/VI/07.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

h) Informacje dot.wybory ławników,terminu zgłaszania kandydatów i konieczności powołania Zespołu ds.opiniowania zgłaszanych kandydatów na ławników przedstawił prac.UG-p.D.Kowalewski.

          Rada Gminy jednogłośnie (13 za) powołała Zespół ds.opiniowania zgłaszanych kandydatów na ławników w składzie:p.Adam  Kujawa,p.Zbigniew Plebaniak, p.Krzysztof Woźniak.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 i) p.Wójt informował,że otrzymaliśmy na remont drogi w Gocłowie środki z zewnątrz i uchwała jest konieczna, by je pozyskać.Chodzi o 25tys.zł.

    Radny Woźniak:a czy tych środków starczy na drogę w Blichowie  w kierunku Gocłowa?

    Przewodn.RG:to jest zbyt mała kwota.

           Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji w 2007r nowego zadania inwestycyjnego pn:”modernizacja drogi gminnej w Gocłowie.”Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 7.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w oparciu o odbyte posiedzenia złożył Przewodniczący Komisji p.Adam Kujawa.

Pod nieobecność na sali obrad Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokół z międzysesyjnego posiedzenia Komisji przedstawił prac.UG p.D.Kowalewski.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

Z powodu braku zapytań i interpelacji,odpowiedzi nie udzielano.

 

Punkt 9.

Radny Kamiński:rozmawialiśmy kiedyś o likwidacji szkół,pojawiały się zarzuty co do niektórych Radnych,także i do mnie jak i do szkoły Bulkowo.

A tu okazuje się,że szkoła Bulkowo(klasa VI) zajęła 1.miejsce w powiecie i 5.w województwie wśród szkół publicznych w niedawno pisanym egzaminie.

Na 40 punktów średnia wyniosła 32.To dobra szkoła i dobrze zarządzana.

Przewodn.RG:rzeczywiście,kiedy dyskutowaliśmy o likwidacji szkół opinie i słowa padały różne.Ale ja to rozumiem,tak bywa w ferworze walki o coś.

Czas szybko mija i jakoś ludziom trzeba spojrzeć w oczy.Za jakiś czas ci ludzie, którzy mówili nieprzyjemnie powiedzą, po co tak późno decyzje podejmowaliśmy?

Chciałbym powiedzieć,że coraz prężniej działają jednostki OSP.08 lipca są zawody w Worowicach,zapraszam wszystkich na godz.15.00.Generalnie aktywność OSP pod wieloma względami wzrosła.

    

       Przewodniczący Rady Gminy p.Kazimierz Przepiórski zapoznał zebranych z treścią podania,jakie do Rady złożyli pp.Wakszyńscy z Pilichowa.Pismo zawiera prośbę o pomoc finansową w budowie domu.

p.Kowalski:może ,jeśli rodzina złoży o obywatelstwo romskie,to otrzyma mieszkanie?

Radca Prawny:obywatel może zmienić obywatelstwo,każdy ma prawo wyboru.Romowie to mniejszość narodowa i dlatego tu są dotacje.Jeśli chodzi o p.Wakszyńskich,to możemy im zapewnić mieszkanie socjalne,jeśli takowe posiadamy.

Przewodn.RG:to prawda,ale Ci Państwo posiadają swoje mieszkanie.Może pomóżmy  w ten sposób,że damy jakąś pomoc w zwolnieniu z podatku,czy ewent.robociźnie przy budowie domu.

p.Matczak:my na wsi zdeklarowaliśmy się, że pomożemy w pracach,także jako jednostka OSP.Ale środków finansowych nie przekażemy,bo nie mamy.

Chciałbym ponownie poruszyć kwestię otwarcia Biblioteki w Bulkowie w godzinach popołudniowych.Dzieci wracające ze szkół średnich,nie mogą z tej Placówki korzystać.

Przewodn.RG:porozmawiam m.in. i o tej sprawie z p.Kierownik Biblioteki.

A co do problemu pp.Wakszyńskich,to nie możemy przecież złożyć deklaracji, że komukolwiek wybudujemy dom.Nawet od strony prawnej nie jest to możliwe,ponieważ grunt nie jest gminny.Mogą paść jedynie deklaracje,o jakich wcześniej mówiłem.

 

p.Kowalski: jest duży problem z usunięciem topoli w Pradze.Sprawa dotyczy pp.Gościckich,Fortunów i Draganowskich.Te topole zagrażają ich posesjom, rosną 14m od domów!Natomiast słyszałem,że p.,Michalak stwierdziła,że nie ma  otrzeby usuwania tych drzew!W burzę strach tam mieszkać!Niech ktoś rozwiąże ten problem!

Przewodn.RG:nie dotykam osoby,tylko problemu.Niech p.Wójt i p.Sekretarz

przyjżą się temu bliżej.Problemy zgłasza też Zarząd Dróg  oraz mieszkańcy,że brak jest pozytywnych decyzji.Chyba jest stosowana pewna nadgorliwość.Pracownik jest od przygotowania dokumentów,decyzje podpisują Wójt i Sekretarz.

p.Kowalski:p.Michalak nie jest obecnie w stanie powiedziać,które drzewa są do wycięcia.

p.Wójt:o wycinkę drzew wystąpiła Fundacja.Na miejscu byli p.Sołtys,

prac.UG oraz Przedstawiciel Fundacji.

Przewodn.RG:jeśli jest konieczność usunięcia to usunąć i nasadzić nowe.

Co innego byłoby,gdyby np.był to teren parku.

p.Kowalski:te drzewa trzeba usunąć i to natychmiast.

Przewodn.RG;nadzór nad niektórymi pracownikami musi być większy.

p.Gościcka:niech Wójt powoła Komisję i zobaczy jak jest naprawdę.

Przewodn.RG:mówię teraz do mieszkańców Pragi - ładnie funkcjonuje tamtejsza świetlica wiejska.Widać tam dzieci.Niech mieszkańcy Pragi napiszą podanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o środki na wyposażenie,bo widać,że dzieci chcą z tej świetlicy korzystać.

 

Punkt 10.

W tym punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski, dokonując zamknięcia IX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

 

                                     Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski

Przewodniczył: Kazimierz Przepiórski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi