Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIV/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIV/17

Protokół Nr XXIV/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 10 lutego 2017r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu p. Andrzej Kuliński
- Doradca Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Warszawa - Oddział Płock p.Anna Gajewska.
- Mieszkańcy gminy – 4 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
b) uzupełnienia składów Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bulkowo
c) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021
e) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie
f) analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
      Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność na Sesji Wójta Gminy Bulkowo, który uczestniczy w Prezydium Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Błoniu, w imieniu p. Wójta sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy złożył Sekretarz Gminy:
06.01 – uczestniczył w Mszy Świętej i spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej przy parafii Św. Trójcy w Bulkowie.
13.01 – uczestniczył w spotkaniu z posiadaczami „starego” punktu skupu mleka w Daniszewie nt. zagospodarowania budynku i działki.
15.01 – uczestniczył w XXV finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie.
17.01 – spotkał się z dyrektorami szkół z terenu gminy Bulkowo.
18.01 -  spotkał się w starostwie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczył w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Płocku nt. przyszłych naborów.
19.01 -  wyjechał na oględziny piaskarki na potrzeby Gospodarki Komunalnej.
20.01 – uczestniczył w zebraniu spółki wodnej z terenu gminy Bulkowo a o godz. 16.00 w obchodach 25 – lecia samorządu gminy Sierpc.
23.01 – uczestniczył w ponownym spotkaniu z „posiadaczami” starego punktu skupu mleka w Daniszewie nt. zagospodarowania budynku i działki.
24.01 – uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem operacyjnym spółki Mobilis Płock w sprawie kursu autobusu.
25.01 – spotkał się z Komisją Rewizyjną Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP.
27.01 – uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Płocku, spotkał się również ze starostą.
28.01 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Nadułki.
31.01 – spotkał się w Warszawie z wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim.
01.02 – uczestniczył w dyskusji nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sochocino – Praga. Spotkał się również w Bulkowie z Komendantem Miejskim Policji w Płocku i kierownikiem Posterunku Policji w Bodzanowie.
02.02 – uczestniczył w posiedzeniach Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz. ds. Samorządu Rady Gminy. Uczestniczył także w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Bulkowie.
03.02 – spotkał się z dyrektorem MODR Oddział w Płocku p. Wojciechem Banaszczakiem i nowym doradcą na teren gminy Bulkowo p. Anną Gajewską. Uczestniczył w Dniu Babci i Dziadka oraz w pasowaniu na przedszkolaka w Punkcie Przedszkolnym we Włókach. Spotkał się również z wykonawcą studni głębinowej w Nowych Łubkach. O godz. 18.00 spotkał się z członkami stowarzyszenia „ Nasza Przyszłość”.
04.02 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Bulkowo.
07.02 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy oraz w spotkaniu z firmą KBTO  Sp. z o. o.  Operator Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w sprawie stawki za zajęcie pasa drogowego.
08.02 – spotkał się z dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Płocku p. Lucyną Kęsicką.
09.02 – uczestniczył w konkursie „ Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach.
Zarządzenia Wójta Gminy publikowane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
W trakcie realizacji punktu 4. porządku Sesji na salę obrad przybył radny K. Przepiórski.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jolanta Leszczyńska, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. Justyna Dominiak oraz radny p. Roman Sztendur odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji Rady Gminy. Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy.
       Radny B. Matczak zwrócił uwagę, że na posiedzeniu wspólnym komisji stwierdził też, że referendum ogólnokrajowe ws. dwukadencyjności jest zbędne m.in. z powodu b. wysokich kosztów organizacji tj. ok. 100 mln. zł.

Punkt 6.
       Radny R. Sztendur informował o 3 lampach ulicznych na zakręcie w Worowicach, gdzie uzupełniono linię po kradzieży przewodów, ale lampy nadal nie świecą.
       Radny M. Józwiak zwrócił się do radnego powiatu A. Kulińskiego z zapytaniem o remont odcinka drogi od Bulkowa w kierunku Bodzanowa. Czy na wykonanym odcinku będzie jeszcze położona druga warstwa i co z poboczami? Powinien być również namalowany pas na środku jezdni.
Radny powiatu A. Kuliński informował, że prace na w/w odcinku jezdni zostały zakończone i nic już więcej wykonywane nie będzie, za wyjątkiem poboczy, na które kruszywo dowiezie Rejon Drogowy Bodzanów. Pasów na jezdni nie będzie. Planowany jest remont dalszego odcinka drogi w kierunku Bodzanowa tj. położenie jeszcze jednej warstwy nawierzchni. Inne drogi powiatowe powiat też będzie się starał realizować zgodnie z planem.
       Doradca MODR Oddział Płock zapraszała na kurs chemizacyjny dla rolników, który odbędzie się w dniu 4 marca br. o godz. 8.00 w Małej Wsi.

Punkt 7.

a)
       Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie w projekcie uchwały dotacji w wysokości 333 zł. jaka wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. wraz z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. W głosowaniu nie uczestniczył radny M. Józwiak, który na chwilę opuścił salę obrad.

b)
      Przewodniczący Rady Gminy zgłosił na członka Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bulkowo radnego Romana Sztendura (radny wyraził zgodę na kandydowanie). Innych kandydatur nie zgłoszono.
      Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz.) dokonała wyboru radnego Romana Sztendura w skład Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
      Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
      Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
      Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
      Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wniósł autopoprawkę polegającą na zapisaniu w projekcie uchwały po podstawie prawnej zwrotu „ Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje”.
      Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
      Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
      Punkt zrealizowano w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 9.
      Sekretarz Gminy poinformował uczestników obrad o piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dot. ponownego podjęcia działań przez MUW w sprawie dworku w Nadułkach.
      Radny powiatu A. Kuliński dziękował p. Wójtowi za wystawienie reprezentacji gminy w VII Mazowieckim Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o puchar Starosty Płockiego, który odbył się 28.01. br. w Nowym Miszewie. Reprezentacja gminy Bulkowo zajęła 6. miejsce.
      Radny B. Matczak zapytał czy gmina planuje zakup gimbusa do przewozu uczniów i nie tylko. Są dotacje na taki cel.
Radny powiatu A. Kuliński informował, że gmina nie składała wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu, ale może o to jeszcze wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Radny K. Przepiórski zwrócił uwagę, że dotacja o jakiej mówi radny powiatu jest na nieduży bus, którym nie można przewozić uczniów.
      Radny M. Józwiak informował, że rozliczono XXV finał WOŚP w Bulkowie, podczas którego zebrano rekordową kwotę 22.007.03 zł. Podziękował wszystkim za udział w finale.
      Radny B. Matczak apelował o przystopowanie wycinki drzew, bo niepokoi to wielu mieszkańców.
      Radny K. Przepiórski stwierdził, że w budżecie gminy na dowóz dzieci przeznaczono ok. 400 tys. zł. Wiadomo, że posiadanie własnego autobusu kosztuje, bo trzeba go utrzymać, zapłacić kierowcy, ale może warto zacząć od zakupu pierwszego autobusu i tu o dotację również można wystąpić. Informował również, że przy Ośrodku Zdrowia w Nowych Łubkach jest suchy świerk. Może Gospodarka Komunalna chciałaby go pozyskać gratis?

Punkt 10.
      Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXIV Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                            Przewodniczący obrad    D. Kowalewski                                                                    Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi