Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVI/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVI/17

Protokół Nr XXVI/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 26 kwietnia 2017r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 12. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Referent ds. informacji i promocji p. Piotr Skorupski
- Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Katarzyna Sobiecka.
- Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku p. Anna Gajewska.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo w latach 2017 – 2025
      b) realizacji projektu pn. ”Aktywizacja – Edukacja – Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
      Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
      W imieniu Wójta Gminy prop. zmiany do porządku obrad złożył Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 8 przyjęcia „Danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Bulkowo za 2016r.” (prop. przyjęto jednogłośnie – 11 za). Tym samym zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów porządku obrad.

Punkt 3.
      Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (11 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
      Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
04.04 – uczestniczył w podsumowaniu i rozdaniu dyplomów dla wolontariuszy w związku z kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
07.04 – uczestniczył w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę w Bulkowie „Pięknie być człowiekiem”. Podziękował organizatorom za kontynuację cyklu.
10.07 – uczestniczył w uroczystości poświęconej Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej zorganizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie. Podziękował radnym i druhom OSP za udział w uroczystości oraz młodzieży szkolnej.
11.04 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z sołtysami.
17.04 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z Zarządem Gminnym OSP. Informował, że nowym kapelanem OSP w Gminie Bulkowo jest ksiądz Sławomir Trzaska.
19.04 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
20.04 – uczestniczył w spotkaniu z Seniorami, w którym udział wzięła także p. Prezes Centrum Usług Środowiskowych. Informował też o pozyskanych środkach finansowych z zewnątrz dla Seniorów, łącznie dla 45 osób na projekt 60 Plus „Bądź aktywny – Szkoła Seniora” realizowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
21.04 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy jak również w konferencji dot. „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025. Podziękował wszystkim za udział w konferencji oraz zespołowi przygotowującemu ten dokument z koordynatorem T. Kolczyńskim na czele.
24.04 – spotkał się z druhami w sprawie termomodernizacji obiektów OSP i zabezpieczenia mienia straży w związku z rozpoczęciem prac inwestycyjnych.
25.04 – uczestniczył w Walnym Zgromadzenia Centrum Usług Środowiskowych, które odbyło się w Drobinie. Po zmianie przepisów w Radzie Nadzorczej nie mogą już zasiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Z ramienia Gminy Bulkowo reprezentantem jest p. Piotr Skorupski. Członkiem zarządu nieprzerwalnie jest p. Robert Wiśniewski.
Wójt Gminy informował, że Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo. Przekazał informacje dotyczące wykonania uchwał Rady Gminy tj.: zakupiono pług do odśnieżania, który zostanie zamontowany do Stara 200 - cena zakupu to. 4.800 zł. Koszt zakupu pługa b. szybko zwróci się, ponieważ nie będzie potrzeby zatrudniania firm zewnętrznych przy umiarkowanej zimie, zakupiono ciągnik z turem, który obecnie jeździ z rębakiem – prosił o zgłaszanie zapotrzebowania w terenie na ten sprzęt i prace sukcesywnie będą wykonywane, podpisał także umowy na dzierżawę gruntów gminnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy Bulkowo.
W protokole odnotowuje się, że w trakcie składania sprawozdania przez Wójta Gminy na salę obrad przybył radny. B. Matczak.

Punkt 5.
      W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie - posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy. Protokół z posiedzenia zamieszony jest w BIP – ie Gminy.

Punkt 6.
      Radny B. Matczak podziękował Wójtowi Gminy za zakup pługa i stwierdził, że nie będzie już tak jak dawniej, że na gminie zarabiali inni. Stwierdził, że b. dobrze posuwają się prace przy wymianie chodnika w Bulkowie. Prosił o spowodowanie ustawienie znaków drogowych, aby na osiedle nie wjeżdżały TIR – y, bo jest to b. uciążliwe dla mieszkańców.
      Radny M. Józwiak zapytał, czy przy chodnikach przy drodze główniej będą jakieś słupki, które broniłyby chodników przed wjazdem na nie ciężkich pojazdów, co może powodować ich niszczenie. Jako przykład podał Blichowo.
Wójt Gminy wyjaśniał, że słupki w Blichowie zamontowano z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, bo tam teren w pobliżu zakrętu jest dość niebezpieczny. Porozmawia ze starostwem o słupkach w Bulkowie, ale nie może niczego obiecywać.
Radny B. Matczak stwierdził, że po zamontowaniu takich słupków dopiero wtedy powstaną utrudnienia w przejeździe dla rolników np. dużym sprzętem rolniczym. Pytał, po co było tyle pieniędzy wydawać na progi spowalniające na osiedlu w Bulkowie. To nic nie dało.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniał, że progi spowalniające założono w trosce o bezpieczeństwo i jego zdaniem generalnie zdają one egzamin.
      Radny B. Matczak wyraził opinię, że dokładniejsze powinny być protokoły z Sesji Rady Gminy.
Inspektor ds. Rady Gminy stwierdził, że zgodnie ze Statutem Gminy protokoły zawierają skrócone formy wypowiedzi radnych zabierających głos. Podpisany protokół jest do wglądu radnych na 7 dni przed kolejną Sesją. Wnioski w sprawie poprawek i uzupełnień do protokołu radni mogą zgłaszać na piśmie przed Sesją Rady Gminy, na której ma być przyjęty dany protokół.
Podobną opinię wyraził Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 7.

a)
      Radny R. Sztendur zapytał, czy mógłby otrzymać elektroniczną wersję dokumentu GPR.
Sekretarz Gminy przypomniał, że projekt dokumentu jest zamieszczony na stronach internetowych gminy, ale oczywiście zaplanowane jest przekazanie uchwalonego w wersji ostatecznej dokumentu wszystkim radnym. Plan podlega jeszcze zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski.
      Radny B. Matczak zapytał, co uda się zrealizować z zadań ujętych w Gminnym Planie Rewitalizacji.
Wójt Gminy przypomniał, że przyjęcie GPR jest kolejnym sposobem na pozyskanie środków zewnętrznych. Gmina musi tworzyć jakiś szkielet, w oparciu o który będzie się poruszać i by móc do czegoś dążyć. Uchwaleniem planu stwarzamy sobie możliwości wykonywania zadań, możliwości składania wniosków na kolejne inwestycje Takie plany przyjmują też i inne gminy. Pewne zadania zawarte w planie wykonamy wcześniej, inne później a pewnie będą też takie, których z przyczyn obiektywnych nie uda się zrealizować. Uchwalenie GPR wymusza na nas nowa finansowa perspektywa unijna.
Sekretarz Gminy informował, że wartość zadań wymienionych w GPR wynosi ponad 20 mln. zł. a realizacja rozłożona jest na okres 8 lat.
      Radny B. Matczak zapytał o plany dot. dworku i przyległego terenu w Nadułkach.
Wójt Gminy przypomniał, że po jego interwencji Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ponowił działania w sprawie tego obiektu. Czekamy na pismo z MUW, które wkrótce powinno nadejść. Panu Wójtowi b. zależy na uregulowaniu tej sprawy, ale niestety pewne rzeczy są poza zasięgiem gminy i głównie chodzi tu o spadkobierców i ich roszczenia.
      Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo w latach 2017 – 2025. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b)
      Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu pn. ”Aktywizacja – Edukacja – Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
      Rada Gminy jednogłośnie (12 za) przyjęła „Dane Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Bulkowo za 2016r.” w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
      Punkt zrealizowano w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 10.
      Wójt Gminy zapraszał uczestników obrad oraz wszystkich mieszkańców na Święto św. Floriana, które odbędzie się w dniu 06 maja br. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bulkowie o godz. 15.00. Gospodarzem uroczystości jest OSP Nowe Łubki. Wręczył radnym zaproszenia. Zapraszał również wszystkich na obchody 70 – lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie, które odbędą się w dniu 12.05.br. – rozpoczęcie nastąpi o godz. 12.00. Pan Wójt podziękował wszystkim druhom za udział w turnieju piłkarskim jednostek OSP z terenu naszej gminy. Podziękował Klubowi Sportowemu Zjednoczeni Bulkowo za współpracę przy organizacji turnieju. Prosił też o wsparcie w postaci kibicowania na meczach „Zjednoczonych”, bo drużyna na to zasługuje. Pan Wójt wyraził opinię, że b. dobrze i szybko przebiegają prace przy wymianie chodnika w Bulkowie. Dobrze byłoby, aby chodnik położyć też i dalej przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą na Kobylniki do skrzyżowania z drogą na Górę - zabiegał o to w przeszłości w powiecie i będzie o to zabiegał nadal, bo to podstawa bezpieczeństwa dzieci. Pochwalił za dobrą pracę pracowników GK oraz osoby zatrudnione przez Powiatowy Urząd Pracy. Informował, że wkrótce nastąpi przekazanie placów budów, gdzie będzie realizowana termomodernizacja strażnic. Przetarg na wykonanie prac na obiektach wygrała firma Rembud J. Karowski, A. Piasecki z Płocka: na OSP Bulkowo – kwota 540.535 zł., przewidywany termin zakończenia prac 28.02.2018r., OSP Nadułki – 420.797zł., termin 28.02.2018r., OSP Worowice – 323.98zł., termin 15.10.2017r. Wykonawca powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby prace wykonać jak najszybciej. Wykonana jest studnia głębinowa na Stacji Uzdatniania Wody w N. Łubkach i wkrótce nastąpi jej odbiór techniczny. Wydajność tej studni będzie znacznie większa niż pierwotnie zakładano, ale też cały czas nie zapominamy o uszczelnianiu poboru wody, nie ma przyzwolenia na kradzieże. Dalszy etap na SUW w N. Łubkach to jej modernizacja oraz zakup agregatu prądotwórczego. Prosił radnych o przekazanie informacji w terenie, że wkrótce rusza projekt skierowany dla Seniorów pn.: „ – Bądź Aktywny – Szkoła Seniora” oraz projekt pn. „ Aktywizacja – Edukacja – Praca”, na który pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ok. 355 tys. zł. i tu podziękowania należą się dla GOPS i p. K. Sobieckiej. Projekt wg punktacji znalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich jednostek, które ubiegały się o dofinansowanie i to z dużą przewagą. Spraw dot. żwirowania dróg gminnych pilnuje pracownik ds. dróg p. P. Woźniak. Wójt Gminy odczytał pismo z MUW w Warszawie dot. ewentualnych odszkodowań za przymrozki. Prosił radnych o rozpropagowanie informacji w terenie. Jeśli zgłoszeń o stratach nie będzie, nie będzie powoływana także stosowna komisja.
      Pracownik GOPS p. K. Sobiecka informowała o projekcie dla Seniorów 60 Plus. Projekt, który rusza 01.05.br. realizowany będzie przez Centrum Usług Środowiskowych a partnerem jest Gmina Bulkowo. Taki sam projekt będzie realizowała gmina Drobin jako kolejny partner. W ramach projektu przewidziane są m.in.. integracja, edukacja, warsztaty, wyjazdy, zajęcia aktywności fizycznej. Prosiła radnych o przekazanie informacji mieszkańcom.
      Radny R Sztendur wypowiedział się w sprawie projektu termomodernizacji remizy OSP w Worowicach. Pytał, kiedy były oględziny remizy dot. realizacji projektu, czy gmina posiada klucze do remizy, dlaczego w projekcie nie uwzględniono kuchni – remizy bez kuchni nikt nie wynajmie, a skoro zaplanowana jest fotowoltaika, to czemu nie będzie to wykorzystane na ogrzewanie budynku, obecnie zużywany jest tam 1kW na miesiąc. Zorganizowanie spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu leży w gestii Wójta Gminy. W 2014r. druhowie rozmawiali z p. Wójtem, co jest do zrobienie w remizie i na spotkaniu zapadły wówczas pewne ustalenia, dokonano oględzin. Jednak przez ponad rok nic się nie działo. Następnie jednostka napisała pismo w tej sprawie do p. Wójta. Dlaczego wnioski jednostki nie zostały umieszczone w projekcie i jakie ostatecznie prace będą wykonywane i dlaczego nie było konsultacji.
Sekretarz Gminy przypomniał, że gmina realizuje 3 projekty w jednostkach OSP tj. w Bulkowie, Nadułkach i Worowicach i będą one realizowane w b. dużym projekcie wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Każdy z projektów musiał spełniać określone warunki, które dotyczyły wyłącznie termomodernizacji. Trwałość opracowań jest niepodważalna i większych zmian do stanu istniejącego nie można było wprowadzać. Część prac na budynku OSP w Bulkowie wymusiła ekspertyza.
Wójt Gminy informował, że nad projektami trwały rozmowy, także nad projektem dot. Worowic. Zastanawiano się z druhami z zarządu oddziału gminnego, czy warto inwestować w obiekt w Worowicach, tym bardziej, że wówczas sam p. R. Sztendur powiedział, że nie widzi możliwości współpracy z druhami, ponieważ wyprowadza się do Płocka i swoją przyszłość wiąże z Płockiem. W jednostce w Worowicach zaczęło być lepiej dopiero, gdy prezesem został p. A. Tomczak – wtedy było już z kim rozmawiać, ale projekt był zrobiony dużo wcześniej. Zastój nastąpił też, kiedy p. A. Tomczak przestał być już prezesem. Generalnie duże nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki wykazała ostatnia kontrola Komisji Rewizyjnej OSP. Pan Wójt powiedział, że cieszy się, że widać pewne oznaki poprawy sytuacji w jednostce i życzy jej jak najlepiej. Nie sztuką jest wymagać od kogoś, sztuką jest wymagać również od siebie. Na spotkaniu przedwyborczym p. Wójt mówił, że dołoży wszelkich starań, aby remiza wyglądała jak należy oraz żeby dokończona została modernizacja drogi powiatowej przez Worowice. Remiza będzie zrealizowana a sprawa realizacji drogi też wygląda dobrze i jest już na etapie projektowania. Projektanci nie proponowali nam ogrzewania z fotowoltaiki, bo jak to miałoby wyglądać zimą, kiedy nasłonecznienie jest najmniejsze a potrzeba ciepła największa. Co do kuchni, to z powodzeniem można ją wygospodarować, bo jest zagospodarowana połowa pomieszczenia na kotłownię. Żaden z projektów nie obejmuje wnętrza, bo nie może. To będzie zrobione zaraz po modernizacji i od tego się nie odwracam tylko muszę mieć z kim rozmawiać a nie tak jak do tej pory. W przypadku remizy w Nadułkach też pomieszczenie będzie przeznaczone na kotłownię bo to musi być, ale tam druhowie cieszą się z termomodernizacji i dziękują, że coś będzie robione. Nawiązując do sprawy oględzin remizy w Worowicach, to tam stwierdzono m.in., że samochód straży stał na prywatnej posesji, woda lała się do środka, pomimo iż był garaż, stwierdzono też inne niedociągnięcia. Przez lata remiza świeciła pustkami i nic się tam nie działo. Świadczy o tym choćby zużycie energii elektrycznej, które wynosiło jak było wspomniane 1 kW. Można wymagać od gminy, ale chyba także trzeba dawać coś od siebie. Jak to mówią - nie od razu Kraków zbudowano. Przyjdzie czas i na wnętrze. Sukcesywnie będziemy wykonywali różne prace po to, aby strażacy i mieszkańcy korzystali z obiektu. Pan Wójt prosił o porozumienie, wsparcie i wówczas na pewno będziemy się posuwali do przodu. Zapewnił, że ze swojej strony będzie pilnował jakości wykonywanych prac na remizach i prosił również o zaangażowanie wszystkich druhów. Inwestycje gminne są i będą dopilnowane w 100%, nie tak jak to ma miejsce w przypadku niektórych powiatowych inwestycji drogowych – przykład: droga Blichowo – Bulkowo, gdzie Inspektor Nadzoru zatrudniony przez powiat nie wykonał swoich obowiązków i za chwilę ta droga będzie w takim samym stanie jak inne drogi powiatowe. Gdyby nie interwencja gminy to ok. 600 ton materiału nie wywieziono by i nie nawieziono by drugiego na drodze powiatowej w kierunku Worowic – przecież to są b. duże pieniądze. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie ofert na Inspektorów Nadzoru na termomodernizacje budynków straży. Pan Wójt apelował do strażaków o ostrożne i rzetelne zajęcie się wyposażeniem strażnic, bo to mienie straży i na czas remontów trzeba je należycie zabezpieczyć.
      Radny B. Matczak przypomniał, że organem założycielskim OSP nie jest gmina. Straże mają swój zarząd, komisję rewizyjną i niech działają. Gmina stara się jednostkom pomagać i czyni to jak tylko może. Wyraził swoje zdziwienie wystąpieniem radnego R. Sztendura. Apelował, aby nie wyręczać jednostek w zbyt wielu sprawach bo to tylko źle wychodzi. Wójt ma szereg innych obowiązków, nie tylko zajmowanie się strażami. A kuchnia – w przyszłości można to załatwić a poza tym to może niech się strażacy sami trochę zorganizują i załatwiają swoje sprawy. W zbyt wielu kwestiach wyręcza ich też Komendant Gminny OSP.
      Radny B. Matczak zapytał, czy odbyło się już próbne pompowanie na studni głębinowej w N. Łubkach, bo koniecznie trzeba je wykonać.
Kierownik GK informował, że jeszcze nie. Wiadomo natomiast, ze wydajność studni będzie dużo większa niż pierwotnie zakładano. Zapewnił, że w kwestii wykonywania inwestycji jest stały kontakt UG z wykonawcą.
      Sekretarz Gminy wracając do remizy OSP w Worowicach stwierdził, że przed kilku laty, kiedy objeżdżał teren gminy myślał, że ten obiekt jest opuszczony, bo tak to wyglądało. Należy się cieszyć z opracowanego obecnie dokumentu i faktu, że w budynek zostaną zainwestowane b. duże środki finansowe. W porównaniu z całą inwestycją kwestia wygospodarowania kuchni jest drobną rzeczą i w każdej chwili można to rozwiązać. Prace projektowe zakończono w czerwcu 2015r. i firma musiała tak przygotować projekt, aby uzyskał on dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
      Radny B. Matczak powiedział, że 35 lat był w straży, był też Komendantem Gminnym OSP i nie chciałby, aby wypowiedzi dot. Worowic obciążały go jako komendanta, bo jak ktoś nie zna historii jednostki to różnie może pomyśleć. Ta jednostka była reaktywowana praktycznie z niczego, nie było tam prawie nic. Kiedyś będzie tam i kuchnia, trzeba cieszyć się z tego co będzie teraz a nie narzekać od początku. Sam włożył wiele wysiłku, aby w tej jednostce coś zrobić, zakupiono mundury i inne niezbędne rzeczy. Pytał, kiedy będzie wyłoniony Inspektor Nadzoru na inwestycje strażackie.
Sekretarz Gminy informował, że do piątku jest termin składania ofert na Inspektora Nadzoru na obiekt w Bulkowie, w następnym tygodniu na Worowice i Nadułki.
      Radny B. Matczak mówił o planach remontów dróg gminnych np. na najbliższe 2 lata. Konieczne są remonty i modernizacje dróg powiatowych np. w kierunku Kobylnik. Zapytał, czy władze powiatu są zapraszane na imprezy gminne.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak, podobnie jak parlamentarzyści.
Radny B. Matczak informował o organizowanym wyjeździe w dniu 06.05. br. na protest w sprawie kadencyjności samorządowców.
      Radny R. Marciniak pytał o naprawę drogi w sołectwie.
Kierownik GK informował, że naprawa wkrótce zostanie wykonana w ramach gwarancji.
      Radny T. Fabianowicz zgłosił potrzebę funkcjonowania PSZOK – u w soboty, lub w tygodniu do godz. 20.00. Chodzi tu głównie o przyjmowanie trawy.
Radny B. Matczak zwrócił uwagę, że na PSZOK można wywozić całą dobę, bo tam zawsze ktoś jest. Podkreślił, że gmina Bulkowo to przykład dla innych jak rozwiązać problem odpadów.
Wójt Gminy informował, że niektóre gminy, jak się nieoficjalnie mówi rozważają możliwość wystąpienia z realizacji poprzez ZGRP zadań wynikających z „ustawy śmieciowej.”
Radny M. Józwiak poparł potrzebę otwarcia PSZOK – u w soboty, chociaż przez 1 godzinę.
      Wójt Gminy poruszył kwestię miejsca organizacji Dni Bulkowa. Zapytał, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby odbyły się one na placu przy skrzyżowaniu drogi w kierunku Bodzanowa. Teren wydaje się być odpowiedni, miejsca jest dużo. Informował, że do UG zgłosiła się firma oferująca własną scenę, nagłośnienie, oświetlenie na atrakcyjnych warunkach. Prosił radnych o przemyślenie tego zagadnienia. Dotyczy to także Turnieju Sołectw, bo niektóre wsie zgłaszały, aby turniej odbywał się w soboty a nie w niedziele.
Przewodniczący Rady Gminy wyraził opinię, że propozycje są b. dobre.
      Przewodniczący Rady Gminy informował o przesłanych życzeniach wielkanocnych dla Radnych Rady Gminy Bulkowo.

Punkt 11.
      Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXVI Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                         Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi