Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XI/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XI/07

PROTOKOŁ Nr XI/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 25 września 2007 roku.

 

            Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15.Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 4 osoby.

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

 

Proponowany porządek Sesji wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy.

  5.Interpelacje i zapytania Radnych.

  6.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.

     b) zaciągnięcia kredytu na remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Bulkowie

c)       zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 21 Stary Podleck - Nowy Podleck i drogi gminnej nr 15 Worowice – Pilichówko

d)       zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nadułki,Majdany,Sochocino-Czyżewo

     e)  wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Płocku

     f)  zmiany w Statucie Jednostki Budżetowej Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo.

     g)  ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Bulkowo.

  7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 11.Zakończenie obrad.

 

 

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy                                                  Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące poprawki: Przewodn.RG:w przerwie obrad proponuję wyjście do nowej sali gimnastycznej w Bulkowie.

Radny Cybulski:prop.aby punkt dot.sprawozdania z działalności komisji przenieść po punkcie 4.Uważam,ze ten punkt zawsze powinien być w tym miejscu, bo później jest brak frekwencji.

Przewodn.RG:ale wielu Radnych zna wnioski komisji i stąd ich wyjścia z sali.

Radny Kamiński:składam do Rady Gminy pismo Radnych dot. kwestii finansowych Gminy.

Przewodn.RG:pismo zostanie skierowane do Wójta Gminy celem udzielenia odpowiedzi.

p.Skarbnik:jeśli chodzi o Dożynki,to jeszcze nie otrzymaliśmy wszystkich faktur.

Przewodn.RG:czy dobrze będzie,jeśli odpowiedź na pismo nastąpi w terminie na następną Sesję?

Radny Kamiński:tak.

          Porządek XI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek(15 za).

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek (15 za).

 

Punk t 4.

p.Wójt informował,że w okresie międzysesyjnym Zarządzeń nie wydawano.

Gmina występowała o środki finansowe.Otrzymaliśmy 200tys.zł na drogi, 30 tys.zł na salę gimnastyczną,75tys.zł na szkołę w Blichowie,100tys.zł na wodociągi.

Jeśli chodzi o Dożynki to p.Wójt informował,że planował przedłożenie sprawozdania Radzie Gminy.Sponsorzy przekazywali darowizny na konto, faktury jeszcze wszystkie nie spłynęły.Głosy z Powiatu dot.organizacji Dożynek są pozytywne.p.Wójt dziękował wszystkim za pomoc w organizacji imprezy.Jeśli chodzi o zyski z tytułu organizacji Dożynek p.Wójt stwierdził,że będzie o nich mówił jak pewne rzeczy będą podpisane.

 

Punkt 5.(sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy)

 

Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji Rozwoju Gospodarzcego i Rolnictwa złożył Przewodniczący Komisji p.Adam Kujawa.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Komisji p.Stanisław Cybulski.

               Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6. (interpelacje i zapytania)

p.Wójt:informuję,że remontowana będzie przez grupę komunalną stołówka w szkole w Bulkowie.Zapłacimy jedynie za materiał.Trzeba tak to zrobić, aby stołówkę odebrał Sanepid.Jeśli chodzi o przystanki PKS,to zajmiemy się nimi kompleksowo w okresie późniejszym.Przystanek w Blichowie też będzie robiony.Poza tym chcę powiedzieć,że chyba trzeba będzie  zatrudnić w Gospodarce Komunalnej Brygadzistę,bo p.Kierownik ma dużo pracy i wszystkiego nie ogarnia.

Radny Woliński:do naprawy są też przystanki w Pradze i Łubkach.

Radny Cybulski:chciałbym spytać o zaciągany dziś kredyt na drogi?

p.Wójt:tam składaliśmy wniosek na 1,5km a zrobiono 1,1km.Dokumentacja jest na 1,5km i ona jest ważna 2 lata.Chcemy ten odcinek po prostu dokończyć.

Jeśli chodzi o Podleck,to jest tam b.dużo dzieci i one przyszłyby do szkoły w Bulkowie.Subwencja idzie za dzieckiem.O drogach mówiło się na wszystkich zebraniach Sołeckich a pamiętać też należy,że trzeba realizować i inne zadania.

Obecnie mamy dobry układ w kwestii pozyskiwania środów z Województwa, bo mamy swojego Marszałka.

Przewodn.RG;zostały wybrane dwa bardzo krótkie i tanie odcinki dróg.Drogi te są w 100% przygotowane pod asfalt.W Podlecu od razu załatwiamy całą wieś,bo jest zwarta zabudowa.

Radny Cybulski:to może od razu róbmy wiecej.O tym,że coś jest robione dowiadujemy się za późno.W wielu wsiach są b.złe drogi i ich się tam nie robi.

Potrzeby są także i we Włókach.A ogólnie drogi trzeba oczywiście robić.

Radny Kamiński:jeśli pozyskaliśmy środki,to korzystajmy.Mam pytanie,co jest w kwocie 307 tys.zł?

p.Skarbnik: dwie drogi to kwota 484.756zł.Dokumentacja na Podlecki to kwota 17.080zł, na Worowie 14.640zł.W tych kwotach jest też Inspektor Nadzoru na obie drogi.Łączny koszt obydwu dróg to kwota 516.476zł.  200tys.zł   to środki przyznane z zewnątrz na drogi, a 307tys.zł to kredyt.

Radny Kamiński:przy każdym kredycie piszemy,że będzie on spłacany z podatku rolnego.Jaki jest roczny wpływ z podatku rolnego?

p.Skarbnik:ponad 500tys.zł.

Radny Kamiński:żebyśmy nie stracili płynności finansowej.

p.Skarbnik:wszystkie nasze uchwały kredytowe opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa.Robimy preliminaż na okres spłaty.Górna granica zadłużenia nie może być większa niż 60% dochodów Gminy.Obecny wskaźnik to ok.26%, łącznie z kredytami,które dziś proponujemy zaciągnąć.

Radny Kujawa:2-3 miesiące temu było spotkanie dotyczące odpadów.

Do tej pory nic więcej nie wiadomo.Czy coś wiadomo np.w sprawie zbiórki opon?

p.Wójt:sprawdzę to i poprzypominam firmie o tych sprawach.

Radny Kamiński:czyszczone są rowy przy drogach powiatowych, a potem nikt tego nie sprząta.Zgłaszam ten temat Radnym Powiatowym.

Radny Michalak:proponuję,aby na Sesję zaprosić kogoś z Zarządu Dróg Powiatowych i porozmawiać.

Radny Kuliński:wydaje mi się,że wystarczy zadzwonić do Bodzanowa i oni te gałęzie zabiorą.

Przewodn.RG:kto gałęzie ścina,ten powinien je sprzątać.

 

Punkt 7.   (podjęcie uchwał)

 

a)

Radny Kamiński:dz.921,biblioteki – wydatki 19.930zł?

p.Skarbnik:w bibliotece doszły prace dodatkowe.

Radny Kamiński:oświata i wychowanie – kwota 19.006zł?

p.Skarbnik:to środki za naukę jęz.angielskiego w kl.I i II,weszła też odprawa       dla nauczyciela kl.0 w Worowicach, na emeryturę też odeszła Pani a kl.0   z Bulkowa.

Radny Kamiński:zmniejszenie w wydatkach - kwota 125.280zł?

p.Skarbnik;to przywilej Rady.Jeśli brakuje środków,to jakby pożyczamy pieniądze a potem tu zwiększamy.

Przewodn.RG:a z f-szu płac ubyła nam jedna szkoła.

p.Skarbnik:ale niestety mamy odprawy i na razie oszczędności tu nie widać.

       Rada Gminy jednogłosnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

 

Radny Kamiński:zaciągnęliśmy 470tys.zł kredytu.W umowie jest 451.071.59zł brutto z aneksem.Dlaczego jest mowa o kotłowni w szkole a nic nie ma  o UG,skoro tu też robimy kotłownię.

Przewodn.RG:taka jest po prostu nazwa zadania.

p.Skarbnik:Razem łącznie wszystko to kwota 559.228zł,środki własne tylko 5tys.zł.W tej kwocie jest też wymiana rur na kwotę 73.901zł w starym dużym budynku szkolnym

Przewodn.RG:temat może jeszcze do nas wrócić,bo prawdopodobnie dojdzie 30m rury.

             Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.

protokołu.

 

c)

Radny Kujawa:uważam,że o drogach powinniśmy mówić ze 2-3 miesiące wcześniej.

Radny Cybulski:szkoda,że spotkanie w sprawie dróg nie odbyło się.

Przewodn.RG:ja też uważam,że do takiego spotkania powinno dojść.

Radny M.Woliński: o planach Wójt powinien mówić dużo wcześniej,aby nas potem nie zakłócać.

Radny I.Woliński:ja na tym spotkaniu odnośnie dróg nie byłem,bo Przewodniczący Rady Gminy powiedział na korytarzu,że spotkania nie będzie.

Radny Kamiński:aż 14.640zł za dokumentację na 500m drogi w Worowicach?

p.Skarbnik:to jest łącznie z Nadzorem,mamy jedną umowę.

Radny Kamiński:za dokumentację na 1km w innych gminach płaci się 7-9 tys.zł.Nadzór u nas dużo wychodzi.

p.Wójt:ale nie ma np.oddzielnie geodety.

Przewodn.RG:kto wybierał tych ludzi?Może p.Wójt niech bardziej przygląda się  oferentom? U nas projektanci,inspektorzy od dawna są ci sami.Może dopuśćmy

trochę świeżej krwi?Może niech tych oferentów będzie więcej.

Radny Kamiński:te rzeczy można zrobić taniej.To  samo dotyczy dokumentacji na kotłownię.Jeśli chodzi o tę firmę z Kutna,to poruszamy się w cenach warszawskich.

            Rad Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 21 Stary Podleck-Nowy Podleck  i drogi  gminnej nr 15 Worowice-Pilichówko.Podjęta uchwała w załączeniu  do nin.protokołu.

 

d)

            Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nadułki,Majdany,Sochocino-Czyżewo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

e)

          Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną ds.wyboru ławników w składzie:Radny Adam Kujawa,Radny Stanisław Cybulski,Radny Zbigniew Plebaniak.Komisja wybrała ze swego składu Przewodniczącego – p.Adama Kujawę.

Powołany Zespół ds..opiniowania kandydatów na ławników przedstawił swoją opinię co do zgłoszonych kandydatów.Zespół wszystkim 5.osobom wystawił opinię pozytywną.

Komisja przygotowała karty do głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku,do Sądu Rejonowego w Płocku i do Sądu Rejonowego-Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

                                                        

Przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił zasady głosowania.Na dwóch kartach skreśla się po jednym kandydacie,na trzeciej karcie, gdzie widnieje nazwisko jednego kandydata skreśla się słowo „tak” lub „nie”

Przystąpiono do aktu głosowania.

Komisja skrutacyjna sporządziła stosowne protokoły z wyborów i przedstawiła wyniki.(protokoły komisji oraz uchwała Rady Gminy w załączeniu do nin. protokołu).

 

       Po tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy zarządził 20-minutową przerwę.Radni udali się do ZSO w Bulkowie, celem obejrzenia powstałej sali gimnastycznej.

Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

 

f)

        Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Jednostki Budżetowej pn.Gospodarka Komunalna przy Gminie Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

g)

        Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych iopiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach gminy Bulkowo.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.Przyjęty materiał w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.Uchwały w tej kwestii nie podejmowano.

 

Punkt 9.

Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią pisma jakie do Rady skierowała p.Prezes BS Staroźreby.Pismo dotyczy przekazania na potrzeby Banku pomieszczenia,w którym jest aktualnie archiwum Urzędu Gminy.

Przewodn.RG stwierdził,że skoro jest tu archiwum,to można pomieszczenia Bankowi przekazać,archiwum może być np. na górze.

Sprawę przekazania pomieszczenia dla Banku poparli Radni:M.Woliński, Cybulski i Kujawa.

 

Radny M..Woliński:zwracam się z prośba do p.Wójta o pomoc w dojeżdżaniu do szkoły dla rodzin Ważyńskich i Rajewskich z Czyżewa.Poza tym Radny zgłosił do pilnej poprawy zepsuty odcinek drogi za mostkiem na drodze Praga-Wołowa.Samochody nie mogą się minąć.

 

Radny Kamiński:apeluję o ściągnięcie inspektora nadzoru w sprawie elewacji budynku szkoły w Bulkowie.Problem dotyczy też obróbki blacharskiej.

 

Radny M.Woliński:nowe boisko w Blichowie nic nie zostało poprawione.

Czy wykonawca wziął już wszystkie pieniądze?

p.Skarbnik:tak,wypłacono już wszystko.

Radny Kamiński:ale na pewno jest na to boisko okres gwarancji.

Przewodn.RG:uważam,że w najbliższy piątek Komisja odbierająca szkołęBlichowo powinna się temu boisku przyjżeć. Radny Kamiński:na jakiej podstawie Radni są powoływani do komisji

odbierającej zadania?Przecież Radni mogą być jedynie z boku,jako czynnik społeczny.

Radny Cybulski:my mielismy kiedyś posiedzenie odnośnie tego boiska.

Generalnie za dużo do tej inwestycji dołożyliśmy.

Radna Krusinska: informuję,że w Krubicach dzieci wychodzą na szkolny autobus o godz.6.25.To stanowczo za wcześnie.Trzeba cos z tym zrobić.

Ustalić jakieś nowe godziny odjazdu. Inna sprawa to Osiek.Mieszkańcy zapraszją p.Wójta do siebie na zebranie.Pan obiecał dawno,że przyjedzie.Informuję,że najbliższe moje spotkanie z mieszkańcami jest w sobotę o 17.00.

I chyba lepiej,żeby Wójt przyjechał z ochroną.Zwracam się doWiceprze - wodniczącego  Rady,że obraża mnie publicznie swoimi uśmieszkami.

 

p.Michalak:dziękuję za wybranie mnie na ławnika,już po raz trzeci.Informuję,  że gałęzie, które leżą przy drodze Bulkowo-Nadułki do piątku będą zebrane.

Te od Bulkowa do Mąkolina też zabiorą.

p.Kuliński:jeśli chodzi o drogi na lata 2007-20013 to pewne rzeczy są już ustalone.Zatrudniono w Powiecie Informatyków do pisania wniosków i tu np. jest złożony wniosek na Park Ekologiczny w Płocku.To źle wygląda i dlatego wezwaliśmy Dyrektora Wydziału,żeby się wytłumaczył.

Zajmowaliśmy się w Powiecie DPS-ami.To wstyd,że ludzie po studiach zarabiają po 800zł.Niedługo za Domy Pomocy Społecznej będą płaciły Gminy.

 

Radny M.Woliński:jeśli chodzi o sprawy w Osieku,to my możemy np.sprzedać mieszkańcom lokale za symboliczną złotówkę.

Radna Krusińska:w Osieku spraw do rozwiązania jest wiele.

 

p.B.Kamińska:dziękuję za wybranie mnie na ławnika.Jeśli chodzi o zmiany                                            

budżetowe,nad którymi dziś Rada pracowała,to zmniejszono wydatki w oświacie,natomiast dla mnie niczym tego nie uzasadniono.

p.Skarbnik:wyjaśniałam te zmiany.Likwidowano szkołę Worowie,wypłacano odprawy dla nauczycieli itp.

p.B.Kamińska:ale czy wy nie wiedzieliście na początku roku,ilu np. macie Radnych?Takie rzeczy powinno się planowacć.Ja występuje tu w imieniu rodziców.Takie dokumenty przesyłacie do Radnych,że tylko dolewacie oliwy           do ognia! To uzasadnienie zapisane w materiale jest bez sensu.Bardzo proszę,abyście pomyśleli,gdy podajecie coś do publicznej wiadomości. Mieszkańcy te materiały też czytają!Naszym obowiązkiem jest planowanie i dotyczy to też wynagrodzeń nauczycieli.Mam pytanie: rekultywacja terenu przy szkole w Bulkowie-kto to zrobi?Teren powinien być przywrócony do stanu pierwotnego.

Radny Kamiński:i tak właśnie jest w umowie z Wykonawcą.

p.B.Kamińska:przy budynku szkoły nie ma odwodnień i dzieci chodzą w błocie.

Jeśli zrobi się ślizgawka i ktoś złamie nogę,to kto wypłaci odszkodowanie?

Nie mogę porozumieć się z Wójtem.Jak składa się zobowiązania w godzinach pracy p.Wójcie,to trzeba słowa dotrzymywać, a tymczasem Pan ośmieszył mnie w oczach innych,jak to było przy Dożynkach.Jak Panu wierzyć?Obiecał Pan do pomocy dwie osoby, a tymczasem wyszło tak,że kawę i koniak podawały dzieci z Gimnazjum.Cała organizacja Dożynek Pana przerosła!

p.Wójt:dwie osoby ode mnie były do godz.14-ej.Potem miały wesele.Uzganiałem z p.Pietrzakiem,że wszystko ma być najwyżej do godz.13-ej.

p.B.Kamińska:w Powiecie z Dożynek zadowolony jest tylko Pan Panie Wójcie.

 

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski, dokonując zamknięcia XI-ej Sesji Rady Gminy.

Obrady zakończono ok.godz.13.20.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:

Dariusz Kowalewski                                    

 

Przewodniczący  obrad:

Kazimierz Przepiórski       


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi