Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XX/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XX/16

Protokół Nr XX/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 11 października 2016r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych p. Wiktor Szmulewicz
- Starosta Powiatu Płockiego p. Mariusz Bieniek
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marcin Błaszczyk
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Mieszkańcy gminy – 8 osób.

 
Porządek  obrad
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie  uchwał w sprawach:
      a) zmiany  uchwały w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2016 – 2028                     
      b) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r.
      c) przejęcia  w  zarząd  od  Powiatu Płockiego  drogi  powiatowej  Nr 2949W   Bulkowo –  Osiek – Krubice od km 0+000 do km 5+822 
      d) współpracy  pomiędzy  Gminą   Bulkowo  a  Powiatem  Płockim  w   zakresie   zadania  pn.: ”Remont  chodnika  w ciągu  drogi powiatowej  Nr 2935W Rogozino – Blichowo –  Bulkowo w miejscowości Bulkowo”
      e) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla działek nr  ewid. 54, 55/1, 55/3, 55/4, 204 położonych w obrębie geodyjnym 0028  w Sąchocino  Praga i  działki nr  ewid. 121  położonej w  obrębie  geodezyjnym 0027 w  Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo 
      f) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  na  grunty  gminne  na  dalszy czas    określony
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
               Wójt Gminy wnioskował, aby po punkcie 3  odbyła się dyskusja z udziałem Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych a w dalszej części Sesji dyskusja z udziałem Starosty Powiatu Płockiego, który wkrótce przybędzie na salę obrad. Pan Wójt wniósł także o zmianę w części projektu uchwały w punkcie 7f  na druk 144a (radni otrzymali projekt uchwały przed rozpoczęciem obrad).
Przewodniczący Rady Gminy  wnioskował o uwzględnienie w punkcie 7g podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych dla unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w miejscowości Sochocino – Praga, gmina Bulkowo. Sprawa podjęcia takiej uchwały była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 06.10.br. ( radni otrzymali projekt uchwały przed rozpoczęciem obrad).
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) przyjęła zgłoszone do porządku obrad poprawki.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęty został jednogłośnie ( 14 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 3a.
               Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych informował, że uczestniczy w Sesji  Rady Gminy na prośbę radnych w sprawach dotyczących rolnictwa. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię prawa wodnego. Ustawa musiała się pojawić, bo to wymusza obecność Polski w Unii Europejskiej. Gdyby tej ustawy nie było Polska płaciłaby kary. Ustawa zacznie obowiązywać  od 01.01.2017r.  i na jej mocy muszą zostać także ustalone stawki za wodę, ale tu nie ma już narzuconych przez unię kwot. Stawki za wodę będą minimalne (chodzi np. o opłatę za studnie głębinowe czy stawy). Pobór wody do 5m³ na dobę będzie zwolniony z opłaty.
Informował, że jeśli ktoś chce wykopać studnię głębinową to musi mieć stosowne pozwolenie. Dodał, że jeśli ktoś wykopał studnię bez pozwolenia, to niech jak najszybciej ją zalegalizuje, bo inaczej może zapłacić karę. Wypowiedział się nt. protokołów suszowych oraz ujemnych skutków przezimowań - Minister Rolnictwa opublikował listę, uwzględniono na niej suszę, nie ma tam jednak wymarznięć. Informował, że od 01.01.2017r. obowiązywać będą nowe zasady ubezpieczeniowe dla rolników. 65% składki jaką zapłaci rolnik będzie pochodziło z budżetu państwa. Ubezpieczenia będą zawierały też m.in. wymarznięcia. Obecnie Krajowa Izba Rolnicza zabiega, aby była w tym zawarta też składka oc,  ale nie wiadomo czy się to uda. W ogóle środki na ubezpieczenia rolnicze zwiększono w budżecie państwa  na 2017r. czterokrotnie w porównaniu z obecnymi. Poruszył sprawę Afrykańskiego Pomoru Świń. Z uwagi m.in. na ewent. chorobę stada obecne przepisy nakazują rejestrację trzody chlewnej od jednej sztuki. Przestrzegał przed kupowaniem prosiąt z niewiadomych źródeł i nieoznakowanych. Informował, że nie będzie cen minimalnych na produkty rolne, są one rynkowe. Wkrótce nastąpi podpisanie porozumienie CETA, jednak jego zdaniem to porozumienie odbije się negatywnie na rolnictwie głównie dlatego, że  na rynku pojawi się tańsza, modyfikowana żywność z Kanady.
                Odpowiadając na zapytania uczestników obrad informował, że obecnie funkcjonuje ustawa, iż przez okres 5 lat praktycznie nie ma obrotu ziemią. Dzięki działaniom m.in. Izby Rolniczej udało się odsunąć kwestie uboju rytualnego. Zwrócił uwagę na fakt, że rolnicy są bardzo słabo reprezentowani w parlamencie i podkreślił, że niestety w wyborach do Izb Rolniczych głosuje mało rolników. Zauważył, że pomimo wszelkich trudności, niskich cen na produkty rolne w porównaniu z innymi krajami, które w  ostatnich  latach wchodziły  do unii i tak nasze rolnictwo trzyma się  nieźle - głównie dlatego, że gospodarstwa są chłopskie i nie poszliśmy w kierunku dużych gospodarstw, w których wyższe są koszty produkcji.
                Radny B. Matczak mówił o potrzebie powstania silnej  reprezentacji chłopskiej w Sejmie. Można wiele wywalczyć dla rolnictwa i rolników ale tylko wtedy, kiedy na czele rolników będzie stał chłop a nie doktor.
               Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę, że w naszym kraju mogłyby  funkcjonować na rynku lokalnym małe przetwórnie. Potrzebne jest stworzenie sprzedaży bezpośredniej, powinna nastąpić odbudowa  przetwórstwa i rozwinięcie handlu.
               Wójt Gminy stwierdził, że również obawia się o polskie rolnictwo po podpisaniu umowy CETA. Polski rolnik nie ma przedstawicieli w Sejmie. Trudno jest rolnikowi tworzyć gospodarstwo specjalistyczne, bo trzeba mieć stado, ziemię i gotówkę na ewentualne przetrwanie, lepiej nie mieć kredytów  i w efekcie mamy wszystkiego po trochu. Brak jest pewności opłacalności produkcji dla rolnika na przestrzeni lat. Pan Wójt nadmienił, że coraz więcej rolników składa podania o umorzenie podatku m.in. z powodu wymarznięć czy suszy. Ludziom trzeba jakoś pomóc. Pytał, kiedy wyższe będą ceny zbóż?
                Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych informował o uruchomionej linii kredytowej dla rolników, którzy posiadają zobowiązania - do 15.10.br. można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest również możliwość zaciągnięcia innego niskooprocentowanego kredytu np. na zakup środków ochrony roślin.
Pan Wójt zapewnił, że jeszcze dzisiaj informacje o kredytach zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy.
                Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych mówił nt. dopłat do 1ha buraków, co jest spowodowane konkurencyjnym produktem z trzciny cukrowej,  produkcji i sprzedaży mleka, ceny ziemi, która jego zdaniem nie powinna być wyższa niż 50 tys. zł. za 1 ha.
               Wójt Gminy serdecznie podziękował p. Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych za uczestnictwo w Sesji Rady Gminy, co jest  wyróżnieniem dla Gminy Bulkowo, ponieważ w innych gminach p. Prezes nie bywa w ogóle bądź bywa sporadycznie.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
09.09 – odbył spotkanie z redaktorem Tygodnika Płockiego.
11.09 – uczestniczył w dożynkach w Małej Wsi.
12.09 – fundacja Orange, dzięki staraniom p. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej odnowiła pomieszczenia placówki w Bulkowie, za co p. Wójt złożył podziękowania. W tym samym dniu spotkał się z projektantem dot. rewitalizacji centrum Bulkowa.
13.09 – spotkał się z projektantem w sprawie oczyszczalni ścieków w Bulkowie jak również z przedstawicielami Osieka.
14.09 – spotkał się   ze starostą a następnie uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
18.09 – odbyły się Dożynki Powiatowe. Pogratulował p. Jarosławowi Matuszewskiemu, który jako bardzo dobry gospodarz został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Podziękował stowarzyszeniu „Żurawianki”, p. M. Józwiakowi oraz delegacji za reprezentowanie naszej gminy  na dożynkach. Pogratulował wszystkim odznaczonym tytułem „Dobry Gospodarz”.
19.09 – uczestniczył w spotkaniu z Komendantem Miejskim Policji w Płocku.
21.09 – spotkał się z dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku oraz z  p. prezes Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.
22.09 – spotkał się z wykonawcą programu rewitalizacji dla gminy Bulkowo.
28.09 – uczestniczył w Narodowym Czytaniu w GBP oraz w „Pożegnaniu Lata” w szkole w Nowych Krubicach.
02.10 – był obecny na meczu piłki nożnej Zjednoczonych Bulkowo. Zachęcał mieszkańców do kibicowania drużynie.
03.10 – wspólnie z Komendantem Miejskim Policji oraz Wójtem Gminy Bodzanów uczestniczył w nominacji nowego kierownika Posterunku Policji w Bodzanowie.
04.10 – uczestniczył w konferencji w Warszawie zorganizowanej przez Wojewodę Mazowieckiego, w której uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska.
06.10 – spotkał się z p. prezes BS Staroźreby a następnie uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy oraz w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych.
07.10 – uczestniczył w konferencji ws. projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w którym widnieje wpis dot. naszej gminy / w m-ci Sochocino – Praga/. Przedstawił stanowisko gminy w tej sprawie.
09.10 – uczestniczył w spotkaniu w Nowych Łubkach nt. zapisu w projekcie WPGO. Podziękował radnym za obecność na tym spotkaniu. Powstała lista podpisów mieszkańców protestujących przeciw zapisom w planie. Jest prośba, aby zebrane zostały podpisy mieszkańców, by skreślić inwestycję związaną ze składowaniem azbestu. Uchwałę w tej sprawie, która będzie protestem wg słów włodarzy sąsiedniej gminy podejmie również  Rada Gminy Staroźreby. W sprawie wspiera nas też gmina Radzanowo. Pan Wójt w imieniu Rady Gminy i mieszkańców prosi również o wsparcie Starostę Płockiego. Zapis w projekcie WPGO musi zostać zlikwidowany. Zamiary były takie, aby na terenie Sochocino – Praga składowane zostało ok. 75 tys. ton azbestu. Absolutnie na to nie pozwolimy. Podobne składowisko funkcjonuje w okolicach Sierpca i praktycznie nie jest ono wypełnione.
10.10 – uczestniczył w spotkaniu w Wyszogrodzie z udziałem m.in. burmistrza, Wójta Gminy Bodzanów oraz  przedstawicieli firmy EDP nt.  przyszłości turbin.
              Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
       Sekretarz Gminy odczytał komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie uruchomionej linii kredytowej dla rolników.

Punkt 5.
              Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rady Gminy odczytali protokoły z posiedzeń komisji. Protokoły z posiedzeń komisji są do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 6.
              Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

a)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  uchwały w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2016 – 2028. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r. Podjęta uchwala w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
               W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad bez usprawiedliwienia przez radnego K. Przepiórskiego

c)
               Starosta Powiatu Płockiego p. Mariusz Bieniek serdecznie podziękował za zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bulkowo. Stwierdził, iż ma świadomość, że na przestrzeni lat 3 gminy na obszarze powiatu płockiego w tym m.in. gmina Bulkowo były do niedawna najbardziej niedoinwestowane w przedmiocie modernizacji i remontów dróg powiatowych. Zarządzanie powiatem rozpoczął w taki sposób, aby jak najszybciej więcej środków finansowych przeznaczane było na drogi powiatowe i to się udaje a efekty będą widoczne. Informował, że niestety w obecnym okresie są niewielkie możliwości pozyskiwania na drogi funduszy zewnętrznych. Powiat zamierza wyemitować obligacje, z których środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizacje i remonty dróg powiatowych. W budżecie powiatu na 2017r. na drogi powiatowe  będzie ok. 15 mln. zł  a jeszcze niedawno na rok budżetowy była to kwota ok.10 mln. zł. Powiat chce sprawiedliwie dzielić te fundusze na poszczególne gminy. Wkrótce odbędzie się przetarg na modernizację drogi Bulkowo – Bodzanów w granicach gminy Bulkowo. To będzie już drugi przetarg na ten odcinek, ponieważ do pierwszego nie przystąpił żaden wykonawca. Powiat przekaże gm. Bulkowo materiał na chodniki do Bulkowa. Po przekazaniu gminie  w zarząd drogi powiatowej przez miejscowość Krubice powiat nie odżegnuje się od przeznaczenia środków finansowych na modernizację tej drogi – wyłożymy 50 %  kosztów inwestycji. Przekaże też  ok. 200 tys. zł. ( 50% wkładu, jeśli gmina otrzyma dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ) na przebudowę drogi Nowe Łubki – Sochocino –Praga.  Największy wstyd dla powiatu to droga od Worowic do końca gminy. Powiat planuje wykonanie w 2017r. projektu na tę drogę i w tym samym roku złożenie wniosku na wykonanie tej inwestycji do NPPDL. Ta droga to priorytet dla powiatu. Kolejna droga to Bulkowo – Kobylniki. Do realizacji w 2017r. planowany jest pierwszy odcinek tej drogi i droga ta będzie sukcesywnie wykonywana. Również  będą realizowane drogi w Pilichówku i Piączyn – Włóki. Wniosek do PROW na te drogi z powodu braku środków nie otrzymał dofinansowania.  P. Starosta podkreślił, że ogólnie są spore zaniedbania w kwestii modernizacji i remontów dróg powiatowych na terenie gminy Bulkowo. Naprawy i modernizacje dróg powiatowych planowane są też w innych gminach i będą one wykonywane, na ile pozwolą na to środki finansowe. Podziękował za otwartość ze strony gminy Bulkowo, deklaracje współpracy z powiatem w kwestiach dot. remontów dróg powiatowych składał p. Wójt. np. w kwestii drogi w Worowicach czy również pozostałych. Pan Starosta dodał, że powiat odchodzi od zasady, że jeśli gmina nie dołoży swoich funduszy do napraw dróg powiatowych na swoim terenie, to powiat także nie przeznaczy tam środków. Podkreślił, że rozumie problemy gmin, które przecież mają do realizacji własne zadania. Planuje się także przeznaczenie po ok. 200 tys. zł na gminę ze środków Lokalnej Grupy Działania. Starosta dodał, że chciałby, aby rozwój powiatu był wieloobszarowy np. żeby zmniejszał się poziom bezrobocia, co już się dzieje. Zorganizowano targi pracy. Powstają nowe miejsca pracy jak choćby w Wyszogrodzie, gdzie oddano do użytku placówkę opiekuńczo – wychowawczą, są plany wybudowania zakładu opiekuńczo – leczniczego i hospicjum. Uwalniane są tereny pod inwestycje. Powiat stara się szeroko patrzeć w przyszłość. Powiat i gminy powinny działać wspólnie dla dobra mieszkańców.
             W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad po uprzednim usprawiedliwieniu nieobecności przez radną J. Leszczyńską.
              Radny B. Matczak pytał o sprawy związane z budową turbin wiatrowych na terenie gminy. Zapytał również o wysokie koszty utrzymania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat. Poruszył też sprawę przykrych  zapachów emitowanych przez Orlen.
Starosta Płocki informował, że na przełomie lat 2007/2008 na tym terenie pojawiła się firma i  zaczęła  szukać  terenów  pod  inwestycje wiatrakowe. Wyraził opinię, że firma zbyt długo i niezbyt przejrzyście dla mieszkańców prowadziła procedury administracyjne. Sam nie jest przeciwny powstawaniu farm wiatrowych, bo to jest dochód dla samorządów. W gminie Radzanowo inwestorem była inna firma i pozwolenie na budowę wydano tam już 2 – 3 lata temu. Dla gminy Bulkowo jak i dla innych gmin wykonano projekty techniczne. Starostwo wydało pozwolenia na budowę, ale zastało to zaskarżone do wojewody w procesie odwoławczym. W gminie Bulkowo w ubiegłym tygodniu powiat wydał zezwolenia na budowę 2 turbin. Generalnie dziś jesteśmy bardzo powściągliwi w wydawaniu takich pozwoleń, ponieważ pojawiają się nowe regulacje dot. odległości turbin od terenów zamieszkałych. W pewnych określonych odległościach nie będzie można budować turbin i nie jest to prawo wprowadzane przez powiat. P. Starosta dodał, ze część postępowań zawiesił. Jest zwolennikiem OZE, ale  co ma teraz robić? Nie potrafi powiedzieć co będzie dalej. Nie zrobi krzywdy mieszkańcom. Gdyby inwestor na terenie gminy Bulkowo działał sprawnie, to dawno już wybudowałby te turbiny. Tam gdzie było możliwe wybudowano. Co do DPS-ów to miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosi ok. 3,2 – 3,3 t. zł. i taka jest średnia kosztów. Przepisy ustalają określone standardy jakie muszą spełniać DPS – y natomiast prywatne domy opieki tym przepisom nie podlegają. Dom Seniora to nie jest DPS. Co do przykrych zapachów emitowanych przez Orlen to powiat interesuje się tym problemem. Na Sesji Rady Powiatu obecni byli przedstawiciele Orlenu i wyjaśniali zaistniałą sytuację. Powiat wystąpił do prezesa Orlenu o współfinansowanie sprzętu pomiarowego, ponieważ powiat chce uruchomić stację pomiarową.
               Radna J. Dominiak podziękowała dyrektorowi ZDP za szybkie załatwienie petycji mieszkańców Starego Podlecka.
               Radny T. Tybuś pytał, kiedy nastąpi remont drogi powiatowej Płock – Blichowo.
Starosta informował, że został rozstrzygnięty pierwszy przetarg na naprawę odcinka Płock – Radzanowo. Potem nastąpi naprawa dalszej części drogi.
               Radny B. Matczak mówił nt. ciężkich samochodów / ADR-y z Orlenu/,  jakie poruszają się naszymi drogami, gdzie tonaż jest ograniczony do 4.5 t.  Policja powinna się tym zainteresować.
               Wójt Gminy podziękował staroście za dobre i konkretne wystąpienie oraz za to, że jest kontynuacja tego o czym wcześniej już wspólnie  rozmawiali. Dzięki partnerstwu z powiatem i maksymalnej 50% kwocie  dofinansowania wzrasta nasza szansa na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na drogę Nowe Łubki – Sochocino-Praga. Dobrze byłoby, aby począwszy od 2017r. etapowo, choćby tłuczniem utwardzić drogę Piączyn – Włóki Daniszewo. Podziękował za postawienie znaku ograniczającego tonaż na drodze Nadułki – Daniszewo. Prosił o wsparcie na poziomie Komendy Miejskiej Policji  o respektowanie tego znaku. Dodał, że potrzebne jest też chociaż minimalne zabezpieczenie tej drogi na najbliższą przyszłość emulsją, ponieważ droga z roku na rok jest w coraz gorszym stanie a jak będzie ciężka wiosna to zostanie nam tylko żwir. Podziękował p. staroście za obecność oraz za plan zakończenia modernizacji drogi powiatowej w Worowicach jak i wywiązanie się z wcześniejszych deklaracji.
               Starosta Powiatu Płockiego podziękował za dyskusję. Przekazał pozdrowienia od członka Zarządu Powiatu p. Jakubowskiego. Dodał, że powiat ma dobrych ludzi do tego, aby wykonać swoje plany.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie przejęcia  w  zarząd  od  Powiatu Płockiego  drogi  powiatowej  Nr 2949W   Bulkowo – Osiek – Krubice od km 0+000 do km 5+822. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
              W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad po uprzednim usprawiedliwieniu nieobecności przez radnego M. Józwiaka.
              Rada Gminy jednogłośnie ( 11 za ) podjęła uchwałę w sprawie współpracy  pomiędzy  Gminą   Bulkowo  a  Powiatem  Płockim  w   zakresie   zadania pn.: ”Remont  chodnika  w ciągu  drogi powiatowej  Nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w miejscowości Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
              Rada Gminy jednogłośnie ( 11 za ) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla działek nr  ewid. 54, 55/1, 55/3, 55/4, 204 położonych w obrębie geodezyjnym 0028  w Sąchocino  Praga i  działki nr  ewid. 121  położonej w  obrębie  geodezyjnym 0027 w   Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
               W nawiązaniu do dyskusji na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Sekretarz Gminy przekazał opinię Radcy Prawnego UG;  w przypadku dwóch lub więcej osób zainteresowanych dzierżawą danego gruntu powinien odbyć się przetarg.
               Rada Gminy ( 10 za, przy 1 wstrzym. ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  na  grunty  gminne  na  dalszy czas  określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

g)
               Radny B. Matczak zapytał o sprawę planowanej budowy składowiska azbestu w Sochocino – Praga?
Sekretarz Gminy informował, że pracownicy UG dokonali oględzin terenu w Sochocino – Pradze i nie stwierdzono, aby w wyrobisku było coś składowane. Cała sprawa ujrzała światło dzienne, kiedy firma z Warszawy złożyła do  UG wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Przypomniał, że projekt  Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wysłano do Związku Gmin Regionu Płockiego, który miał obowiązek przesłać ten dokument do nas do konsultacji, ale tego nie zrobił. Niekorzystny dla nas zapis w projekcie planu pojawił się w czerwcu br. na wniosek przedsiębiorcy z Warszawy. Nasze działania i projekt uchwały są po to, aby tego składowiska nie było. Dokonany zostanie odpowiedni zapis w  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, bo w 2002r. ówczesna Rada Gminy wpisała ten obszar jako teren składowy.
               Rada Gminy jednogłośnie ( 11 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych dla unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w miejscowości Sochocino – Praga, gmina Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
               Starosta Płocki i Wójt Gminy opuścili salę obrad z powodu innych obowiązków służbowych.

Punkt 8.
               Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie były udzielane.

Punkt 9.
               Sekretarz Gminy informował o nadesłanych listach z okazji Święta Plonów w naszej gminie. Przesłali je Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i poseł R. Kołakowski. Ponieważ dotarły po Święcie Plonów nie były na nim odczytane.
               Radny T. Tybuś w imieniu p. dyrektor szkoły w Blichowie prosił o przedłużenie umowy o pracę dla woźnego w szkole, bo jest on b. potrzebny. Zapytał o pełny etat dla pedagoga szkolnego , bo obecnie jest to jedynie ½ etatu. Wnioskował o doprowadzenie do stanu używalności przynajmniej jednego boiska przy szkole w Blichowie, bo obecnie na jednym jest błoto, a na drugim płynie woda. Zapytał, czy są pojęte jakieś działania w sprawie funkcjonowania biblioteki w Blichowie?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że w przedmiocie biblioteki prowadzone były rozmowy w sprawie pomieszczeń z bankiem Spółdzielczym. Pan Wójt sprawę funkcjonowania biblioteki w Blichowie podda pod dyskusję na kolejnym wspólnym posiedzeniu komisji. Sprawy dot. szkoły powinny trafiać wpierw do organu prowadzącego. Należy podkreślić, że gmina i tak  b. dużo dokłada własnych środków finansowych za zadania oświatowe. Naprawa boisk, czy etaty to jest kwestia pieniędzy.
                Kierownik GOPS informowała, że funkcjonowanie pomocy społecznej jest oparte na ustawie o pomocy społecznej. Gmina nie ma dowolności i nie może kierować osób np. do Domów Seniora a jedynie do DPS – ów, które muszą spełniać określone przepisami warunki.
Sekretarz Gminy nadmienił, że można kierować osobę do innych ośrodków niż DPS – y tylko w szczególnych przypadkach, gdy brakuje miejsc w DPS - ach.
               Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jak można pomóc osobie bezdomnej, która ma jakiś dochód miesięczny np. emeryturę lub rentę i ma też  rodzinę?
Kierownik GOPS odpowiedziała, że trudno, aby takiej osobie pomogła gmina.
               Radny B. Matczak zapytał, czy znane są koszty dowożenia uczniów do szkół w r. szkolnym 2016/2017?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest za wcześnie na takie dane.
               Radny B. Matczak wyraził opinię, że może przy reorganizacji oświaty udałoby się powołać w naszej gminie szkołę zawodową.

Punkt 10.
                Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XX Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 13.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                          Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                       Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi