Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXII/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXII/16

Protokół Nr XXII/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 6 grudnia 2016r.

     Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo oraz p. Jarosław Matuszewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Delegatura w Płocku p. Tomasz Kominek
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu p. Andrzej Kuliński
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Oddział w Płocku p. Remigiusz Kowalski
- Pracownicy UG, GK i GOPS
- Mieszkańcy gminy – 4 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2017r.:
   a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
   b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
   c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
   d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   e) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
   f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031
   b) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
     Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
     Do proponowanego porządku obrad w imieniu Wójta Gminy prop. poprawek zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o podjęcie w punkcie 7 uchwał w sprawach:
g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków w 2017r.
h) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
i) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
oraz w punkcie 8:
c) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Blichowo, gmina Bulkowo.
     Radni jednogłośnie (13 za) przyjęli zgłoszone poprawki.

Punkt 3.
     Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (13 za) bez dokonywania poprawek.
     Po przyjęciu protokołu głos zabrał p. Tomasz Kominek, dyrektor UM Delegatura w Płocku, który podziękował za zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bulkowo. W swoim wystąpieniu podniósł kwestię perspektywy unijnej 2014 – 2020 i możliwości korzystania z funduszy. Mniej funduszy niż poprzednio jest na drogi. Zachęcał do korzystania w wiedzy i pomocy pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszał do korzystania ze strony internetowej
www.dialog.mazowia.pl. Środki finansowe mogą pozyskiwać m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe ale też i parafie np. na rewitalizację kościołów. Deklarował pomoc i współpracę z gminą.
Radny B. Matczak zapytał o remonty dróg powiatowych i wojewódzkich. Brakuje destruktu oraz środków finansowych na naprawy dróg powiatowych. Interesował się także zwiększonym w ostatnim okresie zanieczyszczaniem powietrza przez Orlen, co jest szkodliwe dla mieszkańców.
Dyrektor UM informował, że sprawy dróg to kompetencje dyrektora M. Kaczmarka. Potrzeby są b. duże. Proponował zorganizowanie w nowym roku spotkania w kwestii dróg ze swoim udziałem i dyrektora M. Kaczmarka. Co do zanieczyszczeń powietrza przez Orlen to jest to sprawa do rozwiązania w przyszłości. Są jeszcze np. na terenie zakładu stare instalacje. Niedawno pojawił się pomysł zakupienia urządzenia pomiarowego dla miasta Płocka i okolic. W najbliższym czasie problemem zanieczyszczenia powietrza zajmie się międzynarodowa grupa fachowców. Generalnie jest powściągliwy w ocenie sytuacji.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że do tej pory Marszałek Woj. Mazowieckiego hojnie wspierał OSP. Jak dalej będzie z funduszami na straże?
Dyrektor UM zapewnił, że wsparcie OSP nadal będzie kontynuowane.
Wójt Gminy przypominał o niedawno omawianej sprawie dot. planów powstania w Sochocino – Praga składowiska azbestu. Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie stanowiącą protest wobec zamiaru realizacji inwestycji zapisanej w projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2027. Gmina podjęła działania na szeroką skalę w tym zakresie, poparcia udzieliły również gminy ościenne. Podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę. Za okazane zrozumienie i podjęte działania w tej kwestii prosił p. dyrektora o przekazanie słów podziękowania Marszałkowski Województwa p. Adamowi Struzikowi. Podziękował p. dyrektorowi za udział w obradach oraz za deklaracje współpracy i pomocy.
Pan dyrektor UM zapewnił, że władzom  województwa leży na sercu dobro ziemi bulkowskiej.
     W trakcie dyskusji z udziałem dyrektora UM Delegatura w Płocku na salę obrad przybył radny K. Przepiórski.

Punkt 4.
     Wójt Gminy pogratulował obecnemu na sali obrad p. Romanowi Sztendurowi mandatu Radnego Gminy Bulkowo uzyskanemu w wyborach uzupełniających w dniu 4 grudnia br. Złożenie ślubowania przez p. radnego nastąpi po opublikowaniu Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Płocku o wynikach wyborów uzupełniających w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
     Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
4.11 – wykonując uchwałę Rady Gminy podpisywał akty notarialne dot. terenów pokolejkowych.
09.11 – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i gośćmi uczestniczył w jubileuszu 100 – lecia urodzin mieszkanki Blichowa.
10.11 – uczestniczył w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Daniszewie. Pan Wójt podziękował za organizację i udział w uroczystościach Księdzu Proboszczowi A. Konwerskiemu a także ks. Dzieńkowskiemu i ks. Trzasce, członkom OSP, sołtysom, nauczycielom, uczniom, gościom, harcerzom i wszystkim mieszkańcom. W tym samym dniu uczestniczył w spotkaniu LGD w Wyszogrodzie.
14.11 – uczestniczył w II Międzygimnazjalnym Dniu Profilaktyki, który odbył się w Blichowie.
16.11 – uczestniczył w szkoleniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas szkolenia pracownicy KRUS przeprowadzili także konkurs o tematyce bezpieczeństwa w rolnictwie.
18.11 – uczestniczył w konferencji „Jakość pomocy przeciw przemocy”. Konferencja odbyła się w Cekanowie i cieszyła się b. dużym zainteresowaniem. Cały program, którego częścią była konferencja pilotowała p. kierownik GOPS z pracownikami za co złożył podziękowania.
19.11 – uczestniczył w II Przeglądzie filmów o tematyce patriotycznej, który odbył się w kinie Przedwiośnie w Płocku. Współorganizatorem konkursu jest drużyna harcerska Sfora z ZSO w Blichowie. Podziękował druhowi P. Szelągowskiemu oraz harcerzom.
22.11 – spotkał się z projektantem w sprawie drogi.
23.11 – uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej OSP.
24.11 – spotkał się z projektantem oczyszczalni ścieków.
26.11 – uczestniczył w walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Zarządu Powiatowego  ZOSP RP, które odbyło się w Soczewce.
28.11 – uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim i Kuratorium Oświaty, które odbyło się w Poświętnem i dotyczyło wdrażania reformy oświaty.
29.11 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
01 – 02.12 – uczestniczył w szkoleniu w „Akademii Wójta”.
05.11 – spotkał się z dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku w sprawach dotyczących naszej gminy m.in. przemocy w szkołach.
      Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP –ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
     Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. Andrzej Cytacki odczytał protokół z ostatniego posiedzenia komisji. Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy są do wglądu w biurze Rady Gminy.

Punkt 6.
     Radny Matczak zastanawiał do kogo adresowany jest baner wywieszony przy szkole w Bulkowie? Pytał o zasady naliczania podatków od nieruchomości np. od prowadzonej działalności gospodarczej jak sklepy itp. W sprawie remontów dróg powiatowych stwierdził, że rejon drogowy w Bodzanowie twierdzi, że nie ma materiału na naprawy.
Wójt Gminy zapewnił, o czym mówił wielokrotnie, że ciągle zabiega o remonty dróg powiatowych na terenie gminy. Jeszcze dziś będzie o tym rozmawiał kolejny raz. Co do wysokości podatku od nieruchomości, to zainteresowani składają stosowne deklaracje. UG przeprowadza tu wyrywkowe kontrole. Baner przy szkole raczej nie jest skierowany przeciwko samorządowi. My nie mamy nic wspólnego z reforma oświaty. Uporaliśmy się z „ustawą śmieciową”, teraz czeka nas kolejne wyzwanie - reforma oświaty.
Radny K. Przepiórski pytał o zaległości w przekazywaniu środków finansowych z budżetu centralnego na realizację Programu 500 Plus. Pytał też o kwestie finansowe w związku z reformą systemu oświaty.
Wójt Gminy informował, że co do funduszy na Program 500 Plus to nie ma tu żadnych zaległości. Nad zagadnieniem dot. reformy oświaty na terenie naszej gminy pracuje inspektor ds. oświaty.
Skarbnik Gminy zapewniła, że gmina nie dołożyła żadnej złotówki do realizacji Programu 500 Plus, łącznie ze środkami na obsługę programu.
     Radny M. Józwiak poruszył problem braku destruktu na łatanie dziur w drogach powiatowych na terenie gminy. Dziury pozostały po poprzedniej zimie, nie zostały należycie połatane i teraz się tylko powiększają. Proponował wystosowanie do powiatu zdecydowanego wystąpienia w tej kwestii.
     Radny B. Matczak pytał o kotłownię w Osieku – czy będzie ona przekazana mieszkańcom?
Wójt Gminy informował, że kotłownia jest sprawna, była i jest przygotowana do przekazania mieszkańcom osiedla i można uruchomić z niej ogrzewanie. Z tego co wiadomo mieszkańcy ogrzewają się indywidualnie i nie ma sygnałów o jakichś zagrożeniach przy takim sposobie ogrzewania. Nie widać jednak woli przejęcia kotłowni przez mieszkańców Osiedla Osiek.
     Radny T. Tybuś zapytał o budowę turbin wiatrowych. Jak na dziś ma się sprawa z odległościami turbin od zabudowy mieszkalnej, miała wejść w życie nowa ustawa regulująca te kwestie – podobno przez 30 lat nie będzie można budować czy rozbudowywać budynków w pobliżu turbin?
Wójt Gminy informował, że sprawą zajmuje się Radca Prawny UG i sprawa tych odległości nie wygląda tak drastycznie, jak to się na początku mogło wydawać. W tej chwili nie ma żadnej pozytywnej decyzji na budowę turbin na terenie naszej gminy i można skłaniać się ku opinii, że raczej żadna turbina nie powstanie.
     Radny B. Matczak wyraził opinię, że dobrze byłoby, aby podatki na terenie naszej gminy były jeszcze niższe, ale niestety nie da się tego pogodzić z potrzebami jakie choćby widać na drogach. Tu przydałoby się więcej funduszy. Wskazał też na niszczenie dróg przez wielkie pojazdy cukrowni.
Wójt Gminy informował o zbliżających się naborach wniosków o środki zewnętrzne. UG przygotowuje się do tego. Co do stawek podatkowych to w porównaniu z innymi gminami nie są one wysokie. Zawsze np. obniżaliśmy cenę GUS, która jest podstawą do naliczania podatku rolnego. Ubiegając się o środki unijne i zabiegając o inwestycje trzeba pamiętać, że każda perspektywa unijna jest coraz mniej korzystna, bo wymaga od gmin coraz to większego wkładu własnego w dany projekt. Żeby wykonać jakąś inwestycję musimy posiadać środki na ten wkład.
Radny Powiatu A. Kuliński informował, że o niszczeniu dróg przez pojazdy cukrowni i ewentualnej rekompensaty rozmawiał z dyrektorem cukrowni z Torunia, który twierdzi, że po to są drogi, aby z nich korzystać.

Punkt 7.

a)
     Rada Gminy (12 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było. W głosowaniu nie uczestniczyli radni K. Przepiórski. i B. Matczak, który wyszedł z sali obrad.

b)
     Rada Gminy (13 za przy 1 wstrz.) przyjęła stawkę GUS jako cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
     Rada Gminy (13 za przy 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
     Radny B. Matczak mówił nt. korzystania z ulg przy zakupie ziemi i na modernizację. Pytał, czy zmieniły się przepisy dot. podatku od nieruchomości dla emerytów?
Kierownik GK informował, że jeśli chodzi o ulgi na modernizacje to sprawdzane są faktury i jest to na bieżąco kontrolowane.
Wójt Gminy przypominał, że sprawy ulg rolniczych przy zakupie ziemi regulują przepisy i gmina ma obowiązek stosowania się do nich. Jest granica obszaru gospodarstwa, od której ulga nie przysługuje. Spraw związanych z płatnością podatku rolnego pilnuje pracownik w referacie podatkowym. Należy nadmienić, że generalnie ruch w obrocie ziemią na naszym terenie jest duży i rzeczywiście wpływ z podatku rolnego jest wówczas mniejszy, bo rolnikom przysługują ulgi. Co do podatku dla emerytów to niestety zmian nie ma.
     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym, punkcie obrad nie było.

f)
     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
     Rada Gminy (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków w 2017r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. W głosowaniu nie uczestniczył radny K. Przepiórski.

h)
     Rada Gminy (13 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
     Uchwały w punktach f, h, i, j podjęto z uwzględnieniem niewielkich poprawek do projektów uchwał omawianych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29.11.br. wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Zespół w Płocku.

Punkt 8.

a)
     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
     Skarbnik Gminy wnioskowała o uwzględnienie w uchwale kwoty 63.400 zł., która wpłynęła z PZU z tytułu odszkodowania w związku z pożarem biblioteki w Blichowie i przeznaczenie jej na planowane zakupienie nieruchomości w Blichowie od Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę. Gdyby podczas negocjacji dot. zakupu nieruchomości kwota zakupu okazała się wyższa proponowała przeznaczyć na ten cel dodatkowo środki z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
gminnej 29040W w m-ci Łubki Nowe – Sochocino-Praga etap II”.
Radny K. Przepiórski zastanawiał się, czy warto nabyć wskazaną nieruchomość z przeznaczeniem na bibliotekę, bo reforma oświaty może sprawić, że biblioteka mogłaby zmieścić się w budynku szkoły w Blichowie. Być może zakup budynku byłby opłacalny, ale może nie pod kątem umieszczenia tam biblioteki.
Wójt Gminy przypomniał, że wspólnie z radnymi zastanawiał się głęboko nad zasadnością zakupu przedmiotowej nieruchomości. O opinię poprosił też p. dyrektor GBP, rozmawiał z p. dyrektor szkoły i w szkole raczej nie będzie wolnych pomieszczeń, które można by wykorzystać na bibliotekę. Poza tym biblioteka musi posiadać oddzielne wejście i funkcjonować niezależnie od godzin funkcjonowania szkoły. Na pewno zakupiony lokal trzeba będzie wyremontować, dojdą też koszty m.in. zakupu i montażu schodołazu dla osób z niepełnosprawnościami oraz klap oddymiających co wniesie ok. 25 tys. zł. Zakupiony lokal przeznaczony byłby jednak nie tylko na bibliotekę ale i na inne potrzeby np. dla działających stowarzyszeń czy dla seniorów.
     Rada Gminy (13 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
     Salę obrad po uprzednim usprawiedliwieniu opuścili Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski oraz radny Andrzej Cytacki. Przewodniczenie obradom przejął Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski.

c)
     Rada Gminy (11 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
     Rada Gminy (11 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Blichowo, gmina Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9
       
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 10.
     Wójt Gminy informował, iż dofinansowanie uzyskał projekt na termomodernizację obiektów: remiza OSP Bulkowo wraz z przebudową dachu i fotowoltaiką, remizy OSP w Nadułkach wraz z przebudową i w Worowicach. Realizacja tych inwestycji nastąpi prawdopodobnie w 2017r.
     Radny B. Matczak zwrócił uwagę na słabsze niż dotychczas wyniki strażaków w konkursie ekologicznym dla członków straży. Dodał, że szkoda, że na konkurs nie było komu jechać a przecież gmina przekazuje środki finansowe na funkcjonowanie straży. Pytał też o możliwość realizacji i dofinansowania w 2017r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
     R. Sztendur, podziękował za gratulacje w związku z uzyskaniem mandatu radnego gminy w wyborach uzupełniającvch. Złożył deklarację współpracy. W imieniu mieszkańców mówił o likwidacji z dniem 01.12. br. porannego kursu autobusu relacji Płock - Płońsk. Po zebraniu podpisu od mieszkańców proponował spotkanie w tej sprawie z dyrektorem  PKS - u w Płocku.
Wójt Gminy zapewnił o swojej współpracy, także w przedmiocie zlikwidowanego kursu autobusu. Szkoda, że PKS nie informuje nas o planach likwidacji kursów. Co do funkcjonowania OSP na terenie gminy to p. Wójtowi zależy na tym, aby wszystkie jednostki funkcjonowały jak najlepiej a to już zależy przede wszystkim od ich członków i wybranych przez nich zarządów.
Rzeczywiście dobrze byłoby, aby w konkursach uczestniczyło więcej strażaków, bo deklaracje udziału składa wielu a jedzie 5 – 6 osób. Wójt informował o kontroli w jednostkach OSP przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną straży z jego udziałem. Wyniki kontroli będą omawiane na spotkaniu zarządu oddziału gminnego OSP. Jeśli chodzi o oczyszczalnie przyzagrodowe, to gmina może uczestniczyć w takim projekcie pod warunkiem, że będzie znaczne dofinansowanie z zewnątrz. To samo dotyczy dalszej budowy oświetlenia ulicznego.
Pan Wójt mówił nt. realizacji wniosków o odszkodowania z tytułu ujemnych skutków przezimowania i suszy. W tej sprawie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynął do UG e-mail z b. krótkim terminem realizacji w efekcie czego pracownicy UG w trybie b. pilnym wykonali telefony z informacją do wszystkich 272 zainteresowanych rolników. Staramy się pomagać mieszkańcom jak możemy, choć tu była ewidentna wina agencji.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że reakcja Wójta i UG w w/w kwestii była błyskawiczna, pracownicy wykonali b. dobrą pracę i za to bardzo podziękował. Wyraził też opinię, że p. R. Sztendur mandat radnego gminy uzyskał w dn. 4.12 a już swoimi działaniami spowodował, że w 2017r. zostanie naprawiona droga powiatowa przez Worowice.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że o planowanej modernizacji drogi powiatowej przez Worowice informował Starosta Płocki p. M. Bieniek podczas Sesji Rady Gminy Bulkowo w dniu 11 października br.
     Pracownik MODR informował o możliwości składania wniosków przez rolników w ramach programów dla rolnictwa, gdzie można pozyskać fundusze jak np. restrukturyzacja małych gospodarstw, modernizacja gospodarstw rolnych czy wnioski rolnośrodowiskowe. Premie można uzyskać np. na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przypomniał o pełnionych przez niego dyżurach na terenie gminy Bulkowo: wtorki i piątki – w GCI w Worowicach, środy – w UG, czwartki – w GBP. Informacje MODR zamieszczane są na bieżąco na tablicy informacyjnej UG oraz na stronie ośrodka.
Wójt Gminy w ramach współpracy zaproponował użyczenie stron internetowych gminy do zamieszczania informacji MODR – u.
Pracownik ODR – u zobowiązał się do przekazywania komunikatów do zamieszczenia na stronach gminy.

Punkt 11.
     Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski dokonał zamknięcia XXII Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                          Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                          Andrzej Krokowski
                                                                             Jarosław Matuszewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi