Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXI/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXI/16

Protokół Nr XXI/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 3 listopada 2016r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 12. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
- Mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek  obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028
b) zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu
d) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bulkowo
e ) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne - na dalszy czas określony
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (11 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
12.10 – uczestniczył w uroczystości otwarcia Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płońsku, do którego uczęszcza 9 – ciu uczniów z naszej gminy.
13.10 - spotkał się z kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Marleną Mazurską.
14,10 – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy oraz sołtys i radną Sochocino - Praga uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas którego przedstawiono silny głos sprzeciwu gminy w sprawie planu składowania azbestu w Sochocino – Pradze. Wszyscy radni sejmiku otrzymali uchwałę – protest Rady Gminy Bulkowo wraz z  zebranymi podpisami mieszkańców dot. tego zagadnienia.
18.10 – spotkał się z Księdzem Proboszczem parafii Daniszewo A. Konwerskim w sprawie organizacji VI Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość odbędzie się w dniu 10.11.br w Daniszewie – o godz. 10.00 w kościele w Daniszewie zostanie odprawiona Msza Święta a następnie zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły w Bulkowie oraz film z wyjazdowego patriotycznego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Na zakończenie p. Wójt  zaprasza wszystkich na grochówkę. Wójt Gminy serdecznie zapraszał uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na uroczystość. W tym samym dniu o godz. 14.00 podpisywał akt notarialny dot. służebności przesyłu dla firmy Energa Operator S.A.
19.10 – uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych do gminy Sławno. W tym patriotycznym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy wraz z opiekunami, harcerze z ZSO Blichowo, radni z komisji oraz p. Henryk Ossowski, syn Henryka Dołęgi Ossowskiego, adiutanta mjr. Hubala. Pan Wójt serdecznie podziękował za miłe przyjęcie przez gospodarzy gminy Sławno.
20.10 – uczestniczył w kolejnym patriotycznym posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, które odbyło się na terenie przy kościele w Bulkowie, również z udziałem uczniów i harcerzy. tym samym dniu spotkał się z projektantem centrum Bulkowa p. Jelcem.
21.10 – spotkał się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego p. A. Struzikiem i Wójtem Gminy Staroźreby p. J. Stradomskim w sprawie realizacji wniosków z zebrania a mieszkańcami dot. niedopuszczenia do powstania składowiska azbestu na terenie naszej gminy. Podczas spotkania Wójt przedstawił stanowisko gminy w sprawie. Marszałek, jak stwierdził, nie wiedział o planach powstania składowiska poddając w wątpliwość sens jego uruchomienia szczególnie, że składowisko takie jest blisko, bo w okolicach Sierpca. Pan Wójt podziękował mieszkańcom za uczestnictwo w zebraniu w Nowych Łubkach jak również gminie Staroźreby za poparcie naszego protestu.
25.10 – na wniosek firmy spotkał się z jej przedstawicielami w sprawie planu uruchomienia składowiska azbestu w Sochocino – Pradze. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski. Pan Wójt przedstawił jasne stanowisko gminy i mieszkańców, że takiej inwestycji na terenie naszej gminy nie chcemy. Poinformował, że stanowisko naszej gminy popierają sąsiednie samorządy. Firma twierdzi jednak, że myśli o spotkaniu się z mieszkańcami.
26 i 27.10 – uczestniczył w konferencji dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
28.10 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
29.10 - na zaproszenie radnego m. Płońska p. G. Przedpełskiego oraz Rady Rodziców przy szkole w Bulkowie uczestniczył w Hubertusie, święcie myśliwych i miłośników koni i jeździectwa. Podkreślił świetną organizację i niepowtarzalny klimat  imprezy. W imprezie, która odbyła się na terenie naszej gminy uczestniczyli liczni goście. Podziękował serdecznie za zaproszenie.
Wójt Gminy informował, że wydawane przez Wójta Gminy zarządzenia dostępne są w BIP–ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący komisji Rady Gminy odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji. Protokoły z posiedzeń komisji są do wglądu w Biurze Rady Gminy.
Radny B. Matczak zwrócił uwagę na niszczenie i zanieczyszczenia asfaltów, podorywanie rowów przy drogach na terenie gminy – jako przykład podał nowy asfalt w Krzykosach.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeśli chodzi o Krzykosy to mieszkańcy sprzątają po sobie, gdy np. coś zostaje z rozrzutnika. Większych problemów nie zauważył chyba, że jest to b. świeża sprawa np. z wczoraj.
W protokole odnotowuje się przybycie na salę obrad radnego C. Dziełakowskiego.

Punkt 6.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

a) Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zgłosił autopoprawki do projektów uchwał w punktach a. oraz b. (projekty uchwał uwzględniające autopoprawki radni otrzymali przed Sesją).
Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028 z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b) Radny B. Matczak zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu radnego A. Cytackiego o wysokość aktualnego zadłużenia gminy.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu informował, że zadłużenie gminy na koniec III kwartału br. wynosi 9.5 mln. zł.
Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c) Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d) Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e) Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne - na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie były udzielane.

Punkt 9. 
Radny M. Józwiak stwierdził, że dopóki nie zacznie się karać za dewastację poboczy, zaorywanie dróg czy wyrzucanie kamieni do rowów to porządku nie będzie.
Kierownik GK informował, że w jednym przypadku /zaoranie drogi /zapadł wyrok, na razie osoba odwołała się od wyroku ale liczymy, że będzie on utrzymany w mocy.
Wójt Gminy informował, że w jednej ze spraw w Krubicach, po kilku latach zapadł wyrok, który jednak jeszcze nie jest prawomocny. Koszty jakie może ponieść rolnik to ponad 10 tys. zł.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że niektórzy rolnicy zostali już ukarani przez policję mandatami za zanieczyszczenie drogi.
Wójt Gminy informował, że gmina wpierw próbuje polubownie załatwiać te sprawy drogowe. Dopiero jak rozmowy nie przynoszą efektu działania podejmuje policja. Obecnie mamy 2 takie przypadki na terenie gminy.
Mieszkaniec Starych Łubek stwierdził, że na jego terenie też niektórzy rolnicy wywożą ziemię z pługa na asfalt.
Radny B. Matczak przypomniał słowa dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z posiedzenia komisji, że na gminę Bulkowo w poprzednich latach powiat przeznaczył b. mało środków finansowych na remonty i modernizacje dróg powiatowych. A kiedyś Radny Powiatu p. Samoraj mówił, że gmina Bulkowo tych środków dostała b. dużo w porównaniu z innym gminami.
Wójt Gminy stwierdził, że odsyła do słów dyrektora ZDP, który twierdził, że ostatnimi laty powiat zainwestował w drogi na terenie gminy Bulkowo ponad 7 mln. zł i słów starosty z ostatniej Sesji Rady Gminy Bulkowo, który powiedział, że biorąc pod uwagę dłuższy okres czasu gmina Bulkowo łącznie z gmina Bodzanów i Maław Wieś była pod tym względem jedną z 3 gmin najmniej dofinansowanych i deklarował remonty i modernizacje dróg powiatowych na naszym terenie.
Radny B. Matczak stwierdził, że może gmina Bulkowo nie jest w powiecie należycie reprezentowana przez radnych powiatowych. O nasze sprawy zabiega tylko radny Kuliński.
Wójt Gminy przypomniał, że nasza gmina niestety nie ma radnego powiatowego z terenu gminy Bulkowo. Ale p. starosta złożył na Sesji Rady Gminy pewne obietnice i na pewno będziemy tego ze swojej strony pilnowali. O wsparcie apelował też do radnych powiatowych z naszego okręgu wyborczego.
Radny Powiatu A. Kuliński informował, że po jego wystąpieniu w powiecie zakupiono kilka ton masy z przeznaczeniem na łatanie dziur na drogach powiatowych m.in. także i w gminie Bulkowo. Co do remontu dróg powiatowych to przypomniał, ze kiedyś radni powiatowi z PSL – u przegłosowali remont drogi w gminie Bielsk, zabierając tym samym remont jednej z dróg w gminie Bodzanów.
Radny B. Matczak wypowiedział się nt. stanu dróg gminnych. Przeprowadzono żwirowania, wydawało się, że wszystko jest b. dobrze a teraz są problemy, np. nieprzejezdna jest droga Romanowo - Gniewkowo – Pilichowo i trzeba coś z tym zrobić. Przypomniał też o potrzebie lamp ulicznych w Gniewkowie. Informował, że w jednej z lamp hybrydowych uszkodzony jest wiatrak.

Radny M. Józwiak wypowiedział się na temat łatania dziur na drogach powiatowych na terenie gminy. Powiat łatanie dziur realizuje opieszale.
Radny Powiatu A. Kuliński informował o pracach Rady Powiatu. Na ostatniej Sesji wypracowano m.in. apel do władz m. Płocka w sprawie stypendiów dla uczniów z terenu powiatu w płockich szkołach, ponieważ uczniowie ci stypendiów nie otrzymują. Uczniów nie można dyskryminować. Podziękował Wójtowi Gminy Bulkowo p. Gabrielowi Graczykowi i wszystkim zaangażowanym za organizację II Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Płockiego Mariusza Bieńka „ W dolinie rzeki Wisły”, który odbył się w dniu 10 września na stadionie w Bulkowie. Opinie uczestników turnieju dot. jego organizacji są znakomite. Gmina stanęła na wysokości zadania. W trakcie turnieju medale „Przyjaciel Powiatu” otrzymali p. Wójt Gminy, p. dyrektor szkoły w Bulkowie i p. doktor z przychodni w Bulkowie. Podziękował sponsorom imprezy. Wyraził opinię, że podobny turniej piłki nożnej można by zorganizować w okresie zimowym w hali sportowej w Bulkowie. Pan A. Kuliński w imieniu Starosty Powiatu Płockiego wręczył medale „Przyjaciel Powiatu” Sekretarzowi Gminy oraz radnemu M. Józwiakowi.
Wójt Gminy stwierdził, ze organizacja turnieju piłki nożnej w Bulkowie to wspólny sukces. Podziękował za pozytywne opinie z zewnątrz. Pogratulował wyróżnionym.
Radny M. Józwiak podziękował za wyróżnienie oraz za wieloletnią współpracę z p. A. Kulińskim przy organizacji kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z Gminy Bodzanów wpłynęło pismo o zakończeniu tej współpracy. Dodał, że zrobi wszystko, aby orkiestra w Bulkowie nadal grała.
Radny Powiatu A. Kuliński zaoferował swoją pomoc w zarejestrowaniu sztabu w Bulkowie, ponieważ czasu jest już b. mało.
Wójt Gminy informował, że zapadła już decyzja, żeby czynić starania, by orkiestra w Bulkowie zagrała. Historia pokazała, że imprezy cieszyły się b. dużym zainteresowaniem.
Radny B. Matczak przypomniał, że podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy odczytane zostało pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie w sprawie zaistniałej sytuacji pomiędzy uczniem a pracownikiem szkoły i żeby informacja o tym została zawarta w protokole z Sesji Rady Gminy. Informował też o 3 pożarach budynków na terenach po dawnych gospodarstwach rolnych – może wprowadzić tam odpowiednie służby, by przyjrzały się problemowi?
Radny J. Leszczyńska informowała o miejscach na drogach w Sochocino - Pradze, Sochocino - Czyżewie i Starych Łubkach, gdzie nie można przejechać.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że problem z drogą był też w Krzykosach, ale po odpowiednim wyprofilowaniu droga jest b. dobra. Dodał, że ważny jest czas profilowania drogi.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że po drogach żwirowych poruszają się b. ciężkie pojazdy i to ma duży wpływ na stan tych dróg.
Wójt Gminy zaznaczył, że ważna jest jakość nawożonego na drogi materiału. Za każdym razem prosi radnych i sołtysów o sygnały, kiedy jest coś nie tak. W okresie letnim drogi były w b. dobrym stanie. Ich stan pogorszył się, kiedy pojawiły się długotrwałe ulewy. Na pewno trzeba podejmować działania, aby drogi były przejezdne.
Mieszkaniec gminy b. pozytywnie wypowiedział się na temat działalności Wójta Gminy w tematyce sportu na terenie gminy. Apelował o to już u poprzedniego Wójta, ale efekt był taki, że gmina nie miała nawet drużyny piłkarskiej i w kwestiach sportowych nic się nie działo. Nawet wybudowana hala sportowa nie jest pełnowymiarowa, do czego przyczynili się poprzedni Wójt i jego doradca. Teraz jest piękny stadion, są trybuny, we właściwy sposób funkcjonuje też hala sportowa. To wszystko dzięki obecnemu Wójtowi Gminy.
Pan Wójt zachęcał mieszkańców gminy do kibicowania drużynie piłkarskiej, która uczestniczy w regularnych rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Płocku.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wszystkim odznaczonym medalem
„Przyjaciel Powiatu”.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Gminy Bodzanów popierające sprzeciw Gminy Bulkowo wobec zamiaru realizacji inwestycji polegającej na lokalizacji składowiska odpadów niebezpiecznych dla unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w miejscowości Sochocino – Praga.
Inspektor ds. Rady Gminy informował o piśmie – informacji Urzędu Skarbowego w Płocku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015r.

Punkt 10.
Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXI Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                              Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                               Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi