Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVIII/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVIII/16

Protokół Nr XVIII/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 9 sierpnia 2016r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Bulkowo  na  lata 2015 – 2028
      b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016r.
      c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w gminie Bulkowo, obręb Worowice 
  4. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
  5. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
              Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
 
a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Bulkowo  na  lata 2015 – 2028. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w gminie Bulkowo, obręb Worowice. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 4.
              Wójt Gminy informował, że zwołanie w trybie pilnym posiedzenia wspólnego komisji oraz Sesji Rady Gminy spowodowane jest przede wszystkim koniecznością podjęcia uchwały dot. przeznaczenia środków finansowych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Bulkowo. Uchwała jest niezbędna do podpisania umowy na dostarczenie samochodu, o czym UG dowiedział się przed kilkoma dniami. Całkowity koszt zakupu  samochodu wynosi ok. 220 tys. zł. P. Wójt podziękował radnym za przybycie szczególnie, że trwają jeszcze żniwa.
Radny T. Tybuś zapytał, czy do obsługi zakupionego samochodu będą przypisane konkretne osoby.
Wójt Gminy informował, że za każdy samochód w OSP odpowiada  kierowca, który otrzymuje z tego tytułu ekwiwalent finansowy. Zgodnie z zaleceniami z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego do obsługi nabytego samochodu przeszkolona zostanie jedna osoba więcej niż dotychczas.
              Sekretarz Gminy informował o piśmie firmy KBTO Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie prośby o obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury szerokopasmowej projektu     „ Internet Dla Mazowsza” (IDM) w pasach drogowych.
Radni jednogłośnie ( 12 za ) opowiadają się za utrzymaniem obowiązujących stawek.
              Radny M. Józwiak poruszył sprawę planów powrotu Posterunków Policji do gmin. Zapytał też, czy osoba, która ma wyznaczone grunty na działki budowlane w planie zagospodarowania przestrzennego ma obowiązek sprzedaży takiej działki choćby dlatego, że gmina poniosła koszty związane z przeznaczeniem terenu pod budownictwo jak to miało miejsce w przypadku osiedla Bulkowo. Poruszył też sprawę promocji gminy poprzez np. powstanie muzeum etnograficznego. Zgłosił wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczyć środki finansowe na przygotowanie publikacji książkowej dot. m.in. historii i dokonań gminy Bulkowo.
Wójt Gminy odpowiedział, że decyzja co do sprzedaży gruntu zawsze leży po stronie jego właściciela. Przypomniał, że gdy został Wójtem Gminy wiele osób przychodziło z zapytaniem o możliwość budowy domów na terenie Bulkowa i stad wziął się pomysł na  stworzenie takiej możliwości poprzez uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jak już stworzono takie możliwości, zainteresowanie znacznie zmniejszyło się. Informował, że nie posiada jakiejkolwiek oficjalnej informacji nt. powrotu Posterunków Policji do gmin. Z nieoficjalnych źródeł można usłyszeć, że planowany jest powrót posterunków do niektórych gmin tj. do tych, w których posterunki zlikwidowano w ostatnim czasie. Pozytywnie ustosunkował się do wypowiedzi radnego dot. przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie publikacji dot. Gminy Bulkowo.
              Radny B. Matczak wnioskował o wystosowanie z UG pisma w sprawie modernizacji i remontów dróg powiatowych na terenie gminy.
Wójt Gminy informował, że przed ok. 2. tygodniami w sprawie dróg powiatowych spotkał się ze Starostą Płockim i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych po to, aby zapadły konkretne decyzje w sprawie tych dróg na terenie naszej gminy. Pytał, kiedy zostanie przekazana gminie kostka brukowa na chodniki  w Bulkowie jak również m.in. o asfalt na drodze Bulkowo – Krubice Stare, o naprawę drogi przez wieś w Bulkowie, czy o dokończenie asfaltu w Pilichówku. Podczas spotkania usłyszał, że powiat będzie wykonywał projekt na modernizację drogi od Worowic do końca gminy i zgłosił, aby ta inwestycja była realizowana w oparciu o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  i żeby na to zadanie nie były wydatkowane środki finansowe z puli 1 mln. zł. jakie mają być przeznaczone przez powiat  na modernizację dróg powiatowych w naszej gminie. Dokonano przeglądu dróg Bodzanów – Dobra, w stronę  Kobylnik  i  Nadułki – Daniszewo, gdzie istnieje niebezpieczeństwo, że po ciężkiej zimie droga może przestać istnieć. W najbliższych dniach powiat powinien udzielić odpowiedzi na wnioski zgłaszane
przez p. Wójta. P. Wójt dodał, że jest za tym, aby w najbliższym czasie odbyło  się  spotkanie  z  władzami  powiatu nt. dróg powiatowych na naszym terenie po to, aby zapadły konkretne wiążące decyzje dot. tych dróg.
              Radny T. Fabianowicz pytał o możliwość powstania przedszkola w Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że aby w Bulkowie powstało przedszkole trzeba byłoby wybudować je od podstaw. Byłaby to b. duża i kosztowna inwestycja. Szanse na taką placówkę zawsze istnieją, ale podstawowym problemem są finanse.
              Radny B. Matczak stwierdził, że po zakupie nowego samochodu dla OSP w Bulkowie jeden wóz  tj.  Star  można przekazać z jednostki  na potrzeby Gospodarki Komunalnej.
Wójt Gminy informował, że również OSP Nowe Łubki zgłaszało potrzebę porządkowania swojej bazy samochodowej. Te kwestie a także inne powinny w najbliższym czasie zostać uporządkowane też i w innych jednostkach. Jako przykład podał opłacanie ubezpieczenia oc.  za jeden z  pojazdów OSP w wysokości  ok. 2.600 zł. rocznie. Kiedy się tym zajął okazało się, że to samo ubezpieczenie  wyniosło ok. 600 zł rocznie! Zaapelował do jednostek OSP o gospodarność, bo przecież za chwilę pojawią się prośby o środki finansowe na potrzeby straży czy np. na remonty dróg gminnych.
Radny B. Matczak informował, że jako Komendant Gminny OSP  do wielu spraw strażackich, w czasie kiedy Wójtem był. p. St. Sztendur nie był dopuszczany. To wysokie ubezpieczenie to wina pop. Wójta Gminy i  jego ówczesnego zastępcy, który prawdopodobnie rejestrował ten pojazd. Dodał, że w tamtym okresie sam załatwiał te samochody dla straży a pochwały zbierali inni.
              Sekretarz Gminy informował, że z powodu przypadków „nieproszonych wizyt” w budynku GCI w Worowicach zainstalowano tam system alarmowy.
              Radny B. Matczak pytał o realizację Programu 500 Plus.
Skarbnik Gminy informowała, że realizacja programu przebiega sprawnie, gmina nie dokłada tu własnych środków finansowych i  zostaje rezerwa finansowa.
              Na prośbę Wójta Gminy Sekretarz Gminy odczytał odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo Wójta Gminy, które wystosowano na  wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych dot. sposobu naliczania subwencji oświatowej dla gmin.
              Wójt Gminy informował o piśmie Starosty Płockiego w sprawie wytypowania rolnika z terenu gminy do odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”.
Radny B. Matczak wnioskował, aby do odznaki  zgłosić Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bulkowo p. Jarosława Matuszewskiego.

Punkt 5.
               Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia  XVIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                        Przewodniczący obrad

Dariusz Kowalewski                                  Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi