Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIII/16
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIII/16

Protokół Nr XXIII/16
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 grudnia 2016r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu p. Andrzej Kuliński
- Mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
3. Informacja nt. porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2016 – 2031
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016r.
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2017r.
e) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
f) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi
na terenie Gminy Bulkowo na 2017 rok.
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
      Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
      Pan Roman Dominik Sztendur, który uzyskał mandat radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo w dniu 6 grudnia br. złożył ślubowanie.

Punkt 3.
      Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono propozycji zmian.

Punkt 4.
      Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za)
w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 5.
      Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
12.12 – uczestniczył w zakończeniu gminnego projektu „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie”. Gmina Bulkowo jest jedną z 5 gmin w województwie mazowieckim,
które otrzymały dofinansowanie do projektu. Projekt realizowany był głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie. Wręczono również dyplomy wolontariuszom.
13.12 – uczestniczył w szkoleniu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej adresowanym do mieszkańców, uczestniczył w konsultacjach projektu rewitalizacji gminy Bulkowo a następnie w spotkaniu opłatkowym Seniorów.
15.12 – uczestniczył w podsumowaniu projektu „Wsi spokojna, wsi wesoła”, podczas którego wręczono nagrody dla uczniów i szkół. Projekt realizowały p. Renata Frankiewicz z GK i p. Katarzyna Sobiecka z GOPS. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu gminy. W tym samym dniu podpisywał akty notarialne u notariusza dotyczące działek przy oczyszczalni ścieków w Bulkowie.
16.12 – uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Płocku, którego jest członkiem wybranym na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W tym samym dniu wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Kierownikiem USC uczestniczył w Złotych i Diamentowych Godach par małżeńskich
z terenu naszej gminy. W uroczystościach uczestniczyła także p. Marlena Mazurska – kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku.
20.12 – uczestniczył w Jasełkach w szkołach w Nowych Łubkach i Blichowie.
21.12 – uczestniczył w Jasełkach w szkole w Nowych Krubicach organizowanych
przy współpracy GOPS i stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” oraz we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Następnie uczestniczył w spotkaniu opłatkowym radnych, sołtysów, pracowników i osób związanych z samorządem.
23.12 – uczestniczył w wigilii subregionu płocko – ciechanowskiego zorganizowanej przez Marszałka Województwa p. A. Struzika.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
      W okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. Protokół jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 7.
      Radny B. Matczak zapytał o wykonanie uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy
i o ich ilość.
Inspektor ds. Rady Gminy informował, że po Sesji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy za II półrocze br. Sporządzony protokół zostanie odczytany na kolejnej Sesji Rady Gminy. Wcześniej, w br. komisja skontrolowała wykonanie uchwał za I półrocze br. przedstawiając protokół z kontroli na Sesji.

Punkt 8.

a)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2016 – 2031. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
      Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie w projekcie uchwały wpływu kwoty 12.608 zł. – dotacja na zadania zlecone (na wypłatę świadczeń rodzinnych z GOPS), zmniejszenia o kwotę 10.000 zł środków na zasiłki celowe i przeznaczenie tej sumy
na opłatę za przedszkola dla dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli
w innych gminach oraz o zmniejszenie o ponad 500.000 zł. środków w dz. inwestycje
i przeznaczenie ich na zmniejszenie deficytu.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016r. z uwzględnieniem wszystkich poprawek wniesionych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu
do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 13 grudnia 2016r. Nr Pł.391.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017r. oraz Nr Pł.390.2016
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Bulkowo na lata 2017 – 2031. Opinie są pozytywne.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2017r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
      Radny B. Matczak zapytał, czy na 2017r. przechodzą z 2016r. do zapłacenia jakieś zobowiązania finansowe i czy starczy funduszy na ich ewent. realizację?
Skarbnik Gminy informowała, że faktury jeszcze spływają i są regulowane na bieżąco. Po zamknięciu roku budżetowego będzie wiadomo co jeszcze ewent. zostało
do uregulowania, ale funduszy na pewno wystarczy.

e)
      Sekretarz Gminy w imieniu Wójta wniósł o wykreślenie z projektu uchwały w § 4 słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r”.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem poprawki wniesionej przez Sekretarza Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2017 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad
nie było.

g)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017r. Podjęta uchwała w załączeniu
do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
      Ten punkt zrealizowano w punkcie 7 porządku obrad.

Punkt 10.
      Radny M. Józwiak zapraszał wszystkich uczestników obrad oraz mieszkańców
na 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagra w Bulkowie.
Po raz pierwszy gmina Bulkowo ma samodzielny sztab, bo do tej pory był on wspólny
z gminą Bodzanów. Podziękował p. A. Kulińskiemu za wieloletnią współpracę
oraz okazaną pomoc przy organizacji najbliższego finału w gminie Bulkowo.
      Wójt Gminy odczytał pismo Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o.
dot. współpracy w przedmiocie gazyfikacji gminy Bulkowo. Powstał list intencyjny. Pan Wójt podejmuje kroki w kwestii gazyfikacji gminy. Obecnie wypełniono ankietę nt. potrzeb samego samorządu a w przyszłości będzie to dotyczyło także mieszkańców.
O sukcesie gazyfikacji rozstrzygnie zapotrzebowanie naszych mieszkańców na gaz ziemny. Jeżeli firmie będzie się to opłacało to stworzy u nas infrastrukturę.
       Wójt Gminy informował o wniosku jaki wpłynął do UG od firmy Dino Polska
w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bulkowo Butary – teren ma przeznaczenie usługowo – mieszkaniowe (działka naprzeciw budynku UG przy ul. Płockiej). Dalsze kroki inwestor kieruje już do starostwa, gmina jest tu już wyłączona z postępowania.
      Wójt Gminy informował, że od 6 lat trwała sprawa sądowa z rolnikiem z Krubic
w sprawie drogi. Sprawa w całości została wygrana przez Gminę. Powód zażądał wydania części nieruchomości a przegrał i poniósł koszty ponad 10 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny. Inna sprawa, o drogę konieczną - droga będzie przebiegała
przez grunty inne niż gminne i jest to dla gminy oszczędność, nie poniesiemy kosztów.
Na dzień dzisiejszy nie jest wiadome czy będzie odwołanie. Zakończona jest również sprawa nałożonej kary przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za zrzut ścieków do rowu melioracyjnego w Osieku w 2010r. za poprzedniego wójta. Odwołanie uchroniło Gminę od prawie 5 tys. zł. kary plus odsetki. Zakończona jest również sprawa pracownicza o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy. Powódka żądała przeszło 10 tys. zł. plus odsetki plus koszty zastępstwa procesowego (ok. 2.5 tys. zł.). Zawarto ugodę na równowartość 1,5 miesięcznego wynagrodzenia tj. ok. 5.2 tys. zł. bez żadnych dodatkowych kosztów. Sprawa trwała ok. 4,5 roku i trwałaby jeszcze ok. 2 lat. Sąd nakłaniał do ugody twierdząc, że jest to chęć polubownego załatwienia sprawy
i nie rozstrzyga o winie. Biorąc pod uwagę czas trwania sprawy, stres pracowników podczas zeznań, chęć drugiej strony do zawarcia ugody została ona zawarta na takich warunkach jak wyżej. Takie praktyki są stosowane również w innych gminach.
      Wypowiadając się w kwestiach finansowych gminy Pan Wójt informował, że gmina nie musi zaciągać kredytu, który był planowany przy uchwalaniu budżetu gminy
na 2016r. i miał wynosić ok.1,7 mln. zł. Jest to b. korzystna sytuacja dla gminy, szczególnie w kontekście planowanych do realizacji inwestycji. W budżecie gminy udało się wygospodarować dodatkowo 700 tys. zł. i stąd konieczność zaciągnięcia zaplanowanego rok wcześniej kredytu zniknęła. Jest to wyjątkowy rok w historii gminy, ponieważ wcześniej każdy rok kończył się zaciągnięciem kredytu. Znacznie lepsze będą teraz wskaźniki finansowe gminy. Realizując wykonanie budżetu na 2016r. p. Wójt dołoży wszelkich starań, aby 2016r. zakończyć bez zaległości przechodzących na rok przyszły tj. 2017.
Pan Wójt przypomniał o realizacji w 2016r. wielu zadań czy projektów jak np. budowa stadionu piłki nożnej w Bulkowie, zakup lamp hybrydowych, zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP, wykonanie drogi w Krubicach Starych, wiele prac, także na drogach, wykonywała GK, organizowane były liczne konkursy dla uczniów, środki z zewnątrz pozyskiwał także GOPS. Wiele programów zrealizowano, aby przygotować się do przyszłych naborów wniosków – wykonano projekt budowy studni w Nowych Łubkach, projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie, na budowę kanalizacji czy np. na zagospodarowanie terenu
w Pilichowie Osiedlu. Może nie ma inwestycji sztandarowych jak np. wielu km dróg itp. jak kiedyś mówił jeden radny, ale gmina przygotowuje się dalej do naborów,
które wkrótce powinny ruszyć – np. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin regionu Płockiego” – strażnice OSP
w Bulkowie, Nadułkach i Worowicach. Co do dróg, to prowadzono rozmowy
ze starostwem w sprawie modernizacji dróg powiatowych na naszym terenie (np. nakładka na drogę
od Bulkowa w kierunku Bodzanowa), wykonano niewielki remont drogi przez Bulkowo Wieś, wykonywane będą chodniki z kostki w centrum Bulkowa, gdzie materiał będzie pochodził z powiatu a robocizna będzie w naszym zakresie.
       Radny B. Matczak wypowiedział się nt. budowy turbin wiatrowych oraz funduszy
w związku z reformą oświaty. Mówił o braku środków w powiecie na remonty dróg powiatowych i apelował do radnych powiatowych, aby się tym problemem zajęli.
Radny Powiatu A. Kuliński stwierdził, że łatwo jest mówić i wymagać od innych,
ale każdy od siebie mógłby może coś czasami załatwić czy zrealizować. Podziękował
p. M. Józwiakowi za wieloletnią współpracę przy organizacji kolejnych finałów WOŚP. Komplementował p. M. Józwiaka jako szefa sztabu, który ostatnio w Warszawie
za własne pieniądze kupował przedmioty na licytacje podczas najbliższego finału. Zapewnił, że będzie zabiegał o modernizacje dróg w kierunku Kobylnik
oraz od Worowic w kierunku Płońska, choć często brakuje mu wsparcia w pozostałych radnych powiatu. Podziękował p. Wójtowi za współpracę w obszarze sportowym
a szczególnie za znakomitą organizację Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej
w Bulkowie. Zgodnie z wcześniejszymi rozmowami w Bulkowie odbędzie się też Turniej Halowy Piłki Nożnej. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył władzom
i mieszkańcom gminy najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne. Życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku przekazał też w imieniu Starosty Płockiego,
który sympatyzuje z gminą Bulkowo.
      Wójt Gminy zapewnił, że poczyniono wiele starań, aby WOŚP w Bulkowie grała nadal. Dziękując Radnemu Powiatu A. Kulińskiemu za dotychczasową współpracę zapraszał do jej kontynuacji zarówno podczas finałów orkiestry jak i np. przy organizacji imprez sportowych czy rekreacyjnych. Miło jest, że p. Starosta dobrze wypowiada się o gminie Bulkowo, bo o dobrej współpracy z gminą mówił tu na Sesji Rady Gminy a dotychczasowa współpraca z p. Starostą dowodzi, że nie rzuca on słów na wiatr. Proponował również, aby pozostali radni powiatowi przejechali się drogami powiatowymi w kierunku Płońska i Kobylnik, aby przekonać się w jakim stanie są te drogi.
      Pan Wójt informował o 3 projektach: złożono wniosek do LGD na modernizację drogi przez Nowy Podleck, na Odnawialne Źródła Energii, w którym uczestniczy też kilkudziesięciu mieszkańców gminy i wkrótce okaże się jak będzie z dofinansowaniem projektu, na ukończeniu jest projekt dot. zagospodarowania centrum Bulkowa
i ul. Szkolnej.
      Radny B. Matczak pytał, jakie będzie miał przeznaczenie nowy budynek firmy Ola –Trans w Bulkowie – może będzie tam hipermarket? Mówił nt. potrzeby lepszego oznakowania zmiany nawierzchni drogi na pograniczu Pilichowa i Worowic.
Wójt Gminy informował, że teren firmy Ola – Trans jest przeznaczony m.in. na cele usługowo – handlowe. Co dokładnie będzie mieściło się w nowym budynku – tego nie wie, to jest teren prywatny. Gmina wydała jedynie decyzję o warunkach zabudowy,
bo taką decyzję musiała wydać.
      Radny T. Tybuś pytał o nowe zasady dotyczące wycinki drzew jakie mają obowiązywać od 1 stycznia 2017r. Podobno mają zniknąć pozwolenia na wycinkę drzew?
Wójt Gminy informował, że rzeczywiście przepisy dot. wycinki drzew od nowego roku zmieniają się i gmina ma prawdopodobnie 3 miesiące na dostosowanie się do tych przepisów. Na pewno będą one bardziej liberalne od obecnie obowiązujących. Zagadnienie będzie omawiane m.in. na wspólnym posiedzeniu komisji.
      Radny R. Sztendur podziękował za ciepłe przyjęcie w gronie radnych. Zapewnił
o swojej współpracy w rozwiązywaniu problemów gminy. Pytał o możliwość zakręcania, chociaż w okresie zimowym, autobusu szkolnego w Szastach w miejscu, gdzie wsiadałoby troje dzieci.
Wójt Gminy informował, że sprawa dowozu dzieci do szkół jest wnikliwie rozpatrywana przed rozpoczęciem każdego r. szkolnego i generalnie zawarte ustalenia są stałe.
W ciągu roku szkolnego zdarzają się jednak niejednokrotnie wnioski dot. dowozu i są one rozpatrywane indywidualnie. Trzeba tu pamiętać głównie o godzinach rozpoczęcia nauki w szkołach tak, aby autobus dojechał na czas. W skali gminy jest około 20 – tu takich zgłoszeń i każde jest rozpatrywane indywidualnie.
      Radny B. Matczak zgłosił do naprawy lampę hybrydową w Nowych Lubkach. Dodał, że może takie mienie powinno być ubezpieczone? Mieszkańcy długo czekali na te lampy a teraz ich nie szanują. Zwrócił uwagę na fakt, że z powodu złej pogody pogorszył się stan dróg gminnych i dobrze byłoby poprawić nawierzchnie chociaż tam, gdzie jeździ szkolny autobus.
Kierownik GK informował, że w N. Łubkach doszło do próby kradzieży turbiny i sprawę zgłoszono policji. Teraz musimy czekać na przyjazd firmy, która montowała oświetlenie. Sami nie możemy naprawiać, bo stracimy gwarancję. Firma obiecała wykonać prace
do końca br. Co do ubezpieczenia, to zastanowimy się czy będzie to dla nas opłacalne.
Wójt Gminy przypomniał, że jedna lampa hybrydowa to koszt ok. 12 – 13 tys. zł. - szkoda, że ktoś to niszczy tym bardziej, że mieszkańcy od dawna zabiegali
o oświetlenie. Co do dróg gminnych to staramy się reagować jak tylko jest to możliwe. Wójt dodał, że ma ustną umowę z przewoźnikiem, że będzie on sygnalizował, kiedy droga jest do poprawy. Na razie taki sygnał do p. Wójta nie dotarł.
Radny M. Józwiak wyraził opinię, że lampy hybrydowe powinny być instalowane wyżej, bo teraz niestety stanowią łatwy łup dla złodzieja. W sprawie łatania dziur na drogach powiatowych na terenie naszej gminy stwierdził, że aby znów nie było podziału
na dziury duże i małe, jak to kiedyś miało już miejsce.
       Radny B. Matczak poruszył sprawę przydomowych oczyszczalni ścieków. Może jakiejś pomocy naszym mieszkańcom, np. w formie dofinansowania, udzieliłby Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, którego dyrektorem jest mieszkaniec naszej gminy?
Wójt Gminy stwierdził, że jest za tym, aby takie oczyszczalnie na terenie gminy powstawały. Pamięta o takich inwestycjach i jeśli tylko pojawi się możliwość korzystnego dofinansowania ze środków zewnętrznych budowy takich obiektów,
to na pewno przygotuje stosowny projekt uchwały do dyskusji radnym.
Kierownik GK informował o istniejących możliwościach indywidualnego ubiegania się
o środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
      Wójt informował, że były już zamieszczane informacje do mieszkańców
o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do oczyszczalni i urząd oferował pomoc. Nikt nie skorzystał chociaż była okazja dla osób indywidualnych.
       Radny M. Józwiak informował, ze poprzez LGD można pozyskać środki finansowe na odnowienie obiektów zabytkowych. Proponował pamiętać o takich możliwościach przy rewitalizacji centrum Bulkowa z myślą o dworku w Bulkowie.
       Radny R. Marciniak w imieniu mieszkańców Osiedla Osiek zwrócił się o demontaż komina w kotłowni w Osieku, bo zdaniem mieszkańców grozi on przewróceniem. Osoby niepowołane chodzą i ciągną za liny stabilizujące tak, ze komin się buja.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że niedawno wykonano prace, aby komin nie stanowił niebezpieczeństwa, wykonano m.in. odciągi. Nie wolno ich ruszać. Do sprawy proponował wrócić po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego, chociaż nikt
z mieszkańców nie podpisał umowy na ogrzewanie z kotłowni.
      Przewodniczący Rady Gminy złożył uczestnikom obrad oraz wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Podziękował
za współpracę Radnemu Powiatu A. Kulińskiemu zwracając uwagę na fakt, że to jedyny radny powiatu, który uczestniczy w obradach Rady Gminy Bulkowo. Podziękował wszystkim za całoroczną współpracę.
      Wójt Gminy złożył uczestnikom obrad oraz wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Dziękował radnym za ich konstruktywną współpracę i patrzenie w przyszłość. Dzięki zgodnej współpracy gmina nadal będzie się rozwijać.

Punkt 11.
      Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXIII Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                       Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                     Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi