Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIX/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIX/16

Protokół Nr XIX/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 08 września 2016r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 12. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała.

                                      Porządek  obrad
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na  realizację zadania inwestycyjnego pod  nazwą  „Przebudowa  drogi  gminnej   Nr 290430W  Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2.”, współfinansowanej  w ramach    programu   Ministerstwa   Infrastruktury  i   Rozwoju  pn.:   „Program   rozwoju     gminnej   i   powiatowej   infrastruktury   drogowej   na    lata 2016 –  2019”.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.
              Uczestnicy Sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Radnego Rady Gminy Bulkowo p. Andrzeja Kazimierza Tomczaka.

Punkt 2.
               Do proponowanego porządku obrad w imieniu Wójta Gminy prop. poprawki zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie  6b.  podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku usytuowanym na nieruchomości nr ew. 61/3 w obrębie Bulkowo – Butary będącej własnością Gminy Bulkowo i Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz ustalenie wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej i ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. ( poprawkę przyjęto jednogłośnie – 11 za ).

Punkt 3.
               Protokoły z XVII i XVIII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie ( 11 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
10.08 – spotkał się z projektantem kanalizacji w Bulkowie.
11.08 – spotkał się z p. M. Twardym, Sekretarzem Powiatu Płockiego.
16.08 – spotkał się z mieszkańcami Bulkowa w sprawie kanalizacji.
17.08 – spotkał się z przedstawicielami Cukrowni Glinojeck. Przedstawiciele cukrowni wyrazili opinię, że z uwagi na stosunkowo bliską odległość chętnie będą kupować surowiec od rolników z terenu naszej gminy. Podczas spotkania p.  Wójt zasugerował ewentualny udział cukrowni w remontach dróg na terenie gminy, którymi poruszają się ciężkie pojazdy cukrowni.
25.08 – spotkał się z radnym Powiatu A. Kulińskim w sprawie organizacji II Mazowieckiego  Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Płockiego Mariusz Bieńka „ W dolinie rzeki Wisły” Bulkowo 2016., który odbędzie się w Bulkowie w dniu 10.09.br.  W tym dniu nastąpi również uroczyste otwarcie stadionu w Bulkowie.
26.08 – uczestniczył w spotkaniu dot. modernizacji oczyszczalni ścieków.
27-28.09 – uczestniczył w VI Dniach Bulkowa oraz w Dożynkach Gminnych. Przekazał podziękowania Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu,  członkom stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, pracownikom UG na czele z p. Sekretarzem, pracownikom GK na czele z p. kierownikiem, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z p. kierownik, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej na czele z p. dyrektor, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej i pocztom sztandarowym, delegacjom z wieńcami z Sochocino – Badurek, Włók i „Żurawiankom” oraz p. M. Józwiakowi, dyrektorom szkół szczególnie z Bulkowa i z Blichowa wraz z Radami Pedagogicznymi, pracownikom stołówki oraz uczniom, Klubowi Sportowemu „Zjednoczeni Bulkowo”,  drużynom uczestniczącym w zawodach sportowych i w turnieju sołeckim, wszystkim osobom uczestniczącym w konkursach, dzieciom, młodzieży, dorosłym. Podczas VI Dni Bulkowa wykonano również uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imion parkom w Bulkowie.
29.08 – 02.09 – przebywał na urlopie.
07.09 – spotkał się z mieszkańcami Osiedla Osiek w sprawie funkcjonowania kotłowni w Osieku.
             Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
             Pan Wójt serdecznie zapraszał uczestników obrad i wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie stadionu w Bulkowie oraz na turniej piłki nożnej. Do udziału zgłosiło się kilkanaście drużyn.
             Radny B. Matczak podziękował za uhonorowanie medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Pytał, czy w tym roku Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się w parafii Daniszewo?
Wójt Gminy poinformował, że podczas dożynek w Blichowie odznaczono medalami  „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” trzy osoby tj. p. B. Matczaka, p. M. Józwiaka  i p. A. Krokowskiego. Złożył gratulacje nagrodzonym. Odpowiadając na pytanie radnego  B. Matczaka informował, że rozmawiał już z nowo powołanym Ks. Proboszczem parafii Daniszewo nt. temat i prawdopodobnie święto zostanie zorganizowane w Daniszewie.
             Radny M. Józwiak podziękował za odznaczenie medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Wnioskował też, aby w Kurierze Gminy Bulkowo zamieścić informację dot. zasad wywieszania flagi państwowej np. podczas różnych świąt. Na pewno taka wiedza zainteresuje naszych mieszkańców.

Punkt 5.
              Radny B. Matczak zapytał, czy na pewno Rada Powiatu Płockiego przekaże nam 50% wartości modernizacji drugiego etapu drogi gminnej Nowe Łubki – Sochocino – Badurki i czy jest to działanie zgodne z prawem?
Wójt Gminy informował, że projekty uchwał zarówno w gminie jak i w powiecie opiniują Radcy Prawni. Podobne uchwały tj. o udziale finansowym gminy w realizacji dróg powiatowych na naszym terenie podejmowane były przez naszą Radę Gminy i było to zgodne z prawem.
              Radny T. Tybuś zapytał, kiedy będziemy mieli wiedzę nt. dofinansowania projektu drogowego Nowe Łubki – Sochocino – Badurki?
Wójt Gminy odpowiedział, że wstępna lista jednostek, które otrzymały dofinansowanie będzie znana prawdopodobnie do końca listopada. Realizacja zadania przewidziana jest na 2017r.
              Radny B. Matczak zapytał o informacje dot. nowego samochodu dla OSP Bulkowo,  oraz co będzie ze starym samochodem strażackim po otrzymaniu przez jednostkę nowego wozu.
Wójt Gminy odpowiedział, że nt. nowego samochodu chciałby udzielić informacji  w punkcie 7 porządku obrad.  Co do dotychczasowego taboru trzeba porozmawiać z druhami i wypracować decyzje. Może jakiś model wypracuje Zarząd Oddziału Gminnego OSP i przedłoży propozycje jednostkom?
Radny B. Matczak stwierdził, że dochodzą go sygnały, że młody Zarząd niektórych OSP chce się pozbyć niektórych samochodów - np. tych, które są co prawda stare, ale b. dobrze radzą sobie w trudnym terenie. Chodzi o Stary 244 i takich samochodów jednostki nie powinny się pozbywać.
Wójt Gminy przestrzegał jednostki OSP przed ruchami z pojazdami bez  wiedzy Zarządu Oddziału Gminnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich jednostek.
               W protokole odnotowuje się przybycie na salę obrad radnego K. Przepiórskiego.

Punkt 6.

a)
                Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia  zgody na  realizację zadania inwestycyjnego pod  nazwą  „Przebudowa  drogi  gminnej   Nr 290430W  Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap  2.”, współfinansowanej  w ramach    programu   Ministerstwa   Infrastruktury  i   Rozwoju  pn.:   „Program   rozwoju     gminnej   i   powiatowej   infrastruktury   drogowej   na    lata  2016 –  2019”. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b)
                Rada Gminy jednogłośnie  ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku usytuowanym na nieruchomości nr ew. 61/3 w obrębie Bulkowo – Butary będącej własnością Gminy Bulkowo i Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz ustalenie wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej i ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 7.
               W odpowiedzi na zapytanie radnego B. Matczaka Sekretarz Gminy informował, że do OSP Bulkowo zostanie zakupiony nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem marki Opel Movano, naped 4x2, silnik firmy Renault. Cena samochodu to 218.940 zł. brutto. Na zakup samochodu otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wójt Gminy informował, że w przypadku zakupu samochodu można łączyć dofinansowania i dlatego zostanie jeszcze złożony wniosek o fundusze ze środków unijnych. Złożyliśmy też prośbę o dofinansowanie ze środków Państwowej Straży Pożarnej.
Sekretarz Gminy dodał, że zamówienie na samochód zostanie zrealizowane do 31.10.br

Punkt 8.
              Kierownik GK udzielał informacji nt. przygotowania do sezonu grzewczego kotłowni w Osiedlu Osiek. Trwają tam ostatnie prace konserwatorsko – porządkowe i praktycznie  kotłownia jest przygotowana do okresu grzewczego. Zostanie wykonany m.in. nowy czopuch, który łączy kotłownię z kominem. Wbrew krążącym pogłoskom sam komin zachowuje swoją funkcjonalność, nie ma w nim żadnych wycieków, jest sprawny co potwierdził projektant. Wszystkie sprawy techniczne będą w najlepszym porządku. Jedyne zalecenie na przyszłość to wykonanie 3. odciągów od komina.
Kierownik GK informował o spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców Osiedla Osiek nt. nowego sezonu grzewczego. 14.10. br  kończą się  umowy mieszkańców z gminą na ogrzewanie. Delegacja z Osiedla Osiek przybyła do UG po piśmie skierowanym przez urząd. Napisaliśmy, że gmina chciałaby przekazać kotłownię w użyczenie mieszkańcom tak, aby mieszkańcy sami zajmowali się ogrzewaniem swoich mieszkań, co znacznie obniżyłoby jego koszty. Obecnie koszt ogrzania 1m² miesięcznie wynosi  6.98 zł. - przez cały sezon wychodzą spore kwoty. Generalnie inicjatywa gminy polega na tym, aby zmniejszyć koszty ogrzewania. Byłoby to korzystne dla mieszkańców Osiedla Osiek. Za sezon grzewczy 2015/2016 koszt zakupu węgla wyniósł 87.597 zł.,  a koszt zatrudnienia palaczy c.o. 47.722.22 zł. Gdyby mieszkańcy palili w piecu sami, zyskaliby finansowo. Obecnie niektórzy twierdzą, że nie chcą już zawierać umów z gminą na ogrzewanie, tylko indywidualnie będą ogrzewać każdy swoje mieszkanie. Czyli koszt ogrzania 1m² będzie jeszcze wyższy. Ogólnie z kotłowni ogrzewane są 32 mieszkania. Na wspomnianym spotkaniu ustalono, że mieszkańcy Osiedla Osiek zorganizują u siebie zebranie i wypracują stanowisko w sprawie ogrzewania w nadchodzącym sezonie grzewczym.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że jeśli mieszkańcy będą indywidualnie ogrzewać swoje mieszkania to może dojść do tragedii, bo budynek nie jest do tego przystosowany.
Sekretarz Gminy podkreślił, że podczas spotkania z mieszkańcami Osiedla Osiek nikt z gminy absolutnie nie namawiał do indywidualnego ogrzewania. Wręcz przeciwnie, mieszkańcy byli zachęcani do ogrzewania ze wspólnej kotłowni. Im więcej osób, tym niższe koszty.
Radny K. Przepiórski zapytał, czy rozważano inne formy pozbycia się balastu jakim  jest  kotłownia i ogrzewanie lokali przez gminę? Zastanawiał się nad problemami bhp,  gdyby mieszkańcy palili w kotłowni we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem zatrudnionych musi być 3 palaczy c.o. Opowiedział się za przekazaniem kotłowni mieszkańcom.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że mimo podpisywanych umów większość mieszkańców nie płaci za ogrzewanie i tak dzieje się od lat.
Skarbnik Gminy informowała, że całkowity koszt związany z ogrzewaniem w Osiedlu Osiek za sezon grzewczy 2015/2016 wyniósł 139.599.88 zł.  z czego węgiel kosztował 87.597 zł.,  palacze c.o. - 47.722.22 zł.,  energia 4.280.67 zł.  Mieszkańcy  dokonali wpłat na kwotę 81.988.88 zł. z czego 67.405.30 zł. za bieżący sezon grzewczy.
Zaległości za ogrzewanie sięgają sezonu 2011/2012 oraz poprzednich i obecnie wynoszą 156.265.38 zł. plus   52.002.89 zł. za ostatni sezon co razem daje kwotę 208.268.27 zł. i suma ta rośnie z roku na rok
Radny M. Józwiak informował, że niektórzy mieszkańcy podłączyli się do przewodów wentylacyjnych, co stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi.
Wójt Gminy stwierdził, że mimo, iż zbliża się nowy okres grzewczy nikt z mieszkańców Osiedla Osiek nie zainteresował się faktem, że umowy wkrótce kończą się. Z Gospodarki Komunalnej  wystosowano pisma do mieszkańców dot. ogrzewania w nowym sezonie. Z uwagi na zaistniałą sytuację oraz na rosnące zadłużenie,  problem ogrzewania Osiedla Osiek przedstawiony zostaje pod dyskusję radnym.
Radny J. Marciniak zauważył, że każde sołectwo chciałoby mieć dofinansowanie z gminy w wysokości ok. 50 tys. zł rocznie tak, jak to się ma w przypadku Osiedla Osiek.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że problem ogrzewania będzie do nas wracał tym bardziej, że niektóre piece w mieszkaniach podłączone są do komina wentylacyjnego. Co będzie, jeśli zaczadzeniu ulegnie cała rodzina?  Trzeba sprowadzić odpowiednie służby, aby wszystko posprawdzały.
Wójt Gminy przypomniał, że mieszkania są prywatną własnością i gmina nie może w pewne rzeczy ingerować.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że to wszystko to błędy zaszłości. Niepotrzebnie pozwolono na odłączenie się od kotłowni i teraz trudno mieszkańców namówić do powrotu do poprzedniego stanu. Zwrócił uwagę na dużą „dotację” dla mieszkańców Osiedla Osiek, którzy nie płacą za ogrzewanie. Stwierdził, że mamy „ stracone społeczeństwo”  które żyje jeszcze dawnymi czasami. Każdy mieszkaniec gminy może w takim razie żądać identycznej pomocy. Wyraził opinię, że może jeszcze przez najbliższy sezon grzewczy jakoś tę sprawę załatwić tym bardziej, że jest już późna pora, a w międzyczasie wypracować definitywne rozwiązanie,  abyśmy z ogrzewaniem Osiedla Osiek nie mieli jako gmina nic wspólnego.
Wójt Gminy przypomniał, że jeśli będziemy kontynuować w nadchodzącym sezonie grzewczym to, co było w latach 2015/2016 to znów dołożymy do ogrzewania ok. 50 tys. zł. Rzeczywiście szkoda, że całej sprawy nie załatwiono w momencie przejmowana przez gminę osiedla od Agencji Nieruchomości Rolnej tj. około  15-tu  lat temu. Pan Wójt przypomniał, że 5 lokali w Osieku jest jeszcze własnością gminy i brak jest chętnych do ich zakupu nawet za niewielkie kwoty.
Radny K. Przepiórski zaproponował, aby jednak nie zawierać nowych umów na ogrzewanie. Stare wygasają i koniec. Przecież gmina podejmowała czynności zmierzające do rozwiązania problemu, a mimo to sprawy nie udało się załatwić. Są też duże zaległości w opłatach za ogrzewanie. Mieszkańcy powinni się zorganizować i sami obsługiwać kotłownię.  Nadmienił, że może też dojść do takiej sytuacji, że kotłownia będzie w najbliższym sezonie nieczynna, a gmina wykonałaby wówczas jedynie konserwację. Ostatecznie wypracowano takie stanowisko.
              W związku z powyższym p. Wójt stwierdził, że wystosuje pismo do mieszkańców Osiedla Osiek informujące, że nowe umowy na ogrzewanie nie będą zawierane. Gmina przekaże kotłownię mieszkańcom w użytkowanie bezpłatne. Koszty przygotowania kotłowni poniesie gmina, ale koszty pozostałe ponosić będą mieszkańcy. Jeśli będzie na to zgoda drugiej strony, przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały na Sesję Rady Gminy jeśli będzie taka konieczność.
Radny M. Józwiak wyraził opinię, że gmina powinna pozbyć się wspomnianych 5. mieszkań. ( propozycja radnego uzyskała akceptację radnych ).
              Radny B. Matczak zapytał o możliwość przygotowywania na stołówce w Bulkowie  posiłków dla uczniów z innych szkół.
Wójt Gminy informował, że zmniejszyła się liczba wniosków o dożywianie  z funduszy GOPS – u. Według opinii poprzedniego dyrektora szkoły w Bulkowie ale także i obecnej  p. dyrektor stołówka nie jest w stanie wydać większej liczby obiadów tak, aby posiłki rozwozić też do innych szkół.
              Radny K. Przepiórski wypowiedział się nt. przedłożonej radnym „Informacji z wykonania budżetu Gminy Bulkowo za I – e półrocze br.” i obowiązku zapewnienia dachu nad głową osobom, które nie mają alimentacji rodzin. Prywatne Domy Seniora  oferują miejsce za ok. 2.500 zł. od osoby,  podczas gdy gmina do Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez starostwo powiatowe płaci za osobę dużo więcej, bo ponad 3 tys. zł.  Czy to nie jest rozrzutność? Podobne pytanie postawił w powiecie. Podkreślił, że pytanie w żaden sposób nie jest spowodowane prowadzoną przez niego i jego syna działalnością.
              Sekretarz Gminy przekazał informacje nt. dyżurów od dnia 01 września br.  pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Remigiusza Kowalskiego, który przyjmuje interesantów:
- we wtorki i w piątki – w Gminnym Centrum Informacji w Worowicach
- we środy – w Urzędzie Gminy w Bulkowie
- we czwartki – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie.

Punkt 9.
               Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XIX Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

                                   Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                               Przewodniczący

Dariusz Kowalewski                                  Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi