Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXV/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXV/17

Protokół Nr XXV/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 marca 2017r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
      b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
      c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach”
      d) funduszu sołeckiego
      e) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pługa wraz z czołownicą do odśnieżania dróg gminnych”
      f) pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego
      g) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
      h) określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
      i) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
      j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino – Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo
      k) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2017 roku
      l) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2016r.
9. Sprawozdanie za 2016r. w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
10. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2016r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
      Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
      Do proponowanego porządku obrad, w imieniu Wójta Gminy prop. poprawek zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o ujęcie w punkcie 7 uchwał w sprawach:
ł) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony
m) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce gminnej o nr ewid. 31/2”
n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu
      Radni jednogłośnie (12 za) przyjęli zgłoszone poprawki.

Punkt 3.
      Protokół z poprzedniej Sesji przyjęto jednogłośnie (12 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
      Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej:
13.02 – spotkał się projektantem p. Karczewskim w sprawie planów budowy budynku na terenie po spalonej bibliotece w Blichowie.
15.02 – spotkał się z p. dyrektor z Kuratorium Oświaty.
16.02 – spotkał się z p. kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Płocku.
18.02 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Worowicach.
22.02 – uczestniczył w Sesji Rady Powiatu Płockiego.
24.02 – uczestniczył w spotkaniu w Worowicach w sprawie terenów pokolejkowych.
25.02 – uczestniczył w Walnym Zebraniu OSP Nowe Łubki.
03.03 – wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczał stypendia Wójta Gminy Bulkowo dla uczniów szkół z terenu gminy i była to już 10. edycja nagród. Tym razem otrzymało je 23 stypendystów. Aby otrzymać stypendium średnia ocen w szkole podstawowej musi wynosić co najmniej 5.0 a w gimnazjum 4.75. Pan Wójt serdecznie pogratulował wszystkim wyróżnionym uczniom.
04.03 – uczestniczył w Walnym Zebraniu OSP Blichowo.
07.03 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.
09.03 - uczestniczył w spotkaniu młodzieży z Arturem Siódmiakiem, byłym reprezentantem Polski w piłce ręcznej, które odbyło się w szkole w Bulkowie. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Kluby Sportowe Orange”.
10.03 – uczestniczył w Gminnej Bibliotece Publicznej w spotkaniu z cyklu „Co z Ciebie wyrośnie” organizowanym dla przedszkolaków.
11.03 – uczestniczył w Walnym Zebraniu OSP Pilichówko a następnie w Walnym Zebraniu Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo.
14.03 – uczestniczył w spotkaniu sędziego piłkarskiego klasy międzynarodowej Pawła Sokolnickiego z młodzieżą. Za zorganizowanie spotkania podziękował referentowi ds. informacji i promocji w UG P. Skorupskiemu.
16.03 – uczestniczył w naradzie sołtysów.
17.03 – uczestniczył w Targach Pracy i Edukacji w Małej Wsi.
20.03 – uczestniczył w Targach Edukacji w szkole w Blichowie. Podziękował za organizację targów.
21.03 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy. Spotkał się także z projektantem.
26.03 – uczestniczył w zjeździe Solidarności Rolników Indywidualnych na szczeblu wojewódzkim, który odbył sie w Płocku.
Pan Wójt przypomniał, że Zarządzenia Wójta Gminy Bulkowo dostępne są w BIP – ie gminy.
Podczas składania informacji nt. działalności międzysesyjnej przez Wójta Gminy na salę obrad przybyli radni K. Przepiórski i J. Marciniak.

Punkt 5.
      Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. Andrzej Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy dostępne są w BIP – ie gminy.

Punkt 6.
      Radny B. Matczak zapytał o zaległości w opłatach za ogrzewanie w lokalach w Osiedlu Osiek.
Kierownik GK informował, że gmina zajmuje się tą sprawą. Obecnie duża część zaległości jest spłacana. Z mieszkańcami zawierane są ugody. W ostatnim okresie kwota zaległości zmniejszyła się o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chcemy egzekwować zaległości także w innych obszarach np. za odbiór odpadów.
Wójt Gminy potwierdził, że w wyniku podjętych działań kwota zaległości płatniczych wobec gminy zmniejsza się.
      Radny R. Sztendur mówił o zaproszeniu jak największej liczby osób z terenu gminy na spotkanie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dot. projektu ożywienia społecznego. Na to spotkanie nie powinno się zapraszać „hamulcowych”, którzy generalnie mówią, że i tak nic się nie uda.
      Radny B. Matczak zapytał, czy gmina ma deficyt wody, czy wydobycie pokrywa się za sprzedażą, kiedy przejdziemy z wodomierzy metalowych na plastikowe oraz ile zgłoszono studni głębinowych do rejestracji.
Kierownik GK informował, że wg. danych z ub.r. można przyjąć, iż ok. 30% wody z wodociągów „ucieka”, ale w tym jest też woda technologiczna do płukania. Próbował zorientować się jak to ma się w innych gminach i uzyskał dane z gm. Mała Wieś, że tam wody „ucieka” ok.50%. Gmina dokonuje kontroli poboru wody przez mieszkańców i tu prosił wszystkich o pomoc, także anonimową. Wodomierze wymieniane są sukcesywnie na spełniające normy - niemetalowe od 2 lat i ten proces musi potrwać, bo wszystkich wodomierzy jest ok. 1400. Co do studni głębinowych to gmina nie posiada takich informacji.
      Radny B. Matczak zapytał, na jakich warunkach mogą do wodociągu podłączyć się gospodarstwa owocowo – warzywne.
Kierownik GK informował, że gmina nie ma tu dużych doświadczeń, bo takie przypadki miały miejsce kiedyś, może 2 – 3 razy. Oczywiście jest pełne opomiarowanie zużycia wody, sprawdzane jest jej zużycie.
      Radny B. Matczak interesował się poborem wody przez gospodarstwa po PGRz - e np. do uprawy warzyw. Podobno przez to niezbyt czysta woda idzie do bloków.
      Wójt Gminy odnosząc się do słów radnego R. Sztendura zapewnił, że współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy od lat układa się b. dobrze i na bieżąco gmina otrzymuje informacje dot. różnych projektów, tego, o którym wspomniano również. Oczywiście jak zawsze, gmina będzie miała swoich reprezentantów także na spotkaniu, o którym wspomniał p. radny. Co do poboru wody z wodociągu, to w ub.r. dokonano kilku kontroli u odbiorców, które niestety wykazały nieprawidłowości i zakończyły się karami. Zespół kontrolny, zgodnie z sugestią Rady Gminy dokonuje też kontroli deklaracji podatkowych. W chwili obecnej przygotowuje on protokoły pokontrolne.
      Radny B. Matczak pytał o zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach oraz jak postępują prace dot. odwiertu studni na tej stacji.
Wójt Gminy przypomniał, że zadanie na SUW w Nowych Lubkach mogłoby być realizowane ze środków w ramach uchwalonego w 2016r. w budżecie rozwiązania ale okazało się, że zaciągnięcie pożyczki jest b. korzystne, ponieważ zostanie ona umorzona w 30% pod warunkiem, że te środki zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z ochroną środowiska i tak się stanie. Odsetki od pożyczki wynoszą zaledwie 2%. Podczas wykonywania odwiertu studni okazało się, że wydajność studni będzie większa niż zakładano w obliczeniach. Prace posuwają się bez problemu. Informował, że na razie nastąpi realizacja I etapu modernizacji. Zasadnym będzie pomyśleć o agregacie na II etapie.
      Radny M. Józwiak postulował, aby po wymianie chodników w Bulkowie uwzględnić również kosze na śmieci.
Wójt Gminy informował, że kosze będziemy już musieli zamontować na własny koszt. Co do wymiany chodnika przy drodze powiatowej w Bulkowie, to powiat dostarczy kostkę i krawężniki, przetarg na wykonawstwo już się odbył i od najbliższego poniedziałku prace ruszają. Po stronie wykonawcy jest podsypka, cement itp., ułożenie materiału i za to płaci już niestety gmina. Wystosujemy do mieszkańców okólnik z prośbą o wyrozumiałość w utrudnieniach w czasie prac. P. Wójt dodał, że będzie chciał spotkać się z mieszkańcami Bulkowa w sprawie projektu dot. chodników i ulic na osiedlu, żeby go skonsultować przed ostatecznym zatwierdzeniem. Informował również o porozumieniu z powiatem dot. udzielenia pomocy finansowej w wysokości 25 tys. zł na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w Worowicach. Projektant jest już wyłoniony. P. Wójt jest w kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych i chce, aby projektant przyjechał do UG i spotkał się również z mieszkańcami Worowic po to, aby na etapie budowy nie było nieporozumień.
      Radny B. Matczak zapytał, kto wygrał przetarg na żwirowanie dróg gminnych.
Wójt Gminy odpowiedzi udzieli w punkcie 11. porządku obrad.
      Radny M. Józwiak zapytał, czy Baza Drogowa w Bodzanowie podała terminy zakończenia prac na drodze powiatowej od Bulkowa do Dobrej. Głównie chodzi tu o rowy, bo są odrosty i leżą wycięte krzaki w rowach.
Pan Wójt odpowiedzi udzieli w punkcie 11. porządku obrad.

Punkt 7.

a)
      Skarbnik Gminy wnioskowała o umieszczenie w projektach uchwał w punktach a. oraz b. zmian: wpływ dotacji w kwocie 27.918 zł. w ramach umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn.: „Mamy plan - mobilizacja społeczności Gminy Bulkowo na rzecz rozwoju”, przeniesienie kwoty 3.102 zł. ze środków UG z „usług pozostałych” na realizację w/w projektu (całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych w tym projekcie łącznie z udziałem własnym wynosi 31.020 zł.), zmniejszenie kwoty na zadanie drogowe Nowe Lubki – Sochocino Praga – etap II o 228.000 zł. i przeznaczenie z tej kwoty 25.000 zł. na pomoc finansową dla powiatu (na dokumentację projektową na modernizację drogi powiatowej w Worowicach), zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 123.316 zł. i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 80150, zmniejszenie o 41.084.21 zł. kwoty przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 80150, zmiana nazwy zadania „Przebudowa istniejącego budynku na działce o nr ewid. 317/4 w Nowych Łubkach” na „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczo – mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbiórką części budynku i budową niezbędnej infrastruktury, urządzeń i obiektów”
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031 z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
      Wójt Gminy przypomniał, że o funduszu sołeckim w naszej gminie rozmawia się od kilku lat, jednak zawsze decyzja w tej sprawie jest oparta o konsultacje z sołtysami. Szkoda, że w chwili obecnej w przypadku utworzenia funduszu gmina otrzyma zwrot jedynie 20% środków, ale to już nie zależy od gminy tylko od liczby mieszkańców. Informował, że w dniu 16.03.br. zagadnienie było konsultowane z sołtysami na naradzie, na której było 24. przedstawicieli sołectw i ostatecznie wolę skorzystania z funduszu wyraziło 11 sołectw. Aby fundusz funkcjonował, nie muszą do niego przystąpić wszystkie sołectwa, wystarczy ich część. Pan Wójt stwierdził, że jego zdaniem należy dać szansę sołectwom i mieszkańcom i opowiada się za utworzeniem funduszu sołeckiego na 2018r. Ze strony UG będzie pełna pomoc dla sołectw. Prosił, aby sołectwa, które wyrażają zamiar przystąpienia do funduszu nie wycofały się w trakcie jego realizacji, bo to spowodowałoby zamrożenie znacznych środków budżetowych.
Radny R. Sztendur stwierdził, że opowiada się za utworzeniem funduszu. Wójtowie Gmin, w których funkcjonuje fundusz chwalą to rozwiązanie. Chciałby, aby z funduszu skorzystały też Worowice.
      Rada Gminy (13 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na 2018r. Podjęta uchwala w załączeniu do nin. protokołu.

e)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pługa wraz z czołownicą do odśnieżania dróg gminnych”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino – Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2017 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce gminnej o nr ewid. 31/2”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

n)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2016r. w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła Sprawozdanie za 2016r. w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2016r. w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.
      Wójt Gminy odnosząc się do zapytania radnego M. Józwiaka informował, że w ubiegłym roku telefonował kierownik Bazy Drogowej w Bodzanowie, czy gmina mogłaby skierować osoby zatrudnione w ramach umowy z PUP, by pomóc przy utylizacji gałęzi przy drodze Bulkowo – Bodzanów. Wówczas PUP nie deklarował jeszcze pracowników. Teraz gdy ich mamy Rejon Dróg w Bodzanowie musiał oddać rębak do innej bazy. To droga powiatowa, nie gminna. Obecnie przyjęliśmy 8 osób poprzez urząd pracy. Zasada jest taka, że w pierwszej kolejności osoby te wykorzystujemy do prac na własnych drogach, przy własnych zadaniach a dopiero potem, jeśli starczy czasu i sił możemy te osoby skierować do prac przy drogach będących własnością powiatu. Gmina nie posiada w tej chwili informacji, kiedy powiat załatwi wszystkie sprawy przy drodze Bulkowo – Dobra. Pan Wójt przypominał, ze gmina posiada swój rębak i prosił o zgłaszanie potrzeb w terenie. Dodał, że osoby zatrudnione poprzez urząd pracy, będą m.in. pomagały przy demontażu chodnika w Bulkowie.
      Odpowiadając na zapytania radnego B. Matczaka p. Wójt informował, że zapytania dot. żwirowania dróg gminnych wysłano do trzech oferentów tj. do p. Przeradzkiego, p. Guzińskiego i p. Pietrasiaka. Wpłynęły dwie oferty: od p. Guzińskiego - 17 zł. netto (20.91 zł. brutto za 1t z wbudowaniem), i od p. Przeradzkiego – 18 zł. netto (22.14 zł. brutto za 1t z wbudowaniem). Wybrano ofertę tańszą tj. p. Guzińskiego. Pan Pietrasiak złożył ofertę po terminie.
      Radny B. Matczak pytał o stopę bezrobocia na terenie gminy Bulkowo.
Wójt Gminy informował, że wg. jego wiedzy wynosi ona ok 6%. Pan Wójt informował również, że miał wizyty kilku mieszkańców poszukujących pracy w sprawie wydania tym osobom zaświadczenia, że zostaną zatrudnieni przez UG. Osoby te, zarejestrowane jako osoby bezrobotne, otrzymując oferty pracy z innych miejsc nie chcą ich przyjąć a jednocześnie nie chcą utracić statusu osoby bezrobotnej i dlatego proszą o takie zapewnienia. Takich deklaracji gmina składać nie może.

Punkt 12.
      Radny B. Matczak stwierdził, ze zaczęły się wiosenne prace porządkowe a dużo śmieci jest w rowach. Może upoważnić kogoś z pracowników gminy do karania osób, które wyrzucają śmieci?
Wójt Gminy stwierdził, że niestety „ustawa śmieciowa” nie załatwiła wszystkich problemów i śmieci nadal zalegają w różnych miejscach. Jako przykład podał teren przy przystanku w Pilichówku. Żeby kogoś ukarać, trzeba go najpierw złapać, a z tym niestety nie jest łatwo.
Pan Wójt wypowiedział się w sprawie przebudowy budynku starej szkoły w Nowych Łubkach. Gmina będzie szukać środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Prawdopodobnie będą nabory wniosków na budownictwo socjalne i komunalne. Wstępny pomysł jest taki, aby w budynku powstały takie mieszkania tym bardziej, że są takie potrzeby a ich zaspokojenie jest zadaniem własnym gminy.
      Radny R. Sztendur podziękował p. Wójtowi za zaangażowanie w kwestii przywrócenia kursu autobusu PKS Płock oraz za skuteczne działania podjęte w przedmiocie modernizacji drogi powiatowej przez Worowice.
Wójt Gminy przypomniał, że o modernizację drogi powiatowej przez Worowice zabiegał od b. dawna. Na Sesji Rady Gminy p. starosta mówił, że stan tej drogi to wstyd dla powiatu. Potrzebne są jeszcze konsultacje z mieszkańcami na etapie projektowania.
      Radny T. Tybuś prosił, aby osobę zatrudnioną w ramach umowy z PUP skierować do uprzątnięcia szkieł na parkingu przy kościele w Blichowie. Dobrze byłoby postawić kosz na śmieci na tym parkingu.
Wójt Gminy wykonanie zgłoszonych zadań zlecił kierownikowi GK.
      Radny K. Przepiórski wyraził opinię, że b. dobrze, iż w końcu zostanie załatwiony problem budynku starej szkoły w Nowych Łubkach. Popiera proponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że zagwarantowany jest interes szkoły, bo w planie sprzed lat była mowa o wykorzystaniu starej szkoły na takie cele jak świetlica, stołówka, biblioteka czy inne.
      Wójt Gminy informował, że planując zadania inwestycyjne zastanawia się, czy na wszystko będzie gminę stać. Możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz na niektóre zadania jak np. budowa hali sportowej są dużo niższe niż przed laty, znacznie większy niż dawnej trzeba mieć własny wkład finansowy. Potrzeby są b. duże. W planach jest m.in. rewitalizacja centrum Nowych Łubek. Nie można dziś zaręczyć, że wszystko na pewno zrobimy zgodnie z tym co dziś się planuje, czas pokaże co uda się zrealizować. Jak słychać plany były od bardzo wielu lat i nic z nich nie wyszło. Jeśli chodzi o potrzeby lokalowe szkoły w N. Lubkach, to dyrektor tej placówki został zapoznany z planami dot. starej szkoły. Wiadomo, że w ciągu 2 lat dojdą w szkole dwa oddziały. Na dziś dyrektor mówi, że sobie z tym poradzi bez problemu. Po prostu próbujemy pozyskać dostępne środki, aby w końcu zmodernizować budynek, żeby przestał straszyć.
      Radny B. Matczak zapytał, ile funduszy zewnętrznych pozyskała gmina od początku ubiegłej kadencji.
Wójt Gminy informował, że pozyskano ponad 11 mln. zł.
      Radny B. Matczak poddał pod rozwagę zorganizowanie spotkania dla mieszkańców w przedmiocie zbiorników retencyjnych. Pytał również, ile fundacji i stowarzyszeń funkcjonuje na terenie gminy, kto je kontroluje i którym z nich gmina przekazywała dofinansowanie.
Wójt Gminy prosił o kontakt z UG osoby zainteresowane tematem zbiorników retencyjnych i jeśli będzie taka potrzeba spotkanie zostanie zorganizowane. Ewidencje stowarzyszeń, fundacji prowadzi starostwo i informacje nt. temat zostaną pozyskane i przedstawione na najbliższej Sesji Rady Gminy. Jeśli chodzi o dofinansowania to z budżetu gminy przekazano środki finansowe tylko i wyłącznie dla Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo na rozwój sportu. Klub złożył pełne rozliczenie przyznanej dotacji. W budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe dla OSP. Innych dotacji nie udzielano z tego co pamiętam.
      Radny B. Matczak zapytał, jak wygląda sprawa zakupu samochodu ciężkiego do cysterny dla OSP w N. Łubkach.
Wójt Gminy informował, że w tej kwestii złożono wniosek do starostwa o dofinansowanie i mamy zapewnienie otrzymania 10 tys. zł. Kilka tysięcy jednostka posiada w swoim budżecie, dojdą środki z nadleśnictwa i może jeszcze coś uda się pozyskać. Koszt zakupu samochodu to ok. 22 – 28 tys. zł.
      Przewodniczący Rady Gminy zapoznał uczestników Sesji z pismem skierowanym przez Klub Sportowy Zjednoczeni Bulkowo, zawierającym m.in. podziękowania za okazaną przez gminę pomoc finansową w funkcjonowaniu klubu.

Punkt 13.
      Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXV Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                                     Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                             Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi